Mokesčio permokos (skirtumo) susigrąžinimas

Dėmesio: jei norite susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM, žiūrėkite kitas taisykles - Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės.

 1. Prašymą grąžinti/įskaityti PVM permoką (skirtumą) reikia pateikti per Mano VMI portalą.
 2. Prašymo forma - FR0781.
 3. Prašymo užpildymo taisyklės.

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-9 redakcija)

(Paskutiniai pakeitimai 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-12)

MOKESČIŲ MOKĖTOJO PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (iki 2016 m. gruodžio 31 d. už administracinį teisės pažeidimą)) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) prašymo grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų, paskirtų baudų už administracinius nusižengimus (iki 2016 m. gruodžio 31 d. už administracinius teisės pažeidimus) ar kitus mokesčių įstatymus, valstybės rinkliavų ar pagal vykdomuosius dokumentus, kai vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčių ir kitų įmokų (toliau – mokestis ir bauda už AN) permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų užpildymo, pateikimo, mokesčių ir baudų už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių ir baudų už AN ar nepagrįstai išieškotų sumų apskaitos, susijusios su mokesčio ir baudos už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimu (įskaitymu), tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVMĮ), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, toliau – ATPK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – JANĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir kitais teisės aktais.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas (sudarytas iš 11 skaičių, pvz., ROIK 12345678910) arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (sudarytas iš 3 raidžių ir 7 skaičių, pvz., Nr. AAA1234567) (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).
   2. Informacinė sistema – Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau – MAIS), e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritis Mano VMI (toliau – Mano VMI).
   3. Mokesčių mokėtojo savivaldybė – savivaldybė, kurios teritorijoje registruota mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta.
   4. Nepagrįstai išieškota suma – VMI išieškota per didelė mokesčio ir / arba antstolio išieškota baudos už AN suma iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų arba išieškota piniginių lėšų, iš kurių išieškoti negalima pagal CPK 668, 738 ir 739 straipsnius, suma.
   5. Valstybinė mokesčių inspekcija – tai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI).
   6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įskaitymo taisyklės), vartojamas sąvokas.
  4. Neteko galios nuo 2020-02-11.
  5. Mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN mokėjimo prievolėms padengti, išskyrus atvejus, kai:
   1. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) permokėtomis mokesčio ir baudų už AN sumomis dengiamos to neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokestinės nepriemokos ir įskaitomi mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;
   2. likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti ir (arba) mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti;
   3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su Prašymu grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, kurio FR0781 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – Prašymas), mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede „Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažyma“;
   4. pagal bendrą jungtinės nuosavybės teise arba pagal bendrą dalinės nuosavybės teise priklausančio turto vieno iš savininkų sumokėta mokesčio suma įskaitoma to turto mokesčio prievolei, parengtai kito savininko vardu, padengti;
   5. fizinis asmuo baudžiamojoje byloje atlygina juridiniam asmeniui padarytą žalą, t. y. fizinis asmuo turima permoka (skirtumu) padengia juridiniam asmeniui priskaičiuotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;
   6. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau – perimtos mokestinės nepriemokos);
   7. mokesčių mokėtojas sumoka baudą už AN ir mokėjimo dokumente nurodo ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį. Tokiu atveju sumokėta baudos už AN suma įskaitoma pagal mokėjimo dokumente nurodytą ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį, neatsižvelgiant į tai, koks asmuo sumokėjo baudą už AN;
   8. mokesčių mokėtojas klaidingai sumoka mokėjimo prievolę už kitą mokesčių mokėtoją. Mokesčių, baudų už AN ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją sumokėjimo tvarka reglamentuota Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“.

    Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs įmoką, šių Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka turi pateikti Prašymą klaidingai sumokėtą įmoką įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei ar baudos už AN mokėjimo prievolei padengti.

  6. Mokesčių mokėtojo mokesčių ar baudų už AN permoka (skirtumas), susidariusi už laikotarpį iki nemokumo / bankroto bylos iškėlimo (iki nutarties iškelti nemokumo / bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti nemokumo / bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pagal JANĮ 28 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatas ir FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas) ar bet kuriuo bankroto proceso metu po nemokumo / bankroto bylos iškėlimo, kai toliau vykdoma ūkinė komercinė veikla (pagal JANĮ 28 straipsnio 3 ir 4 punktų, 63 straipsnio 3, 4 ir 6 punktų nuostatas ir FABĮ 24 straipsnio 11 punkto nuostatas), gali būti įskaityta šio mokesčių mokėtojo mokestinei ar baudos už AN nepriemokai padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į JANĮ 95 straipsnio 6 dalyje, 113 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse ir FABĮ 29 straipsnio 9 dalyje nustatytą tvarką.
  7. Mokesčių mokėtojo mokesčių ir baudos už AN permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, o valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka (susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės. Klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka (už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.
  8. Neįskaityta mokesčių mokėtojo VMI mokesčių apskaitoje turima permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta) (visa ar jos dalis), jeigu ji susidarė nuo mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo ar per didelės bei klaidingai sumokėtos mokesčio sumos, kuriai grąžinti (įskaityti) taikomi MAĮ 68 straipsnyje nurodyti mokesčio apskaičiavimo ir (ar) senaties terminai, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką.
  9. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas):
   1. įskaitoma:
    1. VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms ir baudų už AN nepriemokoms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;
    2. Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat mokesčių mokėtojo skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokestinei nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ (toliau – Muitinės įskaitymo taisyklės), nustatyta tvarka;
    3. pagal vykdomuosius dokumentus, kai, vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalies nuostata, vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti CPK nustatyta tvarka;
   2. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, kai:
    1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;
    2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija), 81.2 papunkčio nustatyta tvarka;
   3. grąžinama:
    1. kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką (pavyzdžiui, Prašymas neteikiamas, susidarius pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokai (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permokai, susidariusiai už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai), kai pajamų mokesčio deklaracijoje (toliau – Deklaracija) mokesčių mokėtojas nurodo kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigoje) esančią sąskaitą, į kurią jis pageidauja susigrąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką. Tačiau Prašymas turi būti pateikiamas kartu su Deklaracija, kai pageidaujama, kad susidariusi pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka, susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) būtų grąžinta į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į atstovo sąskaitą ar kito asmens sąskaitą;
    2. mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai:
     1. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai atitinka PVMĮ 91 straipsnio 4 dalies reikalavimus;
     2. per klaidą nepagrįstai išieškotos sumos iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų;
     3. mokesčių mokėtojo VMI administruojamo deklaruojamo mokesčio deklaracijos duomenis tikslina mokesčių administratorius pagal teisės norminiuose aktuose numatytą tvarką, ir dėl to VMI mokesčių mokėtojo tikslinamojo mokesčio apskaitoje susidaro mokesčio permoka (skirtumas) (pavyzdžiui: vadovaujantis Žemės mokesčio administravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“, 74 punkte nustatyta tvarka, mokesčių mokėtojo žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenis tikslina mokesčių administratorius. Dėl patikslintos deklaracijos VMI mokesčių mokėtojo žemės mokesčio apskaitoje susidariusi šio mokesčio permoka grąžinama mokesčių mokėtojui mokesčio administratoriaus iniciatyva).
 2. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS PATEIKIMAS

  1. Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:
   1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) baudų už AN permoka (skirtumu) įskaityti:
    1. padengti mokestines ar baudų už AN nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ar baudų už AN mokėjimo prievolės;
    2. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;
    3. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;
    4. VMI administruojamus nedeklaruojamus ir VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;
   2. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti;
   3. teisingai įskaityti klaidingai sumokėtas mokėjimo prievoles, kai mokesčių mokėtojas, sumokėdamas mokėjimo prievoles, mokėjimo dokumente klaidingai nurodo įmokos kodą ar baudos už AN identifikavimo numerį, mokėtojo ar kito asmens, už kurį mokama, identifikavimo numerį (kodą), išskyrus šių Taisyklių 11.4 papunktyje nurodytą atvejį;
   4. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos);
   5. susigrąžinti VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal ANK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų baudų už AN susidariusią permoką (skirtumą), išskyrus šių Taisyklių 9.3 papunktyje ir 11 punkte nurodytus atvejus;
   6. susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir baudų už AN sumas;
   7. susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas, išskyrus šių Taisyklių 9.3.2.2 papunktyje nurodytą atvejį;
   8. susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.
  2. Šis Prašymas neteikiamas, kai:
   1. Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, ir VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokoms padengti;
   2. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma (pavyzdžiui: Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“);
   3. prašoma grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;
   4. prašoma įskaityti klaidingai sumokėtą baudą už AN, kai pagal ANK 610 straipsnio ir 611 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas (nuo 2017 m. sausio 1 d.) ar ATPK 2601, 2602 straipsnių nuostatas (iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai) mokesčių mokėtojui pasiūlyta savo noru sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos.

    Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį ar VMI pagal iš Administracinių nusižengimų registro gautus duomenis nepriskyrė AN identifikavimo kodo), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK, o jei procesiniame dokumente ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.

  3. Prašymas gali būti teikiamas:
   1. elektroniniu būdu – mokesčių mokėtojui (ar jo įgaliotam asmeniui) prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką.

    Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai Prašymą galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykus į bet kurią AVMI, kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga;

   2. jeigu fizinis asmuo, nevykdantis jokios rūšies ekonominės veiklos (toliau – gyventojas), ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės teikti elektroniniu būdu ir nėra Mano VMI naudotojas arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai Prašymą teikia užsienio fizinis ar juridinis asmuo, – raštu:
    1. tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas);
    2. atsiunčiamas paštu (paprastu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais.
  4. Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.

   Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

  5. Jei Prašymas pateikiamas raštu ir Prašymą pateikęs asmuo išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.

   Mokesčių mokėtojas, pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo eigą elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

  6. Prašymo gavimo data laikoma:
   1. kai Prašymas įteiktas tiesiogiai AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui – jo įteikimo diena;
   2. kai Prašymas išsiųstas paštu – Prašyme nurodyta gavimo VMI registracijos žyma (gavimo data ir registracijos numeris);
   3. kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu – jo pateikimo data, užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis.
  7. Prašymui išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui, PVM sąskaitas faktūras, prekių pirkimo–pardavimo sutartis, teismo nutartis, mokėjimo dokumentus (mokėjimo nurodymas, mokėjimo pavedimas, debeto pavedimas, mokėjimo kvitas, atsiskaitomasis čekis), muitinės dokumentus, nepateiktas už praėjusius laikotarpius pirmines ar patikslintas mokesčių deklaracijas, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijas, įgaliojimą (jo kopiją), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), paveldėjimo teisės liudijimą (jo kopiją) ir kt.), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar baudų už AN permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, negali gauti šios informacijos iš kitų valstybės institucijų (įstaigų) informacinių sistemų elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis ir to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais. Mokesčių mokėtojas gali papildomus dokumentus ar duomenis pateikti kartu su Prašymu.

   Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti tiesiogiai (įteikiami VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

  8. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir, atsižvelgdamas į MAĮ 111 straipsnio reikalavimus, kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI dienos jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI, o jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, pranešimas siunčiamas Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad Prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta Prašymui išnagrinėti būtini duomenys ir / ar dokumentai. Nepateikus papildomų dokumentų ir / ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ir pateikta priežastis.

   Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ir / ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

  9. Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, ar buveinės (biuro) adresu (jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas), ar per Mano VMI, kad Prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo priežastis.
 3. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS UŽPILDYMAS

  1. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, užpildo atskirus Prašymus.
  2. Prašymas užpildomas raštu ar elektroniniu būdu:
   1. raštu Prašymas užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir / ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai, simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose. Laukeliuose įrašomos pinigų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais;
   2. elektroniniu būdu Prašymas užpildomas, duomenis įrašant į apibrėžtus laukus.
  3. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas ir (arba) įskaityti permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti ir (arba) mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti, Prašymo 9.1 laukelyje „Grąžinti FR0781G“ ir (arba) 9.2 laukelyje „Įskaityti FR0781Į“ turi pažymėti, kokie Prašymo priedai pridedami, ir atitinkamam priedui žymėti skirtame laukelyje įrašyti „X“ ženklą.
  4. Prašymo 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 1 laukelyje:
   1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba
   2. fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio, identifikacinis kodas, arba
   3. užsienio valstybės piliečio identifikacinis numeris (kodas), arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.
  5. Prašymo 2 laukelyje „Užsienio asmuo, neregistruotas Mokesčių mokėtojų registre“ įrašomas „X“ ženklas, kuris pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 2 laukelyje. Šį laukelį privalo užpildyti užsienio valstybių asmenys, neregistruoti Mokesčių mokėtojų registre.
  6. Prašymo 3 laukelyje „Pavadinimas arba vardas, pavardė“ įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.
  7. Prašymo 4 laukelyje „Adresas“ įrašomas Mokesčių mokėtojų registre ir / ar Gyventojų registre juridinio asmens įregistruotas adresas korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  8. Prašymo 5 laukelyje „Savivaldybės kodas“ įrašomas mokesčių mokėtojo savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo ar fizinio asmens buveinė (biuras) ar gyvenamoji vieta, kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formoje, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas.
  9. Prašymo 6 laukelyje „Telefonas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, telefono ar fakso kodas ir numeris, jei mokesčių mokėtojas šiomis ryšio priemonėmis disponuoja.
  10. Prašymo 7 laukelyje „Elektroninis paštas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi.
  11. Prašymo 8 laukelyje „Užpildymo data“ įrašoma Prašymo užpildymo data, kuri pakartotinai įrašoma visų Prašymo lapų / priedų 8 laukelyje.
  12. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas Prašymo registracijos numeris pagal Prašymą užpildančio mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.
  13. Prašymo 10 laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) kodas“ įrašomas mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotos sumos grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formoje. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atvejis nenumatytas, nurodomas kitos priežasties kodas, t. y. „20“.

   Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą pagal PVMĮ 91 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių nuostatas, tai 10 laukelyje privaloma įrašyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“, „23“.

   Jei prašoma grąžinti (įskaityti) susidariusį PVM skirtumą (permoką) pagal kitus PVM skirtumo (permokos) atvejus, kurie nėra nurodyti PVMĮ 91 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, tuomet turi būti nurodytas grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas „11“.

  14. Prašymo 11 laukeliuose „Mokestinis laikotarpis / Išieškotos sumos laikotarpis“ įrašomi laikotarpiai, per kuriuos pagal skirtingas grąžinimo (įskaitymo) priežastis susidarė prašoma grąžinti (įskaityti) tuo pačiu įmokos kodu sumokėta mokesčių permoka (skirtumas) ar baudos už AN permoka arba nepagrįstai (priverstinai) išieškota suma, arba įrašoma atlikto mokėjimo data. Kiekvienas laikotarpis, per kurį susidarė konkreti prašoma susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) suma, įrašomas į atskirą Prašymo 11 laukelio eilutę.

   Kai prašoma grąžinti (įskaityti) klaidingai pervestą sumą, VMI administruojamo nedeklaruojamo mokesčio permoką arba VMI neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą, dalyse „nuo“ ir „iki“ įrašoma ta pati sumokėjimą patvirtinančio dokumento data.

  15. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) VMI administruojamo nedeklaruojamo ar VMI neadministruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą bei į kitas VMI kredito įstaigos sąskaitas sumokėtas įmokas, Prašymo 12 laukelyje „Mokėjimo dokumento numeris“ įrašomas mokėjimo dokumento numeris.
  16. Prašymo 13 laukelyje „Suma“ įrašoma pagal nurodytą pagrindą ir per nurodytą konkretų mokestinį laikotarpį susidariusi mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma, kurią (visą ar jos dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba šių Taisyklių 33 punkte nurodytos grąžintinos (įskaitytinos) įmokos suma.

   Prašomos susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir baudų už AN nepriemokoms padengti mokesčių ir (arba) baudų už AN permokos (skirtumo) ar per didelės bei klaidingai sumokėtos kitų įmokų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais.

  17. Prašymo14 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašomas mokesčio ar baudos už AN įmokos kodas. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“.

   Jeigu mokestis ar bauda už AN, kurio permoką prašoma grąžinti, buvo sumokėta į savivaldybės biudžetą, šiame laukelyje turi būti nurodomas penkiaženklis mokesčio įmokos kodas, kurio paskutiniai du skaičiai atitinka savivaldybės, į kurios biudžetą buvo sumokėta įmoka, kodą.

  18. Prašymo 14.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas ROIK, o jei ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris.

   Šis laukelis gali būti užpildomas, jeigu mokesčių mokėtojas susidariusia baudos už AN permoka ar klaidingai sumokėta baudos už AN suma pageidauja įskaityti VMI mokestines prievoles ar kitas į valstybės (savivaldybės) biudžetą priklausančias sumokėti sumas, mokamas skirtingais įmokų kodais, arba pageidauja susigrąžinti permokėtą ar klaidingai sumokėtą baudos už AN sumą.

  19. Jei Prašymo 10 laukelyje įrašytas permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas Nr. 19 („Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma“), tai Prašymo 15 laukelyje „Palikėjo identifikacinis numeris“ įrašomas palikėjo identifikacinis kodas arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, o Prašymo 18 laukelyje įrašomi žodžiai „Paveldėjimo dokumentai“. Tokiu atveju, teikiant Prašymą, turi būti pateikti ir paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai.

   Jeigu paveldėtojas pageidauja susigrąžinti palikėjo mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar kitas palikėjo klaidingai ar per dideles sumokėtas įmokas ir Prašymą pageidauja pateikti per Mano VMI, tuomet, užpildydamas Prašymą, Mano VMI paslaugų srityje „Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas“ jis turi pasirinkti užpildymo tipą „Mokesčio ir (arba) baudos už AN grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

  20. Kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas (VMI akcizų užstatų, valstybei perduotino turto depozitinę, išieškotų sumų užsienio valstybėms) klaidingai ar per dideles sumokėtas mokesčių sumas ar kitas įmokas, Prašymo 16 laukelyje „Sumokėta į VMI banko sąskaitą Nr.“ įrašoma VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris.

   Jeigu mokestinė prievolė buvo sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Prašymo 16 laukelio užpildyti nereikia.

   Jeigu mokesčių mokėtojas dėl šios priežasties pageidauja pateikti Prašymą per Mano VMI, tuomet jis turi pasirinkti Prašymo užpildymo tipą „Mokesčio ir (arba) baudos už AN grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

  21. Prašymo 17 laukelyje „Iš viso (13 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma Prašymo 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename Prašymo 13 laukelyje.
  22. Jei kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą ar nepagrįstai išieškotų sumų susidarymą, tai jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje „Informacija apie pridedamus dokumentus“ bei Prašymo 19 laukelyje „Pridedamų dokumentų lapų skaičius“ įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių.

   Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, Prašymo 18 ir 19 laukeliuose duomenų apie sumokėjimą patvirtinantį dokumentą nurodyti bei pateikti nereikia, jei šie duomenys yra nurodomi Prašymo 11, 12, 13 laukeliuose.

  23. Norint įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti ar įskaityti VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, užpildomas Prašymo formos priedas FR0781Į, kur:
   1. Prašymo 20 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašoma permokos (skirtumo) suma ar sumokėta įmoka, prašomos padengti mokėjimo prievolės įmokos kodas arba VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar kitos įmokos kodas.

    Jei prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, muitinės administruojamų mokesčių įmokos kodo nurodyti neprivaloma;

   2. kai mokesčių mokėtojas pageidauja iš susidariusios VMI administruojamo deklaruojamo ar nedeklaruojamo mokesčio permokos ar kitų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas sumokėtų VMI neadministruojamų mokesčių, mokamų skirtingais įmokų kodais, įskaityti klaidingai ar per dideles sumokėtas sumas baudos už AN nepriemokai padengti, tai Prašymo 20.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas už padarytą administracinį nusižengimą surašyto organo (pareigūno) procesiniame dokumente nurodytas ROIK, o jei ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris;
   3. kai Taisyklių 5.1–5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais mokesčio ar baudos už AN permoka prašoma įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinėms ar baudos už AN nepriemokoms padengti, Prašymo 21 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo, kuriam norima įskaityti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą), identifikacinis numeris (kodas), arba fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio – identifikacinis kodas, arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris (kodas), nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;
   4. Prašymo 22 laukelis „Teritorinė muitinė“ pažymimas „X“ ženklu, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje;
   5. Prašymo 23 laukelyje „Įskaitoma suma“ įrašoma mokestinei prievolei ir (arba) baudai už AN padengti įskaitytina suma;
   6. Prašymo 24 laukelyje „Iš viso įskaityti (23 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma įskaityti suma, t. y. įrašoma Prašymo 23 laukelių bendra suma. Prašymo 24 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma įskaityti suma įrašyta tik viename Prašymo 23 laukelyje.

   Jeigu prašomos įskaityti sumos netelpa viename Prašymo FR0781Į priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781Į priedų visų 24 laukelių suma įrašoma Prašymo 34 laukelyje „Iš viso įskaityti (visų priedų FR0781Į 24 laukelių suma)“, o Prašymo 36 laukelyje „Priedų FR0781 Į skaičius“ įrašomas Prašymo FR0781Į priedų lapų skaičius.

  24. Prašymo formos FR0781G priedas užpildomas:
   1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo sąskaitą susidariusi mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos suma, tai Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašomas gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje „Suma“ – gavėjui pervedama suma eurais, Prašymo 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos kredito įstaigoje raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – gavėjo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, Prašymo 31 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ – kredito įstaigos adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);
   2. jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, tai: Prašymo 25 laukelyje įrašoma kito gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – kitam gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – jo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas, Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;
   3. kai neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 25 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – pavadinimas ar vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – grąžinamos sumos gavėjo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;
   4. visa prašoma grąžinti suma įrašoma Prašymo 33 laukelyje „Iš viso grąžinti (27 laukelių suma)“. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai gavėjas yra vienas.

   Jeigu prašomos susigrąžinti piniginės sumos netelpa Prašymo FR0781G priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781G priedų visų Prašymo 33 laukelių sumos įrašomos Prašymo 35 laukelyje „Iš viso grąžinti (visų priedų FR0781G 33 laukelių suma eurais)“, o Prašymo 37 laukelyje „Priedų FR0781G skaičius“ įrašomas Prašymo priedų FR0781G lapų skaičius.

  25. Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo ar kito asmens kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:
   1. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;
   2. vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigoje esančios sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą ar, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigoje esančioje sąskaitoje (sąskaitose) piniginių lėšų arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, gautas antstolio pranešimas pervesti pinigines lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, ar fiziniam asmeniui teisme pradėta bankroto procedūra. Visais šiais atvejais permoka (skirtumas) grąžinama į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo ar antstolio nurodytą sąskaitą;
   3. Prašymas grąžinti permoką (skirtumą) pateiktas Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka ir nėra pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės).

   Jeigu asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, Prašymą VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia tiesiogiai (Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka), tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

   Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

  26. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, kuris uždarė sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numerį, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.
  27. Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti:
   1. mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris)), įgaliotas ar asmeniui atstovaujantis (pagal atstovavimo sutartį) asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ir turi nurodyti savo vardą, pavardę;
   2. likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ar jo įgaliotas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę.
  28. Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas tvirtinamas, kai pasirašo Mano VMI naudotojas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę.
  29. Jei Prašymas buvo pateiktas Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu būdu, tai pateiktas klaidingas Prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas). Mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują Prašymą.

   Jei mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytu būdu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas) ir pateikti naują Prašymą.

 4. PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

  1. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio ar baudų už AN sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:
   1. padengiamos mokesčių mokestinės ir baudų už AN (nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, nepriemokos bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokėjimo prievolių nepriemokos;
   2. padengiamos pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal CPK vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti antstoliams CPK nustatyta tvarka;
   3. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės;
   4. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI neadministruojamų mokesčių sumos, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;
   5. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;
   6. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;
   7. padengiama skola valstybei;
   8. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, jei:
    1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo, tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;
    2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka;
   9. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutis.
  2. Nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos MAĮ 111 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI arba, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, – per 5 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos.
  3. Pagal PVMĮ 91 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinamas neįskaityto PVM skirtumo likutis, jeigu jis:
   1. atitinka PVMĮ 91 straipsnio 2–3 dalyse nustatytus apribojimus;
   2. atitinka PVMĮ 91 straipsnio 5 dalies nuostatas.
  4. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis, neatsižvelgiant į PVMĮ 91 straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo gali būti grąžinamas mokesčių mokėtojams, atitinkantiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus reikalavimus.
  5. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos VMI pateikia duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą), PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, vadovaujantis PVMĮ 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės.

   Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

  6. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI numato atlikti visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį arba su mokesčio permokos (skirtumu) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas ir (arba) įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ar su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, išskyrus Taisyklių 54.3 papunktyje numatytą atvejį.

   Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausiai įskaitoma Prašyme nurodytoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti. Atlikus įskaitymus, jei nėra kitų mokestinių nepriemokų, kurias Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka privaloma padengti, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas per šių Taisyklių 56 punkte nurodytą terminą. Jeigu per šių Taisyklių 56 punkte nurodytą terminą negrąžinamas prašomos permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) likutis, tai nestabdo nuo MAĮ 87 straipsnio 9 dalyje nustatytų palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai.

   Jeigu VMI mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių ar baudų už AN nepriemokų įskaitymą.

   Prašoma grąžinti mokesčio permoka (skirtumas) ar jo dalis negrąžinama, kai sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatoma, kad mokesčio permokos (skirtumo) ar jo dalies nėra arba VMI, vadovaudamasi MAĮ nuostatomis ir kitais teisės aktais, priima Sprendimą negrąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumos.

  7. Atliekamo mokestinio patikrinimo metu, nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos ir jo rezultatų patvirtinimo, gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas) arba jų dalis, jeigu:
   1. prašoma grąžinti (įskaityti) kito mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) nei tikrinamasis mokestis;
   2. yra to paties mokesčio, tačiau susidariusio per kitą laikotarpį nei tikrinamasis laikotarpis, permoka (skirtumas), dėl kurio nepriimtas sprendimas atlikti patikrinimą.
   3. Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) dalis, dėl kurios grąžinimo (įskaitymo) nevykdomas mokestinis patikrinimas, grąžinama (įskaitoma) Taisyklių 56 punkte nurodyta tvarka ir terminais;
   4. dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.

    Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) dalies suma grąžinama Taisyklių 56 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

  8. VMI, vadovaudamasi MAĮ 104 straipsnio nuostatomis ir siekdama užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių, susijusių su mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo ir grąžinimo pagrįstumu, vykdymą, turi teisę pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestines prievoles, jei šios nebus vykdomos atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais.

   Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia laidavimo arba garantijos dokumentų, užtikrinančių mokestinių prievolių įvykdymą, VMI negrąžina (neįskaito) mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo), kol neįsitikina jų susidarymo pagrįstumu.

  9. VMI per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą arba, jei Prašymas pateiktas dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo, pateikus mokesčių mokėtojo Deklaraciją Taisyklių 9.3.1 papunktyje nurodyta tvarka, per Taisyklių 62 punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po Prašymo grąžinti permoką (skirtumą) gavimo dienos, arba per MAĮ 111 straipsnyje numatytą 5 darbo dienų terminą nuo kitos dienos po Prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas gavimo dienos, o jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka – per šiame punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo:
   1. išnagrinėti Prašymą ir priimti Sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčių mokėtojo permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas.

    Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (toliau – Sprendimas), kurio FR0783 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės, rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas), jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka, šiais atvejais:
    1. kai VMI priima sprendimą negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) mokesčių mokėtojo permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme;
    2. kai VMI iniciatyva:
     1. padengiamos muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos;
     2. padengiama mokesčio mokėtojo skola valstybei;
     3. be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės ar baudos už AN nepriemokos, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai, Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;
     4. vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą, kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, permoka (skirtumas) pervedama ne į Prašyme nurodyto kito asmens kredito įstaigoje esančią sąskaitą, bet į antstolio pranešime nurodytą sąskaitą;
     5. kai VMI iniciatyva be atskiro mokesčių mokėtojo prašymo, grąžinamas mokesčių mokėtojui neįskaitytas permokos (skirtumo) likutis;
   2. įskaityti:
    1. deklaruojamų mokesčių mokestines ir (arba) baudų už AN nepriemokas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;
    2. mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, Prašymo gavimo data;
    3. Prašyme nurodytus nedeklaruojamus mokesčius Prašymo gavimo data;
    4. muitinės administruojamų mokesčių prievoles Muitinės įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;
    5. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitas įmokas Sprendimo priėmimo data;
    6. į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas grąžintinas sumas Prašymo gavimo data;
   3. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį.
  10. Sprendimas informacinėje sistemoje MAIS nerengiamas, kai mokesčių mokėtojo mokestinių ir baudų už AN nepriemokų įskaitymas, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, vykdomas programinėmis priemonėmis Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo arba mokesčių mokėtojo mokestinės ir baudų už AN nepriemokos įskaitomos taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme.
  11. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių 9.3.2 papunktyje nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), tai grąžinama į dažniausiai grąžinti naudojamą sąskaitą ar anksčiau mokesčių mokėtojo VMI nurodytą sąskaitą, į kurią permoka (skirtumas) buvo grąžinta ar iš kurios buvo nepagrįstai (neteisingai) išieškotos piniginės lėšos.

   Tokiu atveju informacinėje sistemoje MAIS parengiamas ir patvirtinamas Sprendimas ir išsiunčiamas per Mano VMI ar paštu, jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

  12. Jeigu, be mokesčių mokėtojo Prašymo Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka padengus mokestines ar baudų už AN nepriemokas, gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, atlikti įskaitymai neanuliuojami, išskyrus atvejus, jeigu jie nuginčijami teismine tvarka.
  13. Per MAĮ 87 straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinus prašomos mokesčio ar baudos už AN permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar pagal MAĮ 111 straipsnyje nurodytą terminą negrąžinus nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, o jei mokesčių mokėtojo buvo pareikalauta pateikti papildomus dokumentus – nuo papildomų dokumentų pateikimo datos, VMI mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos palūkanos tol, kol prašoma suma bus grąžinta į mokesčių mokėtojo Prašyme VMI nurodytą sąskaitą, ar iš kurios buvo nepagrįstai (neteisingai) išieškotos piniginės lėšos.
  14. Palūkanoms skaičiuoti taikoma tokia pati kaip ir mokestinei paskolai skaičiuoti nustatyta palūkanų norma. Šis dydis apskaičiuojamas ketvirčiui. Palūkanų dydžius Lietuvos Respublikos finansų ministras skelbia iki einamojo ketvirčio trečiojo mėnesio pabaigos. Nustatyta palūkanų norma taikoma kitą ketvirtį. Jei naujas palūkanų dydis nenustatomas, tai kitą ketvirtį taikoma praėjusį ketvirtį galiojusi palūkanų norma.
 5. PERMOKOS GRĄŽINIMAS PAGAL PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJĄ

  1. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo Deklaraciją, kuri skirta ankstesnių metų, 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, grąžinama MAĮ 87 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei Deklaracija pateikiama, pasibaigus atitinkamos Deklaracijos pateikimo terminui, – ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip.
  2. Jeigu mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, VMI pateikia Prašymą, kai yra užbaigta Deklaracijos vertinimo procedūra, tai išnagrinėtos deklaruotos grąžintinos prievolės permoka grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų terminą po Prašymo pateikimo dienos.
  3. VMI, per Taisyklių 62 punkte nustatytą terminą, privalo:
   1. išnagrinėti Deklaraciją dėl deklaruotos grąžintinos prievolės pagrįstumo;
   2. padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka:
    1. deklaruojamų mokesčių mokestines ir (arba) baudų už AN nepriemokas;
    2. VMI administruojamų nedeklaruojamų mokesčių ar baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepriemokas, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;
    3. muitinės administruojamas mokestines nepriemokas;
    4. laiku negrąžintas skolas valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija;
   3. neteko galios nuo 2020-02-11;
   4. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos likutį į jo Deklaracijoje nurodytą jam priklausančią sąskaitą, esančią kredito įstaigoje.

    Jei Sprendimo priėmimo metu nustatoma, kad prašoma grąžinti permoka (skirtumas) negali būti grąžinta į mokesčio mokėtojo Deklaracijoje nurodytą sąskaitą dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, kol Deklaracija buvo vertinama, joje nurodyta sąskaita buvo uždaryta), tai grąžinama į mokesčių mokėtojo dažniausiai grąžinti naudojamą jam priklausančią sąskaitą;

   5. parengti mokesčių mokėtojui Pranešimą apie gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimą pagal Pajamų mokesčio deklaraciją (toliau – Pranešimas), kurio FR0784 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės.
  4. Visais atvejais Pranešimas rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas Pranešimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo parengtas Pranešimas), jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Deklaracijoje nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti VMI prie FM nustatyta tvarka.
  5. Per nurodytą terminą negrąžinus prašomos grąžinti mokesčio permokos (visos ar jos dalies), VMI mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos palūkanos tol, kol prašoma suma bus grąžinta į Deklaracijoje nurodytą to mokesčių mokėtojo sąskaitą, esančią kredito įstaigoje.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už mokesčių ir (arba) baudų už AN permokų (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimą ir įskaitymą.
  2. Rašytiniu būdu gauti Prašymai ir dokumentai yra saugomi archyvinėje mokesčių mokėtojo byloje, o elektroniniu būdu gauti Prašymai bei prie jų prisegti dokumentai ir VMI informacinėje sistemoje parengti ir patvirtinti Sprendimai saugomi VMI prie FM informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais.
  3. Per Mano VMI mokesčių mokėtojų pateikti Prašymai, VMI prie FM nustatyta tvarka patvirtinti ir išsiųsti Sprendimai Mano VMI naudotojams prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią.