Finansų ministro įsakymai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 356

ATVEJAI, KAI VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ NURODYTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJUI, KOKĮ PASKIRSTYMO KRITERIJŲ NAUDOTI APSKAIČIUOJANT ATSKAITOMĄ PVM SUMĄ, IR ŠIŲ NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA

  1. Ši tvarka nustato atvejus ir tvarką, kai vietos mokesčio administratorius turi teisę PVM mokėtojui nurodyti, kokį paskirstymo kriterijų naudoti nustatant konkrečių įsigytų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), tenkančią Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai.
  2. Tais atvejais, kai įsigytas (išsinuomotas) nekilnojamasis turtas naudojamas tiek Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje, tiek kitoje veikloje, vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų apskaičiuojant atskaitomą PVM sumą (toliau – paskirstymo kriterijus) nustatyti pagal faktinį jo ploto naudojimą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, jeigu atskaitoma PVM suma, apskaičiuota Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, PVM mokėtojo naudai gerokai skiriasi nuo atskaitomos PVM sumos, kuri būtų apskaičiuota naudojant šiame punkte nustatytą paskirstymo kriterijų.
  3. Neatsižvelgiant į šios tvarkos 2 punktą, jeigu vietos mokesčio administratoriaus nuomone, PVM mokėtojo, vykdančio ne tik Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, naudojamas įsigytų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai kriterijus neatitinka realaus tų prekių ir (arba) paslaugų panaudojimo PVM mokėtojo veikloje, vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti šiam PVM mokėtojui paskirstymo kriterijų, kuris realiai atspindi šių prekių ir (arba) paslaugų naudojimo proporcijas.
  4. Vietos mokesčio administratorius, norėdamas nurodyti PVM mokėtojui taikyti kitą pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymo kriterijų, PVM mokėtojui privalo siųsti raštišką nurodymą, kuriame būtų išdėstyti argumentai, dėl kurių vietos mokesčio administratorius nurodo taikyti kitą paskirstymo kriterijų apskaičiuojant atskaitomą PVM, nei PVM mokėtojas taiko.
  5. Vietos mokesčio administratoriaus nurodytas paskirstymo kriterijus privalo būti taikomas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka tikslinant PVM atskaitą pradedant nuo tų kalendorinių metų, kuriais tas nurodymas buvo gautas.
  6. Visi vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuoroda į teisės aktą.