Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės

Šis leidinys yra skirtas neįsiregistravusiems PVM mokėtojais Lietuvos ir užsienio asmenims, kuriems dėl jų vykdomos ekonominės veiklos, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo ar dėl kitų šiame leidinyje nurodytų priežasčių gali atsirasti prievolė sumokėti į biudžetą pridėtinės vertės mokestį (toliau - PVM).

 1. LIETUVOS APMOKESTINAMOJO ASMENS, TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS
  1. Lietuvos apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) gautam atlygiui už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršijus 45 000 eurų ribą, mokėtinas į biudžetą PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.
  2. Lietuvos apmokestinamojo asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, PVM prievolės
  3. Atlygis, kuris neįskaičiuojamas į nurodytą 45 000 eurų sumą.
  4. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.
  5. Laikotarpis, nuo kurio pradedamas skaičiuoti į biudžetą mokėtinas PVM.
  6. Mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimo pavyzdys.
  7. Laikotarpis, kuriuo pradedant, PVM neskaičiuojamas.
  8. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.
  9. Sumokėjimo į biudžetą terminas.
  10. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose
 2. ASMENŲ, ĮSIGYJANČIŲ PASLAUGAS IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIKŪRUSIŲ ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS
  1. Asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju prievolė apskaičiuoti iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų PVM.
  2. Atvejai, kada asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, nėra prievolės apskaičiuoti PVM.
 3. UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS, NEĮSIREGISTRAVUSIO PVM MOKĖTOJU IR TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS LIETUVOJE, PVM PRIEVOLĖS
  1. Užsienio apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, bet tiekiančio prekes arba teikiančio paslaugas Lietuvoje, privaloma mokėti į biudžetą PVM suma apskaičiuojama neatsižvelgiant į per paskutiniuosius 12 mėnesių gauto atlygio dydį.
  2. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.
  3. Atvejai, kai užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti PVM.
  4. Užsienio asmens, vykdančio nuotolinę prekybą, PVM prievolės.
  5. Užsienio apmokestinamojo asmens, vykdančio Lietuvoje nuotolinę prekybą, mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimas.
  6. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.
  7. Sumokėjimo į biudžetą terminas.
  8. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose.
 4. ASMENŲ, NEĮSIREGISTRAVUSIŲ PVM MOKĖTOJAIS, PVM PRIEVOLĖS DĖL PREKIŲ, IŠSKYRUS NAUJAS TRANSPORTO PRIEMONES IR AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ĮSIGIJIMO.
  1. Ar asmenims, įsigyjantiems prekių iš kitų valstybių narių, gali atsirasti prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM?
  2. Kiti atvejai, kai apmokestinamajam asmeniui už jam užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, tiekiamas prekes yra prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.
  3. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo?
  4. Laikotarpis, kuriuo pradedant PVM neskaičiuojamas.
  5. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.
  6. Sumokėjimo į biudžetą terminas.
 5. LIETUVOS IR UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIREGISTRAVUSIŲ PVM MOKĖTOJAIS PRIEVOLĖS, SUSIJUSIOS SU NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMU IR TIEKIMU IR AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ ĮSIGIJIMU
  1. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja naujas transporto priemones?
  2. Kokios PVM prievolės atsiranda juridiniam asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja akcizais apmokestinamų prekių?
  3. Prievolės, atsiradusios dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę.
  4. PVM grąžinimas 29 punkte nurodytiems asmenims.
 6. KITI ATVEJAI, KAI ASMENYS, KURIE NĖRA PVM MOKĖTOJAI, PRIVALO SKAIČIUOTI IR MOKĖTI Į BIUDŽETĄ PVM
  1. Kiti atvejai, nesusiję su prekių (paslaugų) tiekimu (teikimu) ar įsigijimu, kai atsiranda prievolė sumokėti į biudžetą PVM.
  2. 31 punkte nurodytais atvejais apskaičiuoto PVM sumokėjimo terminai.
 1. LIETUVOS APMOKESTINAMOJO ASMENS, TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS

  1. Lietuvos apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) gautam atlygiui už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršijus 45 000 eurų ribą, mokėtinas į biudžetą PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

   Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas (toliau - asmuo), šalies teritorijoje vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų, ir jis nepateikė prašymo registruotis PVM mokėtoju. Mokėtina į biudžetą PVM suma privalo būti apskaičiuojama už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

   Tuo atveju, jeigu asmens atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų sumos, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 45 000 eurų sumą neatsižvelgiama į atlygį nurodytą šio leidinio 3 punkte.

   Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos asmenims prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM gali atsirasti ne tik tuomet, jeigu asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir/ar teikiamas paslaugas viršija 45 000 eurų, bet ir atvejais, nurodytais šio leidinio II, IV - VI skyriuose.

  2. Lietuvos apmokestinamojo asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, PVM prievolės

   Jeigu tas pats asmuo (vienas ar su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t.y. ne mažiau kaip du juridinius vienetus, tai visi jo kontroliuojami asmenys ir jis pats (jeigu jis pats šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais arba skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu jų visų bendra atlygio už šalies teritorijoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė už nustatytą 45 000 eurų ribą, nesvarbu, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma buvo mažesnė už nustatytąją ribą.

   Tuo atveju, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų sumos, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 45 000 eurų sumą neatsižvelgiama į atlygį nurodytą šio leidinio 3 punkte.

  3. Atlygis, kuris neįskaičiuojamas į nurodytą 45 000 eurų sumą.

   Skaičiuojant šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodytą 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiama į:

   • atlygį už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kai toks tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas vykdomas už šalies teritorijos ribų
   • atlygį už šalies teritorijoje vykdomą prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas;
   • už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
   • gautus avansus;
   • atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM Įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.
  4. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

   Mokėtina PVM suma = atlygis*T/(100%+T),
   čia: T - šioms prekėms ir (arba) paslaugoms šiame Įstatyme nustatytas PVM tarifas (procentais); * - daugybos ženklas.

  5. Laikotarpis, nuo kurio pradedamas skaičiuoti į biudžetą mokėtinas PVM.

   PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodyta registravimosi PVM mokėtojais riba buvo viršyta.

   Atkreiptinas dėmesys, kad PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta registravimuisi PVM mokėtoju nustatytoji riba.

   1 Pavyzdys:

   Fizinis asmuo A.B. pagal individualios veiklos pažymą planuoja šalies teritorijoje nuo 2016 m. sausio mėnesio vykdyti PVM apmokestinamą prekių tiekimą. A.B. kartu su susijusiu asmeniu (sūnumi) yra įsteigęs dvi uždarąsias akcines bendroves. Uždarųjų akcinių bendrovių atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2015 m. vasario iki 2016 m - sausio mėnesio (imtinai)) už PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje sudarė atitinkamai 10 000 eurų ir 25 000 eurų.

   Jeigu fiziniam asmeniui 2016 m. sausio mėnesį pradėjus vykdyti veiklą, bendra jo ir jo kontroliuojamų abiejų uždarųjų akcinių bendrovių atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių bus didesnė kaip 45 000 eurų, tai sausio mėnesį prievolė skaičiuoti PVM gali atsirasti tiek fiziniam asmeniui A.B., tiek jo kartu su sūnum kontroliuojamoms uždaroms akcinėms bendrovėms, nesvarbu, kad kiekvieno iš nurodytųjų asmenų 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis bus ne didesnis negu 45 000 eurų.

   Pažymėtina, kad mokėtina į biudžetą PVM suma tokiu atveju privalo būti apskaičiuota už tokias visas šalies teritorijoje fizinio asmens ir (arba) akcinių bendrovių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

  6. Mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimo pavyzdys.

   PVM prievolės Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, kuris viršijęs privalomą 45 000 eurų sumą neįsiregistravo PVM mokėtoju, skaičiuojamos kiekvieną mokestinį laikotarpį. Skaičiuojant atsižvelgiama į per paskutinius 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį gautas atitinkamas atlygio sumas už šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, bei į PVM sumas, kurias asmuo sumokėjo į biudžetą (šios sumokėtos į biudžetą PVM sumos atimamos).

   Pavyzdys:

   Fizinio asmens, nuo 2014 m. sausio mėn. vykdančio ekonominę veiklą, atlygis už PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje per 12 paskutiniųjų mėnesių sudarė (Lt):

   2014

   012 000
   0226 000
   0312 000
   0427 000
   0510 000
   066 000
   075 000
   087 000
   0912 000
   1018 000
   1110 000
   1225 000

   Fizinio asmens atlygis per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2014 -01 iki -2014-12 (imtinai)) sudarė 160 000 Lt ir viršijo 155 000 Lt ribą. Šiam fiziniam asmeniui už 2014 m. gruodį atsirado prievolė skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą bei privalomai įsiregistruoti PVM mokėtoju.

   Fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, 2014 m. gruodžio mėnesį gavo 25 000 Lt atlygį už vieną sandorį. Šiuo atveju PVM turi būti apskaičiuojamas ne nuo 155 000 Lt ribą viršijančios sumos, o nuo viso atlygio už sandorį Šalies teritorijoje, dėl kurio buvo viršyta 155 000 Lt riba, t.y. nuo 25 000 Lt. Už 2014 m. gruodžio mėnesį privaloma mokėtina į biudžetą PVM suma 4 339 Lt (25 000 Lt x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

   Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvestas euras. Registravimosi PVM mokėtojais riba - 45 000 eurų. Todėl, skaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių gautą (gautiną) atlygį, atlygis, kuris gautas iki euro įvedimo dienos ir įeina į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį, turi buti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (1 litas - 3,45280 eurų).

   2015 01 8 900 (eurai).

   Tarkime, kad 2015 m. sausio mėnesį fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, šalies teritorijoje patiekė prekių už 8 900 eurų. Perskaičiuotas (konvertuotas) į eurus laikotarpio nuo 2014-02 iki 2014-12 (imtinai) atlygis sudarė 45 760 eurų (158 000 Lt/3,4528). Šiuo atveju, atlygis per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2014-02 iki - 2015-01 (imtinai)) sudarė 53 403 eurų (45 760 eurų +8 900 eurų -1 257 eurų ( atimamas praeitame 12 mėnesių laikotarpyje į biudžetą apskaičiuotoji mokėtina PVM suma, konvertuotas į eurus).

   Taigi, 12 paskutiniųjų mėnesių fizinio asmens atlygis viršijo registravimuisi nustatytą 45 000 eurų ribą. Todėl, nuo viso atlygio už sandorį, dėl kurio buvo viršyta ši riba, yra prievolė apskaičiuoti PVM ir mokėti į biudžetą. 2015 m. sausio mėnesį buvo tik vienas sandoris už 8 900 eurų. Todėl fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, privalo sumokėti PVM apskaičiuotą nuo 8 900 eurų sumos, t.y. 1 545 eurų (8 900 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

   2015 02 5 800 (eurų)

   2015 m. vasario mėnesį fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, už 5800 eurų pardavė ekonominėje veikloje naudotą ilgalaikį turtą. Atkreiptinas dėmesys, kad atlygis už ilgalaikio turto, naudoto jo ekonominėje veikloje, tiekimą, neįtraukiamas į registravimuisi PVM mokėtoju nustatytą ribą.

   Taigi, 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2014-03 iki 2015-02 (imtinai)) atlygis sudarė 44 328 eurus, t.y.: (53 403 eurų - 7 530 eurų (atimamas perskaičiuotas į eurus 2014 m. vasario mėnesio atlygis (26 000 Lt /3,4528)) - 1 545 eurų), t.y. per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo registravimuisi nustatytos 45 000 eurų sumos ir todėl fiziniam asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti bei mokėti PVM į biudžetą.

   2015 03 25 000 (eurų)

   2015 m. kovo mėnesį fizinis asmuo suteikė paslaugų kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui (paslaugų teikimo vieta kita valstybė narė), kurių vertė 25 000 eurų.

   Atkreiptinas dėmesys, kad į atlygį už paslaugas, kurių teikimo vieta yra užsienio valstybė, skaičiuojant mokėtiną į biudžetą PVM sumą ir registravimuisi PVM mokėtoju nustatytą ribą neatsižvelgiama.

   Iš viso per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2014 - 04 iki 2015 - 03 (imtinai) šalies teritorijoje buvo patiekta prekių už 40 853 eurus (44 328 - 3 475 (12 000 Lt : 3,4528), t.y. per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo registravimuisi nustatytos 45 000 eurų sumos ir todėl jam nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti bei mokėti PVM į biudžetą.

   2015 04 35 000 (eurų)

   2015 m. balandžio mėnesio 15 d. fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas, gavo 4 000 eurų atlygį už tą mėnesį parduotas prekes, o balandžio 28 d. patiekė ir pats išgabeno Rusijos apmokestinamajam asmeniui prekių, kurioms buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas, už 31 000 eurų.

   Į 45 000 eurų atlygio ribą yra įtraukiama ir prekių, kurioms buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas ir kurias pats fizinis asmuo išgabeno į Rusiją, apmokestinamoji vertė. Taigi, per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2014 - 05 iki 2015 - 04 (imtinai) atlygis sudarė 68 033 eurų, t.y. 40 853 eurų - 7 820 eurų (27 000 Lt / 3,4528) + 35 000 eurų ir 23 033 eurų viršijo registravimuisi nustatytą 45 000 eurų ribą.

   Šiuo atveju fiziniam asmeniui yra prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau atsižvelgiant į tai, kad riba buvo viršyta dėl prekių, kurioms buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas, už balandžio mėnesį skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM nuo prekių, dėl kurių buvo viršyta ši riba (t.y. nuo prekių, kurios buvo apmokestintos taikant 0 procentų PVM tarifą), vertės, nereikia.

   2015 05 25 000 (eurų)

   2015 m. gegužės mėnesį fizinis asmuo šalies teritorijoje patiekė prekių pagal vieną sąskaitą už 25 000 eurų. Iš viso per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2014 - 06 iki 2015 - 05 (imtinai)) šalies teritorijoje buvo patiekta prekių už 90 137 eurų,( t.y. 68 033 eurų - 2 896 eurų (10 000 Lt / 3,4528) + 25 000 eurų).

   Taigi šį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį 45 137 eurais buvo viršyta privalomam registravimuisi PVM mokėtoju riba, todėl fiziniam asmeniui yra prievolė registruotis PVM mokėtoju ir už prekes, dėl kurių buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba, turi būti apskaičiuotas ir į biudžetą sumokėtas PVM.

   Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju, nors minėta riba yra viršyta 45 137 eurų suma, PVM turi būti apskaičiuotas nuo gegužės mėnesį patiektų prekių vertės, t.y. nuo 25 000 eurų, o tai sudarytų 4 339 eurus ((25 000 x 21 proc.) /(100 proc.+21 proc.)).

  7. Laikotarpis, kuriuo pradedant, PVM neskaičiuojamas.

   Kai per metus (paskutinius 12 mėnesių) bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar paslaugas suma neviršija šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodytos 45 000 eurų sumos, mokėtinas į biudžetą PVM už paskutinįjį 12-ąjį mėnesį neskaičiuojamas.

  8. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

   Asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę apskaičiuotą už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (toliau - PVM apyskaitos FR0608 forma), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo. Užpildyta mokestinio mėnesio apyskaita mokesčių administratoriui pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

  9. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

   PVM apyskaitos FR0608 formoje, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, taip pat už įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes (išskyrus įsigyjamas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) ir/ar paslaugas už konkretų mėnesį apskaičiuota PVM suma privalo būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

  10. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose

   Asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, už tiekiamas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas išrašytuose apskaitos dokumentuose neturi teisės išskirti PVM sumų, apskaičiuotų pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę.

 2. ASMENŲ, ĮSIGYJANČIŲ PASLAUGAS IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIKŪRUSIŲ ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS

  1. Asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju prievolė apskaičiuoti iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų PVM.

   Prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, gali atsirasti PVM mokėtojais neįsiregistravusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie vykdo PVM apmokestinamą ir (arba) PVM neapmokestinamą veiklą ir veiklą, kuri nėra PVM objektas.

   Atkreiptinas dėmesys, jog PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad minėtiems asmenims prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, atsiranda tuo atveju, jeigu paslaugų suteikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas yra šalies teritorija.

   Pagal 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas paslauga apmokestinamajam asmeniui yra suteikta šalies teritorijoje, jeigu šis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje, t. y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta šalies teritorijoje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam užsienio valstybėje. Kai paslauga yra suteikta užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.

   Tačiau net ir tais atvejais, kai paslaugų suteikimo vieta yra šalies teritorija ne pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, o pagal kitas PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas, apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVM įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme, t.y. asmenys vykdantys ekonominę veiklą), įsikūrę šalies teritorijoje, privalo apskaičiuoti PVM už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, jam suteiktas paslaugas.

   3 Pavyzdys:
   1 atvejis

   Įmonė, ne PVM mokėtoja, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, iš Lenkijos įmonės, PVM mokėtojos, įsigijo konsultavimo paslaugą. Konsultavimo paslaugą teikianti Lenkijos įmonė yra neįsikūrusi Lietuvoje, t.y. neturi Lietuvoje padalinio, per kurį šią veiklą vykdytų. Lietuvos įmonė, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, PVM tikslais yra laikoma apmokestinamuoju asmeniu.

   Taigi, įmonei, ne PVM mokėtojai, įsigijusiai konsultavimo paslaugas, kurių suteikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punktą yra šalies teritorija, vadovaujantis PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai Lenkijos įmonės teikiamas konsultavimo paslaugas.

   2 atvejis

   Biudžetinė įstaiga, nevykdanti ekonominės veiklos, iš Lenkijos įmonės įsigijo konsultavimo paslaugą. Konsultavimo paslaugą teikianti Lenkijos įmonė neįsikūrusi Lietuvoje, t.y. neturi Lietuvoje padalinio, per kurį šią veiklą vykdytų.

   PVM įstatymo 13 straipsnio prasme biudžetinė įstaiga yra laikoma apmokestinamuoju asmeniu. Vadinasi, įsigijusi konsultavimo paslaugas, kurių suteikimo vieta, pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punktą, yra šalies teritorijoje, biudžetinė įstaiga, vadovaudamasi PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai suteiktas konsultavimo paslaugas.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą turi deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formos 19 laukelyje ir šią PVM sumą privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas.

  2. Atvejai, kada asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, nėra prievolės apskaičiuoti PVM.

   Jeigu Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVM įstatymo 13 straipsnio prasme) iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyja paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas yra ne šalies teritorija, tai tokiu atveju Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims nėra prievolės apskaičiuoti ir sumokėti PVM.

   4 Pavyzdys:
   Lietuvos įmonė su Rusijos bendrove, neįsikūrusia šalies teritorijoje, sudarė sutartį dėl vežimo paslaugų, kurios bus atliekamos už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Šiuo atveju paslaugų suteikimo vieta yra ne šalies teritorija ir todėl Lietuvos įmonei nėra prievolės skaičiuoti bei mokėti PVM į biudžetą.
 3. UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS, NEĮSIREGISTRAVUSIO PVM MOKĖTOJU IR TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS LIETUVOJE, PVM PRIEVOLĖS

  1. Užsienio apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, bet tiekiančio prekes arba teikiančio paslaugas Lietuvoje, privaloma mokėti į biudžetą PVM suma apskaičiuojama neatsižvelgiant į per paskutiniuosius 12 mėnesių gauto atlygio dydį.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, t. y. užsienio juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, neatsižvelgiant į tai, kad gautas atlygis neviršija 45 000 eurų ribos. Užsienio apmokestinamajam asmeniui nėra prievolės skaičiuoti PVM už prekes ir paslaugas, nurodytas šio leidinio 15 punkte.

   5 Pavyzdys:

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, šalies teritorijoje įsigijo prekių apmokestinamu taikant standartinį 21 procento PVM tarifą ir jas patiekė fiziniams asmenims. Atlygis už jas sudarė ( eurai):

   2015 12 30 000

   2016 01 165 000

   Kadangi prieš pradėdamas tiekti prekes šis užsienio apmokestinamasis asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju, tai jis privalo už 2015 m. gruodžio mėnesį, pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą nuo visų patiektų prekių vertės, t.y. nuo 30 000 eurų, o tai sudarytų 5 207 eurus (30 000 eurų x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)), o už 2016 m. sausio mėnesį atitinkamai nuo 165 000 eurų ir tai sudarytų 28 636 eurus (165 000 x 21 proc./(100 proc.+21 proc.)) ir sumokėti į biudžetą, o taip pat registruotis PVM mokėtoju.

  2. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, bet privalantis skaičiuoti PVM už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, mokėtiną į biudžetą PVM sumą apskaičiuoja pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte.

  3. Atvejai, kai užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti PVM.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą:

   • tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos;
   • tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;
   • tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs šalies teritorijoje, taip pat neprivalo skaičiuoti PVM, jeigu atlygį gauna už šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį tenka šalies teritorijoje įsikūrusiam pirkėjui, apmokestinamajam asmeniui, kaip jis suprantamas PVM įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs šalies teritorijoje, neprivalo skaičiuoti PVM ir tuo atveju, jeigu atlygį gauna už šalies teritorijoje tiekiamas prekes, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 3 ir 4 dalis tenka prekių pirkėjui - PVM mokėtojui.

  4. Užsienio asmens, vykdančio nuotolinę prekybą, PVM prievolės.

   Kitos valstybės narės asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą ir neįsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais, privalo pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą į Lietuvą patiektų ir atgabentų prekių pardavimo PVM ir registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, jei patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant savo šalyje sumokėto PVM) per kalendorinius metus viršijo 35 000 eurų.

   Jei nuotoliniu būdu patiekiamos ir į Lietuvą atgabenamos akcizais apmokestinamos prekės ar naujos transporto priemonės, tai nustatytoji 35 000 eurų riba netaikoma ir PVM turi būti apskaičiuojamas ir sumokamas į Lietuvos biudžetą nuo visos patiektų ir atgabentų minėtų prekių vertės.

  5. Užsienio apmokestinamojo asmens, vykdančio Lietuvoje nuotolinę prekybą, mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimas.

   Užsienio apmokestinamojo asmens mokėtinas į biudžetą PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas ar, vykdant nuotolinę prekybą, patiektų ir atgabentų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) vertė kalendoriniais metais viršija 35 000 eurų ribą.

   Jei nuotoliniu būdu patiekiamos ir į Lietuvą atgabenamos naujos transporto priemonės ir/ar akcizais apmokestinamos prekės, tai PVM skaičiuojamas nuo nuotoliniu būdu patiektų prekių vertės, neatsižvelgiant į tai, ar nuotoliniu būdu visų patiektų prekių vertė kalendoriniais metais viršija 35 000 eurų.

   PVM prievoles už šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas užsienio apmokestinamasis asmuo skaičiuoja kiekvieną mokestinį laikotarpį.

   6 Pavyzdys:
   >Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, 2016 m. vasario mėnesį Lietuvos biudžetinėms organizacijoms, nevykdančioms ekonominės veiklos, patiekė ir į Lietuvą atgabeno prekių už 200 000eurų . Taigi, šiuo atveju užsienio apmokestinamojo asmens, vykdant nuotolinę prekybą, patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė viršijo 35 000 eurų ribą. Todėl toks užsienio asmuo 2016 m. vasario mėnesį privalo pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, nuo patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertės, viršijančios35 000 eurų , apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą, o taip pat registruotis PVM mokėtoju.
  6. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę apskaičiuotą už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM apyskaitos FR0608 formą. Užpildyta mokestinio kalendorinio mėnesio PVM apyskaitos FR0608 formą mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

   Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio apmokestinamieji asmenys, prieš pateikdami PVM apyskaitos FR0608 formą, turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre.

  7. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

   Užsienio apmokestinamasis asmuo, vykdantis nuotolinę prekybą, kuriam buvo prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau juo neįsiregistravo, PVM apyskaitos FR0608 formoje už nuotoliniu būdu tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) už kalendorinį mėnesį apskaičiuotą PVM sumą sumoka į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.

  8. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose.

   Užsienio apmokestinamieji asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą ir neįsiregistravę PVM mokėtojais, už tiekiamas prekes išrašytuose apskaitos dokumentuose neturi teisės išskirti PVM sumų, apskaičiuotų pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę.

 4. ASMENŲ, NEĮSIREGISTRAVUSIŲ PVM MOKĖTOJAIS, PVM PRIEVOLĖS DĖL PREKIŲ, IŠSKYRUS NAUJAS TRANSPORTO PRIEMONES IR AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ĮSIGIJIMO.

  1. Ar asmenims, įsigyjantiems prekių iš kitų valstybių narių, gali atsirasti prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM?

   Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti:

   • ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;
   • vykdantiems ekonominę veiklą juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, besiverčiantiems individualia, profesine ar kita ekonomine veikla, tačiau neįsiregistravusiems PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis negu 45 000 eurų;
   • juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems tokią ekonominę veiklą, kuriai skirtų prekių ir arba paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas;
   • juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

   Užsienio apmokestinamiesiems asmenims, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti, prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM atsiranda nuo pirmojo sandorio, t.y. nustatytoji 14 000 eurų prekių vertės riba netaikoma.

  2. Kiti atvejai, kai apmokestinamajam asmeniui už jam užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, tiekiamas prekes yra prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.

   Atkreiptinas dėmesys, kad apmokestinamiesiems asmenims (kaip jie suprantami PVM įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme, t.y. asmenys vykdantys ekonominę veiklą), prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, jam patiektas prekes atsiranda ir tuo atveju, kai šalies teritorijoje tiekiamos prekės nėra prekės, nurodytos PVM įstatymo 95 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Tokiu atveju prekių tiekimas nėra laikomas prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės ir nėra taikoma 14 000 eurų prekių vertės riba, t.y. įsigijus prekes tokiomis sąlygomis PVM turi būti apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą nuo visos prekių vertės, nepriklausomai nuo to, ar ši vertė buvo didesnė už 14 000 eurų ribą.

  3. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo?

   Lietuvos asmenys iš kitų valstybių narių įsigiję prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė kalendoriniais metais yra didesnė negu 14 000 eurų, bet neįsiregistravę PVM mokėtojais, privalo:

   • apskaičiuoti iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių, dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 14 000 eurų suma pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą. Pažymetina, kad į 14 000 eurų prekių vertę neįtraukiama naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių vertė.
   • apskaičiuoti nuo visų savo šalies teritorijoje parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM, neatsižvelgiant į tai, kad atlygis už patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 45 000 eurų.

   7 Pavyzdys:

   Lietuvos juridinis asmuo, teikiantis kompiuterinės technikos taisymo paslaugas ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju, nes atlygis iš jo vykdomos veiklos per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 45 000 eurų savo vykdomai veiklai iš Vokietijos įmonių bei fizinių asmenų, kurie yra PVM mokėtojai savo šalyse, 2015 m. gruodžio mėnesį įsigijo įvairių detalių už 75 000 eurų (neįskaitant PVM sumų sumokėtų kitose valstybėse narėse).

   Šis juridinis asmuo 2015 m. gruodžio mėnesį privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju, nes jo kalendoriniais metais įsigytų prekių (detalių) vertė viršijo 14 000 eurų ir nuo prekių vertės, dėl kurių buvo viršyta ši suma, privalėjo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.

   Jeigu juridinis asmuo, prieš įsigydamas prekių iš kitos valstybės narės už didesnę negu 14 000 eurų sumą neįsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai, tai:
   • nuo iš Vokietijos PVM mokėtojų įsigytų prekių vertės (be PVM, sumokėto Vokietijos PVM mokėtojams), dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 14 000 eurų juridinis asmuo privalo taikydamas standartinį (ar lengvatinį, jeigu šioms prekėms toks nustatytas) PVM tarifą apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą PVM.

   Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu 2015 m. būtų įsigyta a) tik viena prekė už 75 000 eurų, arba b) kelios prekės, pvz., už 3 000 eurų, 8 000 eurų, 1 000 eurų, ir 63 000 eurų, tai atsižvelgiant į tai, kad PVM turi būti apskaičiuojamas ir sumokamas už prekes, dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 14 000 eurų suma, juridinis asmuo PVM turi apskaičiuoti: a) atveju - nuo 75 000, eurų, b) atveju - nuo 63 000 eurų, pradėdamas 2015 m. tuo mėnesiu, kurį privalėjo registruotis PVM mokėtoju, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo, minėtas juridinis asmuo privalo skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą, neatsižvelgdamas į tai, kad minėtų tiekimų atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršija 45 000 eurų.

   Atkreiptinas dėmesys, kad prievolė skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM yra tais kalendoriniais metais, kuriais yra viršijama 14 000 eurų įsigyjamų iš kitos valstybės narės prekių vertė, ir sekančiais kalendoriniais metais. Taigi, pavyzdyje pateiktu atveju tokia prievolė Lietuvos juridiniam asmeniui yra nuo. 2015 m. gruodžio (t.y. nuo to 2015 m. mėnesio, kurį atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo) iki 2016 m. gruodžio mėnesio (imtinai).

   8 Pavyzdys:

   Ūkininkas iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, 2015 m. sausio mėnesį įsigijo statybinių medžiagų (plytų), kurių vertė 300 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino Vokietijoje). Vokietijos įmonė PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiavo „vokišką“ PVM.

   Įsigytų statybinių medžiagų (plytų) vertė be „vokiško“ PVM yra didesnė negu 14 000 eurų, todėl jam atsiranda prievolė nuo visos 300 000 eurų pirkinio vertės (nes būtent dėl šio sandorio buvo viršyta 14 000 eurų riba) apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM ir registruotis PVM mokėtoju.

   Be to, šis ūkininkas, pradėdamas tą mėnesį, kurį privalėjo registruotis PVM mokėtoju, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo, privalo skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą, neatsižvelgdamas į tai, kad atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) paslaugas neviršijo 45 000 eurų. Ūkininkui prievolė skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM yra tais kalendoriniais, kuriais yra viršijama 14 000 eurų įsigyjamų iš kitos valstybės narės prekių vertė ir sekančiais kalendoriniais metais. Pavyzdyje pateiktu atveju tokia prievolė ūkininkui yra nuo 2015 m. sausio mėnesio iki 2016 m. gruodžio mėn. (imtinai).

  4. Laikotarpis, kuriuo pradedant PVM neskaičiuojamas.

   Jeigu Lietuvos asmuo, privalėjęs įsiregistruoti PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės, neįsiregistravo PVM mokėtoju, o tiekė prekes ir/arba teikė paslaugas, už kurias atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų, tai jam už tiekiamas prekes ir arba teikiamas paslaugas nebus prievolės skaičiuoti PVM tada, kai pasibaigs kalendoriniai metai, kuriais buvo atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo, ir praeis dar vieneri kalendoriniai metai.

  5. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

   Apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės (išskyrus atvejus, kai įsigyjamos naujos transporto priemonės ar/ir akcizais apmokestinamos prekės), tačiau to nepadaręs, apskaičiuotą įsigytų prekių PVM, o taip pat tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų PVM, už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM apyskaitos FR0608 formą. Užpildyta mokestinio mėnesio PVM apyskaitos FR0608 forma mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

  6. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

   PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje FR0608 forma, už konkretų mėnesį apskaičiuota PVM suma sumokama į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.

 5. LIETUVOS IR UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIREGISTRAVUSIŲ PVM MOKĖTOJAIS PRIEVOLĖS, SUSIJUSIOS SU NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMU IR TIEKIMU IR AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ ĮSIGIJIMU

  1. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja naujas transporto priemones?

   PVM įstatymo prasme nauja transporto priemone yra laikoma keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš tokių sąlygų:
   1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų;
   2. laivas kuris yra ilgesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektus praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo jų eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų;
   3. orlaivis, kurio maksimali kilimo masė didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.
   Jeigu naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės įsigyja asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, tai toks asmuo, pagal PVM įstatymo 71 1 straipsnio nuostatas PVM mokėtoju neregistruojamas. Tačiau:
   • jeigu naują transporto priemonę įsigyja juridiniai apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, tai jie ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo naujos transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą privalo PVM apyskaitosFR0608 formoje apskaičiuoti pardavimo PVM ir sumokėti jį į biudžetą. Atkreiptinas dėmesys, kad už kiekvieną įsigytą naują transporto priemonę, jeigu skiriasi atgabenimo į Lietuvą data yra pildoma atskira PVM apyskaitos forma.
   • jeigu naują transporto priemonę įsigyja fizinis asmuo, tai jis mokesčių administratoriui turi ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po naujos transporto priemonės įsigijimo, 25 dienos pateikti:
    1. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos valstybės narės, kopiją;
    2. jeigu pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje nėra šiame punkte išvardytų duomenų, fizinis asmuo kartu su PVM sąskaitos faktūros kopija turi pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:
     1. savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą;
     2. tiekėjo vardą, pavardę (arba pavadinimą), kodą ir adresą;
     3. valstybę narę, iš kurios fizinis asmuo įsigijo naują transporto priemonę;
     4. transporto priemonės rūšį (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto
     5. priemonė);
     6. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;
     7. jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, tokiu atveju prašymo pateikėjas prašyme turi nurodyti transporto priemonės įsigijimo datą;
     8. naujos transporto priemonės įsigijimo kainą ( eurais).
     9. Toks fizinis asmuo, gavęs iš mokesčių administratoriaus užpildytą Pranešimo apie iš kitos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą (FR0656 forma), jame apskaičiuotą PVM turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią fizinis asmuo buvo informuotas apie apskaičiuotą mokesčio sumą.
  2. Kokios PVM prievolės atsiranda juridiniam asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja akcizais apmokestinamų prekių?

   Jeigu akcizais apmokestinamas prekes (etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, kurą) įsigijo juridinis asmuo, ne PVM mokėtojas, tai jam atsiranda prievolė mokėti tų prekių pardavimo PVM, neatsižvelgiant, už kokią sumą tokių akcizais apmokestinamų prekių buvo įsigyta, t.y. neatsižvelgiant į tai, kad nebuvo viršyta 14 000 eurų suma.

   PVM įstatymo 711 straipsnio 7 dalyje yra nustatyta, kad juridinis asmuo iš kitos valstybės narės įsigijęs akcizais apmokestinamas prekes, PVM mokėtoju neregistruojamas, tačiau jis privalo akcizais apmokestinamų prekių pardavimo PVM apskaičiuoti pats, pildydamas PVM apyskaitos FR0608 formą. Apskaičiuotą PVM privaloma sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsigytų prekių atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikiant minėtą apyskaitą.

   10 Pavyzdys:

   Lietuvos biudžetinė įstaiga, nevykdanti ekonominės veiklos, iš Lenkijos įmonės, PVM mokėtojos, įsigijo kuro už 30 000 eurų (neįskaitant „lenkiško“ PVM). Kurą atsigabeno pati Lietuvos biudžetinė įstaiga.

   Atsižvelgiant į tai, kad kuras yra akcizais apmokestinama prekė, Lietuvos biudžetinei įstaigai atsiranda prievolė apskaičiuoti tokių prekių PVM, t.y. PVM turi būti apskaičiuotas nuo įsigyto kuro apmokestinamosios vertės 30 000 eurų. Šiuo atveju apskaičiuotas PVM būtų 6 300 eurų (30 000 x 21 proc./100). Ši apskaičiuota PVM suma turi būti įrašoma PVM apyskaitos FR0608 formos 17 laukelyje bei 21 laukelyje - kaip mokėtina į biudžetą PVM suma, kuri turi būti sumokėta į biudžetą per 5 darbo dienas nuo kuro atgabenimo dienos.

  3. Prievolės, atsiradusios dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę.

   Į kitą valstybę narę naują transporto priemonę (kurios tiekimo vieta yra Lietuva), atitinkančią PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje nustatytus reikalavimus, tiekiantis Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo turi pateikti Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos FR0620 formą(toliau - deklaracija), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčiu inspekcijos prie Finansu ministerijos viršininko 2004-04-02 įsakymu Nr. VA-41 „Dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę" Mokėjimo į biudžetą PVM prievolė pagal šią deklaraciją neatsiranda.Už kiekvieną į kitą valstybę narę tiekiamą naują transporto priemonę turi būti pateikiama atskira deklaracija. Kartu su deklaracija turi būti pateikta naujos transporto priemonės PVM sąskaitos faktūros kopija.

  4. PVM grąžinimas 29 punkte nurodytiems asmenims.

   Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas, - naujos transporto priemonės į kitą valstybę narę tiekėjas turi teisę atskaityti ir susigrąžinti PVM sumą, kuri buvo PVM įstatymo nustatyta tvarka sumokėta ją įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginė 21 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės pardavimo kainos. Naujos transporto priemonės pardavimo kaina deklaruojama Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos (FR0620 forma) 24 laukelyje. Atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, grąžinama ne anksčiau, negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

   11 Pavyzdys:

   Lietuvos fizinis asmuo automobilių salone 2015 m gruodžio mėnesį įsigijo naują automobilį, už kurį sumokėjo 45 000 eurus (tame sk. PVM - 7 810 Lt). Fizinis asmuo po mėnesio ( 2016-01-12) nurodytą automobilį, atitinkantį PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje nustatytus naujai transporto priemonei reikalavimus, už 30 000 eurų pardavė Estijos fiziniam asmeniui. Estijos pirkėjas šį automobilį įregistravo Estijoje ir ten sumokėjo PVM. Lietuvos fizinis asmuo, turėdamas įrodymus, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas Estijoje, gali kreiptis į mokesčio administratorių dėl 6 300 eurų (30 000 x 21 proc./100 proc.) PVM grąžinimo.

   Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 ir 12 dalies nuostatas mokesčio administratorius privalo nurodytiems asmenims PVM grąžinti per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti PVM gavimo dienos, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo patikrinimas - ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčio administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto (jei pažeidimų nenustatyta, pažymos apie tai) įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 6. KITI ATVEJAI, KAI ASMENYS, KURIE NĖRA PVM MOKĖTOJAI, PRIVALO SKAIČIUOTI IR MOKĖTI Į BIUDŽETĄ PVM

  1. Kiti atvejai, nesusiję su prekių (paslaugų) tiekimu (teikimu) ar įsigijimu, kai atsiranda prievolė sumokėti į biudžetą PVM.

   Asmenims, kurie nėra PVM mokėtojai gali atsirasti prievolė mokėti PVM ir šiais atvejais:

   1. Kai atleistoms nuo PVM ar apmokestintoms taikant 0 procentų PVM tarifą ir esančioms šalies teritorijoje muitinės prižiūrimoms prekėms nustoja galioti atitinkamos aplinkybės (pvz., prekės suvartojamos, prarandamos), už šias prekes turi būti apskaičiuotas PVM (PVM įstatymo 53 str. 7 dalis). Ši nuostata netaikoma, kai:
    1. 1.1. prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, jeigu tai įrodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba kitų nuo asmens nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.), kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
    2. 1.2. išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos ar išgabenamos į kitą valstybę narę;
   2. kai pardavėjas išskiria PVM dokumente, kuriuo įformintas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, už kurį (kuriuos) PVM neturėjo būti skaičiuojamas.

  2. 31 punkte nurodytais atvejais apskaičiuoto PVM sumokėjimo terminai.

   1. Asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas, bet privalo sumokėti PVM į biudžetą atvejais, nurodytais leidinio 30 punkto 1 dalyje, privalo apskaičiuotą PVM sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių, dėl kurių atsirado prievolė apskaičiuoti PVM,susidarymo.
   2. Pardavėjas, išskyręs PVM dokumente, kuriuo įformintas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, už kurį (kuriuos) PVM neturėjo būti skaičiuojamas, privalo taip išskirtą PVM sumą sumokėti į biudžetą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumento, kuriame nepagrįstai išskirtas PVM, išrašymo.
Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.