LR asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės

 1. Kokie Lietuvos Respublikos asmenys registruojami PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių?
 2. Kada Lietuvos Respublikos asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitos valstybės narės?
 3. Ar iš kitų valstybių narių pardavėjų įsigytų visų prekių vertė yra įtraukiama į nustatytą 14 000 eurų ribą?
 4. Ar asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš valstybių narių, turi skaičiuoti PVM ir nuo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų?
 5. Kokios pasekmės laukia tų apmokestinamųjų asmenų, kurie nebūdami PVM mokėtojais, įsigyja prekių iš kitų valstybių narių už didesnę negu 14 000 eurų sumą?
 6. Ar ekonominės veiklos nevykdančiai biudžetinei įstaigai, įsigyjančiai prekių iš kitos valstybės narės, yra prievolė registruotis PVM mokėtoja?
 7. Ar asmenims, įsigijusiems naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės, dėl tokio įsigijimo gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtojais?
 8. Ar gyventojui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių asmeniniam vartojimui daugiau kaip už 14 000 eurų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?
 9. Ar nustatant asmens (pirkėjo) prievolę registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių yra atsižvelgiama į paslaugų, įsigytų iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio asmenų, vertę?
 10. Ar asmuo (pirkėjas) privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio asmenų įsigyja paslaugas, kurių suteikimo vieta yra Lietuva?
 11. Ar asmuo, ne PVM mokėtojas, įsigyjantis paslaugas iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, privalo apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM?
 12. Kur asmenys, privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi kreiptis?

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta, kad prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju (toliau – PVM mokėtoju) Lietuvos Respublikos asmenims gali atsirasti ne tik tuo atveju, jeigu jie šalies teritorijoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, bet ir tuomet, jeigu jie iš kitos valstybės narės savo vykdomai ekonominei veiklai vykdyti įsigyja prekes.

 1. Kokie Lietuvos Respublikos asmenys registruojami PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių?

  PVM mokėtojais registruojami tokie prekes (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų valstybių narių įsigyjantys Lietuvos Respublikos asmenys, kurie neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai:
  • ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;
  • juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą, tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes vykdo veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, arba atlygis iš jo vykdomos ekonominės veiklos šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių nesiekė 45 000 eurų;
  • fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą (užsiimantys individualia ar profesine veikla ir pan.), tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 45 000 eurų;
  • juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys (juridiniai asmenys, kurie vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas);
  • taip pat juridinio asmens statuso neturintys Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas, tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės PVM apmokestinamos veiklos šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 45 000 eurų.
 2. Kada Lietuvos Respublikos asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitos valstybės narės?

  Lietuvos Respublikos asmenims, nurodytiems šio leidinio 1 punkte, prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių atsiranda tuomet, jeigu visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamos prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo ar numato viršyti 14 000 eurų.
 3. Ar iš kitų valstybių narių pardavėjų įsigytų visų prekių vertė yra įtraukiama į nustatytą 14 000 eurų ribą?

  Skaičiuojant iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertę atsižvelgiama tik į tų prekių vertę, kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys kitų valstybių narių juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pagal savo valstybės teisės aktus įregistruoti (ar kitaip identifikuoti) arba privalo įsiregistruoti PVM mokėtojais, bet neatsižvelgiama į įsigytas prekes:
  • kurios kitoje valstybėje narėje buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą);
  • kurioms, jeigu tokių prekių tiekimai vyktų šalies teritorijoje, tai būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas;
  • kurių tiekimas, jeigu jis vyktų Lietuvoje, būtų PVM neapmokestinamas;
  • kurias tiekiant buvo taikoma speciali PVM apmokestinimo schema nustatyta toje šalyje mažiems mokesčių mokėtojams;
  • kurias asmenys tiekė kaip savo turtą, jeigu tai nėra ekonominės veiklos vykdymas.
  Pavyzdys:

  Individuali įmonė per kalendorinius metus iš Lenkijos PVM mokėtojo įsigijo prekių už 15 000 eurų t.y. medienos dirbinių už 3 000 eurų ir antikvarinių baldų, kuriuos Lenkijos įmonė apmokestino taikydama specialią apmokestinimo schemą (maržą), už 12 000 eurų.

  Skaičiuojant iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertę neatsižvelgiama į prekių, kurios kitoje valstybėje narėje, buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą). Todėl šiai individualiai įmonei nėra prievolės registruotis PVM mokėtoja dėl prekių iš kitos valstybės narės įsigijimo, nes per kalendorinius metus ji įsigijo prekių už 3 000 eurų, t.y. įsigytų prekių vertė neviršijo 14 000 eurų.

 4. Ar asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš valstybių narių, turi skaičiuoti PVM ir nuo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų?

  Visi leidinio 1 punkte paminėtieji asmenys, privalomai ar savanoriškai įsiregistravę PVM mokėtojais dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų valstybių narių, privalo skaičiuoti ir deklaruoti ne tik prekių įsigijimo PVM, bet ir savo PVM apmokestinamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM, t.y. jiems yra prievolė, teikti PVM deklaracijas ir PVM įstatymo nustatyta tvarka mokėti į biudžetą apskaičiuotą PVM ir vykdyti kitas PVM mokėtojui nustatytas teises ir pareigas.
 5. Kokios pasekmės laukia tų apmokestinamųjų asmenų, kurie nebūdami PVM mokėtojais, įsigyja prekių iš kitų valstybių narių už didesnę negu 14 000 eurų sumą?

  Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys neįsiregistruoja PVM mokėtojais savanoriškai prieš prekių iš kitos valstybės narės įsigijimą, tai:
  • nuo iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertės (neįskaitant PVM sumokėto kitos valstybės narės asmeniui) privalės apskaičiuoti pirkimo PVM pagal Lietuvoje šioms prekėms taikomą PVM tarifą;
  • apskaičiuotą PVM sumą deklaruoti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formoje (toliau - PVM apyskaita FR0608 forma) ir sumokėti į Lietuvos biudžetą. Šios formos užpildymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.
  • pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo viršyta registravimuisi PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės prekių vertės riba, privaloma skaičiuoti ir sumokėti Lietuvoje tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų pardavimo PVM. Apskaičiuotoji pardavimo PVM suma taip pat turi būti deklaruojama PVM apyskaitos FR0608 formoje;
  • ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nebeturi teisės gauti iš pirkėjų 6 proc. kompensacinį PVM tarifo priedą ir privalo išsiregistruoti iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.
  1 Pavyzdys:

  Asmuo verčiasi žaislų prekyba prekyvietėse. Šis asmuo PVM mokėtoju neįsiregistravęs, nes per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis už šalies teritorijoje parduotas prekes nebuvo didesnis kaip 45 000 eurų.

  2016 m. jis iš Lenkijos įmonės įsigijo žaislų, skirtų jo vykdomai prekybinei veiklai, t.y. pagal vasario mėn. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą buvo įsigyta už 5 000 eurų, kovo mėnesį už 7 000 eurų, balandžio mėn. už 33 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Lenkijoje).

  Taigi, 2016 m. šis verslininkas iš kitų valstybių narių įsigijo žaislų už 45 000 eurų, t.y. viršijo registravimuisi dėl prekių įsigijimo nustatytą 14 000 eurų ribą ir jam atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju.

  Atsižvelgiant į tai, kad registravimuisi dėl prekių įsigijimo nustatyta riba buvo viršyta dėl žaislų, kurie buvo įsigyti balandžio mėnesį pagal vieną sandorį, tai asmeniui atsirado prievolė už įsigytus žaislus, kurių vertė 33 000 eurų, apskaičiuoti pardavimo PVM, apskaičiuotą PVM sumą deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formoje, bei sumokėti ją į biudžetą PVM. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju asmuo, minėtoje apyskaitoje turi deklaruoti ir sumokėti į biudžetą ne tik įsigytų prekių pardavimo PVM, bet žaislų, patiektų šalies teritorijoje, pardavimo PVM.

  2 Pavyzdys:
  Gydytojas, turintis licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas, (neįsiregistravęs PVM mokėtoju, nes šios paslaugos neapmokestinamos PVM) 2016 m. birželio mėnesį iš Vokietijos ketina įsigyti medicininių instrumentų už 40 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Vokietijoje). Atsižvelgiant į tai, kad 2016 metais numatomų įsigyti prekių vertė bus didesnė už nustatytą 14 000 eurų sumą, šiam asmeniui atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju. Jeigu medicininius instrumentus įsigyjantis fizinis asmuo neįsiregistruos PVM mokėtoju, tai nuo iš Vokietijos įsigytų medicininių instrumentų vertės (neįskaitant PVM sumokėto Vokietijoje sumos) privalės apskaičiuoti pardavimo PVM, šią apskaičiuotąją sumą deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formos 19 laukelyje ir sumokėti į biudžetą.
  3 Pavyzdys:

  Bendrovės, teikiančios tik spausdinimo paslaugas, atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas sudarė 8 000 eurų. Per minėtą laikotarpį atlygis neviršijo 45 000 eurų, todėl bendrovei nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoja dėl paslaugų teikimo.

  2016 m. balandžio mėnesį bendrovė iš Vokietijos įsigijo skaitmeninį spausdinimo aparatą už 50 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Vokietijoje).

  Bendrovė prieš numatomą prekių įsigijimą savanoriškai neįsiregistravo PVM mokėtoja. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė iš kitos valstybės narės įsigijo vieną prekę, kurios  vertė didesnė negu 14 000 eurų, tai bendrovei atsirado prievolė nuo visos šios įsigytos prekės vertės (50 000 eurų) skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, taip pat skaičiuoti pardavimo PVM visoms savo Lietuvoje teritorijoje teikiamoms spausdinimo paslaugoms, apskaičiuotas pardavimo PVM sumas deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formoje ir mokėti į biudžetą.

  4 Pavyzdys:

  Bendrovės, teikiančios tik spausdinimo paslaugas, atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas sudarė 8 000 eurų. Per minėtą laikotarpį atlygis neviršijo 45 000 eurų, todėl bendrovei nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoja dėl paslaugų teikimo.

  2016 m. balandžio mėnesį bendrovė iš Vokietijos įsigijo skaitmeninį spausdinimo aparatą už 50 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Vokietijoje).

  Bendrovė prieš numatomą prekių įsigijimą savanoriškai neįsiregistravo PVM mokėtoja. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė iš kitos valstybės narės įsigijo vieną prekę, kurios  vertė didesnė negu 14 000 eurų, tai bendrovei atsirado prievolė nuo visos šios įsigytos prekės vertės (50 000 eurų) skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, taip pat skaičiuoti pardavimo PVM visoms savo Lietuvoje teritorijoje teikiamoms spausdinimo paslaugoms, apskaičiuotas pardavimo PVM sumas deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formoje ir mokėti į biudžetą.

  Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (t.y. ūkininkas, kuris už savo parduotą žemės ūkio produkciją ar suteiktas žemės ūkio paslaugas turi teisę iš pirkėjų gauti 6 procentų kompensacinį priedą, toliau - ūkininkas), Lietuvoje iš Lenkijos įmonės 2016 m. birželio mėnesį numatė už 55 000 eurus įsigyti kombainą. Atsižvelgiant į tai, kad šio ūkininko numatomo įsigyti kombaino vertė viršija nustatytąją 14 000 eurų privalomo registravimosi PVM mokėtoju ribą, tai jis privalės įsiregistruoti PVM mokėtoju.

  Atkreiptinas dėmesys, kad ūkininkas įsiregistravęs PVM mokėtoju (privalomai ar savanoriškai):

  • netenka teisės gauti iš pirkėjų 6 procentų kompensacinį priedą, ir todėl privalo išsiregistruoti iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;
  • privalo apskaičiuoti visų iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių pirkimo PVM ir visos savo šalies teritorijoje parduodamos žemės ūkio produkcijos ir teikiamų žemės ūkio paslaugų pardavimo PVM;
  • teikti PVM deklaracijas, ir sumokėti į biudžetą PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM sumą.

  Kokios PVM prievolės atsiras šiam ūkininkui, jeigu jis neįsiregistruos PVM mokėtoju?

  Jeigu minėtas ūkininkas neįsiregistruos PVM mokėtoju, tai:

  • pradedant tuo mėnesiu, kurį ūkininkas įsigijo kombainą, jis neturi teisės gauti kompensacinio 6 procentų PVM tarifo priedo;
  • nuo įsigyto kombaino vertės ūkininkas privalės apskaičiuoti pardavimo PVM, taikydamas standartinį PVM tarifą, taip pat nuo Lietuvoje tiekiamos žemės ūkio produkcijos ir/ar žemės ūkio paslaugų vertės skaičiuoti pardavimo PVM ir šias PVM sumas deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formoje ir sumokėti į Lietuvos biudžetą.

 6. Ar ekonominės veiklos nevykdančiai biudžetinei įstaigai, įsigyjančiai prekių iš kitos valstybės narės, yra prievolė registruotis PVM mokėtoja?

  Biudžetinei įstaigai, kuri vykdo tik jai teisės aktais pavestas funkcijas ir įsigyja iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), yra prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, jeigu per kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė viršijo ar numato viršyti 14 000 eurų. Tokiu atveju PVM privalo būti apskaičiuotas už visas įsigytas prekes, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta.

  Tuo atveju, jeigu per kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė neviršija 14 000 eurų, tai biudžetinei įstaigai nėra prievolės skaičiuoti PVM ir registruotis PVM mokėtoja.

  Pavyzdys:

  1 atvejis

  2015 metais biudžetinė įstaiga iš Latvijos įsigijo inventoriaus už 10 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Latvijoje). Atsižvelgiant į tai, kad 2015 kalendoriniais metais įsigyto inventoriaus vertė neviršijo 14 000 eurų, todėl biudžetinei įstaigai 2015 m. nėra prievolės skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM bei registruotis PVM mokėtoja.

  2 atvejis

  2016 m. biudžetinė įstaiga, nurodyta šio pavyzdžio 1 atvejyje, iš Latvijos įmonės įsigijo kompiuterių už 36 000 eurų (neįskaitant PVM sumokėto Latvijoje): sausio mėnesį Latvijos įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą 2 000 eurų, o kovo mėnesį – 34 000 eurų sumai (neįskaitant sumokėto „latviško“ PVM).

  Taigi PVM registravimuisi dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės nustatyta 14 000 eurų prekių vertės suma buvo viršyta, o šis viršijimas susidarė dėl kompiuterių, kurie buvo įsigyti pagal vieną sandorį kovo mėnesį, todėl biudžetinei įstaigai yra prievolė nuo visos kovo mėnesį įsigytų kompiuterių vertės – 34 000 eurų, apskaičiuoti pardavimo PVM. Apskaičiuotoji PVM suma, taip pat Lietuvoje tiekiamų PVM apmokestinamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų pardavimo PVM sumos (jeigu ši biudžetinė įstaiga vykdo ir ekonominę veiklą), turi būti deklaruojamos PVM apyskaitos FR0608 formoje ir sumokamos į Lietuvos biudžetą. Šiuo atveju biudžetinei įstaigai yra prievolė registruotis PVM mokėtoja.

 7. Ar asmenims, įsigijusiems naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės, dėl tokio įsigijimo gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtojais?

  Asmenys, įsigiję iš kitos valstybės narės naują transporto priemonę, nepriklausomai nuo naujos transporto priemonės vertės, vadovaujantis PVM įstatymo 711 straipsnio 7 dalies nuostatomis, PVM mokėtojais neregistruojami.

 8. Ar gyventojui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių asmeniniam vartojimui daugiau kaip už 14 000 eurų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

  Jeigu gyventojas nevykdo prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių daugiau kaip už 14 000 eurų ir šios prekės yra skirtos gyventojo asmeniniam vartojimui, tai registruotis PVM mokėtoju jam nereikia.

 9. Ar nustatant asmens (pirkėjo) prievolę registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių yra atsižvelgiama į paslaugų, įsigytų iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio asmenų, vertę?

  Nustatant, ar atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, į įsigyjamų paslaugų vertę neatsižvelgiama, įskaitant tuos atvejus, kai:

  • paslaugos įsigytos iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio asmenų (taip pat ir iš užsienio asmenų, kurie šalies teritorijoje turi padalinį, tačiau paslaugų teikimą vykdo ne per šalies teritorijoje esantį padalinį) (toliau – neįsikūrę šalies teritorijoje užsienio asmenys), ir
  • paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva.

 10. Ar asmuo (pirkėjas) privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio asmenų įsigyja paslaugas, kurių suteikimo vieta yra Lietuva?

  Asmenims, iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyjantiems paslaugas, kurių suteikimo vieta yra Lietuva, nereikia registruotis PVM mokėtojais, nepriklausomai nuo įsigyjamų paslaugų vertės. Tačiau jiems yra prievolė už tokias suteiktas paslaugas apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą PVM (žr. leidinio 11 punktą).

 11. Ar asmuo, ne PVM mokėtojas, įsigyjantis paslaugas iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, privalo apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM?

  Asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas, už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, teikiamas paslaugas, jeigu šių paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva, vadovaujantis PVM įstatymo

  95 str., atsiranda prievolė apskaičiuoti įsigytų paslaugų pardavimo PVM. Apskaičiuotą PVM privaloma sumokėti į biudžetą iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, 25 dienos. Be to mokesčių administratoriui turi būti pateikta PVM apyskaitos FR0608 forma.

  1 Pavyzdys:

  Lenkijos įmonė Lietuvos įmonei, neįsiregistravusiai PVM mokėtoja, bet vykdančiai ekonominę veiklą, už 10 000 eurų suteikė reklamos paslaugas. Šių paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva (pagal PVM įstatymo 13 str. 2 dalį). Tokiu atveju, Lietuvos įmonei, vadovaujantis PVM įstatymo 95 str., atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas reklamos paslaugas.

  Taigi, šiuo atveju Lietuvos įmonė nuo užsienio apmokestinamam asmeniui sumokėtos ar mokėtinos sumos už įsigytas reklamos paslaugas, nurodytos išrašytame apskaitos dokumente, apskaičiuoja 2 100 eurų pardavimo PVM sumą, kurią deklaruoja PVM apyskaitos FR0608 formoje ir sumoka į biudžetą.

  Registruotis PVM mokėtoja Lietuvos įmonei nereikia.

  2 Pavyzdys:

  Lietuvos ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, Kaliningrado įmonė suteikė prekių pervežimo maršrutu Kybartai - Tauragė paslaugas.

  Šių vežimo paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva (pagal PVM įstatymo 13 str. 2 dalį). Todėl Lietuvos ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kaip apmokestinamasis asmuo, privalo nuo užsienio apmokestinamam asmeniui sumokėtos ar mokėtinos sumos už vežimo paslaugas, nurodytos išrašytame apskaitos dokumente, apskaičiuoti įsigytų prekių vežimo paslaugų pardavimo PVM, apskaičiuotąją sumą deklaruoti PVM apyskaitos FR0608 formos 19 laukelyje ir sumokėti į biudžetą.

  Registruotis PVM mokėtoju šiam ūkininkui nereikia.

 12. Kur asmenys, privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi kreiptis?

  Asmenys, privalantys ar pageidaujantys savanoriškai įsiregistruoti PVM dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių (o taip pat ir kitais atvejais, kai jiems atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ar pageidauja įsiregistruoti savanoriškai) prašymą įregistruoti PVM mokėtoju (FR0388 (2 versija) forma), turi pateikti mokesčių administratoriui. Kaip teisingai užpildyti minėtą prašymo įregistruoti PVM mokėtoju formą yra paaiškinta Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklėse, kurios yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju taisyklių”.

  Daugiau informacijos apie registravimosi PVM mokėtojais prievoles galima rasti VMI prie FM parengtuose leidiniuose „Ar reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju“; „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokesčio mokestį“, kuriuos galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: www.vmi.lt.

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.