Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

VMI video įrašas apie prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares apmokestinimo PVM pakeitimus nuo 2020 metų.

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos numeris - FR0564.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-119 redakcija)

PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FR0564 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. ATASKAITOS PATEIKIMO IR UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 3. ATASKAITOS PAGRINDINIO LAPO IR ATASKAITOS PAGRINDINIO LAPO PAPILDOMO LAPO UŽPILDYMAS
 4. FR0564R PRIEDO „PREKIŲ IŠVEŽIMO, KAI JOS PRISTATOMOS, KAD BŪTŲ PATIEKTOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ, ATASKAITA“ UŽPILDYMAS
 5. FR0564T PRIEDO „PREKIŲ TIEKIMO, KAI JOS BUVO PRISTATYTOS, KAD BŪTŲ PATIEKTOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ, ATASKAITA“ IR ŠIO PRIEDO PAPILDOMO LAPO UŽPILDYMAS
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares ataskaitos formos FR0564 ir jos priedų FR0564R ir FR0564T (toliau visi kartu – ataskaita) užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva 2006/112/EB), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. Ataskaitos pagrindinis lapas – forma FR0564;
   2. Ataskaitos pagrindinio lapo papildomas lapas – forma FR0564P;
   3. ES valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – kitoje ES valstybėje narėje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju registruotas asmuo, kuriam suteiktas tos ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas;
   4. ES valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – atskiras kodas, kurį suteikia valstybės narės, nepažeisdamos Direktyvos 2006/112/EB 213-216 straipsnių nuostatų, ir kuris yra naudojamas, sudarant sandorius ES;
   5. Trikampė prekyba – tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo nugabenamos į trečią ES valstybę narę, kurioje iš karto patiekiamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui;
   6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.
  4. Ataskaitas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais įregistruoti asmenys (toliau – PVM mokėtojai) per kalendorinį mėnesį:
   1. PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, taikydami 0 procentų PVM tarifą, kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiekę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes, neatsižvelgdami į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabeno, įskaitydami:
    1. ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektas ir iš Lietuvos išgabentas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes;
    2. PVM įstatymo 35 straipsnyje nustatytomis sąlygomis į kitą ES valstybę narę išgabentas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiektas ir PVM įstatymo 49 straipsnyje nustatyta tvarka, taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamas prekes;
    3. PVM įstatymo 42 straipsnyje nurodytomis sąlygomis išgabentas prekes, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ir buvo patiektos;
   2. PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, taikydami 0 procentų PVM tarifą, verslo tikslais disponuojamas prekes pervežę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, kai prekes taip perveža patys PVM mokėtojai ar jų užsakymu – kiti asmenys, ir toks prekių pervežimas pagal PVM įstatymo 51 straipsnio nuostatas laikomas prekių tiekimu už atlygį;
   3. PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka įsigytas iš vienos ES valstybės narės į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes toje kitoje ES valstybėje narėje iš karto patiekę tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams (trikampė prekyba);
   4. suteikę paslaugų, kurių teikimo vieta, remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė (pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatoms), išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą;
   5. gavę visą ar dalį atlygio (avanso) už paslaugas, nurodytas Taisyklių 4.4 papunktyje, ankstesnį kalendorinį mėnesį nei suteikiamos paslaugos;
   6. iš šalies teritorijos išgabenę prekes, skirtas pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą (įskaitant atvejus, kai yra keičiamas tokias išgabentas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ir / arba atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte).
  5. Ataskaitos nepateikimas, įskaitant atvejus, kai yra parengta preliminari ataskaita, laikomas PVM mokėtojo patvirtinimu, kad jis netiekė prekių ir / ar neteikė paslaugų į kitas ES valstybes nares kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams Taisyklių 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytais atvejais ir / ar negavo viso ar dalies atlygio (avanso) Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytu atveju, ir / ar iš šalies teritorijos neišgabeno prekių, skirtų pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą Taisyklių 4.6 papunktyje nurodytu atveju, ir / ar nepargabeno prekių atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte.
  6. Ataskaita yra mėnesinė ir turi būti pateikiama iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos, išskyrus tuos atvejus, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį mėnesį:
   1. išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo;
   2. yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.
  7. Patiektų prekių / suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė ataskaitoje turi būti įrašoma tą kalendorinį mėnesį, kurį PVM mokėtojui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už į kitą ES valstybę narę (taikant 0 procentų PVM tarifą) patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas kitoje ES valstybėje narėje (įskaitant tų išgabentų prekių, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, tiekimą). Jeigu ankstesnį kalendorinį mėnesį nei buvo suteiktos paslaugos už jas buvo gautas avansas, deklaruojama suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė sumažinama gautu avansu.

   Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytu atveju gaunamas avansas deklaruojamas tą kalendorinį mėnesį, kurį yra gautas.

   Taisyklių 4.6 papunktyje nurodytu atveju informacija apie asmenų, nurodytų PVM įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar to paties straipsnio 2 dalyje, PVM mokėtojų kodus ir informacija apie bet kokį pateiktos informacijos pasikeitimą (įskaitant atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte) pateikiama tą kalendorinį mėnesį, kurį buvo išgabentos (pargabentos atgal) prekės arba pasikeitė informacija.

  8. Pateikta praėjusio ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) ataskaita turi būti tikslinama visa (t. y. turi būti įrašomi visi, ne tik tikslinamieji, duomenys, įskaitant ir atitinkamus ataskaitos priedus) tą kalendorinį mėnesį, kurį buvo patiektos prekes ir / ar suteiktos paslaugos, ir / ar gauti avansai, ir / ar iš šalies teritorijos išgabentos prekės, skirtos pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą (įskaitant atvejus, kai yra keičiamas tokias išgabentas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ir / arba atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte). Taisyklių 32 ir 58 punktuose nurodytais atvejais, praėjusio ataskaitinio laikotarpio ataskaita turi būti tikslinama tą mokestinį laikotarpį, kurį paaiškėjo atitinkamos aplinkybės.
  9. Tuo atveju, jeigu ataskaita yra tikslinama dėl tiekimų, nurodytų 4.1 – 4.3 papunkčiuose, tai kartu su ataskaita mokesčių administratoriui per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymint „Paaiškinimas dėl tikslinimo“, turi būti pateiktas laisvos formos paaiškinimas, kuriame būtų nurodytos priežastys, dėl kurių yra tikslinama ataskaita.
 2. ATASKAITOS PATEIKIMO IR UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Ataskaitos teikiamos, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

   Užpildytos ataskaitos turi būti pateiktos elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu ataskaitos teikiamos per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų taisyklių patvirtinimo“.

  2. Ataskaitose nurodomos sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių taip: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 ir daugiau centų – laikomi sveiku skaičiumi:
   1. prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ataskaitoje nurodoma eurais;
   2. prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso (-) ženklą, nepridedama jokių kitų specialiųjų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).
 3. ATASKAITOS PAGRINDINIO LAPO IR ATASKAITOS PAGRINDINIO LAPO PAPILDOMO LAPO UŽPILDYMAS

  1. 1 laukelyje įrašomas PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.
  2. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).
  3. 3 laukelyje įrašomas PVM mokėtojo kodas be prefikso „LT“.
  4. 4 laukelis neužpildomas.
  5. 5 laukelis neužpildomas.
  6. 7 laukelyje „Metai“ turi būti įrašomi ataskaitinio laikotarpio metai (pvz., 2019).
  7. 8 laukelyje turi būti užpildoma tik dalis „Mėnuo“, kur galimos reikšmės nuo 1 iki 12.
  8. Viena ataskaitos pagrindinio lapo eilutė (10–14, 18 laukeliai) skirta visiems duomenims apie vienam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui, t. y. pirkėjui, patiektas visas prekes ir / ar suteiktas visas paslaugas, nurodytas Taisyklių 4.1–4.5 papunkčiuose, išskyrus Taisyklių 4.1.3 papunktį, per kalendorinį mėnesį įrašyti. Jei tokie konkretaus ES valstybės narės PVM mokėtojo duomenys įrašomi į dvi ar daugiau eilučių, tos eilutės laikomos neteisingai užpildytomis.
   1 Pavyzdys:

   2019 m. gegužės 4 d. įmonė A, Lietuvos PVM mokėtoja, už 10 000 eurų perka stakles iš Vokietijos įmonės X, kurios PVM mokėtojo kodas Vokietijoje yra DE123456789, nugabena jas į Belgiją, kur iš karto už 13 000 eurų parduoda Belgijos įmonei Y, įsiregistravusiai PVM mokėtoja Belgijoje, kurios PVM mokėtojo kodas Belgijoje – BE0987654321. Įmonė A nurodo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą PVM sąskaitoje faktūroje. Už nurodytas stakles Belgijos įmonė Y 2019 m. balandžio mėnesį buvo sumokėjusi 1 000 eurų avansą Lietuvos įmonei A.

   Įmonė A 2019 m. gegužės mėnesį Belgijos įmonei Y taip pat atliko siuvimo paslaugų už 6 500 eurų, t. y. pasiuvo gaminių iš audinių, priklausančių minėtam Belgijos PVM mokėtojui, taip pat gavo 2 000 eurų avansą už planuojamas atlikti siuvimo paslaugas per 2019 m. birželio mėnesį. Už suteiktas per 2019 m. gegužės mėnesį siuvimo paslaugas 2019 m. balandžio mėnesį įmonei A buvo sumokėtas 1 000 eurų avansas.

   2019 m. balandžio mėnesio ataskaitoje įmonė A turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „0987654321“, 18 laukelyje (Paslaugų vertė) – „1 000“ (2019 m. balandžio mėnesį sumokėtas avansas už siuvimo paslaugas, kurios bus atliktos 2019 m. gegužės mėnesį).

   2019 m. gegužės mėnesio ataskaitoje įmonė A turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „0987654321“, 14 laukelyje (Prekių vertė (trikampė prekyba)) – „13 000“ (Belgijos įmonei parduotų staklių vertė), 18 laukelyje (Paslaugų vertė) – „7 500“ (likusio atlygio dalis už per 2019 m. gegužės mėnesį atliktas siuvimo paslaugas (5 500) ir gauto avanso (2 000) už 2019 m. birželio mėnesį planuojamas suteikti siuvimo paslaugas suma).

  9. 10 laukelis užpildomas automatiškai.
  10. 11 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės, kurioje PVM mokėtoju registruotas atitinkamų prekių ir / arba paslaugų pirkėjas arba kurioje PVM mokėtoju registruotas disponuojamas prekes verslo tikslais pervežantis Lietuvos PVM mokėtojas (toliau – ES valstybės narės pirkėjas), dviraidis kodas (prefiksas).
  11. 12 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės pirkėjo, PVM mokėtojo, kodas, kuris turi atitikti tos ES valstybės narės kodų struktūrą, nurodytą Europos Komisijos tinklalapyje, be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių specialiųjų simbolių (diakritinių ženklų, brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.
  12. 13 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) Taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė, išskyrus Taisyklių 4.1.3 papunktyje nurodytą atvejį.
  13. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais atvejais (trikampė prekyba) patiektų prekių apmokestinamoji vertė.
  14. 18 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytais atvejais suteiktų paslaugų, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, apmokestinamoji vertė ir / ar Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytais atvejais gauto viso ar dalies atlygio (avanso) vertė.
  15. Duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas 11 laukelis „Valstybės kodas“ ir / arba 12 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“, ir / arba nė vienas iš trijų laukelių: 13 laukelis „Prekių vertė“, 14 laukelis „Prekių vertė (trikampė prekyba)“ arba 18 laukelis „Paslaugų vertė“.
  16. Duomenys eilutėje laikomi neteisingais, jei 11 laukelyje „Valstybės kodas“ ir 12 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas“ nurodyti PVM mokėtojų kodai:
   1. neatitinka ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų ir / arba
   2. negalioja (neegzistuoja), išskyrus atvejus, kai prekės yra grąžinamos (paslaugų atsisakoma), o prekių grąžinimo metu (paslaugų atsisakymo metu) kitos ES valstybės narės asmens (pirkėjo) PVM mokėtojo kodas (nurodytas pirkimo metu) nebegalioja.
  17. 15 laukelis užpildomas automatiškai.
  18. 16 laukelis užpildomas automatiškai.
  19. 17 laukelis ir laukelis „Papildomas lapo numeris“ užpildomi automatiškai.
  20. Kai ataskaitos pagrindiniame lape neužtenka eilučių duomenims apie prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą į kitas ES valstybes nares įrašyti, turi būti užpildomi ataskaitos pagrindinio lapo papildomi lapai, kuriems užpildyti mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.
  21. Ankstesniais laikotarpiais patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, nurodytų Taisyklių 4.1–4.5 papunkčiuose, išskyrus Taisyklių 4.1.3 papunktį, apmokestinamųjų verčių pasikeitimai nurodomi to ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) ataskaitos pagrindiniame lape (ar ataskaitos pagrindinio lapo papildomame lape), kurį jie buvo įforminti kreditiniais ir / arba debetiniais dokumentais, iš patiektų prekių ar suteiktų paslaugų vertės atimant (kai pardavimo vertė mažinama) arba pridedant (kai pardavimo vertė didinama) patikslintas prekių ar paslaugų apmokestinamąsias vertes.

   Tokiais atvejais atitinkamuose laukeliuose (13, 14 ir 18) įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso (-) ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę. Įrašomos sumos taip pat gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.

   2 Pavyzdys:

   Lietuvos PVM mokėtoja, įmonė A, 2018 m. vasario 20 d. su Belgijos įmone B, PVM mokėtoja, kurios PVM mokėtojos kodas Belgijoje BE0555555555, sudaro savos gamybos baldų pardavimo už 11 500 eurų sutartį. Sutarties sąlygose numatyta, kad tuo atveju, jei Belgijos įmonė B už baldus sumokės per dvi savaites, Lietuvos įmonė A jai suteiks 5 procentų nuolaidą. 2018 m. vasario 24 d. Lietuvos įmonė A savo transportu išgabena prekes Belgijos įmonei B ir išrašo 11 500 eurų PVM sąskaitą faktūrą. Įmonė A PVM sąskaitoje faktūroje įrašo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą. Belgijos B įmonė, vykdydama 2018 m. vasario 20 d. pasirašytos sutarties sąlygas ir priėmusi atgabentas prekes (baldus), po 10 dienų į Lietuvos įmonės A sąskaitą perveda visą atlygio sumą. Lietuvos įmonė A 2018 m. kovo 6 d. išrašo -575 eurų kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Lietuvos įmonė A 2018 m. kovo mėnesio ataskaitoje turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „0555555555“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „-575“.

 4. FR0564R PRIEDO „PREKIŲ IŠVEŽIMO, KAI JOS PRISTATOMOS, KAD BŪTŲ PATIEKTOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ, ATASKAITA“ UŽPILDYMAS

  1. FR0564R priede turi būti pateikiami duomenys apie prekes įsigyjančius apmokestinamuosius asmenis, kuriems ketinama tiekti prekes, kurios išvežamos iš šalies teritorijos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje (įskaitant atvejus, kai yra keičiamas tokias išgabentas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ir / arba atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte), ir informacija apie atliktą veiksmą. Tuo atveju, jeigu tam pačiam prekes įsigyjančiam apmokestinamajam asmeniui, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tą patį mokestinį laikotarpį prekės buvo išgabentos kelis kartus, tai toks prekių išgabenimas yra deklaruojamas vienoje eilutėje.

   Tuo atveju, jeigu apmokestinamąjį asmenį, kuriam pristatomos prekės, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tą patį mokestinį laikotarpį, kurį išgabenamos prekės, pakeičia kitas apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tai FR0564R priede turi būti nurodomi abiejų apmokestinamųjų asmenų duomenys.

   Tuo atveju, jeigu apmokestinamąjį asmenį, kuriam pristatomos prekės, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tą patį mokestinį laikotarpį, kurį išgabenamos prekės, kelis kartus pakeičia tas pats kitas apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tai FR0564R priede to kito apmokestinamojo asmens duomenys deklaruojami vienoje eilutėje.

   Tuo atveju, jeigu prekės tą patį mokestinį laikotarpį yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte, iš to paties apmokestinamojo asmens, kuriam prekės buvo pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje, kelis kartus, tai toks prekių pargabenimas yra deklaruojamas vienoje eilutėje.

  2. 2, 3, 7, 8 laukeliai ir laukelis „Priedo lapo numeris“ užpildomi automatiškai.
  3. R1 laukelis „Eilutės numeris“ užpildomas automatiškai.
  4. R2 laukelyje „Veiksmas“ nurodomas veiksmas:
   1. „1 – išvežimas“, kai prekės yra išvežamos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, nurodomas veiksmas „1 išvežimas“;
   2. „2 – perdavimas“, kai per 12 mėnesių nuo prekių atgabenimo į kitą valstybę narę PVM įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą asmenį pakeičia kitas apmokestinamasis asmuo ir tenkinamos kitos PVM įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės;
   3. „3 – grąžinimas“ prekių, pristatytų, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, pargabenimas atgal į valstybę narę, iš kurios prekės buvo išgabentos, jeigu teisė disponuoti tokiomis prekėmis kaip jų savininkui nebuvo perduota kitam apmokestinamajam asmeniui, o prekės grąžinamos per 12 mėnesių terminą;
   4. „4 – anuliavimas“, Taisyklių 43 punkte nustatytais atvejais, taisant neteisingai nurodytus duomenis.
  5. R3 laukelyje „Valstybės kodas“ turi būti nurodomas ES valstybės narės, kurioje prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės buvo pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje (įskaitant atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte), įregistruotas PVM mokėtoju ir į kurią atgabenamos prekės, dviraidis kodas (prefiksas).
  6. R4 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ turi būti nurodomas prekes įsigyjančio apmokestinamojo asmens, kuriam prekės buvo pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje (įskaitant atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte), įregistruoto PVM mokėtoju ES valstybėje narėje, į kurią atgabenamos prekės, PVM mokėtojo kodas, kuris turi atitikti tos ES valstybės narės kodų struktūrą, nurodytą Europos Komisijos tinklalapyje, be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių specialiųjų simbolių (diakritinių ženklų, brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.
  7. R5 ir R6 laukeliai užpildomi tik Taisyklių 36.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai yra keičiamas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės buvo pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje.
  8. R5 laukelyje „Kitas valstybės kodas“ turi būti nurodomas ES valstybės narės, kurioje prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, įregistruotas PVM mokėtoju ir į kurią atgabentos prekės, dviraidis kodas (prefiksas).
  9. R6 laukelyje „Kitas ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ turi būti nurodomas kito, prekes įsigyjančio apmokestinamojo asmens, kuriam prekės pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje (t. y. asmens, į kurį keičiamas apmokestinamasis asmuo, kuriam buvo ketinama tiekti prekes), įregistruoto PVM mokėtoju ES valstybėje narėje, į kurią atgabentos prekės, PVM mokėtojo kodas, kuris turi atitikti tos ES valstybės narės kodų struktūrą, nurodytą Europos Komisijos tinklalapyje, be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių specialiųjų simbolių (diakritinių ženklų, brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.
  10. Tuo atveju, kai yra keičiamas jau kartą anksčiau pakeistas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės buvo pristatytos, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tai R3 ir R4 laukeliuose turi būti nurodoma informacija apie tokį anksčiau pakeistą asmenį.
  11. Tuo atveju, jeigu nurodant apmokestinamąjį asmenį, kuriam pristatomos prekės, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje, padaroma klaida ir nurodomas ne tas apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės pristatomos pagal PVM įstatymo 42 straipsnyje nurodytas sąlygas, tai tokia klaida taisoma (išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 44 punkte):
   1. vienoje eilutėje, užpildomi R2 laukelis, kuriame pasirenkamas veiksmas „4 – anuliavimas“, bei R3 ir R4 laukeliai, kuriuose pagal Taisyklių 37 ir 38 punktų nuostatas nurodoma klaidinga informacija apie tą asmenį, kuris buvo nurodytas anksčiau pateiktoje ataskaitoje;
   2. kitoje eilutėje, užpildomi R2 laukelis, kuriame pasirenkamas veiksmas „1 – išvežimas“, bei R3 ir R4 laukeliai, kuriuose pagal Taisyklių 37 ir 38 punktų nuostatas nurodoma teisinga informacija apie tą asmenį, kuriam pristatomos prekės, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnyje.
  12. Tuo atveju, jeigu yra suklystama užpildant R5 ir R6 laukelius ir nurodomas ne tas apmokestinamasis asmuo, kuriam pristatomos prekės, kad vėliau būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip tai apibrėžta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje (įskaitant Taisyklių 42 punkte nurodytus atvejus), arba suklystama užpildant R2 laukelį ir nurodomas ne tas veiksmas, tai tokia klaida taisoma pateikiant teisingai užpildytą ataskaitą (Taisyklių 43 punkto nuostatos yra netaikomos).
  13. Duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas nors vienas iš šių laukelių: R2 laukelis „Veiksmas“, R3 laukelis „Valstybės kodas“ arba R4 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“.

   Tais atvejais, kai deklaruojamas Taisyklių 36.2 papunktyje nurodytas veiksmas, duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas nors vienas iš šių laukelių: R2 laukelis „Veiksmas“, R3 laukelis „Valstybės kodas“, R4 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“, R5 laukelis „Kitas valstybės kodas“ arba R6 laukelis „Kitas ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“.

  14. Duomenys eilutėje laikomi neteisingais, jeigu:
   1. R3 laukelyje „Valstybės kodas“ ir R4 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ nurodyti PVM mokėtojų kodai:
    1. neatitinka ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų ir / arba
    2. negalioja (neegzistuoja);
   2. R2 laukelyje „Veiksmas“, R3 laukelyje „Valstybės kodas“ ir / arba R4 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ tie patys duomenys nurodomi kelis kartus;
   3. R5 laukelyje „Kitas valstybės kodas“ ir R6 laukelyje „Kitas ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ nurodyti PVM mokėtojų kodai:
    1. neatitinka ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų ir / arba
    2. negalioja (neegzistuoja);
   4. R3 laukelyje „Valstybės kodas“ ir R5 laukelyje „Kitas valstybės kodas“ nesutampa nurodytas ES valstybės narės dviraidis kodas (prefiksas).
  15. Kai ataskaitos FR0564R priede neužtenka eilučių duomenims apie prekių išvežimą į kitas ES valstybes nares įrašyti, turi būti užpildomi FR0564R priedo papildomi lapai, kuriems užpildyti mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.
 5. FR0564T PRIEDO „PREKIŲ TIEKIMO, KAI JOS BUVO PRISTATYTOS, KAD BŪTŲ PATIEKTOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ, ATASKAITA“ IR ŠIO PRIEDO PAPILDOMO LAPO UŽPILDYMAS

  1. FR0564T priede turi būti pateikiami duomenys apie Taisyklių 4.1.3 papunktyje nurodytų prekių tiekimą. Tuo atveju, jeigu tam pačiam prekes įsigyjančiam apmokestinamajam asmeniui, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, tą patį mokestinį laikotarpį prekės buvo patiektos kelis kartus, tai toks prekių tiekimas yra deklaruojamas vienoje eilutėje (jei deklaruojama keliose eilutėse, laikoma, kad tos eilutės yra užpildytos neteisingai).
  2. 2, 3, 7, 8 laukeliai ir laukelis „Papildomo lapo numeris“ užpildomi automatiškai.
  3. T1 laukelis „Eilutės numeris“ užpildomas automatiškai.
  4. T2 laukelyje „Valstybės kodas“ turi būti nurodomas ES valstybės narės, į kurią buvo PVM įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka atgabentos prekės ir kurioje prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam patiektos prekes, įregistruotas PVM mokėtoju, dviraidis kodas (prefiksas).
  5. T3 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ turi būti nurodomas prekes įsigyjančio apmokestinamojo asmens, kuriam buvo patiektos PVM įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka atgabentos prekės, įregistruoto PVM mokėtoju ES valstybėje narėje, į kurią buvo atgabentos prekės, PVM mokėtojo kodas, kuris turi atitikti tos ES valstybės narės kodų struktūrą, nurodytą Europos Komisijos tinklalapyje, be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių specialiųjų simbolių (diakritinių ženklų, brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.
  6. T4 laukelyje „Prekių vertė“ turi būti įrašoma bendra T3 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) Taisyklių 4.1.3 papunktyje nurodytu atveju patiektų prekių apmokestinamoji vertė.
  7. T5 laukelis „Visa šio lapo (T4 laukelių) suma“ užpildomas automatiškai.
  8. T6 laukelis „Šio lapo ir visų T priedo papildomų lapų T4 laukelių suma“ užpildomas automatiškai.
  9. Duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas nors vienas iš šių laukelių: T2 laukelis „Valstybės kodas“, T3 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ arba T4 laukelis „Prekių vertė“.
  10. Duomenys eilutėje laikomi neteisingais, jeigu T2 laukelyje „Valstybės kodas“ ir T3 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo)“ nurodyti PVM mokėtojų kodai:
   1. neatitinka ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų ir / arba
   2. negalioja (neegzistuoja), išskyrus atvejus, kai prekės yra grąžinamos, o prekių grąžinimo metu kitos ES valstybės narės asmens (pirkėjo) PVM mokėtojo kodas (nurodytas pirkimo metu) nebegalioja.
  11. Ankstesniais laikotarpiais Taisyklių 4.1.3 papunktyje nurodytų patiektų prekių apmokestinamųjų verčių pasikeitimai nurodomi to ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) FR0564T priede, kurį jie buvo įforminti kreditiniais ir / arba debetiniais dokumentais, iš patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės atimant (kai pardavimo vertė mažinama) arba pridedant (kai pardavimo vertė didinama) patikslintas prekių apmokestinamąsias vertes.

   Tokiais atvejais T4 laukelyje „Prekių vertė“ įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso (-) ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių apmokestinamąją vertę. Įrašomos sumos taip pat gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.

  12. Kai ataskaitos FR0564T priede neužtenka eilučių duomenims apie prekių tiekimą į kitas ES valstybes nares įrašyti, turi būti užpildomi FR0564T priedo papildomi lapai FR0564TP, kuriems užpildyti mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais, pateikto laisvos formos paaiškinimo, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių yra tikslinama ataskaita, pagrįstumas vertinamas kontrolės ar kitų administracinių veiksmų metu.
  2. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.