VA-40. APSKAITOS REGISTRŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOJE VYKDOMU PREKIŲ TIEKIMU (PASLAUGŲ TEIKIMU) NEAPMOKESTINAMAJAM ASMENIUI, NAUDOJANT ELEKTRONINĘ SĄSAJĄ, TVARKYMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato apmokestinamųjų asmenų, sudarančių sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes (teikti paslaugas) neapmokestinamajam asmeniui (toliau – pirkėjas), kai tokių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 12, 121, 13 ir 132 straipsnių arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra Europos Sąjungoje (toliau – ES), apskaitos registrų (toliau – Registrai) tvarkymo reikalavimus ir šiuose registruose kauptinus duomenis (toliau – duomenys).
 2. Reikalavimai parengti, vadovaujantis 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas), PVM įstatymu.
 3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
  1. Apmokestinamasis asmuo – asmuo, sudarantis sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes (teikti paslaugas) pirkėjui, kai tokių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta, vadovaujantis PVM įstatymo 12, 121, 13 ir 132 straipsnių arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra ES, arba importo tarpininkas, veikiantis asmens, sudarančio sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes pirkėjui, kai tokių prekių tiekimo vieta, vadovaujantis PVM įstatymo 12 straipsnio arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra ES, vardu.
  2. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.
 4. Apmokestinamieji asmenys Registrus tvarko savo pasirinktu būdu ir priemonėmis, tačiau taip, kad, mokesčių administratoriui pareikalavus, galėtų pateikti Registrų duomenis, susijusius su atitinkamų prekių tiekimu (paslaugų teikimu) pagal kiekvieną atskirą sandorį.
 5. Apmokestinamieji asmenys Registrų duomenis gali teikti:
  1. naudodami standartinę formą, numatytą Reglamento 47i straipsnio 3 dalyje ir atitinkančią 2020 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/194, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais IV priede nurodytą struktūrą;
  2. bet kokia kita atviro formato (angl. open format) teksto tipo rinkmena.
 6. Apmokestinamieji asmenys Registrų duomenis pagal mokesčių administratoriaus pateiktą nurodymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio nurodymo gavimo dienos.
 7. Registrų duomenys teikiami elektroniniu būdu:
  1. kai duomenis teikia Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys:
   1. per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. Pristatymo sistema) ir teikiamo tipo rinkmena gali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą;
   2. nurodyme nurodytu elektroninio pašto adresu, kai teikiamo tipo rinkmena negali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą;
  2. kai duomenis teikia Lietuvoje neįsikūrę apmokestinamieji asmenys:
   1. per E. Pristatymo sistemą, jei teikiamo tipo rinkmena gali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą ir Lietuvoje neįsikūrę apmokestinamieji asmenys turi galimybę naudotis E. Pristatymo sistema;
   2. kitais atvejais, nei nurodyti Reikalavimų 7.2.1 papunktyje, nurodyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

II SKYRIUS. REGISTRŲ DUOMENYS

 1. Apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis Reglamento 9a straipsniu, laikomas suteikusiu elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, laikomas patiekusiu prekes, registruose turi būti:
  1. kai yra taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 5 skirsnyje nurodyta speciali paslaugų, kurias teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schema, arba PVM įstatymo XII skyriaus 6 skirsnyje nurodyta speciali Europos Sąjungos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia Europos Sąjungoje, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schema:
   1. vartojimo valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės, pavadinimas;
   2. teikiamų paslaugų rūšis ar tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis;
   3. paslaugų teikimo ar prekių tiekimo data;
   4. teikiamų paslaugų ar tiekiamų prekių apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;
   5. bet koks vėlesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas, įvykęs po paslaugų teikimo ar prekių tiekimo apmokestinimo momento;
   6. teikiamoms paslaugoms ar tiekiamoms prekėms taikomas PVM tarifas;
   7. mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;
   8. gautų mokėjimų data ir suma;
   9. bet kokie mokėjimai (avansai), gauti prieš paslaugų teikimą ar prekių tiekimą;
   10. jeigu išrašoma PVM sąskaita faktūra, PVM sąskaitoje faktūroje pateikta informacija. Tuo atveju, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodoma informacija, numatyta Reikalavimų 8.1.1-8.1.9, 8.1.11-8.1.12 papunkčiuose, tai tokia informacija Registruose nedubliuojama;
   11. su paslaugomis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kur paslaugą įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai gyvena, ir su prekėmis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui;
   12. bet kokie galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą;
  2. kai yra taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje nurodyta speciali nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis apmokestinimo schema:
   1. vartojimo valstybės narės, į kurią tiekiamos prekės, pavadinimas;
   2. tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis;
   3. prekių tiekimo data;
   4. prekių apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;
   5. bet koks vėlesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas, įvykęs po prekių tiekimo apmokestinimo momento;
   6. tiekiamoms prekėms taikomas PVM tarifas;
   7. mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;
   8. gautų mokėjimų data ir suma;
   9. jeigu išrašoma PVM sąskaita faktūra, PVM sąskaitoje faktūroje pateikta informacija. Tuo atveju, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodoma informacija, numatyta Reikalavimų 8.2.1-8.2.8, 8.2.10-8.2.13 papunkčiuose, tai tokia informacija Registruose nedubliuojama;
   10. informacija, pagal kurią nustatoma vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui;
   11. galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą;
   12. užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris;
   13. unikalus siuntos numeris, jeigu apmokestinamasis asmuo tiesiogiai dalyvauja, pristatant prekes;
  3. kai apmokestinamasis asmuo prekėms tiekti ar paslaugoms teikti nėra pasirinkęs taikyti atitinkamą PVM įstatymo XII 5, 6 ar 7 skirsniuose nurodytą specialią apmokestinimo schemą, nors tokia schema galėtų būti taikoma:
   1. duomenys, kurie, vadovaujantis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies ar 9 dalies nuostatomis, turėtų būti nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, jeigu tokia PVM sąskaita faktūra būtų išrašoma;
   2. kiti duomenys, nenurodyti Reikalavimų 8.3.1 papunktyje, tačiau iš kurių būtų galima teisingai nustatyti apmokestinamojo asmens PVM prievoles, susijusias su atitinkamu prekių tiekimu ar paslaugu teikimu.
 2. Apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis Reglamento 9a straipsniu, nelaikomas suteikusiu elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, nelaikomas patiekusiu prekes, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, laikomas patiekusiu prekes, bet kurio prekių tiekimui negalėtų būti taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 6 ar 7 skirsniuose nurodyta speciali apmokestinimo schema, registruose turi būti:
  1. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo), kurio prekių tiekimui ar paslaugų teikimui apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas, vardas ir pavardė arba pavadinimas, pašto adresas, elektroninio pašto adresas arba interneto svetainės adresas ir, jeigu yra:
   1. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) PVM mokėtojo kodas arba nacionalinis mokesčių mokėtojo numeris;
   2. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) banko sąskaitos numeris arba virtualios sąskaitos numeris;
  2. prekių aprašymas, jų vertė, vieta, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba gabenimas, taip pat pristatymo laikas ir, jei jis žinomas, užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris;
  3. paslaugų aprašymas, jų vertė, informacija, skirta paslaugų teikimo vietai ir laikui nustatyti, ir, jei jis žinomas, užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris.

VA-40. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato apmokestinamojo asmens, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo (toliau — PVM mokėtojas), prašymo pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — PVM mokestinis laikotarpis) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau — PVM įstatymas) 84 straipsnyje nurodytais atvejais pateikimo bei prašomo PVM mokestinio laikotarpio nustatymo tvarką.
 2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir PVM įstatymo 84 straipsniu.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. PVM mokestinis laikotarpis — tai laikotarpis, kurio PVM deklaraciją PVM mokėtojas turi pateikti mokesčių administratoriui.
  2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

II SKYRIUS. PRAŠYMO NUSTATYTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ TEIKIMAS IR MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMAS

 1. Mokesčių administratorius asmeniui gali nustatyti tokius PVM mokestinius laikotarpius:
  1. kalendorinis mėnuo;
  2. kalendorinis ketvirtis;
  3. kalendorinis pusmetis;
  4. kitoks.
 2. PVM mokėtojai, pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, užpildo Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — Prašymas).
 3. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti:
  1. PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, pageidaujantis pasirinktąjį kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;
  2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pageidaujantis PVM įstatyme fiziniams asmenims nustatytąjį kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;
  3. PVM mokėtojas, pageidaujantis pasirinktąjį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.
 4. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti PVM mokėtojas (įskaitant PVM mokėtoją, kuriam nustatytas kitoks PVM mokestinis laikotarpis), išskyrus fizinį asmenį, jeigu jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos neviršys 300 000 eurų.
 5. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kuris nori pakeisti pasirinktą taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį į kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį.
 6. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti juridinis asmuo arba užsienio apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, kuris taikė 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodytus PVM mokestinius laikotarpius, taip pat naujai įsteigti PVM mokėtojai, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nusistatytos atskaitomybės ypatumų.

  Juridinio asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens kitoks PVM mokestinis laikotarpis nustatomas, laikantis tokių reikalavimų: jis negali būti ilgesnis kaip 60 dienų, o PVM mokėtojo finansinių metų pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

 7. Prašymą PVM mokėtojas turi pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau — Mano VMI), vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.
 8. Prašyme turi būti nurodyta:
  1. PVM mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), telekomunikacinės ryšių priemonės (telefono numeriai, elektroninio pašto adresas);
  2. Prašymo pateikimo data;
  3. prašomas nustatyti PVM mokestinis laikotarpis. Jeigu prašoma nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį, tai nurodoma vienerių kalendorinių metų kiekvieno PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga. Pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Taip pat nurodomi tokio asmens patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens duomenys ar užsienio apmokestinamojo asmens duomenys (asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, valstybės kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) bei priežastys, dėl kurių tikslinga nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį;
  4. data, nuo kurios asmuo pageidauja pradėti taikyti prašomą nustatyti PVM mokestinį laikotarpį.
 9. Prašymas nustatyti Taisyklių 4 punkte nurodytą atitinkamą PVM mokestinį laikotarpį turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios.

  Naujai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, pageidaujantys, kad jiems iš karto po įregistravimo PVM mokėtoju būtų nustatyti Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodyti PVM mokestiniai laikotarpiai, Prašymą gali pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 10 dienos.

 10. Jeigu tenkinamos Taisyklių 12 punkto sąlygos, prašomas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas:
  1. Taisyklių 6 punkte nurodytiems:
   1. PVM mokėtojams, išskyrus fizinius asmenis, kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio ketvirčio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų metų sausio 1 dienos;
   2. fiziniams asmenims kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai PVM mokėtojais įregistruotiems fiziniams asmenims Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;
   3. PVM mokėtojams, taikantiems kitokį mokestinį laikotarpį, — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos;
  2. Taisyklių 7 punkte nurodytiems PVM mokėtojams kalendorinio ketvirčio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai įsteigtiems PVM mokėtojams Taisyklių 7 punkte nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;
  3. Taisyklių 8 punkte nurodytiems fiziniams asmenims kalendorinio pusmečio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos;
  4. Taisyklių 9 punkte nurodytiems asmenims kitoks PVM mokestinis laikotarpis — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos.
 11. Prašymas išnagrinėjamas ir Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (Taisyklių priedas) (toliau — Sprendimas) priimamas per 7 darbo dienas (pradedant skaičiuoti nuo kitos po Prašymo gavimo dienos). Jeigu Prašymas netenkinamas, tai Sprendime nurodomos Prašymo netenkinimo priežastys.
 12. Prašymas nustatyti PVM mokestinį laikotarpį netenkinamas, jeigu:
  1. Prašymą taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį pateikia PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kurio pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos viršys 300 000 eurų;
  2. Prašymas pateiktas dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 17 punkte;
  3. Prašymas pateiktas, pažeidžiant Prašymo pateikimo terminus, nustatytus Taisyklių 12 punkte;
  4. Prašymas netenkinamas dėl aplinkybių, nurodytų Taisyklių 19 punkte;
  5. Prašymas netenkinamas, jeigu nėra įvykdytos Taisyklių 9 punkte nurodytos sąlygos.
 13. Sprendimas asmeniui įteikiamas per Mano VMI.

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. PVM mokėtojų, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, pusmetis ar kitoks, kurie įsigyja iš kitų valstybių narių prekes ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

  PVM mokėtojams, kuriems nustatytas kalendorinio ketvirčio, pusmečio ar kitoks PVM mokestinis laikotarpis, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kalendorinio ketvirčio, pusmečio arba kalendorinių metų, kuriais įvyko šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytos aplinkybės, pradžios.

 2. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems PVM mokėtojams (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, nuo kitų metų pradžios be atskiro Prašymo taikomas kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems naujai įsteigtiems PVM mokėtojams, kurių pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.
 3. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“, turi teisę nurodyti, kad asmens PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, nesvarbu, kad šis asmuo į mokesčių administratorių kreipėsi, prašydamas nustatyti kitokį negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinį laikotarpį ir / ar kad jam kitoks negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinis laikotarpis buvo nustatytas.
 4. Pagal šias Taisykles pakeistas PVM mokestinis laikotarpis galioja iki mokesčių mokėtojo išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos. Asmenys, kurie PVM mokėtojais įsiregistruoja pakartotinai ir pageidauja, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, turi pateikti Prašymą.

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apskaičiavimo tvarką naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės įsigijusiems fiziniams asmenims, kurie:
  1. pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas) nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojais arba
  2. yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms.
 2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis PVM įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS. NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 1. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs (įskaitant gautą neatlygintinai, pvz., laimėtą loterijoje, dovanotą) taisyklių 1 punkte nurodytas fizinis asmuo dokumentus / duomenis apie šią transporto priemonę mokesčių administratoriui privalo pateikti, kai įsigyta nauja transporto priemonė yra:
  1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, registruojama kitame nei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras);
  2. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, atgabenus ją į Lietuvą ir neįregistravus Registre, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui;
  3. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, nuo jos eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, tačiau rida yra mažesnė nei 6 000 kilometrų;
  4. laivas;
  5. orlaivis.
 2. Taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) privalo pateikti:
  1. laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Šiame pranešime turi būti nurodyta:
   1. transporto priemonės rūšis (motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, laivas, orlaivis);
   2. ES valstybė narė, iš kurios atgabenama transporto priemonė;
   3. transporto priemonės rida (taip pat reikia pateikti ridą patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu rida nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje);
   4. transporto priemonės eksploatavimo pradžia (taip pat reikia pateikti eksploatavimo pradžią patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu eksploatavimo pradžios data nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje ir jeigu yra ankstesnė nei transporto priemonės pirmos registracijos data);
  2. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, skaitmeninę kopiją ar nuorašą (kai transporto priemonė gauta neatlygintinai – tokį gavimą patvirtinantį dokumentą, pvz., dovanojimo sutartį).
 3. Kai taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis mokesčių administratoriui taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis turi pateikti kiekvienai transporto priemonei atskirai.

III SKYRIUS. PVM APSKAIČIAVIMO TVARKA

 1. PVM apskaičiuojamas:
  1. pagal fizinio asmens taisyklių 5 punkte pateiktą informaciją (jeigu mokesčių administratorius turi kitokios informacijos, PVM apskaičiuojamas pagal tą informaciją, kuri atitinka sandorio turinį);
  2. pagal iš VĮ „Regitra“, iš kito atitinkamas transporto priemones registruojančio asmens, iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių ar kitų trečiųjų asmenų gautą informaciją apie fizinių asmenų iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje (kai fizinis asmuo neprivalo pateikti taisyklių 5 punkte numatytos informacijos arba privalėjo pateikti, tačiau nepateikė, arba pateikė, tačiau pateikta informacija neatitiko sandorio turinio);
  3. kai transporto priemonė gaunama neatlygintinai, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, nustatoma, atsižvelgiant į rinkos kainą.
 2. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.1 papunktyje nurodytą informaciją:
  1. mokesčių administratorius, gavęs taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po tokios informacijos gavimo turi:
   1. įvertinti gautus dokumentus / duomenis ir parengti fiziniam asmeniui laisvos formos Pranešimą apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės preliminarų pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą (toliau – pranešimas), kuriame nurodoma: transporto priemonės rūšis, įsigijimo data, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, PVM tarifas ir apskaičiuota preliminari mokėtina naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma (PVM suma apvalinama iki sveikų skaičių: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas);
   2. išsiųsti parengtą pranešimą elektroniniu būdu per Mano VMI fiziniam asmeniui;
  2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po informacijos gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;
  3. pasibaigus taisyklių 8.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo (taisyklių priedas) (toliau – Sprendimas):
   1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 8.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;
   2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);
  4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI (išskyrus taisyklių 8.5 papunktyje nurodytą atvejį);
  5. informuoti fizinį asmenį elektroniniu būdu per Mano VMI, jeigu nustatoma, kad PVM už kitoje ES valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę fiziniam asmeniui mokėti nereikia.
 3. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.2 papunktyje nurodytą informaciją:
  1. mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo arba nuo taisyklių 5 punkte nurodyto termino pabaigos, kai PVM turėjo būti skaičiuojamas taisyklių 8 punkto tvarka, tačiau nebuvo apskaičiuotas, nes fizinis asmuo nepateikė informacijos, turi parengti fiziniam asmeniui taisyklių 8.1.1 papunktyje nurodytą laisvos formos pranešimą ir jį elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti fiziniam asmeniui;
  2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;
  3. pasibaigus 9.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą:
   1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 9.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;
   2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);
  4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sprendimo įteikimo.
 2. Fizinis asmuo privalo saugoti naujos transporto priemonės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, įsigijimo dokumentus PVM įstatymo 78 straipsnio 8 dalyje nustatytais terminais.