Vyriausybės nutarimai

2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 (suvestinė redakcija) - Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti

2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 (suvestinė redakcija) - Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS

DĖL PRIEMONIŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 6 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir įgyvendindama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva (ES) 2022/890, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
 1. Patvirtinti pridedamus:
  1. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašą;
  2. Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašą.

ATVEJŲ, KAI MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ NURODYTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJUI, KAD JO MOKESTINIS LAIKOTARPIS YRA KALENDORINIS MĖNUO, APRAŠAS

 1. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, apraše (toliau – šis Aprašas) nustatomi atvejai, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant į tai, kad šis PVM mokėtojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 2 arba 5 dalį kreipėsi dėl kitokio mokestinio laikotarpio ir (arba) jam kitoks mokestinis laikotarpis buvo nustatytas.
 2. Mokesčių administratorius turi teisę registruojamam PVM mokėtoju asmeniui nurodyti, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, jeigu iš šio asmens nustatytąja tvarka pareikalauta pateikti laidavimo arba garantijos dokumentą.
 3. Mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jeigu:
  1. susidaro ar paaiškėja tokios aplinkybės:
   1. neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, šio asmens savininkas ar tikrieji nariai neturi jokio privalomo registruoti turto;
   2. individualią veiklą vykdantis gyventojas, individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, ikiteisminio tyrimo metu yra įtariamasis ar kaltinamasis baudžiamojoje byloje dėl nusikaltimų ir (arba) baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai arba ekonomikai ir verslo tvarkai ar dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, ar dėl sukčiavimo arba turtinės žalos padarymo apgaule, arba kuris nors iš nurodytų asmenų yra teistas ir teistumas nėra išnykęs dėl kurio nors iš nurodytų nusikaltimų ir (arba) baudžiamųjų nusižengimų;
   3. individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, buvo bausti administracine nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už kurį nors iš šių administracinių nusižengimų:
    1. turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimą; turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotą pateikimą mokesčių administratoriui ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimą ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus; deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimą mokesčių administratoriui po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti; duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymą į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių;
    2. prekių pardavimą be dokumentų ir dokumentų suklastojimą;
    3. apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą;
    4. neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla;
    5. tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą;
    6. nelegalų darbą;
   4. ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį pateikimo pasikeitė individualios įmonės savininkas arba asmenį kontroliuojantis asmuo, o ankstesnis individualios įmonės savininkas arba asmenį kontroliuojantis asmuo atitiko šio Aprašo 3.1.1–3.1.3 papunkčiuose nustatytas aplinkybes, išskyrus tuos atvejus, kai asmenį kontroliuojantis asmuo pasikeitė dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas;
  2. paaiškėja, kad PVM mokėtojas vykdė sandorius (tiesiogiai ar per tarpininkus), kurie turėjo įtaką PVM prievolės dydžiui, su asmenimis, kurie:
   1. nedeklaravo mokesčių ir (arba) turi 1 500 eurų sumą viršijančią atitinkamo mokesčio mokestinę nepriemoką (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
   2. teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir (arba) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre;
   3. buvo išregistruoti iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatytais pagrindais arba buvo pradėta jų išregistravimo procedūra;
  3. PVM mokėtojui iškelta restruktūrizavimo byla;
  4. PVM mokėtojui iškelta bankroto byla;
  5. PVM mokėtojo patikrinimo metu apskaičiuojama papildomai mokėtina į biudžetą PVM suma, ne mažesnė kaip 300 eurų;
  6. ikiteisminio tyrimo įstaiga ar prokuroras pateikia mokesčių administratoriui duomenis apie pradėtą asmens veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję arba gali būti susiję su netinkamu mokestinių prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo įskaitymą ir grąžinimą).

ATVEJŲ, KAI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ UŽ TIEKIAMAS PREKES (TEIKIAMAS PASLAUGAS) IŠSKAITO IR SUMOKA PIRKĖJAS (KLIENTAS), APRAŠAS

 1. Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše (toliau vadinama – šis Aprašas) išvardyti kiti (be nustatytųjų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje) atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį (toliau vadinama – PVM) už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). Šiame punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka taikoma, jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas) yra asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), ir:
  1. Neteko galios nuo 2022-06-30
  2. tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba;
  3. Neteko galios nuo 2022-06-30
  4. Neteko galios nuo 2022-06-30
  5. tiekiami mobilieji telefonai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai.
 2. Šio Aprašo 1 punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka netaikoma, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šio Aprašo 1 punkte nurodytais atvejais šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

NUTARIMAS

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOJE

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
 1. Patvirtinti Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisykles (pridedama).
 2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas užsienio keleivio – asmens, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, ‑ prašymu privalo pažymėti kitų valstybių narių teisės aktų nustatytus dokumentus, kuriais įforminamas prekių tiekimas užsienio keleiviui, žyma, kuria patvirtinamas prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos. Muitinės pareigūnas, prieš dėdamas žymą, patikrina, ar dokumente nurodytos prekės išvežamos iš Europos Sąjungos teritorijos.).
 3. Nustatyti, kad:
  1. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
  2. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
  3. Šio nutarimo 1 punkte nustatytos sąlygos taikomos prekėms, įsigytoms nuo 2020 m. liepos 1 d.
  4. Šio nutarimo 2 punktas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigytoms prekėms.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIGYTAS IR IŠ EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOS IŠGABENTAS PREKES GRĄŽINIMO ASMENIMS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOJE, TAISYKLĖS

 1. Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama, kokiais atvejais ir tvarka pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sumokėtas už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes, grąžinamas užsienio keleiviams – asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje.
 2. PVM grąžinamas tik už prekes, įsigytas iš šių prekybininkų:
  1. PVM mokėtojų, kurie verčiasi prekyba prekybai skirtose patalpose;
  2. PVM mokėtojų, besiverčiančių gamyba ir prekiaujančių savo ir (arba) kitų asmenų pagaminta produkcija atskirose nuo gamybos patalpose.
 3. Užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM), nurodyta PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijoje (toliau – deklaracija), turi būti ne mažesnė kaip 40 eurų. Skaičiuojant 40 eurų sumą, neatsižvelgiama į prekių, nurodytų Taisyklių 4 punkte, vertę.
 4. Negrąžinamas PVM už prekes, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams.
 5. Prekės, už kurias užsienio keleiviui grąžinamas PVM, išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos metu turi atitikti abi šias sąlygas:
  1. prekės neturi turėti akivaizdžių naudojimo (vartojimo) požymių, etikečių ar kitų ženklinimo priemonių panaikinimo požymių. Vertindamas atitiktį šiai sąlygai, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas gali atsižvelgti ir į kitus prekių išvaizdos požymius, kurių visuma neturėtų kelti įtarimo, kad prekės pradėtos naudoti (vartoti);
  2. prekės neturi būti pakeisto pavidalo.
 6. Prekybininkai užsienio keleiviui grąžinti PVM gali patys arba gali naudotis tarpininkų – kitų asmenų, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, paslaugomis.
 7. Patalpose, kuriose vykdoma prekyba, prie kasos turi būti užrašas anglų kalba „Tax free shopping“. Užsienio keleiviui, pageidaujančiam už įsigytas prekes susigrąžinti PVM, PVM grąžinimo sąlygos (anglų ar kitomis užsienio kalbomis) turi būti pateikiamos spausdintine forma (lankstinukas, brošiūra arba panašiai) arba užsienio keleiviui turi būti pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje jis galėtų susipažinti su PVM grąžinimo sąlygomis. PVM grąžinimo sąlygose taip pat turi būti nurodytas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu jis imamas).
 8. Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM už prekes, įsigytas iš prekybininko, privalo šiam prekybininkui pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatybės) kortelę, nuolatinį leidimą gyventi ar dirbti trečiojoje valstybėje ir panašiai).
 9. Prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją. Užpildytą deklaraciją prekybininkas perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema (toliau – e. sistema). Jeigu užsienio keleivis pageidauja, prekybininkas turi atspausdinti deklaraciją arba pateikti interneto svetainės nuorodą, kuria naudodamasis užsienio keleivis galėtų atsispausdinti deklaraciją pats. Deklaracijos formą, deklaracijai užpildyti reikalingus duomenis ir deklaracijos perdavimo naudojant e. sistemą tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija, suderinusi su Muitinės departamentu.
 10. Deklaracija gali būti įforminta:
  1. pagal kiekvieną prekių pardavimą įforminantį kasos aparato kvitą ar kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą (toliau – atsiskaitymo dokumentai) arba
  2. pagal visus atsiskaitymo dokumentus už visas užsienio keleivio per vieną kalendorinę dieną iš to paties prekybininko kelis kartus įsigytas prekes.
 11. PVM grąžinamas, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtinamas e. sistemos priemonėmis. Jeigu e. sistema prekių išvežimas nepatvirtinamas dėl atitikties Taisyklėse nustatytoms sąlygoms tikrinimo arba toks patvirtinimas negalimas dėl e. sistemoje iškilusių techninių kliūčių, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas atspausdina deklaraciją ir prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtina ant jos uždėdamas žymą. Dėdamas žymą muitinės pareigūnas turi patikrinti iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamų prekių atitiktį Taisyklėse nustatytoms sąlygoms.
 12. Jeigu prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte patvirtinamas e. sistemos priemonėmis, informacija apie prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos per e. sistemą pateikiama prekybininkui.
 13. Jeigu prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtina Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūnas, uždėdamas žymą ant deklaracijos, užsienio keleivis prekybininkui, iš kurio prekės pirktos, arba tarpininkui, sudariusiam sutartį su prekybininku, iš kurio šis užsienio keleivis įsigijo prekes, turi pateikti deklaraciją su žyma, kuria patvirtinamas prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos, kartu su atsiskaitymo dokumentais.
 14. Užsienio keleiviui jo sumokėtas PVM grąžinamas, jeigu jis visus muitinės formalumus, susijusius su prekių išgabenimu iš Europos Sąjungos teritorijos, atlieka ne vėliau kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos.
 15. Jeigu užsienio keleiviui PVM grąžina tarpininkas pagal užsienio keleivio pateiktą deklaraciją su Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės muitinės pareigūno žyma, tarpininkas privalo grąžinti prekybininkui deklaracijos, kuria remdamasis grąžino užsienio keleiviui PVM, ir atsiskaitymo dokumentų originalus. Atsiskaitymo dokumentų kopijos prekybininkui gali būti grąžinamos ir elektronine forma, tačiau, esant rašytiniam prekybininko arba mokesčių administratoriaus prašymui, tarpininkas šių dokumentų originalus privalo pateikti prekybininkui arba mokesčių administratoriui per 2 savaites nuo prašymo gavimo dienos.
 16. Grąžinama suma pervedama į užsienio keleivio nurodytą sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje arba grąžinama kitais būdais. Visais atvejais iš grąžinamos PVM sumos turi būti atimamas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu atlygis imamas), taip pat mokėjimo ar kredito įstaigų paslaugų kaina (jeigu grąžinamas PVM pervedamas į sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje).