Leidinys dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo diplomatinių atstovybių ir NATO kariuomenių vienetų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)

1. Kokiems asmenims taikomos PVM ir akcizų lengvatos?
2. Kokie teisės aktai reglamentuoja PVM ir akcizų lengvatų taikymą?
3. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos?
4. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos kelių transporto priemonių degalams?
5. Už kokias prekes (paslaugas) sumokėtas PVM negrąžinamas ir kokioms prekėms (paslaugoms) netaikoma tiesioginė PVM lengvata, išskyrus tuos atvejus, kai yra nustatyta palankesnė atleidimo nuo PVM tvarka?
6. Už kokias prekes sumokėti akcizai negrąžinami ir kokioms prekėms netaikoma akcizų lengvata tiesiogiai, išskyrus tuos atvejus, kai yra nustatyta palankesnė atleidimo nuo akcizų tvarka?
7. Kada gali būti taikoma palankesnė / nepalankesnė atleidimo nuo PVM ir akcizų tvarka?
8. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
9. Ką turi daryti diplomatinė atstovybė ir jų darbuotojai, norėdami prekes (paslaugas) įsigyti su  tiesioginio taikymo PVM ir akcizų lengvata?
10. Ar gali diplomatinė atstovybė pateikti paraišką grąžinti PVM ir akcizus už NATO kariuomenių vienetų įsigytas prekes (paslaugas)?
11. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos prekes (paslaugas) įsigyjant kitoje ES valstybėje narėje?
12. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
13. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
14. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
15. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos prekes (paslaugas) įsigyjant kitoje ES valstybėje narėje?
16. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
17. Kokių darbuotojų įsigytoms prekėms taikoma PVM lengvata Lietuvoje?
18. Kaip taikoma PVM lengvata Lietuvoje?
19. Ar prekėms taikoma akcizų lengvata Lietuvoje?
20. Kokia PVM grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
21. Kaip taikoma PVM lengvata prekes įsigyjant kitoje ES valstybėje narėje?
22. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
23. Kas gali kreiptis į Vilniaus AVMI dėl PVM ir akcizų grąžinimo?
24. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
25. Kieno vardu turi būti įsigytos prekės (paslaugos), kad diplomatinės atstovybės galėtų kreiptis į Vilniaus AVMI dėl NATO kariuomenių vienetų pardavėjams sumokėtų PVM ir akcizų grąžinimo Lietuvoje?

26. Ar NATO kariuomenių vienetai gali susigrąžinti PVM ir akcizus, jeigu neturi Lietuvos banke atidarytos sąskaitos?
27. Ką daryti, kai prekių (paslaugų) pardavėjai atsisako taikyti (0 proc.) PVM tarifą ir parduoti prekes be akcizų?
28. Ar taikomos PVM ir akcizų lengvatos, kai prekės tiekiamos į NATO kariuomenių vienetų ir civilių komponentų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus Lietuvoje?
29. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos, įsigyjant prekes (paslaugas) kitoje ES valstybėje narėje?
30. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos, kai Lietuvoje prekes (paslaugas) įsigyja NATO kariuomenių vienetai, įsikūrę kitoje ES valstybėje narėje? 
31. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
32. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?

Šiame leidinyje paaiškinama, kaip taikoma įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM ir akcizų lengvata, kai jas įsigyja žemiau išvardytos diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojai, Europos Sąjungos institucijos, Europos Sąjungos įstaigų darbuotojai, NATO kariuomenių vienetai.

1. Kokiems asmenims taikomos PVM ir akcizų lengvatos?
PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje gali būti taikomos:
1.1. Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų darbuotojams ir jų šeimų nariams (toliau – diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojai);
1.2. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – ES valstybės narės) įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų darbuotojams (toliau – kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusios institucijos);
1.3. Europos Sąjungos institucijoms, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarimas dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo, įsikūrusios Lietuvoje (toliau – ES institucija);
1.4. Europos Sąjungos Lietuvos Respublikoje įsteigtų įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau - ES įstaiga), darbuotojams (toliau – ES įstaigų darbuotojai).
1.5. Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (North Atlantic Treaty Organisation, toliau - NATO) valstybių kariuomenių vienetams ir/ar juos lydintiems civiliams darbuotojams, kurie Lietuvoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje (toliau – kariuomenių vienetai);
1.6. Į kitas valstybes nares vykstantiems kitų negu paskirties valstybė narė Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir/ar juos lydintiems civiliams darbuotojams (toliau – į kitas valstybes vykstantys NATO kariuomenių vienetai).

2. Kokie teisės aktai reglamentuoja PVM ir akcizų lengvatų taikymą?
PVM ir akcizų lengvatų taikymą reglamentuoja:
2.1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 47 straipsnis;
2.2. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnis;
2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarimas „Dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo“;
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės (toliau – Nutarimo taisyklės);
2.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašas (toliau – FM aprašas);
2.6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1K-030 „Dėl Susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklės (toliau – taisyklės).

LENGVATŲ TAIKYMAS LIETUVOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR JŲ DARBUOTOJAMS (leidinio 1.1 papunktis)

3. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos?
Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma dviem būdais: grąžinant iš biudžeto PVM, kuris diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojų buvo sumokėtas pardavėjams, įsigyjant iš jų prekes (paslaugas), ir PVM lengvatą taikant tiesiogiai (t. y. pirkimo metu taikant 0 proc. PVM tarifą).

Pardavėjams sumokėtas pirkimo PVM diplomatinėms atstovybėms ir jų darbuotojams iš biudžeto gali būti grąžinamas tik pagal tokias PVM sąskaitas faktūras, kur kiekvienoje įsigytų prekių (paslaugų) vertė yra nurodyta ne mažesnė kaip 55 EUR (įskaitant PVM), atsižvelgiant į išimtis, nurodytas leidinio 4 ir 7 punktuose.

Tačiau įsigytų ryšių paslaugų, šildymo, elektros energijos, vandens, dujų tiekimo, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas, neatsižvelgiant į prekių (paslaugų) įsigijimo vertę, išskyrus atvejus, kai diplomatinėms atstovybėms ir jų darbuotojams taikomi leidinio 5 punkte nurodyti apribojimai.
Akcizai diplomatinėms atstovybėms ir jų darbuotojams iš biudžeto gali būti grąžinami tik už prekes, kurių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose, naudojamuose teisės aktų nustatyta tvarka, yra nurodyti akcizai (akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) ir kiekviename šių dokumentų – prekių, už kurias gali būti grąžinti akcizai, vertė ne mažesnė kaip 55 EUR (įskaitant PVM ir akcizus).

Atkreiptinas dėmesys, kad leidinio 4, 6 ir 7 punktuose yra nurodyti atvejai, kai diplomatinėms atstovybėms ir jų darbuotojams taikomi kiti apribojimai ar išimtys.

4.  Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos kelių transporto priemonių degalams?
Už kelių transporto priemonių degalus sumokėti PVM ir akcizai diplomatinėms atstovybėms ir jų darbuotojams grąžinami arba lengvatos taikomos tiesiogiai, kad ir kokia būtų šių įsigytų prekių vertė.

Sumokėti PVM ir akcizai už minėtus degalus yra grąžinami tik tais atvejais, jeigu atsiskaitymui už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo diplomatinės atstovybės ir jų narių vardu išduotos kortelės.
 
5.  Už kokias prekes (paslaugas) sumokėtas PVM negrąžinamas ir kokioms prekėms (paslaugoms) netaikoma tiesioginė PVM lengvata, išskyrus tuos atvejus, kai yra nustatyta palankesnė atleidimo nuo PVM tvarka?
PVM lengvata netaikoma:
5.1. Nekilnojamam turtui, išskyrus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau
– URM) nurodytą nekilnojamąjį turtą;
5.2. Antžeminėms, oro, vandens transporto priemonėms ir pagalbiniams transporto įrenginiams, išskyrus URM nurodytas transporto priemones;
5.3. Šildymui, elektros energijai, vandeniui ir dujų tiekimui, komunalinėms ir eksploatacinėms paslaugoms, išskyrus tuos atvejus, kai šios paslaugos susijusios su URM nurodytu nekilnojamuoju turtu;
5.4. Ryšių paslaugoms, išskyrus paslaugas, kurios teikiamos atstovybei, taip pat jų vadovų rezidencijoms;
5.5. Meno kūriniams, kolekciniams ir antikvariniams daiktams, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme;
5.6. Ginklams ir šaudmenims, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, taip pat jų dalys ir reikmenys, taip pat jų dalims ir reikmenims;
5.7. Maistui (įskaitant nealkoholinius gėrimus), taip pat su maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusioms paslaugoms, teikiamoms restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo įstaigų, išskyrus tą maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus) ir su jo tiekimu susijusias paslaugas, kurie skirti rengiant užsienio valstybės nacionalinės dienos priėmimą, priėmimą atstovybės vadovo atvykimo ir išvykimo proga bei priėmimus, atstovybės rengiamus Lietuvos Respublikos oficialių svečių garbei, kaip šios sąvokos apibrėžtos Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo (toliau - Oficialių svečių priėmimo tvarka“);
5.8. Apdorotam tabakui, kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui;
5.9. Farmacijos produktams, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ir medicinos pagalbos priemonėms (prietaisams), kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme;
5.10. Turizmo paslaugoms, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos oficialių svečių delegacijų nariams, kaip ši sąvoka apibrėžta Oficialių svečių priėmimo tvarkoje;
5.11. Sporto reikmenims ir sportinės veiklos paslaugoms;
5.12. Pramogoms;
5.13. Keleivių vežimo paslaugoms.

6. Už kokias prekes sumokėti akcizai negrąžinami ir kokioms prekėms netaikoma akcizų lengvata tiesiogiai, išskyrus tuos atvejus, kai yra nustatyta palankesnė atleidimo nuo akcizų tvarka?
Akcizų lengvata netaikoma:
6.1. apdorotam tabakui (cigaretėms, cigarams, cigarilėms ir rūkomajam tabakui);
6.2. kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui;
6.3. neapdorotam tabakui;
6.4. elektros energijai;
6.5. gamtinėms dujoms.

7. Kada gali būti taikoma palankesnė / nepalankesnė atleidimo nuo PVM ir akcizų tvarka?
Tuo atveju, jei konkreti ES valstybė narė toje valstybėje narėje įsikūrusiai Lietuvos diplomatinei atstovybei ir jos darbuotojams nustato palankesnę arba nepalankesnę atleidimo nuo PVM ir akcizų tvarką, tai Lietuva tos ES valstybės narės Lietuvoje įsikūrusios diplomatinės atstovybės ir jos darbuotojų atžvilgiu taip pat taiko atitinkamą tvarką, kuri nustatoma FM apraše (Nutarimo taisyklėse nustatyti kriterijai ir apribojimai tokiu atveju gali būti netaikomi visiškai, taikomi iš dalies, taikomi visi).

8. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
Sumokėtą pirkimo PVM ir sumokėtus akcizus grąžina Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI). Norint susigrąžinti PVM ir akcizus, Vilniaus AVMI turi būti pateikta popierinė paraiška (FR0678 forma su jos priedo FR0678A forma ir papildomo lapo FR0678AP forma) arba elektroninė paraiška (toliau ‒ paraiška).

Popierinė paraiška pateikiama tiesiogiai Vilniaus AVMI arba išsiunčiama paštu. Diplomatinės atstovybės darbuotojai tinkamai užpildytą paraišką Vilniaus AVMI gali teikti tik per diplomatinę atstovybę.

Elektroninė paraiška pateikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (toliau – EPRIS). Diplomatinė atstovybė (įskaitant atvejus, kai teikia elektroninę paraišką už save ir /arba už atstovybės narius) užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką gali per diplomatinės atstovybės paskirtą Mano VMI atstovą (atstovus), turintį teisę prisijungti prie EPRIS.

PVM ir akcizai grąžinami į diplomatinės atstovybės ar jos darbuotojo paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

Paraiška turi būti pateikta kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos (išskyrus atvejus, kai FM apraše taikomas palankesnis PVM ir akcizų grąžinimo terminas). Tačiau, jeigu paraiška bus pateikta praleidus nustatytą paraiškos pateikimo terminą, tuomet sumokėtas pirkimo PVM ir sumokėti akcizai bus grąžinami tik tuo atveju, jeigu paraiška bus pateikta ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais įformintas prekių (paslaugų) įsigijimas pabaigos (pvz., jeigu prekės (paslaugos) įsigytos 2018-05-14, tai paraiška grąžinti sumokėtą šių prekių (arba) paslaugų pirkimo PVM ir akcizai vėliausiai gali būti pateikta iki 2019-12-31).

Kartu su paraiška turi būti pateikiami prekių (paslaugų) įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) originalai (ar jų kopijos).

Teikiant elektroninę paraišką, prekių (paslaugų) įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) kopijos pateikiamos pdf, jpeg, tiff, zip formato rinkmenomis ir viena elektroninė paraiška su visais priedais negali viršyti 5 megabaitų. Jeigu nurodyta riba viršijama, tai dokumentų kopijų dalis, viršijanti 5 megabaitus, turi būti pateikiama el. pašto adresu: vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt, nurodant elektroninės paraiškos numerį.

Paraiškos formą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje adresu: www.vmi.lt (http://www.vmi.lt/cms/formos).

9. Ką turi daryti diplomatinė atstovybė ir jų darbuotojai, norėdami prekes (paslaugas)  įsigyti su tiesioginio taikymo PVM ir akcizų lengvata?
Diplomatinė atstovybė ar jų darbuotojai, norėdami prekes (paslaugas) įsigyti su PVM lengvata (iš karto taikant 0 proc. PVM tarifą ) ir prekių neapmokestinant akcizais, turi kreiptis į pardavėją, kuris yra pasirinkęs PVM ir akcizų lengvatas taikyti tiesiogiai (kadangi teisės aktai neįpareigoja pardavėjų privalomai taikyti minėtas lengvatas) ir gauti iš jo prekių (paslaugų) užsakymo formą (kuri galios vieną mėnesį nuo jos patvirtinimo datos). Diplomatinė atstovybė ar jų darbuotojai, gavę užsakymo formą, turi užpildyti popierinį sertifikatą. Užpildytas sertifikatas ir užsakymo forma pateikiami Vilniaus AVMI. Vilniaus AVMI per 5 darbo dienas nuo sertifikato gavimo dienos diplomatinei atstovybei ar jos darbuotojui spaudu patvirtina sertifikatą (kuris galios vieną mėnesį nuo patvirtinimo datos) arba priima sprendimą jo nepatvirtinti. Patvirtintą sertifikatą su užsakymo forma diplomatinė atstovybė ar jos darbuotojas turi pateikti pardavėjui, kuris užsakymo formoje nurodytas prekes (paslaugas) parduoda su PVM ir akcizų lengvatomis.

Diplomatai ir jų darbuotojai, norėdami įsigyti Nutarimo taisyklių priedo 1, 2, 7 ir 10 punktuose išvardytas prekes (paslaugas) su tiesioginio taikymo PVM lengvata, prieš kreipdamiesi į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo, turi gauti iš Užsienio reikalų ministerijos laisvos formos patvirtinimą dėl minėtos PVM lengvatos taikymo ir kartu su prekių (paslaugų) užsakymo forma ir užpildytu sertifikatu jį pateikti Vilniaus AVMI. Sertifikato formą galima rasti čia.

10.  Ar gali diplomatinė atstovybė pateikti paraišką grąžinti PVM ir akcizus už NATO kariuomenių vienetų įsigytas prekes (paslaugas)?

Susigrąžinti pirkimo PVM ir sumokėtus akcizus už NATO kariuomenių vienetų įsigytas prekes (paslaugas) gali ne tik patys NATO kariuomenių vienetai, bet ir tų užsienio valstybių, kurių NATO kariuomenių vienetai naudojasi mokestinėmis lengvatomis Lietuvoje, diplomatinės atstovybės.

Teikiant Vilniaus AVMI paraišką grąžinti PVM ir akcizus už NATO kariuomenės vienetą, diplomatinės atstovybės turi nurodyti tik NATO kariuomenės vienetui skirtų prekių (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitų faktūrų ar kitų dokumentų duomenis. Šiuo atveju, užpildant paraišką, kartu su diplomatinės atstovybės pavadinimu, paraiškos FR0678 formos 1 laukelyje „Atstovybė“ bei FR0678A formos A3 laukelyje „Atstovybė ar jos padalinys arba vardas, pavardė“, turi būti įrašytas ir NATO karinio vieneto pavadinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad į minėtą paraišką negali būti įtraukti pačios diplomatinės atstovybės bei jos darbuotojų įsigytų prekių (paslaugų) PVM sąskaitų faktūrų ir kt. duomenys. Kartu su paraiška diplomatinė atstovybė Vilniaus AVMI turi pateikti Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą pirkinių, NATO kariuomenės vieneto įsigytų Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų bendrų karinių renginių metu, kurių PVM ir akcizai gali būti grąžinti, sąrašą, pirkinių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus (jeigu originalus norima susigrąžinti, - jų kopijas).

11. Kaip taikomos PVM ir akcizų len.vatos prekes (paslaugas) įsigyjant kitoje ES  valstybėje narėje?
Diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojai PVM ir akcizų lengvatomis turi teisę pasinaudoti ir kitoje ES valstybėje narėje įsigydami prekes (paslaugas), tačiau tik tokias, kurioms būtų taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje. Tuo tikslu jie turi kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu patvirtinti Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, suteikiantį teisę kitoje ES valstybėje narėje įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir be akcizų. Sertifikatą turi užpildyti diplomatinė atstovybė ar jų darbuotojai ir pateikti Užsienio reikalų ministerijai, kuri patvirtina diplomatinės atstovybės ar jos darbuotojų teisę įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir prekes be akcizų.

Sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).


LENGVATŲ TAIKYMAS KITOSE ES VALSTYBĖSE NARĖSE  ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS  ATSTOVYBĖMS IR JŲ DARBUOTOJAMS (leidinio 1.2 papunktis)


12. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?

Lietuvoje įsigytoms prekėms (paslaugoms) PVM (0 proc. PVM tarifas) ir akcizų lengvata (neapmokestinimas akcizais) taikoma tik tuo atveju, jeigu prekių (paslaugų) pardavėjui yra pateikiamas kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintas Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas, suteikiantis teisę prekes (paslaugas), nurodytas sertifikate, Lietuvoje įsigyti su 0 proc. PVM tarifu ir neapmokestinant akcizais.

Akcizų lengvata (neapmokestinimas akcizais) taikoma tik tuo atveju, kai prekės įsigyjamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio. Kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintas Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas, suteikiantis teisę prekes, nurodytas sertifikate, Lietuvoje įsigyti be akcizų, pateikiamas minėto sandėlio savininkui. Kai akcizais apmokestinamos prekės įsigyjamos ne iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, o iš kito asmens, kuris akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laiko akcizais apmokestinamas prekes, šio sertifikato kopija pateikiama ir prekių tiekėjui.

Prekes (paslaugas), kurioms gali būti pritaikytos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje, nustato tos ES valstybės narės, kurioje įsikūrusios diplomatinės atstovybės ir jų darbuotojai, teisės aktai. Šiuo atveju į Lietuvos teisės aktuose nustatytus kriterijus ir apribojimus neatsižvelgiama.
 
Minėto sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).

LENGVATŲ TAIKYMAS LIETUVOJE ĮSIKŪRUSIOMS ES INSTITUCIJOMS (leidinio 1.3 papunktis)

13. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
PVM ir akcizų lengvatos ES institucijoms taikomos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarime dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatytų apribojimų.

PVM ir akcizų lengvatos ES institucijoms taikomos grąžinant sumokėtus PVM ir akcizus  už Lietuvoje įsigytas prekes ir paslaugas. PVM grąžinamas tik pagal tokius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras ir kt.), kuriose įsigytų prekių vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip – 55 EUR (įskaitant PVM).

Akcizai grąžinami tik už prekes, kurių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti akcizai (akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) ir kiekviename dokumente nurodytų prekių vertė ne mažesnė kaip 55 EUR (įskaitant PVM ir akcizus).

14. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
ES institucijos, norėdamos susigrąžinti pardavėjui sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM ir sumokėtus akcizus, Finansų ministerijai kartą per metus turi pateikti laisvos formos prašymą (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų, apmokėjimą patvirtinančių dokumentų ar kitų prekių (paslaugų) įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas) grąžinti sumokėtą PVM ir sumokėtus akcizus. Finansų ministerija per 15 darbo dienų nuo minėtų dokumentų gavimo dienos dokumentus pateikia Vilniaus AVMI. Sprendimą dėl PVM ir akcizų grąžinimo / negrąžinimo Vilniaus AVMI priima per 3 mėnesius nuo jų gavimo. Priėmusi sprendimą PVM ir akcizus grąžinti, Vilniaus AVMI per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, grąžinamą pinigų sumą eurais perveda į ES institucijos prašyme nurodytą banko sąskaitą.

15. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos prekes (paslaugas) įsigyjant kitoje ES  valstybėje narėje?
Jeigu Lietuvoje įsikūrusi ES institucija nori, kad kitoje ES valstybėje narėje jos įsigyjamoms prekėms (paslaugoms) (kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvoje, galėtų būti taikomos PVM ir akcizų lengvatos) būtų pritaikytos PVM ir akcizų lengvatos, ji turi kreiptis į Finansų ministeriją su prašymu patvirtinti Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje ES valstybėje narėje įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir be akcizų. Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą užpildo pati ES institucija ir pateikia Finansų ministerijai, kuri patvirtina ES institucijos teisę įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir prekes be akcizų.

Minėto sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).

LENGVATŲ TAIKYMAS KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE ĮSIKŪRUSIOMS ES INSTITUCIJOMS (leidinio 1.3 papunktis)

16. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) PVM lengvata (0 proc. PVM tarifas) ir akcizų lengvata (neapmokestinimas akcizais) taikomos tik tuo atveju, jeigu prekių (paslaugų) pardavėjui yra pateikiamas kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintas Atleidimo nuo PVM ir akcizų, suteikiantis teisę jame nurodytas prekes (paslaugas) Lietuvoje įsigyti su 0 proc. PVM tarifu ir be akcizų.

Prekes (paslaugas), kurioms gali būti pritaikytos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje, nustato tos ES valstybės narės, kurioje įsikūrusios ES institucijos, teisės aktai. Šiuo atveju į kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir apribojimus neatsižvelgiama.

Minėtą sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).
 
LENGVATŲ TAIKYMAS ES ĮSTEIGTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS UŽ SAVO  ASMENINIAM NAUDOJIMUI IR (ARBA) ĮSIKŪRIMUI ĮSIGYTAS PREKES (leidinio 1.4 punktas)

17. Kokių darbuotojų įsigytoms prekėms taikoma PVM lengvata Lietuvoje?
ES įstaigų darbuotojams, kurie neturi būti aptarnaujančio personalo darbuotojais ir ES valstybių narių deleguotais ekspertais, taip pat neturi būti Lietuvos piliečiais, praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo įstaigoje pradžios neturi būti Lietuvos Respublikoje.

Prekės, skirtos ES įstaigų darbuotojų asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, turi būti įsigytos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą įstaigoje pradžios.

18. Kaip taikoma PVM lengvata Lietuvoje?
Lietuvoje ES įstaigų darbuotojų įsigytoms prekėms (pvz., perkant asmeninius ir namų apyvokos daiktus, automobilį asmeninėms reikmėms) PVM lengvata gali būti taikoma dviem būdais: grąžinant iš biudžeto pardavėjui sumokėtą PVM arba taikant PVM lengvatą tiesiogiai (t.y. prekes iš karto apmokestinant 0 proc. PVM tarifu). PVM lengvata taikoma tik pagal tokius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras ir kt.), kuriose įsigytų prekių vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip – 55 EUR (įskaitant PVM).

PVM lengvata netaikoma leidinio 5 punkte nurodytoms prekėms, prekėms, skirtoms ne ES įstaigų darbuotojams ir (arba) kai įsigytų prekių kiekis akivaizdžiai viršija asmeninio naudojimo ir (arba) įsikūrimo reikmes.

Kelių transporto priemonių degalams PVM lengvata taikoma, kad ir kokia būtų šių įsigytų degalų vertė.

PVM lengvata taikoma tik tais atvejais, jeigu atsiskaitymui už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo ES įstaigų darbuotojų vardu išduotos kortelės.

Atkreipiamas dėmesys, kad ES įstaigų darbuotojų įsigytoms paslaugoms minėta PVM lengvata netaikoma.

Atsižvelgiant į konkrečius ES įstaigų susitarimus gali būti nustatytos ir kitokios sąlygos.

19. Ar prekėms taikoma akcizų lengvata Lietuvoje?

Akcizais apmokestinamoms prekėms, kurias įsigyja ES įstaigų darbuotojai, akcizų lengvata netaikoma.

20. Kokia PVM grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
Popierinė paraiška pateikiama tiesiogiai Vilniaus AVMI arba išsiunčiama paštu. ES įstaigos darbuotojai tinkamai užpildytą paraišką Vilniaus AVMI gali teikti tik per ES įstaigą.

Elektroninė paraiška pateikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (toliau – EPRIS).

ES įstaiga (už ES įstaigos darbuotojus) užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką gali per ES įstaigos paskirtą Mano VMI atstovą (atstovus), turintį teisę prisijungti prie EPRIS.

PVM grąžinamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

Paraiška turi būti pateikta kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Tačiau, jeigu paraiška bus pateikta praleidus nustatytą paraiškos pateikimo terminą, tuomet sumokėtas pirkimo PVM bus grąžinamas tik tuo atveju, jeigu paraiška bus pateikta ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais įformintas prekių įsigijimas pabaigos (pvz., jeigu prekės įsigytos 2018-05-14, tai paraiška grąžinti sumokėtą šių prekių pirkimo PVM vėliausiai gali būti pateikta iki 2019-12-31).

Kartu su paraiška turi būti pateikiami prekių įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) originalai (ar jų kopijos).

Teikiant elektroninę paraišką, prekių (paslaugų) įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) kopijos pateikiamos pdf, jpeg, tiff, zip formato rinkmenomis ir viena elektronė paraiška su visais priedais negali viršyti 5 megabaitų. Jeigu nurodyta riba viršijama, tai dokumentų kopijų dalis, viršijanti 5 megabaitus, turi būti pateikiama el. pašto adresu vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt., nurodant elektroninės paraiškos numerį.

Paraiškos formą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje adresu: www.vmi.lt (http://www.vmi.lt/cms/formos).

21. Kaip taikoma PVM lengvata prekes įsigyjant kitoje ES valstybėje narėje?
Jeigu ES įstaigų darbuotojai nori, kad kitoje ES valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms (kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvoje, galėtų būti taikoma PVM lengvata) būtų pritaikyta PVM lengvata, turi kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu patvirtinti Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje ES valstybėje įsigyti prekes be PVM.

Sertifikatą užpildo ES įstaiga ir pateikia Užsienio reikalų ministerijai, kuri patvirtina ES įstaigų darbuotojų teisę įsigyti prekes be PVM.
Sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).

NATO KARIUOMENIŲ VIENETAMS (leidinio 1.5 punktas)

22. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?

PVM ir akcizų lengvatos taikomos NATO kariuomenių vienetams, esantiems Lietuvoje, PVM ir akcizai grąžinami dviem būdais: grąžinant iš biudžeto pardavėjui sumokėtą PVM ir sumokėtus akcizus arba iš karto (tiesiogiai) taikant PVM ir akcizų lengvatas, t. y. prekes (paslaugas) apmokestinant 0 proc. PVM tarifu ir prekių neapmokestinant akcizais (jeigu yra Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintas dokumentas (įsakymas), kad šias prekes (paslaugas) įsigyja NATO kariuomenių vienetai, Lietuvoje dalyvaujantys bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje).

Prekes (paslaugas), skirtas NATO kariuomenių vienetams, taikant toms prekėms (paslaugoms) PVM ir akcizų lengvatas iš karto (tiesiogiai), gali įsigyti ir Lietuvos kariuomenė, jeigu turės Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus, kad Lietuvos kariuomenės įsigyjamos prekės (paslaugos) skirtos NATO kariuomenės vienetams. Tokiu atveju prekės (paslaugos) Lietuvos kariuomenės apskaitoje rodomos atskirai nuo kitų jos reikmėms įsigyjamų prekių (paslaugų).

PVM grąžinamas tik už prekes (paslaugas), už kurias yra apmokėta su PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras. Sumokėti akcizai grąžinami tik už prekes, kurių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose, naudojamuose teisės aktų nustatyta tvarka, yra nurodyti akcizai (akcizai nurodomi pirkėjo prašymu).

PVM ir akcizų lengvata gali būti taikoma tik NATO vienetų, dalyvaujančių bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, reikmėms.

23. Kas gali kreiptis į Vilniaus AVMI dėl PVM ir akcizų grąžinimo?
Susigrąžinti pirkimo PVM ir sumokėtus akcizus už NATO kariuomenių vienetų įsigytas prekes (paslaugas) gali patys NATO kariuomenių vienetai arba tų užsienio valstybių, kurių NATO kariuomenių vienetai naudojasi mokestinėmis lengvatomis Lietuvoje, diplomatinės atstovybės.

24. Kokia PVM ir akcizų grąžinimo iš biudžeto tvarka Lietuvoje?
NATO kariuomenių vienetai, norėdami susigrąžinti PVM ir akcizus iš biudžeto, Vilniaus AVMI turi pateikti laisvos formos prašymą grąžinti mokesčius. Kartu su minėtu prašymu turi būti pateiktas Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas pirkinių, NATO kariuomenės vieneto įsigytų Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų bendrų karinių renginių metu, kurių PVM ir akcizai gali būti grąžinti, sąrašas, pirkinių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalai (jeigu originalus norima susigrąžinti, - jų kopijos).

Susigrąžinti pirkimo PVM ir sumokėtus akcizus už NATO kariuomenių vienetų įsigytas prekes (paslaugas) gali ne tik patys NATO kariuomenių vienetai, bet ir tų užsienio valstybių, kurių NATO kariuomenių vienetai naudojasi mokestinėmis lengvatomis Lietuvoje, diplomatinės atstovybės.
 
Tokiu atveju, diplomatinė atstovybė Vilniaus AVMI turi pateikti paraišką grąžinti sumokėtus mokesčius. Teikiant Vilniaus AVMI paraišką grąžinti PVM ir akcizus už NATO kariuomenės vienetą, diplomatinės atstovybės turi nurodyti tik NATO kariuomenės vienetui skirtų prekių (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitų faktūrų ar kitų dokumentų duomenis. Šiuo atveju, užpildant paraišką, kartu su diplomatinės atstovybės pavadinimu, paraiškos FR0678 formos 1 laukelyje „Atstovybė“ bei FR0678A formos A3 laukelyje „Atstovybė ar jos padalinys arba vardas, pavardė“, turi būti įrašytas ir NATO karinio vieneto pavadinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad į minėtą formą negali būti įtraukti pačios diplomatinės atstovybės bei jos darbuotojų įsigytų prekių (paslaugų) PVM sąskaitų faktūrų ir kt. duomenys. Kartu su paraiška diplomatinė atstovybė Vilniaus AVMI turi pateikti Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą pirkinių, NATO kariuomenės vieneto įsigytų Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų bendrų karinių renginių metu, kurių PVM ir akcizai gali būti grąžinti, sąrašą, pirkinių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus (jeigu originalus norima susigrąžinti, - jų kopijas).

25. Kieno vardu turi būti įsigytos prekės (paslaugos), kad diplomatinės atstovybės  galėtų kreiptis į Vilniaus AVMI dėl NATO kariuomenių vienetų pardavėjams sumokėtų PVM ir akcizų grąžinimo Lietuvoje?
NATO kariuomenių vienetams reikalingos prekės (paslaugos) gali būti įsigyjamos diplomatinės atstovybės arba NATO kariuomenių vieneto vardu.

26. Ar NATO kariuomenių vienetai gali susigrąžinti PVM ir akcizus, jeigu neturi Lietuvos  banke atidarytos sąskaitos?
Taip, gali.

27. Ką daryti, kai prekių (paslaugų) pardavėjai atsisako taikyti (0 proc.) PVM tarifą ir  parduoti prekes be akcizų?
Jeigu prekių (paslaugų) pardavėjas dėl tam tikrų priežasčių (pvz., dėl techninių) NATO kariuomenės vienetui atsisako tiesiogiai taikyti PVM ir akcizų lengvatą (su 0 proc. PVM ir neapmokestinant akcizais), tai tokiu atveju, NATO kariuomenės vienetas galėtų prekes (paslaugas) įsigyti su standartiniu (ar lengvatiniu, jeigu toks nustatytas) PVM tarifu, o po to kreiptis į Vilniaus AVMI dėl PVM ir akcizų grąžinimo.
PVM grąžinamas tik už prekes (paslaugas), už kurias sumokėtas PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras. Sumokėti akcizai grąžinami tik už prekes, kurių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti akcizai (akcizai nurodomi pirkėjo prašymu).

28. Ar taikomos PVM ir akcizų lengvatos, kai prekės tiekiamos į NATO kariuomenių  vienetų ir civilių komponentų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus Lietuvoje?
PVM ir akcizų lengvatos gali būti taikomos (tiesiogiai) tik kuro, alyvų ir tepalų tiekimo atvejais ir tik tada, jei tų prekių tiekėjai turės dokumentus (pvz., Lietuvos kariuomenės vado patvirtinimą), įrodančius, kad kuras, alyvos ir tepalai patiekti į NATO kariuomenių vienetų ir civilių komponento minėtas tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus (Šiaurės Atlanto Sutarties šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso, pasirašyto 1951 m. birželio 19 d. Londone, XI str. 11 p.).

29. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos, įsigyjant prekes (paslaugas) kitoje ES  valstybėje narėje?
NATO kariuomenių vienetai, įsikūrę Lietuvoje, ir pageidaujantys, kad kitoje ES valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms) būtų pritaikytos PVM ir akcizų lengvatos, turi kreiptis į Lietuvos kariuomenę su prašymu patvirtinti Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje ES valstybėje narėje įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir be akcizų.

Sertifikatas tvirtinamas kariuomenės vado nustatyta tvarka. Sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priedas).
 
30. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos, kai Lietuvoje prekes (paslaugas) įsigyja  NATO kariuomenių vienetai, įsikūrę kitoje ES valstybėje narėje?
NATO kariuomenių vienetai, įsikūrę kitoje ES valstybėje narėje, norintys, kad Lietuvoje jų įsigytoms prekėms (paslaugoms) būtų taikoma PVM lengvata (0 proc. PVM tarifas) ir akcizų lengvata (prekės neapmokestinamos akcizais), prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę Lietuvoje įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir be akcizų. Prekes (paslaugas), kurioms gali būti pritaikytos PVM ir akcizų lengvatos, nustato tos valstybės narės, kurioje įsikūrę NATO kariuomenių vienetai, įsigyjantys prekes (paslaugas), teisės aktai. Sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).

ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJA (NATO)

31. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
Kai Lietuvoje prekes (paslaugas) įsigyja NATO, šioms prekėms (paslaugoms) PVM ir akcizų lengvatos taikomos tiesiogiai, jeigu prekių tiekėjai (tais atvejais, kai prekės įsigyjamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkai) ir (arba) paslaugų teikėjai turi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, kad šias prekes (paslaugas) įsigyja NATO.

Į KITAS VALSTYBES NARES VYKSTANTYS NATO KARIUOMENIŲ VIENETAI (leidinio 1.6 papunktis)

32. Kaip taikomos PVM ir akcizų lengvatos Lietuvoje?
Kai tranzitu per Lietuvą į kitas valstybes nares vyksta kitų (ne Lietuvos) valstybių narių NATO kariuomenių vienetai ir nori Lietuvoje įsigyti prekes (paslaugas) be PVM ir be akcizų, tai prekių tiekėjui (tais atvejais, kai prekės įsigyjamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui) ir (arba) paslaugų teikėjui turi pateikti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę prekes (paslaugas) įsigyti Lietuvoje taikant PVM ir akcizų lengvatas. Kai akcizais apmokestinamos prekės įsigyjamos ne iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, o iš kito asmens, kuris akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laiko akcizais apmokestinamas prekes, šio sertifikato kopija pateikiama ir prekių tiekėjui.

Sertifikato užpildymo pavyzdinę formą ir užpildymo tvarką galima rasti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (II priede).

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.