Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė - PVM klausimai

VMI teminio laidinio „Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė“ 10-as skyrius skirtas PVM klausimams.

X. Gyventojų registravimosi PVM mokėtojais ir PVM mokėjimo prievolės

 1. Dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atsirandančios PVM prievolės

  1. Kada veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju?

   Gyventojai, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, PVM mokėtojais turi užsiregistruoti, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma viršijo 45 000 eurų.

   Pažymėtina, kad skaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur atlygį, gyventojas turi atsižvelgti į gautą ir/ar gautiną atlygį ne tik iš vykdomos ekonominės veiklos pagal verslo liudijimą, bet ir iš kitokios jo vykdomos ekonominės veiklos.

   Pavyzdys:

   Tarkime, gyventojas nuo 2019 m. kovo mėnesio vertėsi tekstų vertimo veikla, teikdamas paslaugas šalies teritorijoje Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims. 2019 m. kovo − gruodžio mėnesiais jo atlygis iš tekstų vertimo veiklos buvo 27 000 Eur, o 2020 m. vasario mėnesį iš šios veiklos gavo 24 000 Eur.

   Šiam asmeniui 2020 m. vasario mėnesį atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju, nes, atlygis už per paskutiniuosius 12 mėnesių šalies teritorijoje suteiktas tekstų vertimo paslaugas sudarė 51 000 Eur, t. y. viršijo nustatytą registravimosi PVM mokėtoju 45 000 Eur ribą, bei už paslaugas, dėl kurių teikimo nurodytoji riba buvo viršyta, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

   Tarkime, pavyzdyje pateiktu atveju, gyventojas vasario mėnesį už suteiktas vertimo paslaugas išrašė 3 sąskaitas faktūras: vasario 5 d. − 3 000 Eur, vasario 15 d. − 11 000 Eur, o vasario 25 d. − 10 000 Eur sumai. Taigi, registravimosi PVM mokėtoju 45 000 Eur riba buvo viršyta dėl paskutiniojo vasario mėnesio paslaugų teikimo sandorio, t.y. dėl 10 000 Eur.

   Todėl, pavyzdyje pateiktu atveju, gyventojui atsirado ne tik prievolė registruotis PVM mokėtoju, bet ir už paslaugas, dėl kurių teikimo buvo viršyta registravimosi nustatyta riba (nuo 10 000 Eur) apskaičiuoti PVM ir jį sumokėti į biudžetą. Pavyzdyje pateiktu atveju, tai sudarytų 1 736 Eur (10 000 x 21 proc./(100 proc. + 21 proc.).

  2. Kaip apskaičiuojama į biudžetą mokėtina PVM suma, kai PVM mokėtoju neįsiregistravusio gyventojo metų (paskutiniųjų 12 mėnesių) pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą yra didesnės kaip 45 000 Eur?

   PVM prievolė gyventojui, kuris, viršijęs privalomą 45 000 Eur sumą, neįsiregistravo PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM gali atsirasti kiekvieną mokestinį laikotarpį, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir / arba suteiktas paslaugas viršijo registravimosi nustatytą 45 000 Eur ribą. Pavyzdys, kaip skaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma pateiktas šios atmintinės 10.1.1 punkte.

  3. Nuo kada PVM mokėtoju neįsiregistravęs gyventojas turi pradėti skaičiuoti į biudžetą mokėtiną PVM?

   PVM turi būti skaičiuojamas už tą mėnesį, kurį buvo viršyta PVM registravimui nustatyta 45000 Eur atlygio suma.

   Tuo atveju, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir / arba suteiktas paslaugas neviršijo registravimosi nustatytos 45 000 Eur ribos, tai gyventojui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti bei mokėti į biudžetą PVM.

   Pavyzdys:

   Tarkim gyventojas pagal verslo liudijimą šalies teritorijoje nuo 2019 m. kovo mėnesio prekiavo avalyne. Jo pajamos per 12 paskutiniųjų mėnesių (2019 m. kovo − gruodžio m. sudarė 25 000 Eur, o 2020 m. sausio−vasario m. − 18 500 Eur), t. y. neviršijo privalomos registravimuisi nustatytos 45 000 Eur ribos. Todėl gyventojui nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti bei mokėti į biudžetą PVM.

   Tarkime, kad kitą 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį (2019 m. balandžio – 2020 m. kovo mėnesiais (imtinai) gavo 48 000 Eur, t. y. šį laikotarpį jo pajamos viršijo registravimuisi PVM mokėtoju nustatytą 45 000 Eur ribą. Todėl gyventojui buvo prievolė registruotis PVM mokėtoju ir nuo prekių vertės, dėl kurių tiekimo buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba, gyventojas turėjo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM. Kaip nustatyti dėl kurių prekių tiekimo buvo viršyta 45 000 Eur pajamų riba, žr. šios atmintinės 10.1.1 punkto pavyzdyje.

 2. PVM prievolės, atsirandančios dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių

  1. Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių?

   PVM mokėtojais privalomai registruojami prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir (arba) akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų ES valstybių narių įsigyjantys, individualia ar profesine veikla besiverčiantys Lietuvos fiziniai asmenys, jeigu per praėjusius kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė buvo didesnė kaip 14 000 Eur ar jei einamaisiais metais numato įsigyti prekių ir įsigyjamų prekių vertė viršys 14 000 Eur sumą, neatsižvelgiant į tai, kad jų atlygis iš vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 45 000 Eur. Verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu jo per praėjusius kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė buvo didesnė kaip 14 000 Eur ar jei einamaisiais metais jis numato įsigyti prekių ir įsigyjamų prekių vertė viršys 14 000 Eur sumą.

   Skaičiuojant iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertę, reikia atsižvelgti tik į tokių prekių vertę, kurių pardavėjai savo šalyje yra įregistruoti PVM mokėtojais ir neatsižvelgiama į tokių prekių vertę, kurios: kitoje valstybėje buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržos schemą); jeigu būtų tiekiamos Lietuvoje, tai joms būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas ar būtų neapmokestinamos PVM.

   Pavyzdys:

   Tarkim verslo liudijimą turintis gyventojas vertėsi drabužių prekyba šalies teritorijoje esančiose prekyvietėse. Jis PVM mokėtoju neįsiregistravęs, nes per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis už parduotas prekes nebuvo didesnis kaip 45 000 Eur. 2019 m. iš Lenkijos šis asmuo įsigijo prekių už 6 500 Eur, 2020 m. sausio mėnesį už 7 000 Eur, o vasario mėnesį už 9 000 Eur.

   Taigi, per 2019 kalendorinius metus gyventojas įsigijo prekių mažiau kaip už 14 000 Eur, todėl jam nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo.

   Per 2020 m. du mėnesius šis gyventojas iš kitos ES valstybės narės įsigijo prekių daugiau kaip už 14 000 Eur, todėl 2020 m. vasario mėnesį tokiam gyventojui atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju ir už vasario mėnesį apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už visas įsigytas prekes, dėl kurių įsigijimo viršijo 14 000 Eur ribą.

   Pažymėtina, kad gyventojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos ES valstybės narės, turi skaičiuoti visų savo šalies teritorijoje tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų pardavimo PVM, neatsižvelgiant į tai, kad paskutiniųjų 12 mėnesių atlygis nebuvo didesnis kaip 45 000 Eur.

  2. Kokios prievolės atsirastų gyventojui, turėjusiam registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių, tačiau juo neįsiregistravusiam?

   Jeigu gyventojas, atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, PVM mokėtoju neįsiregistruoja, tai:

   • kitų valstybių narių įmonės ir gyventojai (kurie savo šalyse vykdo ekonominę veiklą ir yra įsiregistravę PVM mokėtojais) Lietuvos gyventojui parduodamas prekes apmokestintų taikydami savo šalyse nustatytą PVM tarifą,
   • Lietuvos gyventojas nuo iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertės (be kitose valstybėse narėse sumokėto PVM) privalėtų apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą, taikydamas standartinį ar lengvatinį, jeigu toks nustatytas įsigytoms prekėms, PVM tarifą.
   • nuo tos dienos, kurią privalo registruotis PVM mokėtoju, gyventojas privalėtų skaičiuoti savo parduodamų prekių ir / ar suteikiamų paslaugų pardavimo PVM ir sumokėti jį į Lietuvos biudžetą.
 3. Prievolės registruotis PVM mokėtoju atsiradimas dėl kontroliuojamų asmenų

  PVM įstatyme yra nustatyta, kad tuo atveju, kai gyventojas kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t. y. ne mažiau kaip du juridinius asmenis, tai prievolė registruotis PVM mokėtoju gyventojui ir jo kontroliuojamiems juridiniams asmenims atsiranda:

  • kai visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties (jeigu jis pats vykdo PVM apmokestinamą ekonominę veiklą) bendra atlygio už šalies teritorijoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų atlygis neviršijo šios ribos.
  • kai visų jo kontroliuojamų asmenų ir jo paties (jeigu vykdo PVM apmokestinamą ekonominę veiklą) bendra iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo, ar numato viršyti 14 000 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų įsigytų prekių vertė atitinkamais kalendoriniais metais neviršijo šios ribos.

  PVM įstatymo prasme, bet koks asmuo laikomas kontroliuojančiu apmokestinamąjį asmenį, jeigu jis:

  1. tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti, arba
  2. pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų, arba
  3. turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą to apmokestinamojo asmens valdymo organų narių ir (ar) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.
  1. Kada keletą juridinių asmenų kontroliuojančiam gyventojui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

   Jeigu gyventojas, vykdantis bet kokią ekonominę veiklą, yra įsteigęs keletą juridinių asmenų (įmonę, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ir pan.), ar valdo daugiau kaip 50 procentų tokių juridinių asmenų akcijų (dalių, pajų), tai vykdančiam ekonominę veiklą gyventojui (o taip pat ir kontroliuojamiems juridiniams asmenims) atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju, jeigu gyventojo ir jo kontroliuojamų juridinių asmenų bendras atlygis už šalies teritorijoje, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad paties gyventojo atlygis ar jo kontroliuojamo juridinio asmens atlygis, nesiekia 45 000 eurų.

   Pavyzdys:

   Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, prekiavo turgavietėje ir jo 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn.) atlygis buvo 10 000 Eur. Be to, jis 2019 m. gruodžio mėn. buvo įsteigęs vieną bendrovę ir vieną viešąją įstaigą, kuriose valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų ir dalių. Šių juridinių asmenų 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir ar suteiktas paslaugas atitinkamai sudarė 20 000 Eur ir 25 000 Eur.

   Šiuo atveju laikoma, kad gyventojas kontroliavo 2 juridinius asmenis ir bendra 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma sudarė 55 000 Eur (10 000 + 20 000 + 25 000), tai jam ir jo kontroliuojamiems juridiniams asmenims buvo prievolė 2020 m. lapkričio mėn. registruotis PVM mokėtojais, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų atlygis atskirai nesiekė registravimuisi PVM mokėtoju nustatytos ribos.

   Šiuo atveju svarbu nustatyti dėl kurio asmens (gyventojo ar kontroliuojamų asmenų) šalies teritorijoje patiektų prekių ar suteiktų paslaugų buvo viršyta 45 000 Eur atlygio riba. Šie asmenys (ar asmuo) privalo už visas patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, dėl kurių buvo viršyta minėta riba, apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM.

   Jeigu šie asmenys, neįsiregistravo PVM mokėtojais, o dar po vieno mėnesio einantį 12 paskutinių mėnesių laikotarpį (nuo 2020 m. sausio mėnesio iki 2020 m. gruodžio mėnesio) bendras (individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdančio gyventojo, ir jo kontroliuojamų 2 juridinių asmenų) atlygis neviršijo 45 000 Eur, tai nei gyventojui, nei jo kontroliuojamiems asmenims 2020 m. gruodžio mėn. nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtojais.

   Pažymėtina, kad pavyzdyje pateiktu atveju, gyventojas, kuris vykdo ekonominę veiklą ir kontroliuoja 2 juridinius asmenis, pats privalo sekti, ar po kiekvieno mėnesio einančiais 12 paskutinių mėnesių laikotarpiais (pradedant nuo 2020-02 iki 2021-01, nuo 2020-03 iki 2021-02, nuo 2020-04 iki 2021-03 ir t. t.) bendras atlygis neviršija 45 000 Eur, t. y., ar neatsiranda prievolė gyventojui bei jo kontroliuojamiems asmenims registruotis PVM mokėtojais.

  2. Kada gyventojui, kuris kartu su susijusiu asmeniu kontroliuoja (valdo) keletą juridinių asmenų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

   Pagal PVM įstatymo nuostatas (PVM įstatymo 2 str. 31 dalis) susijusiais asmenimis yra laikomi fizinis asmuo ir tokie su juo susiję asmenys:

   1. fizinis asmuo ir jo sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis jei:
    • sutuoktiniai - vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoką,
    • sužadėtiniai - vyras ir moteris, sudarę susitarimą tuoktis. Susitarimas tuoktis gali būti išreikštas raštu ir žodžiu. Paduotas nustatytos formos prašymas civilinės metrikacijos įstaigai įregistruoti santuoką laikomas viešu susitarimu tuoktis.
    • sugyventiniai- vyras ir moteris, kurie, įregistravę savo partnerystę, bendrai gyvena ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravę santuokos, turėdami tikslą sukurti šeiminius santykius
   2. fizinio asmens giminaičiai (tėvai, vaikai, seneliai, jų broliai ir seserys, vaikaičiai, broliai, seserys, tetos, dėdės, pusbroliai, pusseserės, sūnėnai, dukterėčios bei jų vaikai);
   3. fizinio asmens sutuoktinio giminaičiai (tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys);
   4. fizinio asmens sugyventinio giminaičiai (sugyventinio tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys);
   5. fizinio asmens giminaičių sutuoktiniai ar sugyventiniai (tėvų, vaikų, brolių, seserų sutuoktiniai ar sugyventiniai); taip pat šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tėvai, vaikai, broliai, seserys).”
   6. fizinis asmuo ir asmuo, su kuriuo susijęs globos santykiais ir kiti atvejai.

    (plačiau apie PVM įstatymo prasme susijusius asmenis žr. PVM įstatymo 2 str. 31 dalies komentare).

   Pavyzdys:
   1 situacija.

   Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turgavietėje parduoda prekes. Viešojoje įstaigoje jis valdo 15 procentų jos dalių, o jo brolis (susijęs asmuo) 45 procentus. Kitoje bendrovėje šis gyventojas turi 20 procentų akcijų, o kitas su juo susijęs asmuo (žmonos sesuo) šioje bendrovėje valdo 60 procentų akcijų.

   Šiuo atveju, gyventojas, kartu su susijusiais asmenimis kontroliuoja 2 juridinius asmenis (pats valdo ne mažiau kaip 10 procentų kiekvieno juridinio asmens akcijų (dalių), o kartu su susijusiais asmenimis daugiau kaip 50 procentų), todėl jam, o taip pat ir kartu su susijusiais asmenimis kontroliuojamiems juridiniams asmenims (viešajai įstaigai ir bendrovei), prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tuo atveju, jeigu gyventojo ir jo kontroliuojamų juridinių asmenų 12 paskutiniųjų mėnesių bendras atlygis už šalies teritorijoje, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų atskirai minėtas atlygis neviršija šios ribos.

   Tarkime, kad gyventojo 12 paskutiniųjų mėnesių (pvz., nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2020 m. sausio mėn.) bendras atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas buvo 7 000 Eur, o jo kontroliuojamų juridinių asmenų atitinkamai 25 000 Eur ir 30 000 eurų. Taigi, gyventojo ir jo kontroliuojamų juridinių asmenų bendras atlygis buvo 62 000 Eur, t. y. 2020 m. sausio mėn. viršijo 45 000 Eur ribą, todėl 2020 m. sausio mėn. verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui (taip pat kartu su susijusiais asmenimis kontroliuojamiems juridiniams asmenims (viešajai įstaigai ir bendrovei) buvo prievolė registruotis PVM mokėtoju.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, jog, nustačius dėl kurio asmens šalies teritorijoje patiektų prekių ar suteiktų paslaugų (gyventojo ar jo kontroliuojamų asmenų) buvo viršyta 45 000 Eur atlygio riba, šis asmuo (ar asmenys) privalo už visas patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, dėl kurių buvo viršyta minėta riba, apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM.

   2 situacija.

   Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, turgavietėje parduoda prekes. Viešojoje įstaigoje jis valdo 20 procentų jos dalių, o jo brolis (susijęs asmuo) 45 procentus. Kitoje bendrovėje šis gyventojas turi 5 procentų akcijų, o kitas su juo susijęs asmuo (žmonos sesuo) šioje bendrovėje valdo 10 procentų akcijų. Gyventojo 12 paskutiniųjų mėnesių (pvz., nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2020 m. sausio mėn.) bendras atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas buvo 15 000 Eur, o jo kontroliuojamų juridinių asmenų atitinkamai 25 000 Eur ir 30 000 eurų.

   Šiuo atveju, kad gyventojas kartu su susijusių asmeniu (broliu) tik viešojoje įstaigoje valdo daugiau kaip 50 procentų jos dalių, tai PVM įstatymo prasme, laikoma, kad jis kontroliuoja tik vieną juridinį asmenį, todėl šiam gyventojui, o taip pat viešajai įstaigai, nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju.

  3. Kada ekonominę veiklą vykdantiems sutuoktiniams atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais?

   Jeigu kiekvienas iš sutuoktinių atskirai vykdo ekonominę veiklą (įsigijus verslo liudijimą ar pan.), tai prievolė registruotis PVM mokėtoju kiekvienam iš jų gali atsirasti, jeigu kiekvieno iš jų atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų.

   Vieno sutuoktinio po santuokos įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas bendrąja jungtine nuosavybe (jeigu tas juridinis asmuo nėra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, pvz., yra rašytiniai įrodymai, kad juridinis asmuo įsteigtas už asmenines vieno sutuoktinio lėšas), ir abu sutuoktiniai šios įmonės atžvilgiu laikomi kontroliuojančiais asmenimis (kadangi šią įmonę valdo kartu ir jiems priklauso lygios šios įmonės dalys).

   Todėl, kai sutuoktiniai, patys, kaip ekonominę veiklą vykdantys gyventojai, santuokos metu yra įsteigę bent po vieną juridinį asmenį, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tai laikoma, kad:

   • sutuoktinis (pvz., vyras), kartu su susijusiu asmeniu (žmona), kontroliuoja savo ir sutuoktinės įsteigtus juridinius asmenis ir
   • jo sutuoktinė, kartu su susijusiu asmeniu (savo vyru), kontroliuoja savo ir sutuoktinio įsteigtus juridinius asmenis.

   Taigi, šiuo atveju laikoma, kad vyras ir žmona kontroliuoja po keletą juridinių asmenų.

   Prievolė vyrui, vykdančiam ekonominę veiklą (ir atitinkamai jo žmonai), registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu vyro ir jo kontroliuojamų kelių (2 ir daugiau) juridinių asmenų bendras atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 Eur, nors kiekvieno iš jų minėtas atlygis neviršija šios ribos.

   Pavyzdys:
   1 situacija.

   Sutuoktinis, vykdantis veiklą, įsigijus verslo liudijimą, santuokos metu įsteigė bendrovę A, kurioje valdo 70 procentų akcijų, o jo sutuoktinė, taip pat vykdanti veiklą, įsigijus verslo liudijimą, santuokos metu įsteigė bendrovę B, kurioje valdo 90 procentų akcijų.

   Šiuo atveju, abu sutuoktiniai bendroves įsteigė santuokos metu, todėl laikoma, kad kiekvienas iš jų kontroliuoja po 2 juridinius asmenis (A ir B) ir prievolė kiekvienam sutuoktiniui registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu vieno sutuoktinio ir kito sutuoktinio kontroliuojamų 2 juridinių asmenų (A ir B) bendras atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 eurų.

   Tarkime, vyro atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių (pvz. nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2020 m. sausio mėn.) buvo 40 000 Eur, o jo kontroliuojamų juridinių asmenų, atitinkamai 15 000 Eur ir 10 000 eurų. Šiuo atveju vyro bendras atlygis sudarė 65 000 Eur, t. y. viršijo registravimosi PVM mokėtojais nustatytą ribą. Todėl vyrui, vykdančiam veiklą, įsigijus verslo liudijimą, ir jo kontroliuojamiems juridiniams asmenims 2020 m. sausio mėn. atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti bei mokėti į biudžetą PVM.

   Žmonos atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių (pvz. nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2020 m. sausio mėn.) buvo 10 000 Eur, o jos kontroliuojamų juridinių asmenų (A ir B) atitinkamai 15 000 Eur ir 10 000 Eur. Šiuo atveju, žmonos ir jos kontroliuojamų juridinių asmenų bendras atlygis sudarė 35 000 Eur., t. y. nesiekė registravimosi nustatytos 45 000 Eur ribos, todėl žmonai 2020 m. sausio mėn. nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoja.

   2 situacija.

   Vyras, vykdantis veiklą, įsigijus verslo liudijimą, iki santuokos sudarymo buvo įsteigęs individualią įmonę, o jo žmona, taip pat vykdanti veiklą, įsigijus verslo liudijimą, santuokos metu gavo palikimą ir įsteigė bendrovę. Įsteigti juridiniai asmenys nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

   Šiuo atveju, laikoma, kad kiekvienas iš sutuoktinių kontroliuoja tik vieną savo įsteigtą juridinį asmenį. Kiekvienam iš sutuoktinių prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 eurų.

  4. Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl kontroliuojamų asmenų prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių?

   Leidinio 10.3 papunkčio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir tuomet, kai prievolė registruotis PVM mokėtoju gyventojui atsiranda dėl to, kad visų gyventojo kontroliuojamų asmenų ir jo paties (vykdančio ekonominę veiklą) bendra iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo ar numato viršyti 14 000 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų įsigytų prekių vertė atitinkamais kalendoriniais metais neviršija šios ribos.

  5. Kokios yra PVM prievolės, jeigu kontroliuojami asmenys, esant prievolei registruotis PVM mokėtojais, jais neįsiregistruoja?

   Jeigu gyventojas, kuriam yra prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl 10.3. papunktyje nurodytų aplinkybių, PVM mokėtoju nesiregistruoja, tai jam taikomos 10.2.2 papunktyje išdėstytos atitinkamos nuostatos.

 4. Įregistruotas PVM mokėtojas

  Įregistruotu PVM mokėtoju laikomas gyventojas, kuris:

  • PVM mokėtoju įsiregistravęs dėl atsiradusios prievolės juo registruotis;
  • PVM mokėtoju įsiregistravęs savanoriškai (nesant tokios prievolės).