VMI klausimynai norintiems tapti PVM mokėtojais

Jei norite įsiregistruoti PVM mokėtojais, VMI Jums pateiks specialų klausimyną, kurį turėsite užpidyti ir pateikti VMI darbuotoju/-ai tolimesnei analizei. Klausimynus reikėtų užpildyti itin atidžiai, kadangi kilus įtarimams VMI gali nesutikti registruoti fizinio ar juridinio asmens PVM mokėtoju. Klausimynai patikti žemiau.

 1. Naujai įsteigto juridinio asmens, pateikusio Pageidavimą įregistruoti PVM mokėtoju per JAR, klausimynas.
 2. Juridinio asmens, vykdančio veiklą ir / ar išregistruoto iš PVM mokėtojų, klausimynas.
 3. Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas.
 4. Užsienio juridinio asmens, pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas.
 • A. Naujai įsteigto juridinio asmens, pateikusio Pageidavimą įregistruoti PVM mokėtoju per JAR, klausimynas

  1. Ar juridiniam asmeniui Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (toliau ― SODRA) yra priskirtas Draudėjo kodas? Jei ne, turite kreiptis į SODRĄ.
  2. Ar juridinius asmuo turi atsiskaitomąją sąskaitą banke? Jei ne, turite kreiptis į banką.
  3. Pateikite nurodytus duomenis, jei Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dieną keitėsi juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys ir informacija apie kontroliuojančių asmenų pasikeitimą nėra pateikta VĮ Registrų centrui:
   • Kontroliuojančių juridinių asmenų pavadinimus, kodus (užsienio JA TIN);
   • Kontroliuojančių fizinių asmenų vardus, pavardes (užsienio FA TIN).
  4. Pateikite duomenis apie juridinio asmens dalyvius (akcininkas, pajininkas ar kt.), susijusius pagal PVM įstatymo 2 str. 31 d. (vardai, pavardės, akcijų (dalių, pajų) dydžiai).
  5. Nurodykite bendrą juridinio asmens kartu su kontroliuojančiais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.) atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas sumą per paskutinius 12 mėnesių.
  6. Nurodykite bendrą juridinio asmens kartu su kontroliuojančiais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 711 str. 6 d.) iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamąją vertę (pirkimo sumą be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais.
  7. Apibūdinkite vykdomą veiklą (veiklos pobūdis, pardavimų periodiškumas, sezoniškumas ir pan.).
  8. Nurodykite numatomus / esamus tiekėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite perkamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos pirkimo sutartys?
  9. Nurodykite numatomus / esamus pirkėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite tiekiamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos tiekimo sutartys?
  10. Pateikite informaciją apie vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingus leidimus (licencijas). Jei veiklai vykdyti reikalingi leidimai (licencijos), nurodykite, ar leidimai (licencijos) yra gauti / kreiptasi dėl išdavimo, nurodykite dokumentų rekvizitus bei išdavusios institucijos pavadinimą.
  11. Pateikite informaciją apie juridinio asmens veikloje naudojamą / planuojamą naudoti ilgalaikį turtą (trumpas apibūdinimas, kilnojamas / nekilnojamas, valdymo pagrindas).
  12. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.
  13. Nurodykite, kada planuojate vykdyti pirmuosius PVM apmokestinamus pardavimus.
  14. Pateikite informaciją apie darbuotojus:
   • koks planuojamas darbuotojų skaičius;
   • ar sudarytos darbo sutartys (jei ne, kada planuojama sudaryti);
   • koks planuojamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis;
   • ar su juridinio asmens vadovu sudaryta darbo sutartis (jei ne, kada planuojama sudaryti).
  15. Nurodykite, ar esate sudarę / planuojate sudaryti sutartį su buhalterines paslaugas teikiančiu asmeniu? Jei ne, įvardykite, kas tvarkys juridinio asmens buhalterinę apskaitą.
  16. Pateikite formą FR0791 (forma teikiama per Mano VMI) ― informaciją apie buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį, ryšio priemones, adresą korespondencijai gauti bei veiklos kodą (kodus) pagal EVRK. Pasikeitus veiklos vykdymo vietai, teikiama forma FR0791A.
 • B. Juridinio asmens, vykdančio veiklą ir / ar išregistruoto iš PVM mokėtojų, klausimynas

  1. Pateikite nurodytus duomenis, jei Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dieną keitėsi juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys ir informacija apie kontroliuojančių asmenų pasikeitimą nėra pateikta VĮ Registrų centrui:
   • Kontroliuojančių juridinių asmenų pavadinimus, kodus (užsienio JA TIN);
   • Kontroliuojančių fizinių asmenų vardus, pavardes (užsienio FA TIN).
  2. Pateikite duomenis apie juridinio asmens dalyvius (akcininkas, pajininkas ar kt.), susijusius pagal PVM įstatymo 2 str. 31 d. (vardai, pavardės, akcijų (dalių, pajų) dydžiai);
  3. Pateikite kontroliuojamų juridinių asmenų pavadinimus ir kodus (užsienio JA TIN), jei Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dieną keitėsi juridinio asmens kontroliuojami asmenys ir informacija apie kontroliuojamų asmenų pasikeitimą nėra pateikta VĮ Registrų centrui.
  4. Nurodykite bendrą juridinio asmens kartu su kontroliuojančiais ir kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.) atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas sumą per paskutinius 12 mėnesių.
  5. Nurodykite bendrą juridinio asmens kartu su kontroliuojančiais ir kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 711 str. 6 d.) iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamąją vertę (pirkimo sumą be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais.
  6. Apibūdinkite vykdomą veiklą (veiklos pobūdis, pardavimų periodiškumas, sezoniškumas ir pan.).
  7. Nurodykite numatomus / esamus tiekėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite perkamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos pirkimo sutartys?
  8. Nurodykite numatomus / esamus pirkėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite tiekiamas prekes / teikiamas paslaugas. Ar sudarytos tiekimo sutartys?
  9. Pateikite informaciją apie vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingus leidimus (licencijas). Jei veiklai vykdyti reikalingi leidimai (licencijos), nurodykite, ar leidimai (licencijos) yra gauti / kreiptasi dėl išdavimo, nurodykite dokumentų rekvizitus bei išdavusios institucijos pavadinimą.
  10. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.
  11. Pateikite informaciją apie juridinio asmens veikloje naudojamą / planuojamą naudoti ilgalaikį turtą (trumpas apibūdinimas, kilnojamas / nekilnojamas, valdymo pagrindas).
  12. Užpildoma, jei juridinis asmuo buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų:
   • pateikite trumpą prievolių nevykdymo paaiškinimą, jei juridinis asmuo buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų registro dėl nedeklaruotų PVM apmokestinamų sandorių, laiku nepateiktų deklaracijų ir pan.;
   • nurodykite, ar po išregistravimo iš PVM mokėtojų paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600) patikslinote PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinote į PVM atskaitą įtrauktų, tačiau nepanaudotų PVM apmokestinamoje veikloje prekių ir (arba) paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, pirkimo ir (arba) importo PVM likučius;
   • pateikite duomenis apie prekių, paslaugų, ilgalaikio turto likučius išregistravimo dieną.
  13. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio išrašytų sąskaitų faktūrų registrą, nurodydami sąskaitos datą, sąskaitos numerį, pirkėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Jei tiekimai apskaitomi kasos aparatu, nurodykite kiekvieno mėnesio apibendrintas sumas. Juridinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.
  14. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio gaunamų sąskaitų faktūrų registrą, jeigu turėjote įsigytų prekių ir paslaugų iš kitų ES valstybių narių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), paslaugų iš trečiųjų valstybių, nurodydamas sąskaitos datą, numerį, tiekėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Juridinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.
  15. Pateikite PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608 teikiama EDS), jeigu juridinio asmens kartu su kontroliuojančiais ir kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.):
   • vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas bendra suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 tūkst. eurų ribą (siekdami teisingai apskaičiuoti PVM, galite pasinaudoti PVM skaičiuokle, kuri skelbiama vmi.lt puslapyje PVM skaičiuoklė, skirta PVM mokėtojais neįregistruotiems asmenims);
   • iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti) įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamoji vertė (neįskaitant PVM, sumokėto valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 14 tūkst. eurų ribą;
   • PVM įstatymo 95 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytais atvejais iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyta prekių ir paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma šalies teritorija.
  16. Pateikite / patikslinkite formą FR0791 (forma teikiama per Mano VMI), jei keitėsi informacija apie buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį, ryšio priemones, adresą korespondencijai gauti bei veiklos kodas (-ai) pagal EVRK. Pasikeitus veiklos vykdymo vietai, teikiama forma FR0791A.
  17. Įsitikinkite, kad juridinis asmuo yra įvykdęs visas mokestines prievoles.
 • C. Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas

  1. Apibūdinkite vykdomą veiklą (veiklos pobūdis, pardavimų periodiškumas, sezoniškumas ir pan.);
  2. Nurodykite numatomus / esamus tiekėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite perkamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos pirkimo sutartys?
  3. Nurodykite numatomus / esamus pirkėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite tiekiamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos tiekimo sutartys?
  4. Pateikite informaciją apie vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingus leidimus (licencijas). Jei veiklai vykdyti reikalingi leidimai (licencijos), nurodykite, ar leidimai (licencijos) yra gauti / kreiptasi dėl išdavimo, nurodykite dokumentų rekvizitus bei išdavusios institucijos pavadinimą.
  5. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.
  6. Pateikite informaciją apie fizinio asmens veikloje naudojamą / planuojamą naudoti ilgalaikį turtą (trumpas apibūdinimas, kilnojamas / nekilnojamas, valdymo pagrindas). Pateikite formą FR0457 apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai.
  7. Nurodykite, kada planuojate vykdyti pirmuosius PVM apmokestinamus pardavimus.
  8. Pateikite informaciją apie darbuotojus:
   • koks esamas / planuojamas darbuotojų skaičius;
   • ar sudarytos darbo sutartys (jei ne, kada planuojama sudaryti);
   • koks planuojamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.
  9. Nurodykite, ar esate sudarę / planuojate sudaryti sutartį su buhalterines paslaugas teikiančiu asmeniu? Jei ne, įvardykite, kas tvarkys buhalterinę apskaitą.
  10. Nurodykite, ar Jūs kartu su susijusiais asmenimis (pagal PVMĮ 2 str. 31 d.) turite kontroliuojamų juridinių asmenų? Jei neturite, į 12 klausimus neatsakykite.
  11. Pateikite kontroliuojamų juridinių asmenų pavadinimus ir kodus (užsienio JA TIN), jei Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dieną keitėsi fizinio asmens kontroliuojami asmenys ir informacija apie tokį pasikeitimą nėra pateikta VĮ Registrų centrui.
  12. Nurodykite bendrą fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.) atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas sumą per paskutinius 12 mėnesių.
  13. Nurodykite bendrą fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 711 str. 6 d.) iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamąją vertę (pirkimo sumą be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais.
  14. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio išrašytų sąskaitų faktūrų registrą, nurodydami sąskaitos datą, sąskaitos Nr., pirkėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Jei tiekimai apskaitomi kasos aparatu, nurodykite kiekvieno mėnesio apibendrintas sumas. Fizinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.
  15. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio gaunamų sąskaitų faktūrų registrą, jeigu turėjote prekių ir paslaugų, įsigytų iš kitų ES valstybių narių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), paslaugų iš trečiųjų valstybių, nurodydami sąskaitos datą, numerį, tiekėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Fizinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.
  16. Pateikite PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608 teikiama EDS), jeigu fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.):
   • vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas bendra suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 tūkst. eurų ribą (siekdami teisingai apskaičiuoti PVM, galite pasinaudoti PVM skaičiuokle, kuri skelbiama vmi.lt puslapyje PVM skaičiuoklė, skirta PVM mokėtojais neįregistruotiems asmenims);
   • iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamoji vertė (neįskaitant PVM, sumokėto valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 14 tūkst. eurų ribą;
   • PVM įstatymo 95 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytais atvejais iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyta prekių ir paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma šalies teritorija.
  17. Įsitikinkite, kad fizinis asmuo yra įvykdęs visas mokestines prievoles.
 • D. Užsienio juridinio asmens, pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas.

  1. Apibūdinkite vykdomą veiklą (veiklos pobūdis, pardavimų periodiškumas, sezoniškumas ir pan.).
  2. Nurodykite numatomus / esamus tiekėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite perkamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos pirkimo sutartys?
  3. Nurodykite numatomus / esamus pirkėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite tiekiamas prekes / teikiamas paslaugas. Ar sudarytos tiekimo sutartys?
  4. Pateikite informaciją apie vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingus leidimus (licencijas). Jei veiklai vykdyti reikalingi leidimai (licencijos), nurodykite, ar leidimai (licencijos) yra gauti / kreiptasi dėl išdavimo, nurodykite dokumentų rekvizitus bei išdavusios institucijos pavadinimą.
  5. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.
  6. Pateikite informaciją apie juridinio asmens veikloje naudojamą / planuojamą naudoti ilgalaikį turtą (trumpas apibūdinimas, kilnojamas / nekilnojamas, valdymo pagrindas).
  7. Nurodykite, kada planuojate vykdyti pirmuosius PVM apmokestinamus pardavimus Lietuvoje. Jei pardavimai Lietuvoje yra įvykę, pateikite Lietuvoje išrašytų sąskaitų faktūrų registrą nuo veiklos pradžios iki Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dienos, nurodydami sąskaitos datą, sąskaitos numerį, pirkėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris).
  8. Nurodykite, ar ketinama registruotis draudėju Valstybiniame socialinio draudimo fonde (SODRA)? Jei taip, nurodykite numatomą darbuotojų skaičių ir darbo užmokesti Lietuvoje.
  9. Nurodykite, ar esate sudarę / planuojate sudaryti sutartį su buhalterines paslaugas teikiančiu asmeniu? Jei ne, įvardykite, kas tvarkys juridinio asmens buhalterinę apskaitą Lietuvoje.

VMI nuoroda.