Teminiai leidiniai

PVM atskaita

PVM atskaita - pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) nuostatas, apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.

Skaityti...

PVM atskaitos tikslinimas

Šiame leidinyje paaiškinta, kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma...

Skaityti...

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas

Kreditinė (debetinė) sąskaita faktūra - bet kuris dokumentas ar pranešimas, kuris iš dalies pakeičia arba kuriame konkrečiai ir vienareikšmiai nurodoma pirminė sąskaita faktūra. Kreditinės (debetinės) PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija turi būti sudaromas tuo pačiu principu, kaip ir PVM sąskaitos faktūros, t. y. numeris turi būti sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) PVM mokėtojų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.Be to, privaloma užtikrinti PVM sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis) unikalumą, t. y. skirtingose kreditinėse (debetinėse) PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Skaityti...

Atmintinė vežėjams, PVM mokėtojams, apie pridėtinės vertės mokestį

Šio leidinio tikslas - paaiškinti pagrindines mokestines prievoles vežėjams, PVM mokėtojams, teikiantiems įvairias keleivių, prekių vežimo paslaugas, papildomas vežimo paslaugas ar atstovavimo (agento) paslaugas...

Skaityti...

Prievolė pirkėjui apskaičiuoti įsigytų iš užsienio prekių ir paslaugų PVM

Pirkėjams įsigyjant prekes (paslaugas) iš užsienio asmenų PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo į biudžetą prievolė už šias prekes (paslaugas) tam tikrais atvejais yra nustatyta ir šių prekių (paslaugų) pirkėjams...

Skaityti...

Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės

Šis leidinys yra skirtas neįsiregistravusiems PVM mokėtojais Lietuvos ir užsienio asmenims, kuriems dėl jų vykdomos ekonominės veiklos, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo ar dėl kitų šiame leidinyje...

Skaityti...

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM

Asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas). Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Skaityti...

LR asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės

Prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikos asmenims gali atsirasti ne tik tuo atveju, jeigu jie šalies teritorijoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, bet ir tuomet, jeigu jie iš kitos valstybės narės savo vykdomai ekonominei veiklai vykdyti įsigyja prekes.

Skaityti...

Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM? Kas ir kada nuo gauto avanso turi apskaičiuoti PVM? Kaip deklaruoti nuo avanso apskaičiuotą pardavimo PVM? Atsakymus į šiuos ir kitus su avanso apmokestinimu PVM susijusius klausimus Jūs rasite šiame leidinyje.

Skaityti...

Naudotų automobilių apmokestinimas PVM

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius į ES valstybes, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie šiuos automobilius įsigyja iš ES valstybių.

Skaityti...

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Šis leidinys yra skirtas transporto nuomos paslaugų teikėjams, taip pat šių paslaugų pirkėjams, įsigyjantiems transporto nuomos paslaugas iš asmenų, įsikūrusių už Lietuvos ribų...

Skaityti...

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Kaip PVM apmokestinama žemė ir kitas nekilnojamasis turtas? Kokios prievolės atsiranda PVM mokėtojams, parduodantiems žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą? Kokiais atvejais fiziniam asmeniui

Skaityti...

Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas

PVM mokėtojas turi žinoti, kad paties pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pardavimo PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, kai šiam turtui pasigaminti įsigytų (importuotų) medžiagų, žaliavų ir kitų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM mokėtojas įtraukė į PVM atskaitą (atėmė iš patiektų prekių (paslaugų) pardavimo PVM). Jei PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ar iš esmės pagerino pastatą (statinį) ir šiam reikalui iš kitų PVM mokėtojų įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo sumos jokio PVM neįtraukė į PVM atskaitą, tai nuo tokio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo vertės PVM neskaičiuojamas.

Skaityti...

Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM

Jeigu nuo 2004 m. gegužės 1 d. kitoje ES valstybėje narėje iš bet kurio asmens (juridinio ar fizinio) nusipirkote (įsigijote) naują transporto priemonę ir ją atsivežėte (atsigabenote) į Lietuvą...

Skaityti...

Su verslu susijusių dovanų ir prekių pavyzdžių apmokestinimas PVM

Šiame leidinyje paaiškinama, kokiais atvejais apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, verslo tikslais verslo partneriams įteiktos dovanos, potencialiems pirkėjams atiduotos neatlygintinai prekės bei nemokamai atiduoti prekių pavyzdžiai nelaikomi prekių tiekimu už atlygį, todėl neapmokestinami PVM. Taip pat paaiškinama, kada toks neatlygintinas prekių išdalijimas laikomas suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, t. y. PVM apmokestinamu prekių tiekimu.

Skaityti...

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos

Kokios paslaugos priskiriamos PVM neapmokestinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms? Kokiais atvejais tos ir kitos su šių paslaugų teikimu susijusios paslaugos bei prekės neapmokestinamos PVM? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų Jūs rasite šiame leidinyje.

Skaityti...

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos

Kokios paslaugos priskiriamos PVM neapmokestinamoms švietimo ir mokymo paslaugoms? Kokiais atvejais šios ir kitos su šių paslaugų teikimu susijusios paslaugos bei prekių tiekimas neapmokestinami PVM? Atsakymus į šiuos ir daugelį panašių klausimų Jūs rasite šioje brošiūroje.

Skaityti...

Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios PVM prievolės

Šiame leidinyje paaiškinta, kas yra juridinio asmens (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės) reorganizavimas, kokiu atveju nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu yra PVM objektas, kokiu dokumentu įforminamas tokio objekto perdavimas, kaip apskaičiuojama perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė ir kiti klausimai.

Skaityti...

© 2020 - PVMdeklaracija.lt