Leidinių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

 1. Kokiame teisės akte nustatyta knygų ir neperiodinių leidinių apmokestinimo PVM lengvata?
 2. Kokie leidiniai yra laikomi neperiodiniais leidiniais?
 3. Kada atspausdintų knygų ir periodinių leidinių tiekimas yra laikomas prekių (leidinių) teikimu?
 4. Kaip nustatoma prekių (knygų ir neperiodinių leidinių) tiekimo vieta?
 5. Kokio dydžio PVM apmokestinamos Lietuvoje tiekiamos knygos ir neperiodiniai leidiniai?
 6. Kokiais atvejais tiekiamos knygos ir neperiodiniai leidiniai neapmokestinami PVM?
 7. Kokio dydžio PVM apmokestinamos į kitą valstybę narę tiekiami leidiniai?
 8. Kokio dydžio PVM tarifu yra apmokestinamos prenumeruotos knygos ?
 9. Kokiu PVM tarifu yra apmokestinami laikraščiai ir žurnalai?
 10. Kokiais atvejais spausdinimo veikla laikoma paslaugų teikimu?
 11. Kada leidinių spausdinimo paslauga laikoma suteikta Lietuvoje?
 12. Kokio dydžio PVM apmokestinama leidinių spausdinimo paslauga, kai spaustuvė yra:
  -Lietuvoje,
  -užsienio valstybėje?
 13. Kokio dydžio PVM apmokestinamos leidinių platinimo paslaugos?
 14. Priedas

Šiame leidinyje yra paaiškintas tiekiamų knygų ir informacinių neperiodinių leidinių, taip pat ir periodinių leidinių (toliau - leidiniai) apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu.

 1. Kokiame teisės akte nustatyta knygų ir neperiodinių informacinių leidinių apmokestinimo PVM lengvata?

  Tiekiamų knygų ir neperiodinių informacinių leidinių, įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius, apmokestinimą taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) 19 straipsnio 3 dalies 2 punktas. Šios dalies 2 punkto nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

 2. Kokie leidiniai yra laikomi neperiodiniais leidiniais?

  Neperiodiniai leidiniai - tai leidiniai, kurių leidimas nesusietas su tam tikromis datomis. Tai galėtų būti mokslo straipsnių rinkiniai, mokslo draugijų darbai, serijinės monografijos, o taip pat, brošiūros (tarp jų ir turizmo veiklą pristatantys leidiniai), informacinės skrajutės ir kiti panašūs spaudiniai (pvz., spaudinys apie kokių nors ligų prevenciją, išspausdintas viename lape (vienoje ar abiejose pusėse) ir panašiai, vaizdinės mokymo priemonės (įvairaus formato plakatai, kortelės, pvz., su matematinėmis formulėmis ir panašiai), bibliotekų leidžiami bibliografiniai ir informaciniai leidiniai.

 3. Kokiu PVM tarifu yra apmokestinami laikraščiai ir žurnalai?

  Laikraščiai ir žurnalai yra priskiriami periodiniams leidiniams. Periodiniai leidiniai - tai reguliariai leidžiami leidiniai, dažniausiai tuo pačiu pavadinimu, vienodai apipavidalinti, numeruoti bei datuoti, paprastai vienodos apimties ir formato, pvz. laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs leidiniai. Tokių periodinių leidinių apmokestinimą reglamentuoja PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos. Vadovaujantis minėtu punktu, nuo 2013-01-01 laikraščiai, žurnalai ir kiti periodiniai leidiniai, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto, yra apmokestinami taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

 4. Kada atspausdintų leidinių tiekimas yra laikomas prekių (leidinių) teikimu?

  Prekių (leidinių) tiekimu yra laikomi tokie atvejai, kai tiekiami leidiniai, kurių spausdinimo darbams atlikti reikalingas visas ar didžiąją dalį medžiagų, pateikia užsakymo vykdytojas.

  1 Pavyzdys:

  Spaustuvė, PVM mokėtoja, gavo užsakymą knygai išspausdinti. Užsakovai spaustuvei pateikė tik paruoštą spaudinio maketą. Spaustuvė, išspausdinusi knygas, išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Kadangi užsakovas medžiagų, reikalingų spausdinimui nepateikė, laikoma, kad spaustuvė užsakovui pateikė prekes, t.y. knygas, kurios atitinka PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2 punkto keliamus reikalavimus 9 procentų PVM tarifo taikymui, todėl spaustuvė PVM sąskaitoje faktūroje PVM apskaičiuoja taikydama lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

  2 Pavyzdys:

  Leidybinė įmonė, PVM mokėtoja, spaustuvei, PVM mokėtojai, pateikė užsakymą išspausdinti mokyklinius atlasus. Leidybinė įmonė spaustuvei davė dalį dažų, reikalingų mokyklinių atlasų spausdinimui. Spaustuvė, įvykdžiusi įmonės A užsakymą, išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Kadangi užsakovo pateiktos medžiagos, reikalingos spausdinimui, sudarė tik mažą dalį visų medžiagų, reikalingų užsakymui įvykdyti, laikoma, kad spaustuvė patiekė prekes, t.y. atlasus, ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

 5. Kaip nustatoma leidinių tiekimo vieta?

  Leidinių (toliau - prekių) tiekimo vieta nustatoma vadovaujantis PVM įstatymo 12 str. 1 dalies nuostatomis (kai prekės turi būti gabenamos) arba PVM įstatymo 12 str. 7 dalies nuostatomis (kai prekės neturi būti gabenamos).

  Kai prekių tiekėjas, ir pirkėjas yra Lietuvos Respublikos asmenys, o tiekiamos prekės iš Lietuvos niekur neišgabenamos, tai prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva ir prekių tiekėjas patiekęs kitam Lietuvos asmeniui PVM apmokestinamas prekes turi apskaičiuoti šių prekių pardavimo PVM.

  Tais atvejais, kai Lietuvos tiekėjų tiekiamos prekės turi būti gabenamos, laikoma, kad prekių tiekimas įvyko Lietuvos teritorijoje, jeigu šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo Lietuvoje (neatsižvelgiant, kas tas tiekiamas prekes gabena: pats prekių tiekėjas, prekių pirkėjas, ar trečiais asmuo, pvz., prekių vežėjas). Taigi visais atvejais, kai Lietuvos prekių tiekėjai tiekia prekes kitos valstybės narės, ar trečiosios valstybės (trečiųjų teritorijų) prekių pirkėjams, o tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva.

 6. Kokio dydžio PVM apmokestinami Lietuvoje tiekiami leidiniai?

  Lietuvoje tiekiant leidinius gali būti taikomas vienas iš trijų PVM tarifų: 9 proc., standartinis arba 0 procentų. Sprendžiant klausimą dėl leidinių tiekimui taikytino PVM tarifo, būtina atsižvelgti į tai, kur yra prekių tiekimo vieta, ir į tai, ar tiekiami leidiniai atitinka PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2, ar 4 punktų reikalavimus taikyti 9 procentų tarifą, ar leidiniai yra tiekiami kitos valstybės narės PVM mokėtojui, ar yra eksportuojami (dėl 0 procentų PVM tarifo taikymo).

  1 Pavyzdys:

  Fizinis asmuo kreipėsi į spaustuvę, PVM mokėtoją, kad ši išspausdintų grožinės literatūros kūrinį. Spausdinimo darbams atlikti visas medžiagas pateikė spaustuvė.

  Spaustuvė, atlikusi užsakymą, išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurioje apskaičiavo 9 procentų PVM tarifą, nes prekės tiekimo vieta, remiantis PVM įstatymo 12 str. 7 dalimi, yra Lietuva ir tiekiama prekė atitinka PVM įstatymo 19 str. 3 d. 2 punkto reikalavimus taikyti 9 procentų PVM tarifą.

  Dažniausiai pasitaikančių tiekiamų leidinių apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų ar standartinį PVM tarifus, sąrašas pateiktas šio leidinio Priede.

 7. Kokiais atvejais tiekiami leidiniai nėra PVM objektas?

  Tais atvejais, kai atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas, o įstatymų nustatytais atvejais ir kitus viešuosius juridinius asmenis įpareigoja atitinkamiems asmenims tiekti tam leidinius, yra laikoma, kad toks tiekimas nėra PVM objektas ir tokių leidinių (taip pat ir prenumeruotų) pardavimo PVM neskaičiuojamas. PVM neskaičiuojamas ir už viešųjų informacijos rengėjų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, perduodamus privalomuosius spaudinių egzempliorius.

 8. Kokio dydžio PVM apmokestinami į kitą valstybę narę tiekiami leidiniai?

  Taikant 0 (nulinį) PVM tarifą apmokestinami į kitą valstybę narę tiekiami leidiniai, kai jie parduodami kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui ir išgabenami iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena).

  Taigi, PVM mokėtojai 0 (nulinį) PVM tarifą tiekiamiems leidiniams į kitą valstybę narę gali taikyti, jei:
  1. pirkėjas, kuriam išgabenti leidiniai kitoje valstybėje narėje yra registruotas PVM mokėtoju;
  2. pirkėjas įgyja teisę disponuoti leidiniais kaip jų savininkas;
  3. leidiniai išgabenami iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę, neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) šiuos leidinius gabena;
  4. turi įrodymus, patvirtinančius aukščiau nurodytas aplinkybes.
  Atkreiptinas dėmesys, kad pirkėjų, PVM mokėtojų, identifikacinius duomenis galima patikrinti:
 9. Kokio dydžio PVM tarifu yra apmokestinamos prenumeruojami leidiniai?

  Prenumeruotiems leidiniams yra taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

 10. Kokiais atvejais spausdinimo veikla laikoma paslaugų teikimu?

  Spausdinimo veikla yra laikoma paslaugų teikimu tais atvejais, kai spaudos darbų užsakovas užsakymo vykdytojui pateikia:
  • būsimo spaudinio originalą, dokumento rankraštį, kompaktinį diską, diskelį ar pan.;
  • visą ar didžiąją dalį medžiagų, kuri bus naudojama leidiniams spausdinti ir išleisti.
 11. Kada leidinių spausdinimo paslauga laikoma suteikta Lietuvoje?

  Spausdinimo paslaugų suteikimo vieta nustatoma vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, t.y. spausdinimo paslaugų teikimo vieta bus Lietuva tais atvejais, kai :
  • paslauga suteikiama apmokestinamajam asmeniui, jeigu šis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje, t.y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta šalies teritorijoje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam užsienio valstybėje. Kai paslauga suteikta užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje;
  • paslauga asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, jeigu paslaugos teikėjas yra įsikūręs šalies teritorijoje, t.y. t.y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, suteikta per šalies teritorijoje įsikūrusio paslaugos teikėjon padalinį užsienio valstybėje. Kai paslaugą asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, suteikė užsienio apmokestinamasis asmuo per savo padalinį šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.
 12. Kokio dydžio PVM apmokestinama leidinių spausdinimo paslauga, kai spaustuvė yra:
  • Lietuvoje,
  • užsienio valstybėje ?

  Spausdinimo paslaugų apmokestinimo PVM tarifai priklauso nuo to, kur yra paslaugų teikimo vieta. Tais atvejais, kai paslaugų teikimo vieta yra Lietuva (leidinio 11 punktas), spausdinimo paslaugos yra apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

  Tačiau, kai spausdinimo paslaugų teikimo vieta nėra Lietuva, t.y. spausdinimo paslaugą teikianti spaustuvė yra užsienio valstybėje, tokios paslaugos Lietuvoje nėra PVM objektas.

  1 Pavyzdys:

  Lietuvos įmonė kreipėsi į Lietuvos spaustuvę, PVM mokėtoją, prašydama išspausdinti brošiūras apie įmonę ir spaustuvei pateikė visą popierių užsakymui įvykdyti.

  Atsižvelgiant, kad įmonė spaustuvei pateikė didžiąją dalį medžiagų, reikalingų brošiūroms atspausdinti, tai laikoma, kad spaustuvė suteikė spausdinimo paslaugą. Spaustuvė, įvykdžiusi užsakymą, įmonei turi išrašyti paslaugų suteikimo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje PVM apskaičiuojamas taikant standartinį PVM tarifą.

  2 Pavyzdys:

  UAB, Lietuvos PVM mokėtoja, gavo užsakymą iš įmonės, Vokietijos PVM mokėtojos, išspausdinti 1000 vnt. mokyklinių atlasų. Vokietijos įmonė Lietuvos įmonei pateikė dokumento originalo kompaktinį diską ir popierių užsakymui įvykdyti.

  Lietuvos įmonė išspausdintus atlasus išgabeno į Vokietiją ir Vokietijos įmonei išrašė įvykdyto užsakymo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje pagal PVM įstatymo 80 straipsnį nenurodė „lietuviško“ PVM, o tik nurodė, kad suteiktų spausdinimo paslaugų vieta (pagal PVM įstatymo 13 str. 2 dalį arba pagal Direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnį) persikelia į kitą ES valstybę narę.

 13. Kokio dydžio PVM apmokestinamos leidinių platinimo paslaugos?

  Leidinių platinimo paslaugos, įskaitant ir prenumeruojamų leidinių platinimo paslaugas, apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Priedas

Lentelėje yra pateikiamas dažniausiai pasitaikančių tiekiamų leidinių sąrašas ir nurodyta (pažymėta x ženkleliu), pagal kokį PVM tarifą (standartinį ar lengvatinį) jie yra apmokestinami.

Leidinio pavadinimasTaikomas PVM tarifasPastabos
StandartinisLengvatinis
1Afišax
2AlbumasxSkirtas nuotraukoms, pašto ženklams ir pan.
3Albumas (fotoalbumas)xJeigu šį leidinį galima prilyginti knygai ar brošiūrai, pvz., sporto mokyklos auklėtinių nuotraukų albumas, meninių nuotraukų ir pan.
4Albumas (šeimos nuotraukų)xFizinio asmens užsakymu spaustuvėje pagamintas šeimos nuotraukų albumas su aprašymais ar be jų
5Almanachas (įvairių autorių kūrinių rinktinė)x
6Anketosx
7Aplankalas raštamsx
8Astronominis žemėlapisx
9AtaskaitaxPeriodinė banko veiklos ataskaita, kompanijos metinė ataskaita ir pan., (Periodinės ataskaitos , t.y. reguliariai leidžiamos ataskaitos (metinės, ketvirtinės ir pan.,)
10Atlasas (žemėlapis)x
11Atmintinė (instrukcija, techninė informacija )xPvz., darbų saugos atmintinė ir pan.
12Atsiskaitymo už paslaugas knygelėx
13Išspausdintas vaizdas, nuotrauka, portretasxIšskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte
14Atvirlaiškisx
15Atvirukasx
16Bibliografinis leidinysxKnygų ir kitų spaudinių ar straipsnių sąrašas arba katalogas
17Bilietai (transporto, teatro, kino)x
18Bilietas (nario)x
19Bingo kortelėsx
20Biuleteniai balsavimox
21Biuletenis su partijų kandidatų pavardėmisx
22BlankaixĮvairūs, pvz., sąskaitų, buhalterinių ataskaitų, apyskaitų ir pan., ligos istorijos, išrašų iš ligos istorijų ir pan., laiškų, dovanų kuponų (čekių), pranešimų ir pan.
23Bloknotasx
24Brošiūros įvairiosxPvz., kelionių, pristatančių kaimo turizmą (kaimo turizmu užsiimančių sodybų sąrašas ir nurodytos jų teikiamos paslaugos ir pan.), jeigu tai neperiodiniai leidiniai
25Diagramosx
26Dienoraščiaix
27Dokumentų kopijosx
28Draudimo liudijimaix
29Enciklopedijosx
30Etiketėsx
31Fotografija (nuotrauka)x
32Gaidos (muzikinio kūrinio)x
33Galvosūkių knygaxJeigu tai neperiodinis leidinys
34Gaubliaix
35Įdėtiniai pakeitimų lapeliaixPvz., įdėti į knygą pastebėtų klaidų atitaisymai ir pan.
36Įmonių, asociacijų įstatai, nuostataixĮskaitant sutartis, statutus, jeigu jie išleisti knygos, bukleto, brošiūros ar pan. forma
37Inžineriniai planai (schemos, brėžiniai)x
38Įrašų knygaxPvz., renginio dalyvių, besituokiančių ir pan.
39Iškarpos drabužių (iškarpų albumas)xSukomplektuotos ir išleistos kaip knyga, brošiūra ar pan.
40Iškarpos drabužių (atskiri lapai)x
41Kainoraštis (išleistas brošiūros pavidalu)xJeigu tai neperiodinis leidinys
x Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą. Jeigu tai periodinis leidinys
42Kalendoriai (įskaitant darbo ir pan.)xIšskyrus tokius, kurie iš esmės atitinka knygos pobūdį, neatsižvelgiant į tai, kad jie pavadinti kalendoriais.
43Kartotekos kortelė (lapelis)x
44KatalogaixPvz., knygų, straipsnių, spaudinių, prekių, profesijų, užsakymų paštu ir pan., gali būti išleisti kaip knygos, brošiūros ar pan., taip pat kaip segtuvai su atskirais įsegamais lapais
45KlausimynasxJeigu išleistas knygos, brošiūros ir pan. forma
46Knyga (kulinarinių receptų ir pan.,)x
47Knyga (maldaknygė)x
48Knyga (mišių)x
49Knyga (pavyzdžių)xPvz., susegti audinių ar kt. medžiagų pavyzdžiai
50Knyga (telefonų)xJeigu tai periodinis (leidžiamas kiekvienais metais leidinys)
51Knyga (traktatų)x
52Knyga (turistų, laisvalaikio vadovas)x
53Knyga (vaikiškų paveikslėlių ir pan.)x
54Knygelės (užrašų, adresų)x
55Knygelės (komiksų)x

56Knygelės (kryžiažodžių)xJeigu tai neperiodinis leidinys.
x Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą.Jeigu tai periodinis leidinys
57Knygelės (pažymių)x
58Knygelės (piešimo)x
59Knygelės (spalvinimo)x
60Knygos (himnai, giesmės)x
61Knygos (įvairios)x
62Knygos dalisxJeigu tiekiama būsimos knygos dalis (pvz., 1 dalis, 1 tomas ir t.t.)
63Knygos ir garso kasetės (CD) komplektasxTik tuo atveju, jeigu komplekto sudedamųjų dalių kainos nurodyti atskirai neįmanoma, o pagrindinis komplekto elementas yra knyga.
64Knygos kopijaxGaminta ne spaustuvėje
65Knygos lapai (laisvi)xSpausdinti knygos lapai (neįrišti ir neskirti susegti į segtuvus)
66Knygos lapai (laisvi)xSkirti įrišimui ir (ar) įsegimui
67Knyga (stenogramų)x
68Knygos senovinės, antikvarinėsx
69Knygos viršelisx
70Kortelės (vaizdinės mokymo priemonės)xPvz., su formulėmis
71Kortelės kainų (etiketės)x
72Kortelės vizitinėsxĮskaitant korteles, kuriose spausdinamas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, banko rekvizitai veiklos pobūdis ir pan.
73Kortosx
74Kreditinė kortelėx
75Kvietimas (pakvietimas)x
76Kvitas bagažox
77Laikraščiai (dienraščiai, savaitraščiai)

x

Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

Periodiniai leidiniai Įskaitant ir tokius, kurie skelbia informaciją apie rinkimus- jų eigą, kandidatus, jų programas ir pan.
78Laikraščiai (sienlaikraščiai)

x

Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą.

Periodiniai leidiniai Įskaitant ir tokius, kurie skelbia informaciją apie rinkimus - jų eigą, kandidatus, jų programas ir pan.

79Lankstinukaix
80Lapeliai informaciniai (skrajutės)x
81Lipdukaix
82Loterijos bilietaix
83MakulatūraxLeidiniai, skirti makulatūrai
84Meniu/valgiaraštis (blankas)xAtskiri lapai ar lapai susegti į segtuvą ar kitaip įrišti, be įrašų apie patiekalų kainas ir porcijų dydžius ir pan.
85Metraštis (leidinys)xJeigu tai neperiodinis leidinys
x Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą.Jeigu tai periodinis leidinys.
86Milimetrinis popieriusx
87Monografijax
88Mokymo priemonė (vairaus formato plakatai su asmens nuotraukomis ar portreto, vaizdo (pvz., istorinių pastatų ir pan.) paveikslo ar pan. atvaizdais)x
89Mokymo priemonė (aplankalas su pvz., kursų medžiaga)x
90Muzikos kūriniaix
91Nuorašas (dokumentų kopija)x
92Oficialūs teisės aktų rinkiniaix
93Paveikslo reprodukcija (spausdintinė paveikslo kopija)xIšskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte
94Periodiniai žurnalai

x

Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą.

95PlakataixIšskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte
96Planai, schemos, žemėlapiaixDekoratyviniai, įrėminti, naudojami pvz., interjero puošybai
97Popieriniai maišeliai (pakavimo)x
98Pranešimo lapeliai (blankai)x
99Pratybų sąsiuviniaix
100Programos (koncertų ir pan.,)x
101Programos (partijų)xPvz., partijos programa, išleista knygos, brošiūros, lankstinuko ir pan. forma
102Programos (sporto rungtynių)x
103Programos (televizijos, radijo, teatro)x
104Rankraščiaix
105Registracijos knygosx
106Rūbinės bilietaix
107Sąrašai (įvairūs)xPvz., gyventojų, kandidatų ir pan.
108Sąsiuviniai (įskaitant piešimo)x
109Schemos, žemėlapiai, planai (senoviniai)xĮskaitant ir antikvarinius, išskyrus nurodytus sąrašo 96 punkte
110SegtuvasxBendro naudojimo ar skirtas biuro reikmėms
111SegtuvasxSegtuvas tam tikro leidinio įdėtiniams (pakeitimo) lapams segti
112Sertifikatasx

113

Siuvinių sukirpimo šablonas, trafaretasx
114Skaidrėsx
115Skirtukai knygomsx
116Statistiniai leidiniaixJeigu tai neperiodinis leidinys
x Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktą. Jeigu tai periodiniai leidiniai
117Steigimo sutartisxJeigu išleista knygos, bukleto, brošiūros ir pan. forma
118Stenogramosx
119Sveikinimo lapeliaix
120Testamentaix
121Totalizatoriaus kvitai, bilietai, kortelėsx
122Tvarkaraščiai, grafikaixJeigu tai neperiodiniai leidiniai
x Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str.3 dalies 4 punktąJeigu tai periodiniai leidiniai

123

Užrašų knygelėx
124Užrašų popieriusx
125Užrašų sąsiuviniaix
126Vadovėliai (mokymo priemonės)xĮskaitant ir vadovėlius su mokomaisiais tekstais
127Vekselių blankaix
128Vokaix
129Žaidimaix
130Žaidimų kortelėsx
131Žemėlapiai įvairūsxIšskyrus nurodytuosius sąrašo 96 punkte
132Žemėlapiai, planai (kelių, gatvių ir pan.)x
133Ženklai (logotipai)x
134Žinynai (įvairūs)x
135Žodynai (įvairūs)xĮskaitant ir vietovardžių žodynus
136Žurnalai

x

Lengvatinis PVM tarifas nuo 2013-01-01 taikomas pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

Jeigu tai periodinis leidinys

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.