PVM mokėtojo registracija ir išregistravimas

 1. Prašymą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų reikia teikti per Mano VMI portalą.
 2. Prašymo forma - FR0388.
 3. VMI video paaiškinimai apie PVM mokėtoju registraciją.
 4. Prašymo užpildymo taisyklės.

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 178

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 06 30

(2014 m. lapkričio20 d. įsakymo VA-143redakcija)

ĮREGISTRAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJAIS/IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių ir fizinių asmenų, taip pat juridinio asmens statuso neturinčio Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, kurio veiklos forma yra investicinis fondas (toliau – investicinis fondas), įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 71–72, 74–76 ir 95 straipsnių ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis.
  3. Taisyklėse vartojama tokia sąvoka:
   • Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės asmenims (neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitą), kurie nėra PVM mokėtojai savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos iš vienos valstybės narės į tą kitą valstybę narę.
   • Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.
 2. PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

  1. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įregistruoti jį kaip PVM mokėtoją, kai:
   1. Lietuvoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų, į kurią neįskaičiuojama:
    1. atlygis už prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu asmuo būtų PVM mokėtojas, t. y., jeigu šios įsigytos ir/arba importuotos prekės (paslaugos) neskirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ir/arba paslaugas teikti Lietuvoje ir už šalies teritorijos ribų (jeigu tokie sandoriai būtų neapmokestinami, jeigu vyktų šalies teritorijoje). Tačiau, nustatant 45 000 eurų atlygio sumą, turi būti atsižvelgiama į atlygį, gautą už draudimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas finansines paslaugas, kurios buvo suteiktos už Europos Sąjungos teritorijos ribų;
    2. atlygis už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
    3. gauti avansai;
    4. atlygis iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla;
   2. tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymo 2 straipsnio nuostatas laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų, ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 71 straipsnyje nustatytą 45 000 eurų Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 eurų sumą.
  2. Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jie tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.
  3. Nuotolinės prekybos atveju užsienio valstybių asmenys turi registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, jeigu:
   1. tiekiamos prekės (kitos nei naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) tiekėjų arba jų užsakymu kitų asmenų atgabentos iš kitos valstybės narės į Lietuvą (t. y. kai prekių gabenimas baigiasi Lietuvos teritorijoje);
   2. tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma).

    Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) 2014 metais viršijo 36 203 eurų (t. y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. 2015 metais, viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma);

   3. prekių tiekėjas nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje (t. y. jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) nėra Lietuvos Respublikoje) arba Lietuvos Respublikoje neturi padalinio;
   4. prekių pirkėjai yra PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apmokestinamieji asmenys, vykdantys tik veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, arba fiziniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys).
  4. Užsienio asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:
   1. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM. Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas PVM neapmokestinamas, yra nurodyti PVM įstatymo 20-33 straipsniuose;
   2. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;
   3. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą. Ši nuostata netaikoma PVM įstatymo 41 straipsnyje „Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos“, 49 straipsnyje „Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę“ ir 53 straipsnio „Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės“ 1 dalies 1–3, 6–7 punktuose ir 5, 6 ir 10 dalyse nurodytų sandorių atvejais.
  5. Kai asmenys, kurie neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruoti PVM mokėtojais dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo, pagal PVM įstatymo 71 arba 72 straipsnį Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų, tai skaičiuoti PVM, jį mokėti į biudžetą ir registruotis PVM mokėtojais privalo:
   1. Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą;
   2. ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (PVM mokėtojais įsiregistravę ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, praranda teisę gauti kompensacinį priedą ir turi būti išregistruoti iš Ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema);
   3. juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys (t. y. tokie asmenys, kurie nevykdo ekonominės veiklos arba vykdo valstybės ar savivaldybių veiklą taip, kaip ji apibrėžta PVM įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje).
  6. Skaičiuojant iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertės sumą (14 000 eurų), atsižvelgiama tik į vertę tokių prekių, kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys kitų ES valstybių narių juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie savo ES valstybėse įregistruoti (ar kitaip identifikuoti) arba privalo įsiregistruoti PVM mokėtojais pagal tų valstybių teisės aktus, bet neatsižvelgiama:
   1. jeigu prekės, įsigytos ES valstybėje narėje, buvo apmokestintos, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą);
   2. jeigu iš kitos ES valstybės narės įsigyjamų prekių tiekimui, jeigu jis vyktų Lietuvos teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas;
   3. jeigu asmuo iš ES valstybės narės įsigyja tik tokias prekes, kurios, jeigu būtų tiekiamos Lietuvoje, būtų neapmokestinamos PVM;
   4. jeigu, tiekiant prekes, buvo taikoma speciali PVM apmokestinimo schema, nustatyta šalyje mažiems mokesčių mokėtojams;
   5. jeigu prekes asmenys tiekė kaip savo turtą, jeigu tai nėra ekonominės veiklos vykdymas.
  7. Registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti PVM ir jį mokėti į biudžetą taip pat privalo asmuo ir visi jo kontroliuojami apmokestinamieji asmenys ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taip pat atitinkantys kriterijus, nurodytus Taisyklių 8.1–8.3 papunkčiuose, jeigu šių asmenų bendra Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) per einamuosius kalendorinius metus viršija 14 000 eurų.
 3. SAVANORIŠKAS ĮSIREGISTRAVIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

  1. Įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę Lietuvos Respublikos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas (Taisyklių 4.1.1 papunktis) negalėtų būti atskaitomas, kai bendra atlygio, vykdant šią veiklą, suma nesiekia 45 000 eurų.
  2. Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali asmenys, kurie:
   1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;
   2. nuomoja nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;
   3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;
   4. teikia PVM įstatymo 28 straipsnio 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal PVM įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatas ketina skaičiuoti tų paslaugų tiekimo PVM;
   5. nurodyti Taisyklių 8.1–8.3 papunkčiuose, kurie įsigyja ar ketina įsigyti prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos.
  3. PVM mokėtojais Lietuvoje taip pat gali registruotis Lietuvos Respublikoje neįsikūrę užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką iš ES valstybės narės atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino ES valstybėje užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką narėje, iš kurios prekės atgabentos) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 35 000 eurų, o einamaisiais kalendoriniais metais nėra didesnė už 35 000 eurų. Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai, turėtų pateikti savo ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal ES valstybės narės teisės aktus.
 4. ĮREGISTRAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU IR REGISTRINIŲ DUOMENŲ KEITIMO IR/AR PAPILDYMO TVARKA

  1. Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys (toliau – Lietuvos JA) registravimosi Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima FR0618 (2 versija) formos Sprendimą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju (toliau – Sprendimas) ar neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendime įrašoma: data, nuo kurios Lietuvos JA yra įregistruotas PVM mokėtoju, ir jam suteiktas PVM mokėtojo kodas. Sprendime nurodoma, kad šie asmenys per kalendorinį mėnesį privalo pateikti duomenis, kurie nurodyti FR0388 (2 versija) formos Prašyme įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/keisti/papildyti registrinius duomenis (toliau – Prašymas).

   Naujai įsteigtiems Lietuvos JA, įregistruotiems PVM mokėtojais, yra parengiama Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju pažyma (toliau – Įregistravimo pažyma), kurioje nurodoma data, nuo kurios asmuo įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, ir suteiktas PVM mokėtojo kodas.

   Sprendimas, parengta Įregistravimo pažyma bei kita informacija Lietuvos JA yra pateikiama Taisyklių 24 punkte nustatytais būdais.

  2. Juridiniai asmenys, fiziniai asmenys ir investiciniai fondai, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi tinkamai užpildyti Prašymą ir jį pateikti Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.
  3. Prašymo užpildymo tvarka nurodyta Taisyklių VI skyriuje.
  4. Užsienio apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, PVM mokėtoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esantį padalinį, o jeigu tokio padalinio nėra – per paskirtą fiskalinį agentą. Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“ (toliau – Užsienio asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka).

   Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (toliau – Direktyva 2010/24/ES), ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 904/2010) nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

  5. Užsienio asmenims, kurie yra įsikūrę kitose ES valstybėse narėse, Taisyklių 17 punkte nurodytas reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas. Šie asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai, t. y. jie patys ar jų įgalioti asmenys, o ne jų paskirtas fiskalinis agentas, turi pateikti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.
  6. Tais atvejais, kai užsienio valstybės asmuo dalyvauja Lietuvos Respublikoje organizuojamose tarptautinėse parodose ir jose ketina vykdyti prekybą, fiskaliniu agentu gali būti tarptautinių parodų organizatoriai.
  7. Jeigu Prašymą pateikia užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo, tai turi būti pateiktas ir užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.
  8. Prašymai pateikiami:
   1. elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI) arba
   2. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI).
  9. Asmenys (išskyrus nurodytus Taisyklių 14 punkte), įsiregistravę mokesčių mokėtojų registre, Prašymus pateikia:
   1. kai PVM mokėtojais registruojasi privalomai. Prašymas turi būti pateiktas nedelsiant, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 23 punkte. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre;
   2. kai PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama įsiregistruoti PVM mokėtoju. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 23 punkte. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre;
   3. kai po reorganizavimo steigiami nauji asmenys, privalantys ar pageidaujantys savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašymus turi pateikti prieš 3 darbo dienas iki dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 23 punkte.
  10. Mokesčių administratorius, gavęs Prašymą (išskyrus Prašymus, gautus iš asmenų, nurodytų Taisyklių 14 punkte), patikrina įrašus ir, įvertinęs jų teisingumą ir pagrįstumą, per 3 darbo dienas (įskaitant ir tokius atvejus, kai Prašymas pateikiamas asmenų reorganizacijos atveju) priima Sprendimą (FR0618 forma).

   Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios AVMI gauna Prašymą.

  11. Informacija apie priimtą Sprendimą (FR0618 forma), Pranešimą (FR0619 forma) ir Įregistravimo pažymą, taip pat visa kita informacija apie registravimą PVM mokėtoju ir/ar išregistravimą iš PVM mokėtojų ir/ar registrinių duomenų keitimą yra pateikiama per Mano VMI arba gali būti įteikti, asmeniui atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).
  12. Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, minėti dokumentai yra siunčiami paštu. Dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui diena yra nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsniu.
  13. Jeigu Prašymas užpildytas netinkamai, jame yra klaidų, mokesčių administratorius informuoja mokesčių mokėtoją Taisyklių 24 – 25 punktuose nustatytais būdais, kad Prašymas nebus nagrinėjamas.
  14. Jeigu pateiktame Prašyme nepakanka duomenų pagrįstam Sprendimui priimti, t. y. jei Prašyme įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, tai mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčio mokėtoju telefonu arba per 3 darbo dienas nuo Prašymo nagrinėjimo termino pradžios parengia FR0619 formos Pranešimą, kuriame nurodo darbo dienų skaičių, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informacija, ir apie tai informuoja mokesčio mokėtoją Taisyklių 24 – 25 punktuose nustatytais būdais.
  15. Kai mokesčių mokėtojas pateikia visus prašomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informaciją, Sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.

   Sprendime yra įrašoma data, nuo kurios asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju, ir nurodomas jam suteiktas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

  16. Sprendimas neregistruoti PVM mokėtoju priimamas:
   1. jeigu asmuo pateikia laisvos formos raštą, kuriuo atšaukia savo Prašymą;
   2. jeigu pagal kriterijus, nurodytus Taisyklių II ir III skyriuje, nustatoma, kad asmuo vykdo veiklą, dėl kurios jam nereikia registruotis PVM mokėtoju;
   3. jeigu mokesčių mokėtojas per FR0619 formos Pranešime nurodytą dienų skaičių nepateikia papildomų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos;
   4. jeigu mokesčio mokėtojas neketina įsigyti prekių iš kitų valstybių narių,
   5. jeigu pateikti duomenys ir/ar dokumentai neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir/ar jos tęstinumo;
   6. jeigu asmens veikla pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo arba Prašymą pateikęs fizinis asmuo yra miręs ar paskelbiamas mirusiu.
  17. Pagal Sprendime nurodytus duomenis yra parengiama Įregistravimo pažyma ir mokesčių mokėtojas Taisyklių 24–25 punktuose nustatytais būdais informuojamas apie priimtą Sprendimą.
 5. IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ TVARKA

  1. Lietuvos Respublikos asmuo (PVM mokėtojas) turi teisę pateikti Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:
   1. bendra jo gauto atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 45 000 eurų. Dėl šios priežasties asmuo gali būti išregistruotas tik tokiu atveju, jei:
    1. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 45 000 eurų sumos;
    2. asmens iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais nesiekė ar einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 14 000 eurų ribos. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais išsiregistruoti iš PVM mokėtojų gali asmenys, įsiregistravę dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių (jeigu jiems pagal PVM įstatymo 71 straipsnio nuostatas neatsirado prievolė būti PVM mokėtojais), jeigu jų iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais (t. y. 2014 metais) nesiekė 14 000 eurų (t. y. 40 547 Lt).

     Jei asmuo yra įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų, praėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai asmuo įgijo likviduojamo asmens statusą);

   2. asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
   3. išregistruotam iš PVM mokėtojų asmeniui neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas.

    Jeigu asmuo buvo įregistruotas PVM mokėtoju savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, tai, išregistruojant jį, yra atsižvelgiama į Taisyklių 31.1.2 punkte nurodytą sąlygą;

   4. asmuo nevykdo ekonominės veiklos.
  2. Užsienio asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:
   1. Lietuvoje nutraukia veiklą;
   2. išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas.

    Jeigu užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas po 24 kalendorinių mėnesių nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu);

   3. praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų ribos (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos).
   4. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo.
  3. Mokesčių administratorius iniciatyva gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie mokesčių administratoriaus duomenimis:
   1. Įvertinus atskiro PVM mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir panašiai), nevykdo ekonominės veiklos ir (ar) prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių. Išvada, kad PVM mokėtojas nevykdo ekonominės veiklos ir (ar) neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių, turi būti pagrįsta surinktais įrodymais, kurių pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Tokiais atvejais turėtų būti nagrinėjama ir vertinama aplinkybių visuma, t. y. informacija, kad PVM mokėtojas:
    1. nerandamas jo nurodytose buveinės ir/arba deklaruotos veiklos vykdymo vietose;
    2. nepateikė ne mažiau kaip 2 iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijų (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis, PVM mokėtojas nepateikia vieno mokestinio laikotarpio (pusmetinės) PVM deklaracijos;
    3. ne mažiau kaip 2-jų iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, ir nebuvo deklaruota prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių, nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos);
    4. nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų ir nereagavo į išsiųstus priminimus juos pateikti;
    5. nepateikė mokesčių deklaracijų, apyskaitų, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų, apskaitos dokumentų patikrinti;
    6. remiantis turimais duomenimis, neturi samdomų darbuotojų;
    7. nevykdo mokesčio administratoriaus nurodymų, kurie duodami, siekiant įsitikinti, kad jis vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;
    8. mokesčių administratoriaus duomenimis, nevykdė jokių ūkinių operacijų, tačiau nepagrįstai jas įformino apskaitos dokumentuose ir (arba) apskaitė buhalterinėje apskaitoje;
    9. mokesčių administratorius turi įrodymų, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs;
    10. su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis vykdė sandorius, apie kuriuos iš skirtingų šaltinių gauta prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir/ar nepateikė apskaitos dokumentų patikrinti;
    11. mokesčių administratorius turi įrodymų, kad asmens PVM mokėtojo kodas buvo naudojamas sukčiaujant mokesčių srityje;
    12. PVM mokėtojas neatsiliepia į mokesčių administratoriaus raginimą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;
    13. nustatytos kitos aplinkybės (pvz., nemoka deklaruoto PVM ir/ar kitų mokesčių, fizinio asmens deklaruota gyvenamoji vieta prie savivaldybės ir nenurodyti kontaktiniai duomenys ir veiklos vykdymo vieta ir panašiai), kurios leidžia daryti išvadą, kad PVM mokėtojas nevykdo PVM apmokestinamos ekonominės veiklos.
   2. pasibaigia dėl likvidavimo arba reorganizavimo (Lietuvos juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos);
   3. yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

    Mirusio fizinio asmens vykdytos ekonominės veiklos paveldėtojas, ketinantis toliau vykdyti tą ekonominę veiklą, gali Taisyklių nustatyta tvarka pateikti Prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

  4. PVM mokėtojai (ar atitinkamus įgaliojimus turintys jų atstovai), pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi užpildyti Prašymo išregistravimo dalyje tam tikslui skirtus laukelius. Prašymas pateikiamas Taisyklių 21 punkte nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

   Mokesčių administratoriaus iniciatyva išregistruojamiems asmenims, įskaitant ir Lietuvos JA, nurodytus Taisyklių 14 punkte, Prašymo užpildyti nereikia.

  5. Mokesčių administratorius, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po Prašymo gavimo AVMI) išnagrinėjęs Prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima FR0518 formos (2 versija) Sprendimą išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų (toliau – Sprendimas išregistruoti) ir apie tai Taisyklių 24 – 25 punktuose nustatytais būdais informuoja mokesčių mokėtoją.
  6. Mokesčių administratorius, per Taisyklių 35 punkte nurodytą laiką išnagrinėjęs pateiktą Prašymą ir nustatęs, kad Prašyme pateikta informacija yra klaidinga ir/ar netiksli, Taisyklių 24–25 punktuose nustatytais būdais informuoja mokesčių mokėtoją, kad Prašymas nebus nagrinėjamas.
  7. Jeigu PVM mokėtojas pateikia Prašymą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų, tačiau mokesčių administratorius nustato, kad jis negali būti išregistruotas, tai toks PVM mokėtojas Taisyklių 24–25 punktuose nustatytais būdais informuojamas, kad jis nebus išregistruotas.
  8. Mokesčių administratorius, nustatęs ir įvertinęs aplinkybes, nurodytas Taisyklių 33.1 punkte, Taisyklių 24–25 punktuose nustatytais būdais informuoja PVM mokėtoją apie numatomą išregistravimą mokesčių administratoriaus iniciatyva.

   Jeigu PVM mokėtojas dėl numatomo išregistravimo iš PVM mokėtojų pateikia papildomą informaciją, tai mokesčių administratorius, ją įvertinęs ir nustatęs, kad PVM mokėtojas mokesčių administratoriaus iniciatyva negali būti išregistruotas, apie tai Taisyklių 24–25 punktuose nustatytais būdais informuoja PVM mokėtoją.

  9. PVM mokėtojas išregistruojamas nuo Sprendime išregistruoti nurodytos išregistravimo datos ir ši data yra pirmoji diena, kai mokesčių mokėtojas nelaikomas PVM mokėtoju.
 6. PRAŠYMO UŽPILDYMO TVARKA

  1. Prašymą turi užpildyti LR ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys (ES valstybių narių ir už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrę asmenys), taip pat ir Lietuvos Respublikos investiciniai fondai, LR juridiniai asmenys, nurodyti Taisyklių 14 punkte, kuriems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais arba jais įsiregistruoti savanoriškai, taip pat pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, papildyti ar keisti jau pateiktus registrinius duomenis.
   1. 1–6 laukeliuose „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, „Mokesčio mokėtojo pavadinimas, vardas pavardė“, „Adresas“, „Elektroninio pašto adresas“, „Telefonas“ ir „Valstybės kodas“ turi būti įrašomi asmens, kuris teikia Prašymą, rekvizitai.

    Tuo atveju, jeigu Prašymą teikia užsienio asmens įgaliotas asmuo arba užsienio asmens padalinys, esantis Lietuvoje, arba fiskalinis agentas (žr. Taisyklių 17–20 punktus) – yra nurodomi minėtų asmenų atitinkami rekvizitai.

    Jeigu Prašymą teikia pats asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju, tai 1–6 laukeliuose nurodomi šio asmens rekvizitai.

    Jeigu Prašymą teikia užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo, tai turi būti pateiktas ir užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

   2. 7 laukelyje „Pildymo data“ turi būti įrašoma Prašymo užpildymo data ir Prašymo numeris pagal asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;
   3. 8 laukelyje „Prašau nuo „ įrašoma data, nuo kurios mokesčių mokėtojas pageidauja būti įregistruotas arba išregistruotas, arba turi būti papildyti ar pakeisti registriniai duomenis;
   4. 9 laukelyje „Mokesčio mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė“ nurodoma asmens, kuris yra registruojamas/išregistruojamas arba kurio registriniai duomenys yra papildomi ar keičiami, pavadinimas arba vardas, pavardė;
   5. 10–15 laukeliuose „Mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris“, „Valstybės kodas“, „Užsienio asmens pavadinimas, vardas pavardė“, „Identifikacinis numeris pakartotinio registravimo atveju (jei reikia)“ „Identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje“, „Asmens adresas Lietuvoje“ yra nurodomi užsienio asmens, kuris registruojamas PVM mokėtoju arba išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba papildomi ar keičiami registravimosi PVM mokėtoju metu nurodyti registriniai duomenys, atitinkami rekvizitai;
   6. 16 laukelyje „Prašymo tipas“ yra pažymima, kokio tipo Prašymas yra teikiamas: įregistruoti PVM mokėtoju, papildyti/keisti registrinius duomenis ar išregistruoti iš PVM mokėtojų.

    Tuo atveju, kai Prašymą teikia JA, nurodyti Taisyklių 14 punkte, tai šiame laukelyje nurodomas 2 prašymo tipas – papildyti/keisti registrinius duomenis.

    Kai pateikiamas Prašymas papildyti/keisti registrinius duomenis, 36–38 laukeliuose ir/ar 39–41 laukeliuose turi būti nurodomi prašymo pateikimo dieną esantys faktiniai asmenį kontroliuojantys ir/ar asmens kontroliuojami asmenys.

    Jeigu pateikiamas Prašymas dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų, Prašymo 42 laukelyje turi būti pažymėtos išregistravimo priežastys, nurodytos formos 2-ojo lapo apačioje.

   7. Privalomo registravimo dalies 17–25 laukeliai yra pažymimi ar nurodomos atitinkamos atlygio sumos ar prekių vertės, kai asmuo privalomai registruojasi PVM mokėtoju;
   8. Savanoriško registravimo dalies 26–34 laukeliai yra pažymimi (27 laukelyje nurodomos einamaisiais kalendoriniais metais ir praėjusiais kalendoriniais metais patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertės), kai asmuo savanoriškai registruojasi PVM mokėtoju dėl nuotolinės prekybos;
   9. 35 laukelyje „FR0388P lapų skaičius“ yra įrašomas Prašymo papildomų lapų skaičius;
   10. 36 laukelyje „Kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas juridinį asmenį kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvoje ar užsienyje. Analogiškai užpildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 36 laukelis;
   11. 37 laukelyje „Valstybės kodas“ įrašomas valstybės kodas, jeigu tai užsienio valstybės asmuo. Analogiškai užpildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 37 laukelis;
   12. 38 laukelyje „Pavadinimas“ turi būti įrašomas kontroliuojančio asmens pavadinimas, o jei kontroliuoja fizinis asmuo – jo vardas ir pavardė. Analogiškai užpildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 38 laukelis;
   13. 39 laukelyje „Kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ yra įrašomas kontroliuojamo juridinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Analogiškai užpildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 39 laukelis;
   14. 40 laukelyje „Valstybės kodas“ įrašomas valstybės kodas, jeigu tai užsienio valstybės asmuo. Analogiškai užpildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 40 laukelis;
   15. 41 laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas kontroliuojamo juridinio asmens pavadinimas. Analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma 2 versija) papildomo lapo 41 laukelis;
   16. 42 laukelyje „Išregistravimo priežastis“ yra pažymima, dėl kurios priežasties asmuo pateikia Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų;
   17. 43 laukelyje „Prašymą pateikė“ pažymima, kas pateikė Prašymą: mokesčio mokėtojas, ketinantis įsiregistruoti PVM mokėtoju, ar mokesčių mokėtoją atstovaujantis asmuo. Jeigu pateikiamas popierinis Prašymo variantas, tai Prašymą pateikęs asmuo turi pasirašyti.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Prašymo nepateikimas arba asmens neįsiregistravimas PVM mokėtoju neatleidžia asmens nuo prievolės skaičiuoti PVM už jo tiekiamas prekes ir/ar teikiamas paslaugas bei įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes ir mokėti jį į biudžetą, jeigu tai privaloma daryti pagal PVM įstatymo 71 straipsnio 1–3 dalių ir 711 straipsnio nuostatas.
  2. Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys arba jo paskirtas fiskalinis agentas kartu su užsienio apmokestinamuoju asmeniu solidariai atsako už užsienio apmokestinamojo asmens mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą.

   Investicinio fondo valdymo įmonė atsako už investicinio fondo PVM mokestinių prievolių vykdymą.

  3. Mokesčių administratorius Taisyklių 24 – 25 punktuose nustatytais būdais informuoja mokesčių mokėtoją, jeigu pasikeičia registriniai ir/ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys.

   Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys, ar jų duomenys PVM mokėtojas privalo pateikti Prašymą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir/ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

  4. Tais atvejais, kai yra priimta teismo nutartis laikinai sustabdyti Sprendimą arba yra teismo sprendimas pripažinti tokį Sprendimą teisėtu ar neteisėtu arba jį panaikinti, tai mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų apie PVM mokėtojo statuso pasikeitimą Taisyklių 24 – 25 punktuose nustatytais būdais informuoja apie tai mokesčių mokėtoją.
  5. Už šių Taisyklių nesilaikymą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.