VA-40. APSKAITOS REGISTRŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOJE VYKDOMU PREKIŲ TIEKIMU (PASLAUGŲ TEIKIMU) NEAPMOKESTINAMAJAM ASMENIUI, NAUDOJANT ELEKTRONINĘ SĄSAJĄ, TVARKYMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato apmokestinamųjų asmenų, sudarančių sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes (teikti paslaugas) neapmokestinamajam asmeniui (toliau – pirkėjas), kai tokių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 12, 121, 13 ir 132straipsnių arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra Europos Sąjungoje (toliau – ES), apskaitos registrų (toliau – Registrai) tvarkymo reikalavimus ir šiuose registruose kauptinus duomenis (toliau – duomenys).
 2. Reikalavimai parengti, vadovaujantis 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas), PVM įstatymu.
 3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
  1. Apmokestinamasis asmuo– asmuo, sudarantis sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes (teikti paslaugas) pirkėjui, kai tokių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta, vadovaujantis PVM įstatymo 12, 121, 13 ir 132 straipsnių arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra ES, arba importo tarpininkas, veikiantis asmens, sudarančio sąlygas, naudojant elektroninę sąsają, tiekti prekes pirkėjui, kai tokių prekių tiekimo vieta, vadovaujantis PVM įstatymo 12 straipsnio arba atitinkamų kitų valstybių narių teisės aktų nuostatomis, yra ES, vardu.
  2. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.
 4. Apmokestinamieji asmenys Registrus tvarko savo pasirinktu būdu ir priemonėmis, tačiau taip, kad, mokesčių administratoriui pareikalavus, galėtų pateikti Registrų duomenis, susijusius su atitinkamų prekių tiekimu (paslaugų teikimu) pagal kiekvieną atskirą sandorį.
 5. Apmokestinamieji asmenys Registrų duomenis gali teikti:
  1. naudodami standartinę formą, numatytą Reglamento 47i straipsnio 3 dalyje ir atitinkančią 2020 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/194, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais IV priede nurodytą struktūrą;
  2. bet kokia kita atviro formato (angl. open format) teksto tipo rinkmena.
 6. Apmokestinamieji asmenys Registrų duomenis pagal mokesčių administratoriaus pateiktą nurodymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio nurodymo gavimo dienos.
 7. Registrų duomenys teikiami elektroniniu būdu:
  1. kai duomenis teikia Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys:
   1. per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. Pristatymo sistema) ir teikiamo tipo rinkmena gali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą;
   2. nurodyme nurodytu elektroninio pašto adresu, kai teikiamo tipo rinkmena negali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą;
  2. kai duomenis teikia Lietuvoje neįsikūrę apmokestinamieji asmenys:
   1. per E. Pristatymo sistemą, jei teikiamo tipo rinkmena gali būti teikiama per E. Pristatymo sistemą ir Lietuvoje neįsikūrę apmokestinamieji asmenys turi galimybę naudotis E. Pristatymo sistema;
   2. kitais atvejais, nei nurodyti Reikalavimų 7.2.1 papunktyje, nurodyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

II SKYRIUS. REGISTRŲ DUOMENYS

 1. Apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis Reglamento 9a straipsniu, laikomas suteikusiu elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, laikomas patiekusiu prekes, registruose turi būti:
  1. kai yra taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 5 skirsnyje nurodyta speciali paslaugų, kurias teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schema, arba PVM įstatymo XII skyriaus 6 skirsnyje nurodyta speciali Europos Sąjungos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia Europos Sąjungoje, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schema:
   1. vartojimo valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės, pavadinimas;
   2. teikiamų paslaugų rūšis ar tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis;
   3. paslaugų teikimo ar prekių tiekimo data;
   4. teikiamų paslaugų ar tiekiamų prekių apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;
   5. bet koks vėlesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas, įvykęs po paslaugų teikimo ar prekių tiekimo apmokestinimo momento;
   6. teikiamoms paslaugoms ar tiekiamoms prekėms taikomas PVM tarifas;
   7. mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;
   8. gautų mokėjimų data ir suma;
   9. bet kokie mokėjimai (avansai), gauti prieš paslaugų teikimą ar prekių tiekimą;
   10. jeigu išrašoma PVM sąskaita faktūra, PVM sąskaitoje faktūroje pateikta informacija. Tuo atveju, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodoma informacija, numatyta Reikalavimų 8.1.1-8.1.9, 8.1.11-8.1.12 papunkčiuose, tai tokia informacija Registruose nedubliuojama;
   11. su paslaugomis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kur paslaugą įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai gyvena, ir su prekėmis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui;
   12. bet kokie galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą;
  2. kai yra taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje nurodyta speciali nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis apmokestinimo schema:
   1. vartojimo valstybės narės, į kurią tiekiamos prekės, pavadinimas;
   2. tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis;
   3. prekių tiekimo data;
   4. prekių apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;
   5. bet koks vėlesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas, įvykęs po prekių tiekimo apmokestinimo momento;
   6. tiekiamoms prekėms taikomas PVM tarifas;
   7. mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;
   8. gautų mokėjimų data ir suma;
   9. jeigu išrašoma PVM sąskaita faktūra, PVM sąskaitoje faktūroje pateikta informacija. Tuo atveju, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodoma informacija, numatyta Reikalavimų 8.2.1-8.2.8, 8.2.10-8.2.13 papunkčiuose, tai tokia informacija Registruose nedubliuojama;
   10. informacija, pagal kurią nustatoma vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui;
   11. galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą;
   12. užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris;
   13. unikalus siuntos numeris, jeigu apmokestinamasis asmuo tiesiogiai dalyvauja, pristatant prekes;
  3. kai apmokestinamasis asmuo prekėms tiekti ar paslaugoms teikti nėra pasirinkęs taikyti atitinkamą PVM įstatymo XII 5, 6 ar 7 skirsniuose nurodytą specialią apmokestinimo schemą, nors tokia schema galėtų būti taikoma:
   1. duomenys, kurie, vadovaujantis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies ar 9 dalies nuostatomis, turėtų būti nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, jeigu tokia PVM sąskaita faktūra būtų išrašoma;
   2. kiti duomenys, nenurodyti Reikalavimų 8.3.1 papunktyje, tačiau iš kurių būtų galima teisingai nustatyti apmokestinamojo asmens PVM prievoles, susijusias su atitinkamu prekių tiekimu ar paslaugu teikimu.
 2. Apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis Reglamento 9a straipsniu, nelaikomas suteikusiu elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, nelaikomas patiekusiu prekes, ar apmokestinamojo asmens, kuris, vadovaujantis PVM įstatymo 43straipsnio nuostatomis, laikomas patiekusiu prekes, bet kurio prekių tiekimui negalėtų būti taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 6 ar 7 skirsniuose nurodyta speciali apmokestinimo schema, registruose turi būti:
  1. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo), kurio prekių tiekimui ar paslaugų teikimui apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas, vardas ir pavardė arba pavadinimas, pašto adresas, elektroninio pašto adresas arba interneto svetainės adresas ir, jeigu yra:
   1. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) PVM mokėtojo kodas arba nacionalinis mokesčių mokėtojo numeris;
   2. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) banko sąskaitos numeris arba virtualios sąskaitos numeris;
  2. prekių aprašymas, jų vertė, vieta, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba gabenimas, taip pat pristatymo laikas ir, jei jis žinomas, užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris;
  3. paslaugų aprašymas, jų vertė, informacija, skirta paslaugų teikimo vietai ir laikui nustatyti, ir, jei jis žinomas, užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris.

VA-40. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato apmokestinamojo asmens, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo (toliau — PVM mokėtojas), prašymo pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — PVM mokestinis laikotarpis) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau — PVM įstatymas) 84 straipsnyje nurodytais atvejais pateikimo bei prašomo PVM mokestinio laikotarpio nustatymo tvarką.
 2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir PVM įstatymo 84 straipsniu.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. PVM mokestinis laikotarpis — tai laikotarpis, kurio PVM deklaraciją PVM mokėtojas turi pateikti mokesčių administratoriui.
  2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

II SKYRIUS. PRAŠYMO NUSTATYTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ TEIKIMAS IR MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMAS

 1. Mokesčių administratorius asmeniui gali nustatyti tokius PVM mokestinius laikotarpius:
  1. kalendorinis mėnuo;
  2. kalendorinis ketvirtis;
  3. kalendorinis pusmetis;
  4. kitoks.
 2. PVM mokėtojai, pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, užpildo Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — Prašymas).
 3. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti:
  1. PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, pageidaujantis pasirinktąjį kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;
  2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pageidaujantis PVM įstatyme fiziniams asmenims nustatytąjį kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;
  3. PVM mokėtojas, pageidaujantis pasirinktąjį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.
 4. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti PVM mokėtojas (įskaitant PVM mokėtoją, kuriam nustatytas kitoks PVM mokestinis laikotarpis), išskyrus fizinį asmenį, jeigu jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos neviršys 300 000 eurų.
 5. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kuris nori pakeisti pasirinktą taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį į kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį.
 6. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti juridinis asmuo arba užsienio apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, kuris taikė 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodytus PVM mokestinius laikotarpius, taip pat naujai įsteigti PVM mokėtojai, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nusistatytos atskaitomybės ypatumų.

  Juridinio asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens kitoks PVM mokestinis laikotarpis nustatomas, laikantis tokių reikalavimų: jis negali būti ilgesnis kaip 60 dienų, o PVM mokėtojo finansinių metų pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

 7. Prašymą PVM mokėtojas turi pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau — Mano VMI), vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.
 8. Prašyme turi būti nurodyta:
  1. PVM mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), telekomunikacinės ryšių priemonės (telefono numeriai, elektroninio pašto adresas);
  2. Prašymo pateikimo data;
  3. prašomas nustatyti PVM mokestinis laikotarpis. Jeigu prašoma nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį, tai nurodoma vienerių kalendorinių metų kiekvieno PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga. Pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Taip pat nurodomi tokio asmens patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens duomenys ar užsienio apmokestinamojo asmens duomenys (asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, valstybės kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) bei priežastys, dėl kurių tikslinga nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį;
  4. data, nuo kurios asmuo pageidauja pradėti taikyti prašomą nustatyti PVM mokestinį laikotarpį.
 9. Prašymas nustatyti Taisyklių 4 punkte nurodytą atitinkamą PVM mokestinį laikotarpį turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios.

  Naujai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, pageidaujantys, kad jiems iš karto po įregistravimo PVM mokėtoju būtų nustatyti Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodyti PVM mokestiniai laikotarpiai, Prašymą gali pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 10 dienos.

 10. Jeigu tenkinamos Taisyklių 12 punkto sąlygos, prašomas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas:
  1. Taisyklių 6 punkte nurodytiems:
   1. PVM mokėtojams, išskyrus fizinius asmenis, kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio ketvirčio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų metų sausio 1 dienos;
   2. fiziniams asmenims kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai PVM mokėtojais įregistruotiems fiziniams asmenims Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;
   3. PVM mokėtojams, taikantiems kitokį mokestinį laikotarpį, — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos;
  2. Taisyklių 7 punkte nurodytiems PVM mokėtojams kalendorinio ketvirčio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai įsteigtiems PVM mokėtojams Taisyklių 7 punkte nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;
  3. Taisyklių 8 punkte nurodytiems fiziniams asmenims kalendorinio pusmečio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos;
  4. Taisyklių 9 punkte nurodytiems asmenims kitoks PVM mokestinis laikotarpis — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos.
 11. Prašymas išnagrinėjamas ir Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (Taisyklių priedas) (toliau — Sprendimas) priimamas per 7 darbo dienas (pradedant skaičiuoti nuo kitos po Prašymo gavimo dienos). Jeigu Prašymas netenkinamas, tai Sprendime nurodomos Prašymo netenkinimo priežastys.
 12. Prašymas nustatyti PVM mokestinį laikotarpį netenkinamas, jeigu:
  1. Prašymą taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį pateikia PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kurio pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos viršys 300 000 eurų;
  2. Prašymas pateiktas dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 17 punkte;
  3. Prašymas pateiktas, pažeidžiant Prašymo pateikimo terminus, nustatytus Taisyklių 12 punkte;
  4. Prašymas netenkinamas dėl aplinkybių, nurodytų Taisyklių 19 punkte;
  5. Prašymas netenkinamas, jeigu nėra įvykdytos Taisyklių 9 punkte nurodytos sąlygos.
 13. Sprendimas asmeniui įteikiamas per Mano VMI.

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. PVM mokėtojų, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, pusmetis ar kitoks, kurie įsigyja iš kitų valstybių narių prekes ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

  PVM mokėtojams, kuriems nustatytas kalendorinio ketvirčio, pusmečio ar kitoks PVM mokestinis laikotarpis, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kalendorinio ketvirčio, pusmečio arba kalendorinių metų, kuriais įvyko šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytos aplinkybės, pradžios.

 2. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems PVM mokėtojams (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, nuo kitų metų pradžios be atskiro Prašymo taikomas kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems naujai įsteigtiems PVM mokėtojams, kurių pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.
 3. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“, turi teisę nurodyti, kad asmens PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, nesvarbu, kad šis asmuo į mokesčių administratorių kreipėsi, prašydamas nustatyti kitokį negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinį laikotarpį ir / ar kad jam kitoks negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinis laikotarpis buvo nustatytas. Mokesčių administratorius, įgyvendindamas numatytą teisę bei vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsniu, priima Sprendimą dėl kalendorinio mėnesio mokestinio laikotarpio nustatymo (Taisyklių 2 priedas).
 4. Pagal šias Taisykles pakeistas PVM mokestinis laikotarpis galioja iki mokesčių mokėtojo išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos. Asmenys, kurie PVM mokėtojais įsiregistruoja pakartotinai ir pageidauja, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, turi pateikti Prašymą.

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apskaičiavimo tvarką naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės įsigijusiems fiziniams asmenims, kurie:
  1. pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas) nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojais arba
  2. yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms.
 2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis PVM įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS. NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 1. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs (įskaitant gautą neatlygintinai, pvz., laimėtą loterijoje, dovanotą) taisyklių 1 punkte nurodytas fizinis asmuo dokumentus / duomenis apie šią transporto priemonę mokesčių administratoriui privalo pateikti, kai įsigyta nauja transporto priemonė yra:
  1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, registruojama kitame nei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras);
  2. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, atgabenus ją į Lietuvą ir neįregistravus Registre, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui;
  3. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, nuo jos eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, tačiau rida yra mažesnė nei 6 000 kilometrų;
  4. laivas;
  5. orlaivis.
 2. Taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) privalo pateikti:
  1. laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Šiame pranešime turi būti nurodyta:
   1. transporto priemonės rūšis (motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, laivas, orlaivis);
   2. ES valstybė narė, iš kurios atgabenama transporto priemonė;
   3. transporto priemonės rida (taip pat reikia pateikti ridą patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu rida nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje);
   4. transporto priemonės eksploatavimo pradžia (taip pat reikia pateikti eksploatavimo pradžią patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu eksploatavimo pradžios data nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje ir jeigu yra ankstesnė nei transporto priemonės pirmos registracijos data);
  2. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, skaitmeninę kopiją ar nuorašą (kai transporto priemonė gauta neatlygintinai – tokį gavimą patvirtinantį dokumentą, pvz., dovanojimo sutartį).
 3. Kai taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis mokesčių administratoriui taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis turi pateikti kiekvienai transporto priemonei atskirai.

III SKYRIUS. PVM APSKAIČIAVIMO TVARKA

 1. PVM apskaičiuojamas:
  1. pagal fizinio asmens taisyklių 5 punkte pateiktą informaciją (jeigu mokesčių administratorius turi kitokios informacijos, PVM apskaičiuojamas pagal tą informaciją, kuri atitinka sandorio turinį);
  2. pagal iš VĮ „Regitra“, iš kito atitinkamas transporto priemones registruojančio asmens, iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių ar kitų trečiųjų asmenų gautą informaciją apie fizinių asmenų iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje (kai fizinis asmuo neprivalo pateikti taisyklių 5 punkte numatytos informacijos arba privalėjo pateikti, tačiau nepateikė, arba pateikė, tačiau pateikta informacija neatitiko sandorio turinio);
  3. kai transporto priemonė gaunama neatlygintinai, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, nustatoma, atsižvelgiant į rinkos kainą.
 2. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.1 papunktyje nurodytą informaciją:
  1. mokesčių administratorius, gavęs taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po tokios informacijos gavimo turi:
   1. įvertinti gautus dokumentus / duomenis ir parengti fiziniam asmeniui laisvos formos Pranešimą apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės preliminarų pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą (toliau – pranešimas), kuriame nurodoma: transporto priemonės rūšis, įsigijimo data, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, PVM tarifas ir apskaičiuota preliminari mokėtina naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma (PVM suma apvalinama iki sveikų skaičių: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas);
   2. išsiųsti parengtą pranešimą elektroniniu būdu per Mano VMI fiziniam asmeniui;
  2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po informacijos gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;
  3. pasibaigus taisyklių 8.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo (taisyklių priedas) (toliau – Sprendimas):
   1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 8.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;
   2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);
  4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI (išskyrus taisyklių 8.5 papunktyje nurodytą atvejį);
  5. informuoti fizinį asmenį elektroniniu būdu per Mano VMI, jeigu nustatoma, kad PVM už kitoje ES valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę fiziniam asmeniui mokėti nereikia.
 3. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.2 papunktyje nurodytą informaciją:
  1. mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo arba nuo taisyklių 5 punkte nurodyto termino pabaigos, kai PVM turėjo būti skaičiuojamas taisyklių 8 punkto tvarka, tačiau nebuvo apskaičiuotas, nes fizinis asmuo nepateikė informacijos, turi parengti fiziniam asmeniui taisyklių 8.1.1 papunktyje nurodytą laisvos formos pranešimą ir jį elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti fiziniam asmeniui;
  2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;
  3. pasibaigus 9.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą:
   1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 9.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;
   2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);
  4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sprendimo įteikimo.
 2. Fizinis asmuo privalo saugoti naujos transporto priemonės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, įsigijimo dokumentus PVM įstatymo 78 straipsnio 8 dalyje nustatytais terminais.

ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų elektroninių Prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – Prašymas grąžinti PVM) teikimo Europos Sąjungos valstybėms narėms (toliau – valstybės narės), kuriose sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) norima susigrąžinti, tvarką.
 2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatančia Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (toliau – Direktyva 2008/9/EB).
 3. Prašymus grąžinti PVM elektroniniu būdu gali teikti apmokestinamieji asmenys, laikotarpiu, už kurį norima susigrąžinti sumokėtą PVM, turėję Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodą ir įsikūrę Lietuvoje.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Dokumentų elektroninio teikimo būdas– Prašymų grąžinti pridėtinės vertės mokestį ir kitų dokumentų teikimas valstybei narei, kurioje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį norima susigrąžinti per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą.
  2. Elektroninis prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį – Prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį, užpildytas, pateiktas ir išsiųstas per Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą.
  3. Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos identifikavimo priemonės– Lietuvoje neįsikūrusio Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis, išduodami Lietuvoje neįsikūrusiems pareiškėjo atstovams.
  4. Lietuvoje neįsikūręs Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos vartotojas– Lietuvoje neįsikūręs pareiškėjo atstovas (fizinis asmuo ar juridinis asmuo), registruotas Elektroninėje prašymų registravimo informacinėje sistemoje, arba Lietuvoje neįsikūrusio pareiškėjo atstovo (juridinio asmens) darbuotojas ar jam prilygintas asmuo, registruotas Elektroninėje prašymų registravimo informacinėje sistemoje.
  5. Prisijungimo vardas– tai unikali ir nekeičiama simbolių (raidžių ir (arba) skaitmenų) seka, skirta Lietuvoje neįsikūrusiam Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos vartotojui identifikuoti.
  6. Pareiškėjas– Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, kitoms valstybėms narėms teikiantis elektroninius Prašymus grąžinti pridėtinės vertės mokestį.
  7. Pareiškėjo atstovas– Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės asmuo, pareiškėjo įgaliotas kitoms valstybėms narėms pareiškėjo vardu, naudojantis Elektronine prašymų registravimo informacine sistema, teikti Prašymus grąžinti pridėtinės vertės mokestį.
  8. Pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo Mano VMI atstovas– fizinis asmuo, kuriam Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka suteikiama teisė prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI.
  9. Slaptažodis – tai keičiama simbolių (raidžių ir (ar) skaitmenų) seka, skirta Lietuvoje neįsikūrusiam Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos vartotojui identifikuoti.

II SKYRIUS. PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS

 1. Lietuvoje įsikūręs pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas prie Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos (toliau – EPRIS) prisijungia per pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo Mano VMI, kuriam Mano VMI yra suteiktos teisės:
  1. peržiūrėti EPRIS prašymus;
  2. teikti EPRIS prašymus;
  3. administruoti pareiškėjo atstovus EPRIS.
 2. Jei pareiškėjas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, prie EPRIS jis gali prisijungti per Elektroninių viešųjų paslaugų Elektroninių valdžios vartų portalą (toliau – Elektroninių valdžios vartų portalas). Tačiau toks pareiškėjas jungtis prie EPRIS per Elektroninių valdžios vartų portalą pirmą kartą galės tik tada, jeigu jam bus suteiktos Mano VMI teisės, nurodytos Taisyklių 5 punkte, ir jei jis bus turėjęs PVM mokėtojo kodą bent vieną dieną tuo laikotarpiu, už kurį jis turėtų teisę pateikti Elektroninį prašymą grąžinti PVM (toliau – Prašymas grąžinti PVM), vadovaudamasis Direktyvos 2008/9/EB 15 straipsniu.

  Jei pareiškėjo atstovas yra įtrauktas į Gyventojų registrą ir jis pageidauja prie EPRIS jungtis per Elektroninių valdžios vartų portalą, tai prieš tokį jungimąsi pareiškėjo atstovui turi būti suteiktos Mano VMI teisės, nurodytos Taisyklių 5 punkte, ir pareiškėjas savo atstovui turi būti suteikęs įgaliojimus teikti prašymus Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

 3. Lietuvoje neįsikūręs pareiškėjo atstovas prie EPRIS prisijungia per Lietuvoje neįsikūrusį EPRIS vartotoją, kuriam suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės.
 4. EPRIS identifikavimo priemonės išduodamos pagal asmens, norinčio tapti Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju, pateiktą Prašymą suteikti (EPRIS) identifikavimo priemones (toliau – Įregistravimo prašymas), kurio pavyzdinė forma yra nustatyta šių Taisyklių 2 priede. EPRIS identifikavimo priemonės taip pat gali būti išduodamos ir tuo atveju, jei asmuo, norintis tapti Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju, įgalioja kitus asmenis pateikti tokius Įregistravimo prašymus.
 5. Asmuo, teikiantis Įregistravimo prašymą, turi pateikti įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopiją atstovauti pareiškėjui, atliekant veiksmus, susijusius su kitoje valstybėje narėje sumokėto PVM susigrąžinimu, ir (ar) įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopiją pateikti Įregistravimo prašymą už kitą asmenį.
 6. Įregistravimo prašymas gali būti pateikiamas:
  1. atvykus į bet kurį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritorinį skyrių;
  2. išsiunčiamas paštu bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui;
  3. išsiunčiamas elektroniniu paštu vmi@vmi.lt arba bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui.
 7. Įregistravimo prašyme turi būti nurodyta:
  1. jei Įregistravimo prašymas teikiamas, siekiant tapti Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju:
   1. pareiškėjo atstovo pavadinimas (vardas, pavardė nurodomi, jeigu pareiškėjo atstovas yra fizinis asmuo);
   2. pareiškėjo atstovo identifikacinis numeris (kodas), išduotas pareiškėjo atstovo įsikūrimo (jei pareiškėjo atstovas yra fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos) valstybėje;
   3. pareiškėjo atstovo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;
   4. pareiškėjo atstovo elektroninio pašto adresas;
   5. AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas;
   6. Įregistravimo prašymo užpildymo data;
   7. tai, kad prašoma pareiškėjo atstovą įregistruoti EPRIS vartotoju;
   8. pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų). Jei Įregistravimo prašyme pageidaujama kalba nenurodoma, laikoma, kad pareiškėjo atstovas pageidauja vartoti EPRIS lietuvių kalbą;
   9. pridedamo įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopijos, nurodytos Taisyklių 9 punkte, duomenys (įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo data, numeris, įgaliotojas). Įgaliojimo kopija paliekama AVMI teritoriniame skyriuje.
  2. Jei Įregistravimo prašymas teikiamas, siekiant gauti naują Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo slaptažodį, kadangi turėtas yra prarastas:
   1. Taisyklių 11.1.1–11.1.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;
   2. tai, kad prašoma išduoti naują Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo slaptažodį;
   3. asmeniui suteiktas Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo vardas (jei asmuo tokio vardo negali nurodyti, tai nurodoma, kad prašoma priminti ir vartotojo vardą).
 8. Lietuvoje neįsikūręs pareiškėjo atstovas, juridinis asmuo, kuris pageidauja gauti atskiras identifikavimo priemones savo darbuotojams, gali pateikti Papildomą prašymą suteikti / panaikinti (EPRIS) identifikavimo priemones (toliau – Papildomas prašymas), kurio pavyzdinė forma yra nustatyta šių Taisyklių 3 priede. Tačiau pagal tokį prašymą EPRIS identifikavimo priemonės yra suteikiamos tik tada, kai yra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės pagal Įregistravimo prašymą.

  Lietuvoje neįsikūręs pareiškėjo atstovas, juridinis asmuo, kurio darbuotojams buvo suteiktos papildomos EPRIS identifikavimo priemonės, turi teisę pateikti Papildomą prašymą, kad tokios išduotos papildomos EPRIS identifikavimo priemonės būtų panaikintos.

  Papildomų prašymų teikiama tiek, kiek darbuotojų norima suteikti / panaikinti papildomas EPRIS identifikavimo priemones.

 9. Teikiant Papildomą prašymą, yra taikomos šių Taisyklių 10 punkto nuostatos.
 10. Papildomame prašyme turi būti nurodyta:
  1. Taisyklių 11.1.1–11.1.6, 11.1.8 papunkčiuose nurodyti duomenys;
  2. tai, ar prašoma suteikti, ar panaikinti papildomas EPRIS identifikavimo priemones;
  3. pareiškėjo atstovo darbuotojo, kuriam prašoma suteikti / panaikinti papildomas EPRIS identifikavimo priemones, duomenys:
   1. vartotojo vardas;
   2. vartotojo pavardė;
   3. elektroninio pašto adresas.
 11. Jei Įregistravimo prašymas ar Papildomas prašymas teikiamas Taisyklių 10.1 papunktyje nustatytu būdu, tai pareiškėjo atstovui Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos Įregistravimo prašymo ar Papildomo prašymo pateikimo metu.
 12. Jei Įregistravimo prašymas ar Papildomas prašymas teikiamas Taisyklių 10.2 arba 10.3 papunktyje nustatyta tvarka, tai pareiškėjo atstovui Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Įregistravimo prašymo ar Papildomo prašymo gavimo dienos, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po kurios Įregistravimo prašymas ar Papildomas prašymas buvo gautas.
 13. Pareiškėjo atstovas, pateikęs Įregistravimo prašymą ar Papildomą prašymą Taisyklių 10.2 arba 10.3 papunktyje nustatytu būdu, apie tai, kad jau yra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės ir kad galima atvykti jas atsiimti, yra informuojamas Įregistravimo prašyme ar Papildomame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.
 14. Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės išduodamos pasirašytinai pareiškėjo atstovui tame AVMI teritoriniame skyriuje, kuriam buvo pateiktas (išsiųstas) Įregistravimo prašymas ar Papildomas prašymas. Jei EPRIS identifikavimo priemones už pareiškėjo atstovą atsiima kitas asmuo, atsiimdamas jis turi pateikti įgaliojimą (pavedimo sutartį), kuris suteikia teisę atsiimti identifikavimo priemones.
 15. Jei Įregistravimo prašyme ar Papildomame prašyme nurodyti ne visi Lietuvoje neįsikūrusiam EPRIS vartotojui užregistruoti reikalingi duomenys, atsakingas AVMI teritorinio skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), Įregistravimo prašyme ar Papildomame prašyme nurodytu elektroniniu paštu susisiekia su registruojamu Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju ir paprašo jo patikslinti trūkstamus duomenis. Tokiu atveju Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo įregistravimo terminas yra pratęsiamas iki 5 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Įregistravimo prašymo ar Papildomo prašymo gavimo dienos.
 16. EPRIS identifikavimo priemonės gali būti nesuteikiamos, jeigu:
  1. Įregistravimo prašyme ar Papildomame prašyme yra nenurodytas arba nurodytas netikslus elektroninio pašto adresas;
  2. Įregistravimo prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs Taisyklių 11.1–11.2 papunkčiuose numatyti duomenys, Papildomame prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs Taisyklių 14.1, 14.3 papunkčiuose numatyti duomenys ir pareiškėjo atstovas, gavęs atsakingo AVMI teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo elektroninį laišką, kuriuo prašoma patikslinti šiuos duomenis, to nepadaro per 2 darbo dienas;
  3. nepateikta Taisyklių 9 punkte nurodyta įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopija;
  4. pateiktas Papildomas prašymas, tačiau pareiškėjo atstovui nėra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės pagal Įregistravimo prašymą.
 17. Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių dėl Taisyklių 20.2 papunktyje nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant tokio sprendimo priežastį. Pareiškėjo atstovas turi teisę pakartotinai teikti Įregistravimo prašymą ar Papildomą prašymą.

  Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių pagal Įregistravimo prašymą dėl Taisyklių 20.1. papunktyje nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai nėra informuojamas, tačiau jis turi teisę pakartotinai teikti Įregistravimo prašymą.

III SKYRIUS. ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS IR ĮGALIOJIMAMS (PAVEDIMO SUTARTIMS) TAIKOMI APRIBOJIMAI

 1. Pareiškėjas turi teisę įgalioti tik vieną pareiškėjo atstovą teikti konkrečiai valstybei narei Prašymą grąžinti PVM už tą patį laikotarpį.
 2. Pareiškėjo atstovams, įsikūrusiems Lietuvoje, įgaliojimas atstovauti pareiškėjui yra suteikiamas per EPRIS. Įgaliojimą atstovauti pareiškėjui gali suteikti tik pareiškėjo Mano VMI atstovas, turintis Taisyklių 5.3 papunktyje nustatytas teises.

  Suteikiant įgaliojimą, turi būti nurodoma:

  1. kokio tipo prašymus (Prašymus grąžinti PVM ar Prašymus tikslinti PVM atskaitos procentą) turės teisę teikti atstovas;
  2. ar atstovas turės teisę teikti metinius Prašymus grąžinti PVM;
  3. kokioms Europos Sąjungos valstybėms narėms atstovas turės teisę pateikti Prašymus grąžinti PVM ar Prašymus tikslinti PVM atskaitos procentą;
  4. kokius laikotarpius atstovas turės teisę teikti prašymus;
  5. kokiam laikotarpiui atstovui yra suteikiamas įgaliojimas.
 3. Pareiškėjo atstovams, įsikūrusiems ne Lietuvoje, įgaliojimai atstovauti pareiškėjui per EPRIS nesuteikiami. Įprasta tvarka išduotuose įgaliojimuose (pavedimo sutartyse) turi būti nurodyti duomenys, nustatyti Taisyklių 23.1–23.5 papunkčiuose. Tuo atveju, jeigu išduotuose įgaliojimuose (pavedimo sutartyse) yra nurodyti ne visi 23.1–23.5 papunkčiuose nustatyti duomenys, tai:
  1. jei nėra nurodytas prašymo tipas, laikoma, kad atstovas turi teisę teikti tik Prašymus grąžinti PVM;
  2. jei nėra nurodyta, ar atstovas turi teisę teikti metinius prašymus, laikoma, kad metinius prašymus atstovas gali teikti tuo atveju, kai jis turi teisę teikti Prašymą grąžinti PVM už atitinkamų metų paskutinį ketvirtį;
  3. jei nėra nurodytos konkrečios valstybės narės, kuriai pateikti Prašymą grąžinti PVM yra įgaliotas pareiškėjo atstovas, tai laikoma, kad tas pareiškėjo atstovas turi teisę teikti Prašymus grąžinti PVM visoms valstybėms narėms;
  4. jei nėra nurodyti atstovavimo laikotarpiai, už kuriuos atstovas turi teisę teikti prašymus, laikoma, kad atstovas turi teisę teikti prašymus už visus galimus laikotarpius;
  5. jei nėra nurodytas įgaliojimo galiojimo terminas, laikoma, kad Prašymą grąžinti PVM pareiškėjo atstovas pagal tokį įgaliojimą (pavedimo sutartį) gali pateikti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo.
 4. Pareiškėjas privalo pranešti AVMI teritoriniam skyriui, jeigu panaikina savo atstovui, neįsikūrusiam Lietuvoje, išduotą įgaliojimą (nutraukia pavedimo sutartį) anksčiau nustatyto termino ar panaikina neterminuotą įgaliojimą (nutraukia pavedimo sutartį) anksčiau nei po vienerių metų nuo įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo. Pareiškėjo pasirašytas toks pranešimas bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui gali būti pristatomas tiesiogiai, atsiunčiamas paštu arba atsiunčiamas elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

  Apie įgaliojimo atsisakymą arba jo pasibaigimą VMI gali informuoti ir pareiškėjo atstovas, neįsikūręs Lietuvoje, atsiųsdamas atitinkamą pranešimą elektroniniu paštu vmi@vmi.lt arba tokį pranešimą pristatydamas tiesiogiai bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui.

 5. Tais atvejais, kai, nepasibaigus pareiškėjo atstovui, neįsikūrusiam Lietuvoje, išduotame įgaliojime (sudarytoje pavedimo sutartyje) numatytam terminui, pareiškėjas įgalioja kitą asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu kitoje valstybėje narėje, ir apie tai nepraneša AVMI teritoriniam skyriui, tai laikoma, kad anksčiau paskirtas atstovas tokių veiksmų atlikti nebegali.

  Jei pagal kitą įgaliojimą (sudaromą pavedimo sutartį) naujam atstovui suteikiama teisė atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu tik tam tikrose valstybėse narėse, o anksčiau paskirtasis atstovas turėjo teisę veikti ir kitose valstybėse narėse, tai laikoma, kad anksčiau paskirtasis atstovas nebetenka teisės veikti tik tose valstybėse narėse, kuriose veikti yra paskirtas naujas atstovas.

IV SKYRIUS. PRAŠYMO GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ UŽPILDYMAS

 1. Užpildyti elektroninį Prašymą grąžinti PVM gali tik toks pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo, įsikūrusio Lietuvoje, Mano VMI atstovas, kuris turi Taisyklių 5.2 papunktyje nustatytas teises. Pareiškėjo atstovas, įsikūręs ne Lietuvoje, užpildyti elektroninį Prašymą gali tik tuo atveju, jei yra Lietuvoje neįsikūręs EPRIS vartotojas ir turi jam išduotą įgaliojimą (pavedimo sutartį) Taisyklių III skyriaus nustatyta tvarka.
 2. Jei elektroninį Prašymą grąžinti PVM užpildo ne pats pareiškėjas, o jo atstovas, tai Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo duomenys“ nurodomas tas asmuo, kurio vardu užpildomas Prašymas grąžinti PVM.

  Jei Prašymą grąžinti PVM užpildo pats pareiškėjas, tai Prašymo grąžinti PVM dalies „Pareiškėjo duomenys“ užpildyti nereikia – ši dalis yra užpildoma automatiškai.

 3. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Prašymo grąžinti PVM antraštinė informacija“ turi būti nurodoma:
  1. PVM grąžinančios valstybės narės kodas;
  2. laikotarpio, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti, pradžia ir pabaiga. Minimalus laikotarpis, per kurį sumokėtą PVM galima prašyti grąžinti, priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo;
  3. pareiškėjo patvirtinimas, kad įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai PVM apmokestinamai veiklai;
  4. pareiškėjo patvirtinimas, kad jis per visą PVM grąžinimo laikotarpį nevykdė jokios veiklos, kuri yra PVM objektas PVM grąžinančioje valstybėje, išskyrus veiklą, nurodytą Direktyvos 2008/9/EB 3 straipsnio b punkto i ir ii papunkčiuose, arba per PVM grąžinimo laikotarpį PVM grąžinančioje valstybėje narėje neturėjo nuolatinio padalinio, iš kurio vykdytų sandorius.
 4. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo duomenys“ turi būti nurodoma:
  1. pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė);
  2. pareiškėjo adresas;
  3. valstybės narės, kurioje yra nurodytas pareiškėjo adresas, kodas;
  4. pareiškėjo PVM mokėtojo kodas, suteiktas Lietuvoje (užpildoma automatiškai);
  5. pareiškėjo elektroninio pašto adresas;
  6. pareiškėjo telefono numeris (telefono numeris gali būti ir nenurodomas).
 5. Atsižvelgiant į pasirinktos PVM grąžinančios valstybės narės reikalavimus, Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo veiklos, kuriai vykdyti įsigytos prekės ir paslaugos, aprašymas“ nurodomas veiklos, kuriai vykdyti įsigytos prekės ir paslaugos, kodas, nustatytas pagal 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje 48 straipsnį.
 6. Kai Prašymą grąžinti PVM užpildo pareiškėjo atstovas, tai Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo atstovo duomenys“ turi būti nurodoma:
  1. atstovo pavadinimas (vardas, pavardė);
  2. atstovo adresas;
  3. valstybės narės, kurioje yra nurodytas atstovo adresas, kodas;
  4. atstovo el. pašto adresas;
  5. atstovo telefono numeris (gali būti nenurodomas);
  6. atstovo identifikavimo tipas:
   1. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris yra PVM mokėtojo kodas, tai identifikavimo tipas yra NVAT (angl. value added tax number);
   2. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris yra mokesčių mokėtojo numeris, tai identifikavimo tipas yra TIN (angl. taxpayer‘s identification number);
   3. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris nėra nei PVM mokėtojo kodas, nei mokesčių mokėtojo numeris, tai identifikavimo tipas yra „Kita“;
  7. atstovo identifikacinis numeris, jam suteiktas jo įsikūrimo valstybės. Tuo atveju, jei atstovui įsikūrimo valstybėje yra suteiktas PVM mokėtojo kodas, tai turi būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. Jei atstovas PVM mokėtojo kodo neturi, yra nurodomas mokesčių mokėtojo ar kitas kodas;
  8. atstovui identifikacinį numerį išdavusios valstybės kodas;
  9. kita informacija apie atstovą, kurią, atstovo nuomone, tikslinga nurodyti (gali būti nenurodoma).
 7. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos duomenys“ turi būti nurodoma:
  1. kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos savininko pavadinimas;
  2. kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos savininko tipas (t. y., ar sąskaita priklauso pareiškėjui, ar kitam asmeniui);
  3. kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, esančios valstybėje narėje, IBAN (angl. international bank account number) formato numeris;
  4. kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos BIC (angl. bank identifier code) kodas;
  5. kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos valiutos kodas.
 8. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Duomenys apie importą“ turi būti nurodoma:
  1. įvedamų importo dokumentų eilės numeris (nurodomas automatiškai);
  2. importo dokumento numeris (gali būti neužpildomas, jei dokumentas ne elektroninis ir muitinės suteiktas numeris ar kita registracijos žyma yra nestruktūrizuota);
  3. importo dokumento aprašymas (užpildomas, jei nenurodomas importo dokumento numeris. Jei importo dokumentas yra aprašomas, tai aprašyti privaloma ta kalba, kurią nurodo PVM grąžinanti valstybė narė);
  4. importo dokumento data, patenkanti į laikotarpį, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti;
  5. prekių tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė);
  6. prekių tiekėjo adresas;
  7. prekių tiekėjo adreso valstybės kodas;
  8. prekių tiekėjo telefono numeris (gali būti nenurodomas);
  9. valiutos kodas, kuria importo dokumente yra nurodyta prekių apmokestinamoji vertė;
  10. importuotų prekių apmokestinamoji vertė;
  11. importo PVM suma (PVM grąžinančios valstybės narės nacionaline valiuta);
  12. išskaitoma PVM suma, t. y. atskaitoma PVM suma, kurią pareiškėjas turi teisę susigrąžinti pagal nurodomą importo dokumentą, įvertinus jo atskaitos procentą ir apribojimus tam tikroms prekėms, jei tokie apribojimai yra taikomi PVM grąžinančioje valstybėje narėje;
  13. atskaitos procentas;
  14. informacija apie prekę:
   1. įsigytų prekių (paslaugų) kategorijos kodas, nustatytas pagal šių Taisyklių 1 priedą „Prekių (paslaugų) kategorijos“ (toliau – 1 priedas);
   2. įsigytų prekių kategorijos papildomas kodas, nustatytas pagal 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje ir 2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 79/2012, kuriuo nustatomas išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisyklės. Šis papildomas kodas turi būti nurodomas tik tada, jei jo reikalauja ta valstybė narė, iš kurios norima susigrąžinti sumokėtą PVM;
   3. Įsigytų prekių (paslaugų) kategorijų kodai, nustatyti pagal šių taisyklių 1 priedą, pažymėti papildomu ženklu „*” reiškia, kad pareiškėjas negali teikti elektroninio Prašymo grąžinti sumokėtą PVM už pažymėtuose koduose nurodytas paslaugas, jeigu jos buvo suteiktos Šiaurės Airijoje.
  15. prekės aprašymas. Ši informacija teikiama tik tuo atveju, jei pagal Taisyklių 34.14.1 papunktį yra nurodomas prekių kategorijos kodas 10;
   1. kai užpildomas prekės aprašymas pagal Taisyklių 34.15 papunktį, tai turi būti nurodoma kalba, kuria yra aprašoma prekė. Kalba, kuria galima aprašyti prekę, priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo.
 9. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Duomenys apie pirkimus“ turi būti nurodoma:
  1. įvedamų PVM sąskaitų faktūrų eilės numeris (nurodomas automatiškai);
  2. ar turima PVM sąskaita faktūra yra supaprastintos formos;
  3. PVM sąskaitos faktūros numeris (Prašyme grąžinti PVM tas pats numeris gali būti įrašytas tik vieną kartą);
  4. PVM sąskaitos faktūros data, patenkanti į laikotarpį, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti;
  5. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) pavadinimas (vardas, pavardė);
  6. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) adresas;
  7. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) adreso valstybės kodas;
  8. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) telefono numeris (gali būti nenurodomas);
  9. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) PVM mokėtojo kodas ar kitas kodas, suteiktas PVM grąžinančios valstybės narės pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 239 ir 240 straipsnius;
  10. valiutos kodas, kuria PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyta prekių apmokestinamoji vertė;
  11. įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė;
  12. įsigytų prekių (paslaugų) PVM suma (PVM grąžinančios valstybės narės nacionaline valiuta);
  13. atskaitoma PVM suma, kurią pareiškėjas turi teisę susigrąžinti pagal nurodomą PVM sąskaitą faktūrą, įvertinus jo atskaitos procentą ir apribojimus tam tikroms prekėms (paslaugoms), jei tokie apribojimai yra taikomi PVM grąžinančioje valstybėje narėje;
  14. atskaitos procentas;
  15. informacija apie prekę (paslaugą):
   1. įsigytų prekių (paslaugų) kategorijos kodas, nustatytas pagal šių Taisyklių 1 priedą;
   2. įsigytų prekių (paslaugų) kategorijos papildomas kodas (sub-kodas), nustatytas pagal 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą Nr. 904/2010 (ES) dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje ir 2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 79/2012, kuriuo nustatomas išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisykles. Šis papildomas kodas turi būti nurodomas tik tada, jei jo reikalauja ta valstybė narė, iš kurios norima susigrąžinti PVM;
   3. Įsigytų prekių (paslaugų) kategorijų kodai, nustatyti pagal šių taisyklių 1 priedą, pažymėti papildomu ženklu „*” reiškia, kad pareiškėjas negali teikti elektroninio Prašymo grąžinti sumokėtą PVM už pažymėtuose koduose nurodytas paslaugas, jeigu jos buvo suteiktos Šiaurės Airijoje;
   4. prekės (paslaugos) aprašymas. Ši informacija teikiama tik tuo atveju, jei pagal Taisyklių 35.15.1 papunktį yra nurodomas prekių (paslaugų) kategorijos kodas 10;
   5. kai yra užpildomas prekės (paslaugos) aprašymas pagal Taisyklių 35.15.4 papunktį, tai turi būti nurodoma kalba, kuria aprašoma prekė. Kalba, kuria galima aprašyti prekę (paslaugą), priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo.
 10. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Prisegti priedus“ turi būti prisegamos PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos, jeigu PVM grąžinanti valstybė narė reikalauja elektroniniu būdu pateikti įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras ar importo deklaracijas, kai apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra didesnė už PVM grąžinančios valstybės narės nustatytą vertę.

  Prisegamos PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos turi būti jpeg, pdf, tiff formato bylos ar šių bylų zip tipo archyvas.

 11. Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) užpildytas Prašymas grąžinti PVM kartu su prisegtais priedais turi neviršyti 5 MB. Tokiu atveju, jei Prašymas grąžinti PVM kartu su prisegtais priedais viršija 5 MB, pareiškėjas turi pateikti tik dalį dokumentų.

V SKYRIUS. PRAŠYMŲ GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TIKRINIMAS, KOREGAVIMAS IR SIUNTIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ GRĄŽINANČIAI VALSTYBEI NAREI

 1. Pareiškėjas ar jo atstovas Prašymo grąžinti PVM rengimo metu turi teisę išsaugoti dar nebaigtą rengti Prašymą grąžinti PVM. Tokiam išsaugotam nebaigtam rengti Prašymui grąžinti PVM suteikiamas vidinis EPRIS numeris. Iki pareiškėjas ar jo atstovas nebaigia rengti Prašymo grąžinti PVM ir neįvykdo pateikimo komandos, prašymas laikomas nepateiktas.
 2. Prieš pareiškėjui ar jo atstovui pateikiant elektroninį Prašymą grąžinti PVM, pirmiausiai atliekamas jo patikrinimas (pvz., tikrinama, ar pareiškėjas laikotarpiu, per kurį sumokėtą PVM nori susigrąžinti, turėjo Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodą), paskui Prašymui grąžinti PVM suteikiamas atitinkamas statusas.
 3. Jeigu tikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių klaidų, tai Prašymą grąžinti PVM leidžiama pateikti. Laikoma, kad Prašymas grąžinti PVM pateiktas Vilniaus AVMI.
 4. Jeigu Prašymo grąžinti PVM patikrinimo metu nustatoma trūkumų (pvz., užpildyti ne visi privalomi laukai), pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas pranešimas apie nustatytus trūkumus, Prašymo grąžinti PVM pateikti neleidžiama.
 5. Pateikus Prašymą grąžinti PVM, atliekama papildoma Prašymo grąžinti PVM patikra. Jei patikros metu nenustatoma Prašymo grąžinti PVM trūkumų, pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas pranešimas apie Prašymo grąžinti PVM gavimą, oficialaus valstybėse narėse galiojančio registravimo numerio suteikimą (jei Prašymas grąžinti PVM pirminis) ir numatomą Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei datą.
 6. Jei papildomos patikros metu nustatoma, kad nurodytu PVM grąžinimo laikotarpiu pareiškėjas nevykdė PVM apmokestinamos veiklos, Prašymas grąžinti PVM yra atmetamas, PVM grąžinančiai valstybei narei nesiunčiamas, Prašymui grąžinti PVM oficialus numeris nesuteikiamas, o pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas automatinis pranešimas dėl pateikto Prašymo grąžinti PVM atmetimo, kuriame nurodoma atmetimo priežastis.
 7. Prašymas grąžinti PVM, kuris turi statusą „Atmestas VMI“, gali būti koreguojamas 2 dienas nuo prašymo atmetimo, jeigu:
  1. toks prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį norima susigrąžinti PVM, rugsėjo 30 dienos;
  2. prašymas yra atmestas po Taisyklių 44.1 papunktyje nurodyto termino;
  3. nėra ankstesnės į atitinkamą Europos Sąjungos valstybę narę išsiųstos to paties prašymo versijos.
 8. Jeigu Taisyklių 44 punkte nustatytu būdu koreguotam Prašymui grąžinti PVM yra vėl suteikiamas statusas „Atmestas VMI“, tai toks prašymas gali būti koreguojamas dar kartą, tačiau ne ilgiau nei iki koregavimo termino, nustatyto Taisyklių 44 punkte, pabaigos.
 9. Jeigu iki planuojamos užregistruoto Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei dienos pateikiamas patikslintas Prašymas grąžinti PVM (patikslinti Prašymai grąžinti PVM), tai PVM grąžinančiai valstybei narei siunčiamas tik vėliausiai pateiktas Prašymas grąžinti PVM.
 10. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka Prašymą grąžinti PVM gali panaikinti ar patikslinti, likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos (pvz., pareiškėjas nori susigrąžinti Slovėnijoje sumokėtą PVM, todėl per EPRIS jis pateikė prašymą grąžinti PVM. Gavo pranešimą, kuriame nurodoma, kad prašymo grąžinti PVM išsiuntimo Slovėnijai data yra 2021 m. rugsėjo 30 d. Tokiu atveju pareiškėjas panaikinti Prašymą grąžinti PVM arba tikslinti jame nurodytus duomenis (įtraukti naujus duomenis) gali iki 2021 m. rugsėjo 29 d. 23 val.)
 11. Maksimalus terminas, per kurį PVM grąžinančioms valstybėms narėms turi būti išsiunčiami EPRIS užregistruoti Prašymai grąžinti PVM, yra 15 dienų.
 12. Vilniaus AVMI per EPRIS gavus PVM grąžinančios valstybės narės patvirtinimą apie Prašymo grąžinti PVM gavimą, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) automatiniu būdu yra informuojamas apie Prašymo grąžinti PVM gavimo datą PVM grąžinančioje valstybėje narėje. Informacija pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) yra pateikiama EPRIS portale ir (ar) elektroniniu paštu.
 13. Vilniaus AVMI per EPRIS gavus PVM grąžinančios valstybės narės pranešimą apie sprendimą dėl PVM grąžinimo, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) automatiniu būdu yra informuojamas apie tą PVM grąžinančios valstybės narės sprendimą. Informacija pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) yra pateikiama EPRIS portale ir (ar) elektroniniu paštu.

VI SKYRIUS. PRAŠYMO GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TIKSLINIMAS

 1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas:
  1. iki Taisyklių 47 punkte numatyto termino pabaigos;
  2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei.
 2. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti PVM, leidžiama tikslinti visus Prašyme grąžinti PVM nurodytus duomenis, įskaitant naujų duomenų įtraukimą.
 3. Kai tikslinamas jau atitinkamai valstybei narei persiųstas Prašymas grąžinti PVM, negali būti nurodoma naujų (neįtrauktų į pirminį Prašymą grąžinti PVM) PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų.
 4. Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) pateiktas Prašymas grąžinti PVM privalo būti tikslinamas:
  1. pasikeitus pareiškėjo atskaitos procentui, dėl kurio keičiasi jam grąžintina PVM suma;
  2. pareiškėjui pastebėjus, kad PVM grąžinanti valstybė narė jam grąžino per didelę PVM sumą dėl kitų priežasčių.
 5. Taisyklių 54 punkte nurodytais atvejais pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs Prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta. Patikslinti duomenys yra įtraukiami į vėlesnį Prašymą grąžinti PVM, pateikiamą kalendoriniais metais, einančiais po atitinkamo PVM grąžinimo laikotarpio, o jeigu tais kalendoriniais metais vėlesnis Prašymas grąžinti PVM neteikiamas, privalo per EPRIS pateikti atskirą pranešimą apie patikslintą atskaitos procentą ar kitas priežastis, dėl kurių pasikeitė jam grąžintina PVM suma.

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklių 43 punkte numatytas Prašymo grąžinti PVM atmetimo faktas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos
 • Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą
 • pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių
 • 1 priedas
PREKIŲ (PASLAUGŲ) KATEGORIJOSPrekių (paslaugų) kategorijos kodas
1kuras;
2*transporto priemonių nuoma;
3su transporto priemonėmis susijusios išlaidos (išskyrus prekes ir paslaugas, nurodytas pagal 1 ir 2 kodus);
4*kelių rinkliavos ir naudojimosi keliais mokestis;
5*kelionės išlaidos, pavyzdžiui, mokestis už taksi, mokestis už naudojimąsi viešuoju transportu;
6*apgyvendinimas;
7* (išskyrus maitinimo paslaugas)maistas, gėrimai ir maitinimo paslaugos;
8*leidimas patekti į muges ir parodas;
9*išlaidos prabangos prekėms, pramogoms ir pasilinksminimams;
10kita (išskyrus kitas paslaugas, jeigu jos buvo suteiktos Šiaurės Airijoje).

FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA/IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo schema, ir jų išregistravimo tvarką.
 2. Šios Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis.
 3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Atlygis– visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies;
  2. Ekonominė veikla – tai veikla, įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir/ar turtinių teisių turėjimu, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno. Ekonomine veikla nelaikoma darbo veikla, t. y. kai darbas atliekamas pagal darbo sutartį, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu;
  3. Žemės plotas– tai ūkininko ūkio naudojamas ar asmeniniam ūkiui suteiktas naudotis žemės plotas, kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemė;
  4. Ūkininko partneriai – fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;
  5. Žemės ūkio produkcija– tai tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produktai, taip pat produkcija, gaunama vykdant veiklos rūšis, išvardytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, A sekcijos 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 grupėse:
   1. 01.1 grupė – vienmečių augalų auginimas;
   2. 01.2 grupė – daugiamečių augalų auginimas;
   3. 01.3 grupė – augalų dauginimas;
   4. 01.4 grupė – gyvulininkystė;
   5. 01.5 grupė – mišrusis žemės ūkis.
  6. Žemės ūkio paslaugos – tai yra:
   1. lauko darbai, javų ir žolės pjovimas, kūlimas, ryšulių formavimas, rinkimas, derliaus nuėmimas, sėjimas ir sodinimas;
   2. žemės ūkio produktų pakavimas ir ruošimas parduoti, pavyzdžiui, džiovinimas, valymas, smulkinimas, dezinfekavimas ir silosavimas;
   3. žemės ūkio produktų sandėliavimas;
   4. gyvulių priežiūra, veisimas ir šėrimas;
   5. įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuoma žemės ūkio tikslams;
   6. piktžolių ir kenkėjų naikinimas, augalų ir dirvos barstymas ir purškimas;
   7. drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimas.

  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

 4. Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registruojami fiziniai asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
  1. bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų;
  2. fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti;
  3. fizinis asmuo ar nors vienas fizinio asmens įsteigto Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir patį fizinį asmenį, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) neįregistruoti PVM mokėtojais;
  4. fizinis asmuo turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, ar fizinis asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui yra suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

II SKYRIUS. ĮREGISTRAVIMO TVARKA

 1. Fizinis asmuo, norintis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi užpildyti REG815 formos Prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (toliau – Prašymas).
 2. Prašymas pateikiamas:
  1. prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) svetainės (e. VMI) autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI);
  2. tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI).
 3. Prašymo užpildymo tvarka nurodyta Taisyklių IV skyriuje.
 4. Mokesčių administratorius, gavęs užpildytą Prašymą, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po Prašymo gavimo dienos, sutikrina jame nurodytus duomenis, pavyzdžiui, su Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų sąrašu, Ūkininkų ūkių registru, Gyventojų registru, Įregistruotų ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sąrašu, Akcizų informacine sistema ir kita, ir, įsitikinęs, kad Prašyme nurodyti duomenys yra teisingi, o fizinis asmuo atitinka visus šių Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, priima FR1124 formos Sprendimą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema/neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (toliau – Sprendimas FR1124).
 5. Mokesčių administratorius, priėmęs Sprendimą FR1124, suteikia ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodą (toliau – kodas). Kodas yra sudaromas iš dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, kodo indekso „2“ ir kodo kontrolinio skaitmens.
 6. Mokesčių administratorius per 1 darbo dieną nuo teigiamo Sprendimo FR1124 priėmimo parengia Įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymą (toliau – Įregistravimo pažyma). Įregistravimo pažymoje yra nurodomas suteiktas kodas.
 7. Mokesčių administratorius, per laikotarpį, nurodytą Taisyklių 8 punkte, išnagrinėjęs Prašymą ir nustatęs, kad fizinio asmens Prašyme pateikta informacija faktiškai neatitinka Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, priima Sprendimą FR1124 neįregistruoti fizinio asmens ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir per 1 darbo dieną nuo Sprendimo FR1124 priėmimo Taisyklių 13 punkte nustatytais būdais informuoja fizinį asmenį.
 8. Mokesčių administratorius, per Taisyklių 8 punkte nurodytą laiką išnagrinėjęs Prašymą ir nustatęs, kad Prašyme pateikta informacija yra nepakankama ir/ar klaidinga, ir/ar netiksli, Taisyklių 13 punkte nustatytais būdais informuoja fizinį asmenį, kad jo Prašymas nepriimtas.
 9. AVMI viršininko arba jo įgalioto asmens pasirašytas Sprendimas FR1124 neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio schema, ir/ar FR1123 formos Sprendimas išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifas, yra išsiunčiami paštu.

  Sprendimo apie įregistravimą ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema FR1124 forma, įregistravimo pažyma ir kita informacija fiziniam asmeniui yra pateikiami per Mano VMI arba gali būti įteikti jam, atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).

  Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, minėti dokumentai yra siunčiami paštu.

III SKYRIUS. IŠREGISTRAVIMO TVARKA

 1. Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruojamas, kai jis Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikia Prašymą, kuriame užpildo išregistravimo dalį ir nurodo išregistravimo priežastis.
 2. Išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, priežastys:
  1. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų;
  2. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio parterių bendra iš kitų valstybių narių per praėjusius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 eurų;
  3. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra iš kitų valstybių narių per einamuosius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 eurų;
  4. fizinis asmuo ar nors vienas ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir fizinį asmenį, įsteigusį ūkininko ūkį) įsiregistravo PVM mokėtoju;
  5. registruotas ūkininko ūkio ar suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas viršija 7 ha;
  6. kitos priežastys.
 3. Mokesčių administratorius, gavęs Prašymą, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po Prašymo gavimo dienos, parengia FR1123 formos Sprendimą ir apie tai informuoja fizinį asmenį Taisyklių 13 punkte nurodytais būdais.
 4. Mokesčių administratorius, nustatęs, kad ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neatitinka Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, tokį fizinį asmenį per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo sekančios po mokesčių administratoriaus atliko tyrimo įforminimo dienos, informuoja ( Taisyklių 13 punkte nustatytais būdais) apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, nurodo išregistravimo priežastis ir datą, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus.
 5. Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, informuoja apie tai mokesčių administratorių ir pateikia papildomus dokumentus ir/ar argumentus (per Mano VMI, elektroniniu paštu, paštu arba asmeniškai įteikia AVMI).
 6. Jeigu ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sutinka su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, tai jis apie tai informuoja mokesčių administratorių (per Mano VMI, el. paštu, paštu arba asmeniškai įteikia AVMI).
 7. Mokesčių administratorius, per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos nuo pranešime nurodytos datos, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus) negavęs informacijos ir papildomų dokumentų, patvirtinančių, kad fizinis asmuo atitinka Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, priima Sprendimą FR1123 išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva ir apie tai informuoja fizinį asmenį Taisyklių 13 punkte nurodytais būdais.
 8. Mokesčių administratorius, gavęs papildomus dokumentus ir/ar argumentus ir nagrinėjimo metu nustatęs, kad jie neįrodo fizinio asmens atitikimo Taisyklių 4 punkte nustatytiems reikalavimams, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po papildomų dokumentų gavimo dienos, priima Sprendimą FR1123 dėl išregistravimo mokesčių administratoriaus iniciatyva ir apie tai informuoja fizinį asmenį Taisyklių 13 punkte nurodytais būdais.
 9. Jeigu pateikti dokumentai ir/ar argumentai įrodo, kad ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, atitinka Taisyklių 4 punkte nurodytus reikalavimus, tai mokesčių administratorius per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po papildomų dokumentų gavimo dienos, Taisyklių 13 punkte nurodytais būdais, informuoja fizinį asmenį, kad jis nebus išregistruotas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mokesčių administratoriaus iniciatyva.
 10. Ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mirus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus jį mirusiu, mokesčių administratorius, vadovaudamasis Gyventojų registro duomenimis, tokius asmenis išregistruoja per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų gavimo dienos. Fizinis asmuo, tęsiantis veiklą, ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistruojamas Taisyklių nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS. PRAŠYMO UŽPILDYMO TVARKA

 1. Prašymas užpildomas taip:
  1. Prašymo 1 laukelyje „Asmens kodas“ įrašomas asmens kodas iš asmens tapatybę liudijančių dokumentų;
  2. Prašymo 2 laukelyje „Vardas, pavardė“ nurodomi vardas ir pavardė iš asmens tapatybę liudijančių dokumentų;
  3. Prašymo 3 laukelyje „Adresas“ nurodomas gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė arba kaimas, miestelis, seniūnija, rajonas);
  4. Prašymo 4–5 laukeliuose „Elektroninio pašto adresas“ ir „Telefonas“ nurodomi elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  5. Prašymo 6 laukelyje „Žemės plotas ha“ nurodomas ūkininko ūkio arba asmeniniam ūkiui suteiktas registruotas žemės plotas hektarais (įskaitant nuosavybės teise turimą arba naudojamą nuomos (panaudos) sutarties pagrindu);
  6. Prašymo 7 laukelyje „Fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkininko ūkio partnerių atlygio suma (per paskutiniuosius 12 mėnesių)“ įrašoma fizinio asmens (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo) ar bendra fizinio asmens ir jo ūkio partnerių (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, įregistravęs ūkininko ūkį) atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą per 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas;
  7. Prašymo 8 laukelyje „Ūkininko partnerių skaičius“ įrašomas partnerių skaičius (šį laukelį užpildo asmenys, įregistravę ūkininko ūkį);
  8. Prašymo 9 laukelyje „Fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkininko ūkio partnerių per praėjusius kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė“ nurodoma iš kitų valstybių narių per praėjusius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė;
  9. Prašymo 10 laukelyje „Fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkininko ūkio partnerių einamaisiais kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė“ nurodoma iš kitų valstybių narių einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė;
  10. Prašymo 11 laukelyje „Užpildymo data“ nurodoma prašymo užpildymo data, o laukelio dalyje „Registracijos numeris“ nurodomas šio prašymo registracijos numeris, kurį nustato pats fizinis asmuo;
  11. Prašymo 12 laukelio I punktas yra pažymimas, jeigu fizinis asmuo teikia prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, o II punktas – jeigu asmuo teikia prašymą išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;
  12. Prašymo 13 laukelyje nurodoma data, nuo kurios pageidaujama išsiregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Fiziniai asmenys, įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, savo patiektą produkciją ir/ar suteiktas paslaugas turi apskaityti, atsižvelgdami į Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos taisyklėse (toliau – apskaitos taisyklės) pateiktas rekomendacijas. Apskaitos taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos“.
 2. Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neatitinkantys šių Taisyklių 4 punkte nustatytų reikalavimų, patys pateikę Prašymą išsiregistruoti ar išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, taip pat neišregistruoti (neišsiregistravę), pasikeitus Taisyklių 4 punkte nustatytiems reikalavimams, per 30 darbo dienų nuo žemės ūkio produkcijos pardavimo ir žemės ūkio paslaugų suteikimo dienos privalo į biudžetą grąžinti neteisėtai gautą kompensacinį PVM priedą (jeigu toks priedas buvo gautas per laikotarpį nuo Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų pasikeitimo iki išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema).

  Nustatytu laiku nesumokėjus į biudžetą neteisėtai gauto kompensacinio PVM priedo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai, išieškomos einamųjų ir 5 praėjusių metų negrąžintos kompensacinio PVM priedo sumos.

 3. Mokesčių administratorius Taisyklių 13 punkte nurodytais būdais praneša apie ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodų pakeitimą (perkodavimą) ir apie parengtą Įregistravimo Ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, pažymą.