Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai - PVM klausimai

2018 m. VMI parengė teminį laidinį „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“. Žemiau pateiktas šio leidinio 10-as skyrius apie PVM.

10. ĮREGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJU

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla, privalo registruotis PVM mokėtojais tuomet, kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą (kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje) šalies teritorijoje patiektas prekes ir/arba suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų. Kai gyventojo gauta (gautina) bendra atlygio suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) neviršija 45 000 eurų, tai jis gali registruotis PVM mokėtojais savanoriškai. Skaičiuojant 45 000 eurų atlygio ribą yra atsižvelgiama į visą apskaičiuotą gautą (gautiną) atlygį už gyventojo šalies teritorijoje patiektas prekes (suteiktas paslaugas), neatėmus jo paties sumokėto arba mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Tuo atveju, kai gyventojas vykdo individualią veiklą ir kitokią ekonominę veiklą, pvz.: gauna autorinį atlyginimą, tai skaičiuojant 45 000 eurų ribą yra atsižvelgiama į atlygį iš šalies teritorijoje vykdomos individualios veiklos, autorinį atlyginimą ir atlygį iš kitos šalies teritorijoje vykdomos ekonominės veiklos.

Gyventojas, apskaičiuodamas savo 12 paskutiniųjų mėnesių atlygį iš vykdomos ekonominės veiklos, į 45 000 eurų ribą neturi įtraukti atlygio gauto (gautino) iš prekių tiekimo (paslaugų teikimo) už šalies teritorijos ribų, gautų avansinių sumų, o taip pat ir atlygio už ilgalaikio turto, naudoto šio gyventojo ekonominėje veikloje ir už savo asmeninio turto tiekimą (pardavimą), jeigu tokie pardavimai yra atsitiktiniai sandoriai ir gyventojas įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

Tačiau, gyventojai, vykdantys individualią (ekonominę) veiklą, taip pat už parduodamą nekilnojamą ir kilnojamą turtą (kai šie sandoriai nėra atsitiktinio pobūdžio) turi skaičiuoti PVM, jei yra įvykdytos tokios sąlygos:

  1. parduodamas ar kitaip nuosavybės teise perleidžiamas turtas yra:
    • žemė statyboms (žeme statyboms laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai),
    • nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys (naujas pastatas ar statinys - tai nebaigtas ar baigtas pastatas ar statinys bei jų dalys - 24 mėnesius po jų užbaigimo),
    • kilnojamasis turtas (pvz., automobiliai).
  2. už per paskutiniuosius 12 mėnesių parduotą ar kitaip perleistą kito asmens nuosavybėn turtą gauta (gautina) bendra atlygio suma viršija 45 000 eurų.

Tuo atveju, jeigu gyventojo, vykdančio ekonominę veiklą atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes (suteiktas paslaugas) per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45 000 eurų, tai toks gyventojas PVM turi apskaičiuoti už visas šalies teritorijoje patiektas prekes (suteiktas paslaugas), dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta 45 000 eurų riba.

PVM mokėtojais privalo registruotis ir tokie gyventojai (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir gyventojai, vykdantys ekonominę veiklą (besiverčiantys individualia, profesine, sporto, žemės ūkio ar kitokia veikla), kurie iš valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, kurie privalo registruotis PVM mokėtojais, įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad ši riba bus viršyta.

Svarbu pažymėti, kad visiems gyventojams, įsigijusiems iš kitos valstybės narės naują transporto priemonę nereikia registruotis PVM mokėtojais, tačiau jiems atsiranda prievolė sumokėti į biudžetą naujos transporto priemonės įsigijimo PVM.