VAT return in Lithuania

1. The latest available unofficial translation of the Law on Value Added Tax.

2. Rules for Processing and Reporting of Data in the Registers of Value Added Tax Invoice (unofficial translation).

3. This is an unofficial translation of the Lithuanian VAT return.

In LithuanianTranslation
1 Mokesčių mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė1 Taxpayer’s title/ name, surname
2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)2 Taxpayer’s identification number (code)
3 PVM mokėtojo kodas3 VAT payer’s number
4 Buveinės adresas4 Address
5 El. pašto adresas ar telefonas5 Email address or telephone
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJAVALUE ADDED TAX RETURN
6 Užpildymo data6 Fill-in date
7 Mokestinis laikotarpis nuo ... iki7 Tax period from ... to
8 Pirminė / patikslinta8 Initial / Corrected
9 Deklaracija
  • Mokestinio laikotarpio
  • Išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio
9 Return of
  • Tax period
  • Last taxable period of the taxpayer to be deregistered from VAT payers’ or having liquidation status
10 Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK)10 The main economic activity (according to NACE)
I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriaiI. Transactions in the supply of goods and services
Apmokestinamoji vertėTaxable amount
11 PVM apmokestinami sandoriai11 VAT taxable transactions
12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)12 Transactions subject to VAT when VAT is deducted by the purchaser (in the cases specified in Article 96)
13 PVM neapmokestinami sandoriai13 Transactions exempt from VAT
14 Suvartojimas privatiems poreikiams14 Consumption for private needs
15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas15 Production of tangible fixed assets
16 Sandorių, kuriems taikoma spec. apmokestinimo schema, marža16 The margin of the deals which are taxed according to the special scheme
17 Prekių eksportas (0 proc.)17 Export of goods (0 percent)
18 ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)18 Goods supplied to EU VAT payers
19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)*19 Other transactions subject to VAT (0%) *
20 Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)20 Transactions outside Lithuania (non-VAT object in Lithuania)
II. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriaiII. Acquisition of goods and services
Apmokestinamoji vertėTaxable amount
21 Iš ES įsigytos prekės21 Goods purchased from the EU
22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai22 Goods purchased from the EU for the triangle trade
23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos23 Services purchased from foreign countries
24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų24 Of which: services acquired from EU VAT payers
III. Pirkimo ir importo PVMIII. VAT on purchases and imports (input VAT)
25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM25 VAT on acquired goods and services
26 Sumokėtas importo PVM26 Paid import VAT
27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI26 VAT on import which is controlled by the State Tax Inspectorate
IV. PVM atskaitos dalis (procentais)IV. Deduction of VAT (in percent)
28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas28 Percentage of deductable VAT for the calendar year
V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVMV. VAT on sales, deductable VAT, payable (refundable) VAT
29 Standartinio tarifo pardavimo PVM29 Standard rate VAT on sales
30 9 proc. pardavimo PVM30 9 percent VAT on sales
31 5 proc. pardavimo PVM31 5 percent VAT on sales
32 Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)32 Sales VAT (according to the article No 95)
33 Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)33 Sales VAT (in cases specified in Article 96)
34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM34 VAT on goods acquired from EU
35 Atskaitomas PVM35 Deductable VAT
36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (27+29+30+31+32+33+34-35)36 Payable VAT to the budget (refundable VAT from the budget) (27+29+30+31+32+33+34-35)
* Pridedamos naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijos* Copies of documents of new transport means sold to other EU member states must be submitted as well

4. VAT directives

COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.

COUNCIL DIRECTIVE 2008/8/EC of 12 February 2008 amending Directive 2006/112/EC as regards the place of supply of services.