Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM

 1. Kokiems asmenims reikės sumokėti įsigytų naujų transporto priemonių apskaičiuotą pardavimo PVM?
 2. Kokios įsigytos transporto priemonės pardavimo PVM reikia mokėti, ir kokia transporto priemonė laikytina nauja?
 3. Kada apskaičiuojamas įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ir kokiais terminais sumokamas į Lietuvos biudžetą?
 4. Kas privalo apskaičiuoti pardavimo PVM, kai nauja transporto priemonė parduodama Lietuvoje?
 5. Kodėl ne PVM mokėtojai, parduodami naujas transporto priemones, turi teikti deklaracijas, jei neapskaičiuojamas joks mokestis?
 6. Ką dar turėtų žinoti pardavėjai naujų transporto priemonių, kurios bus išgabentos į kitą valstybę narę?
 7. Papildomos prievolės Lietuvos pardavėjui, parduodančiam naują transporto priemonę, kuri išgabenama į kitą ES valstybę

Jeigu nuo 2004 m. gegužės 1 d. kitoje ES valstybėje narėje iš bet kurio asmens (juridinio ar fizinio) nusipirkote (įsigijote) naują transporto priemonę ir ją atsivežėte (atsigabenote) į Lietuvą, tai tokios transporto priemonės apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokestį (toliau - PVM) turėsite sumokėti į Lietuvos biudžetą net ir tuo atveju, jei nesate PVM mokėtojas. Ši prievolė nustatyta PVM įstatymo 3 ir 92 straipsniuose.

 1. Kokiems asmenims reikės sumokėti įsigytų naujų transporto priemonių apskaičiuotą pardavimo PVM?

  Prievolė kitoje ES valstybėje narėje įsigytos ir į Lietuvą atvežtos naujos transporto priemonės apskaičiuotą pardavimo PVM, taikant standartinį PVM tarifą, sumokėti į Lietuvos biudžetą nustatyta visiems be išimties fiziniams ir juridiniams asmenims (nesvarbu, ar tai - gyventojas, biudžetinė, viešoji įstaiga, advokatas, ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ar pan.).

 2. Kokios įsigytos transporto priemonės pardavimo PVM reikia mokėti, ir kokia transporto priemonė laikytina nauja?

  Transporto priemonės - tai keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtos transporto priemonės, kurios atitinka vieną iš tokių sąlygų:

  1. yra motorinės kelių transporto priemonės, kurių variklio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovatai (automobiliai, motociklai ir kt.);
  2. yra laivai, kurių ilgis didesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje;
  3. yra orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė didesnė kaip 1550 kilogramų, išskyrus orlaivius, kurie naudojami keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlyginimą tarptautiniais maršrutais.

  Naujos transporto priemonės - aukščiau nurodytos transporto priemonės, kurios atitinka vieną iš šių sąlygų:

  1. motorinė kelių transporto priemonė buvo patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams, o laivas ir orlaivis patiekti praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo jų eksploatavimo;
  2. motorinė kelių transporto priemonė yra nuvažiavusi ne daugiau kaip 6000 kilometrų, laivas yra plaukęs ne daugiau kaip 100 valandų, o orlaivis skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.

 3. Kada apskaičiuojamas įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ir kokiais terminais sumokamas į Lietuvos biudžetą?

  Jeigu Jūs esate fizinis asmuo, kuris neprivalo būti PVM mokėtojas, arba esate fizinis asmuo, PVM mokėtojas, tačiau naują transporto priemonę įsigyjate asmeninėms reikmėms, tai ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos transporto priemonės įsigijimo iš kitos ES valstybės narės savo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - AVMI) vietos skyriui turite pateikti tos transporto priemonės įsigijimo PVM sąskaitos faktūros (ar kito įsigijimo dokumento) kopiją, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos AVMI. Mokesčių administratoriaus apskaičiuotą PVM turėsite sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie PVM apskaičiavimą gavimo.

  Jeigu esate juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas, tai įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą turite apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608 forma) ir sumokėti jį į biudžetą, pateikdamas užpildytą apyskaitą.

  Jeigu esate PVM mokėtojas, tai, kaip ir kitų įsigytų prekių, naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuosite užsienio asmens PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma). Tą pačią sumą taip pat deklaruosite kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai - apskaičiuotą PVM sumą (jos dalį) trauksite ir į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM turėsite sumokėti per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

 4. Kas privalo apskaičiuoti pardavimo PVM, kai nauja transporto priemonė parduodama Lietuvoje?

  Lietuvos pardavėjas, PVM mokėtojas, Lietuvoje parduodamą naują transporto priemonę apmokestina taikydamas standartinį PVM tarifą. Ne PVM mokėtojas, parduodamas naują transporto priemonę Lietuvoje, papildomų mokėjimo į biudžetą prievolių neturi.

  Tačiau, jeigu nauja transporto priemonė perkama Lietuvoje, ir bus išgabenama į kitą ES valstybę narę, tai pardavimo PVM skaičiuoja ne pardavėjas, o pirkėjas, nesvarbu, kas jis bebūtų.

 5. Kodėl ne PVM mokėtojai, parduodami naujas transporto priemones, turi teikti deklaracijas, jei neapskaičiuojamas joks mokestis?

  Tokia prievolė nustatyta PVM įstatyme. Be to, juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai, turėtų būti suinteresuoti pateikti nustatytą deklaraciją. Šie asmenys (taip pat asmenys, PVM mokėtojai, kurie PVM mokėtojais buvo įregistruoti vien dėl prekių įsigijimo) turi teisę susigrąžinti iš biudžeto PVM sumą, kuri PVM įstatymo nustatyta tvarka buvo sumokėta į biudžetą (arba Lietuvos pardavėjui), naujas transporto priemones įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginę standartinio PVM tarifo suma, apskaičiuota nuo į kitą ES valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės apmokestinamosios vertės.

  Pavyzdys:

  Jonas Jonaitis už Lietuvoje pirktą naują automobilį sumokėjo 20 000 eurų ir 4200 eurų PVM. Šį automobilį, pagal PVM įstatymo nuostatas dar atitinkantį naujo automobilio aprašymą, Jonas Jonaitis pardavė Estijos biudžetinei įstaigai už 18 000 eurų. Jonas Jonaitis turi teisę susigrąžinti iš Lietuvos biudžeto 3 780 (18 000 x0,21) eurų, kai pateikiami įrodymai, kad Estijos biudžetinė įstaiga sumokėjo PVM į Estijos biudžetą.

  Teisę susigrąžinti minėtą PVM šie asmenys įgyja ne anksčiau negu įvyksta naujos transporto priemonės nuosavybės teisės perdavimas kitam asmeniui. Tik reikia žinoti, kad juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie nėra ir pagal PVM įstatymą neprivalo būti PVM mokėtojai, sumokėta pirkimo (importo) PVM suma grąžinama ne anksčiau negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje ES valstybėje narėje. PVM suma grąžinama pateikus prašymą.

 6. Ką dar turėtų žinoti pardavėjai naujų transporto priemonių, kurios bus išgabentos į kitą valstybę narę?

  Kitoje ES valstybėje narėje naudotiną naują transporto priemonę gali įsigyti ne tik užsienio asmuo. Lietuvos asmuo ją taip pat gali išsigabenti ir naudoti kitoje ES valstybėje narėje. Todėl Lietuvos pardavėjai, parduodami naujas transporto priemones, turėtų išsiaiškinti, ar jos bus išgabentos į kitą ES valstybę narę ir ten įregistruotos, t.y. pardavėjai turi atsižvelgti tiek į Lietuvos, tiek ir į užsienio pirkėjų pareiškimus dėl naujos transporto priemonės naudojimo vietos.

  Užsienio šalių pardavėjai, nebūdami užtikrinti, kad parduota nauja transporto priemonė bus pirkėjo naudojama (registruojama) kitoje ES valstybėje narėje, iš pirkėjų ima užstatus (ypač iš ne PVM mokėtojų), kuriuos grąžina gavę patvirtinimus, kad įsigytosios naujos transporto priemonės yra įregistruotos kitoje ES valstybėje narėje arba kad ten sumokėtas PVM.

  Naujų transporto priemonių pardavėjai, PVM mokėtojai, tiekdami šias transporto priemones kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams taip pat turi turėti prekių išgabenimą į kitą ES valstybę narę patvirtinančius dokumentus.

 7. Papildomos prievolės Lietuvos pardavėjui, parduodančiam naują transporto priemonę, kuri išgabenama į kitą ES valstybę

  PVM mokėtojai kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma turi AVMI skyriui pateikti naujų transporto priemonių tiekimo kitų ES valstybių narių bet kokiems asmenims dokumentų kopijas. Jeigu naujos transporto priemonės buvo patiektos kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams, tai tiekimus kas mėnesį reikia deklaruoti prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos FR0564 formoje.

  Tiekiamos naujos transporto priemonės PVM sąskaitoje faktūroje PVM neapskaičiuojamas, o be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodomi duomenys apie naują transporto priemonę, t.y. eksploatavimo pradžia, rida arba valandų skaičius.

  Ne PVM mokėtojai (juridiniai ir fiziniai asmenys) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos transporto priemonės pardavimo dienos vietos AVMI skyriui turi pateikti naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaraciją (FR0620 formą) ir prie jos pridėti naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijas.

  Tiekiamos naujos transporto priemonės PVM sąskaitoje faktūroje, kurią turi išrašyti ir ne PVM mokėtojai (juridiniai ir fiziniai asmenys), PVM neapskaičiuojamas, o be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodomi duomenys apie naują transporto priemonę, t.y. eksploatavimo pradžia, rida arba valandų skaičius.

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.