Mažosioms bendrijoms (MB) apie PVM

Žemiau pateikiami klausimai ir atsakymai apie PVM, aktualūs mažosioms bendrijoms (MB).  Visą VMI leidinį MB galite rasti čia.

1. Kada MB atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja?

Atsakymas.
MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų . PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta (PVMĮ 23 71 str. 2 d.). PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu visų MB įsigytų iš kitų ES valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų (PVMĮ 71(1) str.). PVM turi būti apskaičiuotas už visas įsigytas prekes, dėl kurių ši riba yra viršyta. PVM prievolės MB dėl nurodytos įsigytų prekių sumos viršijimo išlieka einamaisiais ir paskesniais metais.

Pažymėtina, kad atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, t. y. kai įsigytų prekių vertė praėjusiais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų, MB privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, neatsižvelgiant į tai, kad 12 paskutiniųjų  mėnesių  atlygio suma  neviršija 45 000 eurų. O tuo atveju, jeigu MB atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl to, kad 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas viršijo 45 000 eurų, tai ji privalo skaičiuoti ir visų iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių PVM, neatsižvelgiant į tai, ar einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė viršija 14 000 eurų.

Pažymėtina, kad jeigu MB kontroliuoja keletą juridinių asmenų arba yra kontroliuojamas asmens, kuris kontroliuoja keletą juridinių asmenų, tai prievolė registruotis PVM mokėtojais nurodytiems asmenims atsiranda tais atvejais, kai bendra visų nurodytų asmenų gauto (gautino) atlygio suma per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba jeigu jų bendra įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų (PVMĮ 71, 71(1) str.).

2. Ar MB vadovo pagal sudarytą civilinę paslaugų sutartį teikiamos MB paslaugos yra PVM objektas?

Atsakymas.
MB vadovo pagal sudarytą civilinę paslaugų sutartį šalies teritorijoje už atlygį MB teikiamos paslaugos (kurios PVM tikslais nelaikomos darbo veikla) pagal PVMĮ 3 straipsnio nuostatas yra PVM objektas. Todėl per 12 paskutinių mėnesių už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas gautam (gautinam) atlygiui viršijus PVMĮ 71 straipsnyje nustatytą ribą (45 000 eurų), MB vadovas turi registruotis PVM mokėtoju ir PVMĮ nustatyta tvarka mokėti PVM į biudžetą. Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant 45 000 eurų atlygio sumą turi būti atsižvelgiama į atlygį už bet kokią MB vadovo, kaip fizinio asmens, vykdomą ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į jos mastą.

MB vadovas taip pat privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis savo ekonominei veiklai vykdyti iš kitų valstybių narių įsigijo prekių, (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) ir jų vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad MB vadovas, atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju dėl teikiamų paslaugų ir (arba) tiekiamų prekių, privalo apskaičiuoti įsigytų prekių PVM, neatsižvelgiant į tai, kad einamaisiais kalendoriniais metais iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė nesieks 14 000 eurų. Tuo atveju, jeigu MB vadovui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, tai jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, neatsižvelgiant į tai, kad 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma neviršija 45 000 eurų.

Pažymėtina, kad jeigu MB vadovas kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų arba jeigu bendra MB vadovo ir visų jo kontroliuojamų asmenų Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų, tai MB vadovas ir visi jo kontroliuojami asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais (PVMĮ 71, 711 str.).

3. Ar įsigaliojus MBĮ nuostatoms dėl 100 000 eurų*, MB nariui suteikus paslaugas MB už daugiau kaip 100 000 eurų, paslaugų apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, yra tik 100 000 eurų (likusi suma jau ne PVM objektas, nes pelno paskirstymas nėra PVM objektas)?

Atsakymas
MB nario suteiktų paslaugų MB apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, yra visas gautinas atlygis (be PVM) už suteiktas paslaugas (PVMĮ 15 str.1 d.), neatsižvelgiant į MBĮ nustatytą 100 000 eurų ribą. Kitaip tariant, jei MB narys už savo paslaugas gauna 150 000 eurų (be PVM), tai jo MB suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė PVM tikslais ir yra 150 000 eurų.

*MBĮ 7 straipsnio redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2020 m. lapkričio 19 d.,nustatyta, kad: „Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.“

4. Ar PVM mokėtojais įsiregistravę MB ir MB nariai prekių (paslaugų), skirtų jų PVM apmokestinamai veiklai, pirkimo PVM gali traukti į PVM atskaitą?

Atsakymas

PVM mokėtojais įsiregistravę MB ir MB nariai prekių (paslaugų), skirtų jų PVM apmokestinamai veiklai, pirkimo PVM gali traukti į PVM atskaitą (PVMĮ 58 str.1 d.).