Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija FR0516

 1. Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formą galite parsisiųsti iš čia.
 2. Deklaracijos pildymo taisyklės. Tekstas žemiau.
 3. VMI videoįrašas apie metinės PVM deklaracijos pateikimo tvarką.

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-140

(paskutiniai pakeitimai 2016 06 08 įsakymu Nr. VA-77 (nuo 2016 10 01))

METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A BEI FR0516B FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR FR0516A FORMOS BEI FR0516B FORMOS UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 3. BENDRŲJŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMĄ IR FR0516A BEI FR0516B FORMAS
 4. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS UŽPILDYMAS
 5. METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS PRIEDO FR0516A FORMOS „NUO 2002-07-01 ĮSIGYTO (PASIGAMINTO) ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PVM ATSKAITOS METINĖS TIKSLINIMO SUMOS APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS
 6. METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS PRIEDO FR0516B FORMOS „IKI 2002-06-30 ĮSIGYTO (PASIGAMINTO) ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PVM ATSKAITOS METINĖS TIKSLINIMO SUMOS APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS
 7. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A FORMOS BEI FR516B FORMOS TIKSLINIMAS
 8. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A FORMOS BEI FR516B FORMOS PATEIKIMAS
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos (toliau – metinė PVM deklaracija), jos priedų FR0516A formos „Nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas“ (toliau – FR0516A forma) ir FR0516B formos „Iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas“ (toliau – FR0516B forma), užpildymo tvarką.
  2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ).
  3. Metinę PVM deklaraciją privalo pateikti:
   1. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui netaikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos) pirkimo (importo) PVM paskirstė PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai. Tie mokėtojai turi patikslinti PVM atskaitą perskaičiuodami PVM atskaitos procentą pagal faktinius kalendorinių metų, kurių metinė PVM deklaracija teikiama, rodiklius;
   2. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie nuo 2002-07-01 įsigytą (pasigamintą) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus) ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos, naudojo ne vien PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti ir šio turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai. Pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas tikslinama nuo 2004-05-01 įsigyto kito ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 1 priedėlį yra 4 ir daugiau metų (iki 2004-04-30 įsigyto turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas 5 ir daugiau metų), pirkimo (importo) PVM atskaita. Šiame taisyklių papunktyje nurodyto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį buvo įtraukta į PVM atskaitą to įsigyto, pasigaminto turto ar atlikto pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM suma. PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti apskaičiuotą šio turto (įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą, perskaičiavus metinę ilgalaikio materialaus turto PVM atskaitos sumą pagal faktinius deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų rodiklius, reikalingus PVM atskaitos procentui nustatyti;
   3. PVM mokėtojai, kurių įsigyto (pasigaminto) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus) ir kito ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais faktiškai šis turtas buvo naudojamas tik PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti. Tie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti tokio ilgalaikio turto deklaruojamų kalendorinių metų metinę PVM atskaitos sumą;
   4. PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie buvo ekonominei veiklai priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį) ir šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai turto daliai (procentais), įtraukė į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę), negu buvo deklaruota, šio turto dalį (procentais). Tie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti metinę minėto turto PVM atskaitos sumą (ar jos dalį);
   5. PVM mokėtojai, kurių PVM įstatymo 128 str. 2 dalyje nurodyto, iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos ir kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo atskaityta, naudojimas deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais pasikeitė (palyginti su tuo laikotarpiu, kurį buvo atskaityta šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis). Šio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo įtrauktas į PVM atskaitą šio įsigyto, pasigaminto turto ar pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM. Šie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti tokio ilgalaikio turto metinę PVM atskaitos sumą.
  4. FR0516A ir FR0516B formos yra metinės PVM deklaracijos sudedamosios dalys (priedai) ir šiuos priedus užpildyti bei pateikti kartu su metine PVM deklaracija privalo šių taisyklių 3.2, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodyti PVM mokėtojai, kurie metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti PVM įstatymo 67, 70 ir 128 straipsnių nustatyta tvarka apskaičiuotą įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio turto PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą.
  5. Tuo atveju, jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos dalies, pagal kurią taisyklių 3.1–3.5 papunkčiuose nurodyta tvarka turi būti patikslinta PVM atskaita, dydis (procentais) nuo PVM atskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, metinė PVM deklaracija ir priedų FR0516A bei FR0516B formos iš viso gali būti neteikiamos.

   Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo pavyzdžiai pateikti šių taisyklių priede.

 2. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR FR0516A FORMOS BEI FR0516B FORMOS UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Metinė PVM deklaracija ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formos turi būti pildomos laikantis tokių taisyklių:
   1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
   2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijos.

    Kai į metinę PVM deklaraciją ir į priedų FR0516A bei FR0516B formas įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu formos atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti tarpeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejį, kai laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kurį įrašant tuščios vietos paliekamos laukelio dešinėje pusėje);

   3. tekstas turi būti rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
   4. metinėje PVM deklaracijoje ir prieduose nurodomos sumos eurais turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių taip: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 ir daugiau centų – laikomi euru; nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 procentu);
   5. prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso (-) ženklą, kai įrašomos neigiamos sumos, nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.);
   6. nepildomi laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašoma jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);
   7. kompiuteriniu būdu išspausdintose formose duomenys turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijų;
   8. kompiuteriniu būdu išspausdintose formose turi išlikti originalių formų proporcijos (atstumai tarp specialių ženklų, esančių formos kampuose, bei atstumai tarp specialių ženklų ir pildomų laukelių).
  2. Užpildytą metinę PVM deklaraciją turi pasirašyti jas pateikusio apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, vadovas (savininkas) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo). Kai metinę PVM deklaraciją pateikia fizinis asmuo, PVM mokėtojas, tai ją pasirašo pats fizinis asmuo, PVM mokėtojas. Kai metinę PVM deklaraciją pateikia PVM mokėtojas, užsienio apmokestinamasis asmuo, tai ją turi pasirašyti užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos pagrindinės įmonės arba jos filialo Lietuvoje įgaliotasis asmuo arba kitas įgaliotas atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą.
  3. Jei apmokestinamasis asmuo neturi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės, o apskaitos paslaugas teikia ir formas pildo pagal rašytinę sutartį kitas asmuo (įmonė), tai PVM deklaraciją turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to kito asmens (įmonės) įgaliotas asmuo (turi būti nurodomas to asmens vardas, pavardė ir įmonės, teikiančios paslaugą, pavadinimas bei kodas).
 3. BENDRŲJŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMĄ IR FR0516A BEI FR0516B FORMAS

  1. Metinės PVM deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė.
  2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) iš Mokesčių mokėtojų registro;
  3. 3 laukelyje – mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso „LT“);
  4. 4 laukelyje – buveinės adresas;
  5. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas ar telefonas pasiteirauti;
  6. 6 laukelio langelis „Patikslinta“ turi būti pažymimas „X“ ženklu, jeigu pateikiama atitinkamai patikslinta jau pateikta metinė PVM deklaracija ar jos priedų FR0516A forma bei FR0516B forma. Pateikiant pirminę deklaraciją ar jos priedą, „X“ ženklu turi būti pažymimas šios eilutės langelis „Pirminė“;
  7. 7 laukelyje – nurodoma metinės PVM deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena), kuri turi būti ne vėlesnė už metinės PVM deklaracijos ir jos priedų pateikimo AVMI datą;
  8. laukelyje „Registracijos Nr.“ – metinės PVM deklaracijos registracijos numeris pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintas Raštvedybos taisykles (Žin., 2002, Nr. 5-211) PVM mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;
  9. 8 laukelyje turi būti nurodomi deklaruojami ataskaitiniai kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama metinė PVM deklaracija ir jos priedai;
  10. 9 laukelyje turi būti nurodoma kartu su užpildyta metine PVM deklaracija pateikiamų jos priedų FR0516A formos ir/ar FR0516B formos lapų skaičius.
  11. Priedų FR0516A ir FR0516B formos laukelyje „Lapo numeris“ – turi būti nurodomas kartu su metine PVM deklaracija pateikiamų priedų FR0516A formos ir/ar FR0516B formos lapo numeris.
  12. Būtinai turi būti užpildyti metinės PVM deklaracijos 2, 3, 6 ir 8 laukeliai. Jeigu neužpildomas ar klaidingai užpildomas bent vienas iš šių laukelių, metinė PVM deklaracija laikoma nepateikta.
 4. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS UŽPILDYMAS

  1. 10 laukelyje turi būti įrašoma deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais, už kuriuos teikiama metinė PVM deklaracija, taikyta atskaitoma (priskirta PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai) įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM dalis (procentais). Ši dalis (procentais) turėjo būti apskaičiuota PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka ir buvo nurodyta mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje (iki 2004-06-25 teikiamos PVM deklaracijos FR0335 formos 55 laukelyje).
  2. 11 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai tenkanti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) (toliau – PVM atskaitos procentas), apskaičiuota PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius. Šis PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas kaip santykis praėjusių kalendorinių metų faktiškų pajamų (išskyrus patį PVM) iš PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodyto prekių tiekimo ir paslaugų teikimo su PVM mokėtojo praėjusių kalendorinių metų faktiškomis pajamomis (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos.
   1. Apskaičiuojant šį PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo pajamų iš bet kokios veiklos turi būti pridedamos jo gautų ir panaudotų subsidijų sumos. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-107 „Dėl subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 51- 1704, toliau –Tvarka) patvirtintos subsidijų ar dotacijų sumų pridėjimo prie PVM mokėtojo atlygio mišrios veiklos atveju taisyklės ir atvejai:
    1. prie PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos nepridedamos subsidijos, kurios remiantis PVM įstatymo 15 str. 5 dalimi įtraukiamos į apmokestinamąją vertę, subsidijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su veikla, nurodyta PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, ir subsidijos, kurios gaunamos pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį ir (arba) techninės pagalbos programas ir projektus;
    2. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija PVM įstatymo 67 straipsnyje nurodytam ilgalaikiam turtui įsigyti ar pasistatyti, tai tikslinant šio ilgalaikio turto PVM atskaitą, prie PVM mokėtojo faktinių pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos turi būti 10 metų po subsidijos ar dotacijos gavimo ir panaudojimo kasmet pridedama po 1/10 subsidijos ar dotacijos, panaudotos ilgalaikiam turtui, kurio PVM atskaita tikslinama 10 metų, įsigyti ar pasistatyti, ir 5 metus po subsidijos gavimo bei panaudojimo kasmet pridedama po 1/5 subsidijos ar dotacijos, panaudotos ilgalaikiam turtui, kurio atskaita tikslinama 5 metus, įsigyti;
    3. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija ilgalaikiam turtui, nurodytam PVM įstatymo 66 straipsnyje, įsigyti, tai tikslinant šio ilgalaikio turto PVM atskaitą prie PVM mokėtojo faktinių pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos turi būti pridedama visa praėjusiais kalendoriniais metais gautos ir panaudotos tokiam ilgalaikiam turtui įsigyti subsidijos ar dotacijos suma;
    4. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, tai tokios subsidijos ar dotacijos suma turi būti pridedama prie tų kalendorinių metų faktinių pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos, kuriais tokia subsidija ar dotacija finansinėje apskaitoje pripažįstama pajamomis;
    5. PVM mokėtojai, vykdantys vien PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytą veiklą, atskaitytos įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos dėl aukščiau nurodytų subsidijų ar dotacijų gavimo ir panaudojimo perskaičiuoti neturi.
   2. Pagal PVM įstatymo 60 str. 1 dalies nuostatas apskaičiuojant PVM atskaitos procentą neatsižvelgiama į PVM mokėtojo pajamas:
    1. iš ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, tiekimo;
    2. iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir PVM mokėtojas paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.
  3. 12 laukelyje turi būti įrašomas procentas, kuriuo 10 laukelyje nurodyta PVM atskaitos dalis (procentais) skiriasi nuo 11 laukelyje nurodytos, apskaičiuotos pagal faktiškus praėjusių kalendorinių metų rodiklius, PVM atskaitos dalies (procentais). Šio 12 laukelio skaičius gali būti teigiamas, kai 10 laukelyje nurodytas procentas yra didesnis už 11 laukelyje nurodytą procentą, arba neigiamas, t. y. su (-) ženklu, kai 10 laukelyje nurodytas procentas yra mažesnis už 11 laukelyje nurodytą procentą. Šis procentas apskaičiuojamas pagal tokią formulę: (10 lauk. – 11 lauk.) / 10 lauk. x100 proc.).
   1. Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas (nurodytas 11 laukelyje) nuo tais kalendoriniais metais naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais (12 laukelis), PVM atskaita gali būti netikslinama (pvz., kalendoriniais metais buvo naudota PVM atskaitos dalis (10 laukelis) – 60 proc., pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota PVM atskaitos dalis (11 laukelis) – 58 proc., tai PVM atskaitos dalys (procentais) skiriasi (12 laukelis) 3 procentais (60 proc. – 58 proc./60 proc.) ir PVM atskaita gali būti netikslinama. Kai šių taisyklių 23.1 punkte nurodytais atvejais PVM mokėtojas nenori tikslinti PVM atskaitos, tai jis nepildo 10, 11 ir 12 laukelių;
   2. kai 10 laukelyje nurodytas PVM atskaitos procentas yra mažesnis už 11 laukelyje nurodytą procentą, tai PVM mokėtojo už praėjusius kalendorinius metus apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti atitinkamai mažinama arba apskaičiuota grąžintina iš biudžeto PVM suma – atitinkamai didinama, todėl PVM mokėtojas gali pildyti 12 laukelį ir tada, kai 10 ir 11 laukeliuose įrašyti procentai skiriasi ir ne daugiau kaip 5 procentais.
  4. 13 laukelyje turi būti įrašoma praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai atskaityta PVM mokėtojo mišriai veiklai skirtų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma, taikant

   „pajamų“ kriterijų proporcingai priskirta PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti. Ši PVM atskaitos suma turėjo būti apskaičiuota PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka ir turėjo būti įtraukta į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas.

  5. 14 laukelyje turi būti įrašoma patikslinta faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta 13 laukelyje nurodyta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumos dalis, kuri apskaičiuojama taip: 13 laukelyje nurodyta suma padauginama iš 12 laukelyje nurodytų procentų ir dalijama iš 100 proc. Šio laukelio suma gali būti neigiama, t. y. pažymėta (-) ženklu, kai 12 laukelyje nurodytas skaičius yra neigiamas, arba teigiama, kai 12 laukelio skaičius yra teigiamas.
  6. 15 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 60 str. 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuota faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių ir (paslaugų), susijusių su PVM įstatymo 60 str. 2 dalyje nurodytu mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu turtu, pirkimo (importo) PVM sumos dalis. (Jeigu PVM mokėtojas PVM įstatymo 60 str. 2 dalyje nustatyta tvarka buvo suderinęs su vietos mokesčių administratoriumi taikyti kitokį mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų, negu PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nurodytas „pajamų“ kriterijus, tai pagal PVM įstatymo 60 str. 3 dalies nuostatas įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su šio ilgalaikio materialiojo turto naudojimu, pirkimo (importo) PVM turi būti skirstomas pagal tokį patį kriterijų, kaip ir paties to ilgalaikio materialaus turto vieneto.)
  7. 16 laukelyje turi būti įrašoma pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius patikslinta 15 laukelyje įrašyta PVM atskaitos suma. Šiai patikslintai sumai apskaičiuoti reikalingi duomenys (PVM atskaitos dalis (procentais)) imami iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A5 ir A8 laukelių tų eilučių, kuriose nurodyta konkretaus ilgalaikio turto vieneto, kurio pirkimo (importo) PVM suma buvo paskirstyta ne pagal „pajamų“, o pagal ploto, pajėgumų ar kitą kriterijų, PVM atskaitos procentas. (A5 laukelyje turi būti nurodyta atskaityta turto pirkimo dalis (procentais); A8 – apskaičiuota pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius PVM atskaitos dalis (procentais)). Patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama metinės PVM deklaracijos 15 laukelyje įrašytą faktiškai atskaitytą prekių ir paslaugų, susijusių su konkrečiu ilgalaikio turto vienetu, pirkimo (importo) PVM sumą, padauginus iš minėto priedo A5 ir A8 laukelių atitinkamose eilutėse, kuriose deklaruotas šis konkretus ilgalaikis turtas, nurodytų procentų skirtumo bei padalijus iš A5 laukelyje nurodytų procentų.

   Be to, šiame 16 laukelyje turi būti įrašoma patikslinta praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, jeigu PVM įstatymo 60 str. 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. lapkričio 12 įsakymo Nr. 356 (Žin., 2002, Nr. 110- 4880) nustatyta tvarka PVM mokėtojui mokesčių administratorius buvo nurodęs taikyti kitokį įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų, negu PVM mokėtojas buvo pasirinkęs. Šio 16 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.

  8. 17 laukelyje fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi įrašyti praėjusiais kalendoriniais metais atskaitytą įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su ekonominei veiklai priskirto ilgalaikio turto (ar jo dalies) naudojimu pirkimo (importo) PVM sumą ir atskaitytą prekių (paslaugų), susijusių su mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu (ekonominei veiklai priskirtu) turtu, pirkimo (importo) PVM sumą. Ši praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma ar jos dalis turėjo būti deklaruotos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje.
  9. 18 laukelyje fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi įrašyti pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius patikslintą 17 laukelyje įrašytą sumą. Įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų ekonominei veiklai vykdyti priskirtam ilgalaikiam turtui, pirkimo (importo) PVM atskaitomas pagal tą patį PVM atskaitos procentą, kaip ir paties ilgalaikio turto. Todėl šių prekių (paslaugų) patikslintai PVM atskaitos sumai apskaičiuoti reikalingi duomenys imami iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A5 ir A8 laukeliuose įrašytų duomenų apie ekonominei veiklai priskirto bei mišriai veiklai naudojamo to ilgalaikio turto vieneto (kuriam minėtos prekės ir paslaugos buvo skirtos) taikytą ir apskaičiuotą pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų duomenis PVM atskaitos procentą. Patikslinta PVM atskaitos suma, tenkanti minėtoms prekėms ir paslaugoms, apskaičiuojama taip: 17 laukelyje nurodytą atskaitytą prekių ir paslaugų, skirtų konkrečiam ilgalaikio turto vienetui, pirkimo (importo) PVM sumą padauginus iš priedo FR0516A formos A5 ir A8 laukelio atitinkamose eilutėse nurodytų procentų skirtumo ir padalijus iš A5 laukelyje nurodytų procentų. Kitų fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų tokio ilgalaikio turto, kurio paties pirkimo (importo) PVM jokia dalis negali būti atskaitoma, patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 17 laukelyje nurodytą atskaitytą prekių ir paslaugų, skirtų konkrečiam ilgalaikio turto vienetui, PVM sumą padauginus iš skirtumo tarp taikyto šių prekių ir paslaugų PVM atskaitos procento ir apskaičiuoto pagal faktiškus praėjusių kalendorinių metų rodiklius PVM atskaitos procento ir padalijus iš taikyto šių prekių ir paslaugų PVM atskaitos procento. Tai galėtų būti prekės ir paslaugos, susijusios su gyvenamojo namo, buto (kuris skirtas ne vien ekonominei veiklai vykdyti ir kurio pirkimo PVM jokia dalis negali būti atskaitoma) eksploatavimu, prekės ir paslaugos, susijusios su lengvojo automobilio (kurio jokia pirkimo (importo) PVM dalis negali būti atskaitoma) eksploatavimu. Šio 18 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  10. 19 laukelyje turi būti įrašoma susumuota 14, 16 ir 18 laukelių suma. Šio 19 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  11. 20 laukelyje turi būti įrašoma ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM įstatymo 60 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuotos PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Ši suma turi būti įrašoma iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A10 laukelio. Jeigu pateikiama priedo FR0516A papildomi lapai, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti įrašoma bendra visų FR0516A formos priedo lapų A10 laukelių suma. Šį laukelį pildo juridiniai asmenys, PVM mokėtojai. Šio metinės PVM deklaracijos 20 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  12. 21 laukelyje turi būti įrašoma per praėjusius kalendorinius metus PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai faktiškai nenaudoto (esančio pas PVM mokėtoją) ilgalaikio materialiojo turto (įsigyto (pasigaminto) tiek iki 2002-06-30, tiek po 2002-07-01), kurio PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos metinė tikslinimo suma.
   1. Prievolė pildyti šį laukelį atsiranda tik tada, kai laikinai per praėjusius kalendorinius metus PVM mokėtojas ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalį buvo įtraukęs į PVM atskaitą, naudojo vien PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti. (Pvz., pastatas kurio pirkimo PVM (ar jo dalis) buvo įtrauktas į PVM atskaitą, kalendoriniais metais buvo išnuomotas be PVM asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojams).
   2. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 222 (Žin., 2002, Nr. 70- 2926) patvirtintoje Pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo pasikeitus ilgalaikio materialiojo turto naudojimui tvarkoje, metinė PVM atskaitos tikslinimo suma apskaičiuojama pagal tokią formulę.

    Metinė PVM atskaitos tikslinimo suma = pirkimo PVM/m* (A (pradinė) – A (pagal faktą))/100 proc.,

    kur:
    • Pirkimo PVM – visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas,
    • m – PVM įstatyme nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis (metais),
    • A (pradinė) – atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) turtą įsigijus (importavus),
    • A (pagal faktą) – turto naudojimas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius rodiklius (procentais).

    Kai konkretus ilgalaikis turtas PVM mokėtojo per kalendorinius metus nebuvo faktiškai naudojamas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, tai nurodytoje formulėje A (pagal faktą) yra laikoma lygiu 0. Šiuo atveju 21 laukelyje turėtų būti įrašyta patikslinta visa kalendoriniams metams tenkanti šio ilgalaikio turto PVM atskaitos suma.

    21 laukelio suma negali būti neigiama.

   3. Tuo atveju, kai paaiškėja, jog PVM mokėtojo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio pirkimo (importo) PVM (arba jam pasigaminti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM) buvo atskaitytas, nebebus naudojamas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai (kai ilgalaikis materialusis turtas yra prarastas, perduotas kitam asmeniui ar dėl kitų priežasčių šio ilgalaikio turto jau nėra įmonėje), tai tokio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje.
  13. 22 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo, fizinio asmens, ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Ši suma turi būti įrašoma iš PVM mokėtojo, fizinio asmens, kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A10 laukelio. Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pateikia priedą FR0516A formos su papildomais lapais, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti rašoma bendra visų priedo FR0516A formos priedo lapų A10 laukelių suma. Šį 22 laukelį pildo fiziniai asmenys, PVM mokėtojai. 22 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  14. 23 laukelyje turi būti įrašoma iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Ši suma turi būti įrašoma iš PVM mokėtojo kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516B formos B9 laukelio. Jeigu pateikiamas priedas FR0516B formos su papildomais lapais, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti rašoma bendra visų FR0516B formos priedo lapų B9 laukelių suma. Šio metinės PVM deklaracijos 23 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  15. 24 laukelyje turi būti įrašoma bendra ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma, kuri apskaičiuojama sudėjus 20, 21, 22 ir 23 laukelių sumas. Šio 24 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su (-) ženklu.
  16. 25 laukelyje turi būti įrašoma bendra atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, kuri lygi 19 ir 24 laukelių sumai. Šio 25 laukelio suma gali būti teigiama, t. y. su (+) ženklu, arba neigiama, t.y. su (-) ženklu.
  17. 26 laukelyje turi būti įrašoma į biudžetą mokėtina PVM suma. Kai 25 laukelio suma yra teigiama, tai ji įrašoma į šį laukelį kaip į biudžetą mokėtina (kaip teigiama suma).
  18. 27 laukelyje turi būti įrašoma iš biudžeto grąžintina PVM suma. Kai 25 laukelyje suma yra pažymėta (-) ženklu, tai ji įrašoma į šį laukelį, kaip iš biudžeto grąžintina suma (teigiama suma).
 5. METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS PRIEDO FR0516A FORMOS „NUO 2002-07-01 ĮSIGYTO (PASIGAMINTO) ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PVM ATSKAITOS METINĖS TIKSLINIMO SUMOS APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS

  1. Metinės PVM deklaracijos priedas FR0516A formos turi būti pildomas ir pateikiamas kartu su metine PVM deklaracija tuo atveju, kai PVM mokėtojas PVM įstatymo 67 ir 70 straipsnių nustatyta tvarka privalo patikslinti nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitą.
  2. A1 laukelio eilutėse turi būti įrašomas mišriai veiklai vykdyti nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto (arba ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo (importo) PVM buvo atskaitytas nuo 2002-07-01, kai asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju nuo 2002-07-01), kurio pagal PMĮ 1 priedelį nustatytas ne trumpesnis kaip 5 metų (o įsigyto nuo 2004- 05-01 – ne trumpesnis kaip 4 metų) nusidėvėjimo normatyvas, vieneto kodas. Į šį laukelį įrašyto ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas proporcingai PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka. Šio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį šio įsigyto ar pasigaminto turto (ar pastato esminio pagerinimo) pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą.
   1. Šio laukelio eilutėse turi būti įrašomas minėto ilgalaikio materialiojo turto konkretaus vieneto kodas, kuris nurodytas ant priedo blanko. Pvz., kai tikslinama nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pastato, statinio, gyvenamojo namo ar kito nekilnojamojo pagal prigimtį daikto) metinė PVM atskaitos suma, tai šiame laukelyje duomenys apie kiekvieną daiktą įrašomi atskira eilute su kodu „1“, kai tikslinama konkretaus pastato statinio esminio pagerinimo PVM atskaitos suma – „11“, kai kito ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 5 metus, vieneto – „2“.
   2. PVM mokėtojas, fizinis asmuo, į priedo FR0516A formą turi įrašyti tą ilgalaikį materialųjį turtą, kurį visą ar jo dalį buvo priskyręs ekonominei veiklai vykdyti ir kurio pirkimo (importo) PVM sumą ar jos dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai daliai (procentais), buvo įtraukęs į PVM atskaitą, o faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais ekonominei veiklai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę), negu buvo deklaruota, šio turto dalį (procentais). Šie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti metinę minėto turto PVM atskaitos sumą (ar jos dalį). PVM mokėtojas, fizinis asmuo, šiame laukelyje turi įrašyti:
    1. pažymėdamas kodu „1“– ekonominei veiklai vykdyti priskirtus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus, kurių pirkimo (importo) PVM ar jo dalį buvo atskaitęs Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-112 „Dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, kuri gali būti įtraukta į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat už susijusias su šiuo turtu kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1823) nustatyta tvarka;
    2. pažymėdamas kodu „11“ – pastatų (statinių) esminį pagerinimą;
    3. pažymėdamas kodu „2“ – ekonominei veiklai vykdyti priskirtą kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus.
   3. Į priedą FR0516A formos PVM mokėtojas, fizinis asmuo, pažymėdamas atitinkamais kodais, turi įrašyti ir tokį aukščiau nurodytą ekonominei veiklai vykdyti priskirtą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį), kurį naudojo ne tik PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje, t. y. naudojo mišriai veiklai vykdyti, ir kurio metinė PVM atskaitos suma (apskaičiuota taikant „pajamų“, „ploto“ ar kitą kriterijų) turi būti patikslinta pagal faktinius rodiklius.
  3. PVM mokėtojai į priedą FR0516A formos turi įrašyti ir tokį PVM įstatymo 67 straipsnyje nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM įstatymo 60 str. 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. lapkričio 12 įsakymo Nr. 356 (Žin., 2002, Nr. 110-4880) nustatyta tvarka mokesčių administratorius buvo nurodęs taikyti kitokį pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų, negu PVM mokėtojas buvo pasirinkęs.
  4. A2 laukelio eilutėse turi būti įrašoma A1 laukelio eilutėse nurodyto konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo (pasigaminimo) data, t. y. metai ir mėnuo, kurį buvo atskaityta įsigyto (pasigaminto) turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis. Ši data turėtų būti: kai įrašomas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – jo įsigijimo data, kai įrašomas pasigamintas turtas – data, kai jis pradėtas eksploatuoti, o kai įrašomas pastato statinio esminis pagerinimas – data, kai baigti esminio pagerinimo darbai. Pavyzdžiui, jei mišriai veiklai vykdyti skirtas ilgalaikis turtas įsigytas 2003 metų spalio mėnesį ir jo PVM atskaitos dalis, tenkanti PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, buvo tą patį mėnesį atskaityta, tai A2 laukelio eilutėje turi būti įrašoma 2003 10. Nurodant importuoto ilgalaikio turto įsigijimo datą, turi būti nurodomas tas kalendorinis mėnuo, kurį šio turto importo PVM ar jo dalis buvo atskaityta. Pasigaminto ilgalaikio turto – tas kalendorinis mėnuo, kurį pasigamintas ilgalaikis turtas pradėtas naudoti, buvo apskaičiuota jo pardavimo PVM suma, kuri visa (ar jos dalis) buvo įtraukta į PVM atskaitą. Atlikus pastato (statinio) esminį pagerinimą (neatsižvelgiant į tai, ar šį esminį pagerinimą atliko pastato savininkas, ar kitas šio pastato naudotojas, pvz., nuomininkas), turi būti nurodomas tas kalendorinis mėnuo, kai esminio pagerinimo darbai baigti, apskaičiuota esminio pagerinimo pardavimo PVM suma, kuri visa suma ar jos dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą.

   Kai tikslinama PVM atskaita tokio ilgalaikio materialiojo turto, kurį asmuo įsigijo iki įsiregistravimo PVM mokėtoju, o šio turto pirkimo (importo) PVM dalį (tenkančią nenudėvėtai turto daliai) atskaitė tik įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma ne tie metai ir mėnuo, kurį buvo atskaityta šio turto pirkimo (importo) PVM dalis, o tie metai ir mėnuo, kurį šis turtas buvo įsigytas (importuotas) ir pradėtas naudoti. Šiuo atveju PVM mokėtojui tokio turto PVM atskaitą reikės tikslinti ne 5 ar 10 metų po jo įsiregistravimo PVM mokėtoju, o tik laikotarpį, likusį nuo turto įsigijimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos (5 arba 10 metų).

  5. A3 laukelio eilutėse turi būti įrašoma A1 laukelyje nurodyto konkretaus ilgalaikio turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma, kurią PVM mokėtojas buvo įtraukęs į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos atitinkamai 22, 23 ar 24 laukelį.
  6. A4 laukelio eilutėse turi būti įrašomas taikytas pirkimo (importo) PVM sumos paskirstymo kriterijaus kodas, kuris yra nurodytas priede FR0516A formos, pvz., kai taikomas „pajamų“ kriterijus, turi būti nurodoma 01, kai „ploto“ – 02, kai „pajėgumų“ – 03, kai kitas – 04. Kai turi būti tikslinamas fizinio asmens, PVM mokėtojo, ekonominei veiklai priskirto materialiojo ilgalaikio turto PVM atskaitos procentas, tai toje eilutėje, kurioje deklaruojamas toks ilgalaikis turtas, turi būti įrašoma – 05.
  7. A5 laukelio eilutėse turi būti įrašoma pagal A4 laukelyje nurodytą kriterijų faktiškai atskaityta ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalis (procentais). Ši turto PVM atskaitos dalis (procentais) turi būti apskaičiuojama PVM įstatymo 60 ir 61 straipsnyje nustatyta tvarka.
   1. Materialiojo ilgalaikio turto, įsigyto tais kalendoriniais metais, kurių metinė PVM deklaracija teikiama, ir kurio pirkimo (importo) PVM atskaita buvo skirstoma pagal „pajamų“ kriterijų (kai A4 stulpelyje įrašyta – 01), PVM atskaitos dalis (procentais) gali būti ta pati, kaip ir nurodyta metinės PVM deklaracijos 10 laukelyje. Kai materialiojo ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma buvo paskirstoma ir atskaitoma taikant „ploto“, „pajėgumų“ ar kitą kriterijų, tai kiekvieno turto vieneto pirkimo (importo) PVM atskaitos dalis (procentais) turi būti apskaičiuojama ir nurodoma atskiroje šio stulpelio eilutėje;
   2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, šio stulpelio atskiroje eilutėje (kurios A4 stulpelyje buvo įrašyta – 05) turi nurodyti minėtoje Tvarkoje išvardyto priskirto ekonominei veiklai vykdyti materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 5 ar 10 metų, deklaruotą PVM atskaitos procentą;
   3. kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, ekonominei veiklai vykdyti priskirtą ilgalaikį materialųjį turtą naudoja ne tik PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje, t. y. naudoja mišriai veiklai vykdyti, tai jis atitinkamoje priedo FR0516A formos eilutėse turi deklaruoti ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio turto, naudojamo mišriai veiklai vykdyti, PVM atskaitos procentą, apskaičiuotą pagal jo taikomą A4 laukelyje nurodytą „pajamų“, „ploto“ ar kitą kriterijų.
  8. A6 laukelio eilutėse turi būti įrašomas ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitos metinės sumos tikslinimo laikotarpis (mėnesiais). Pavyzdžiui, įmonė 2004 metų spalio mėnesį įsigijo krovininį automobilį, kurį naudoja mišriai veiklai vykdyti ir kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus. Šiuo atveju pateikto kartu su metine PVM deklaracija 2004 metų priedo FR0516A formos A6 laukelyje turi būti įrašoma 3 (nuo 2004 metų spalio mėnesio iki 2004 metų pabaigos – 3 mėnesiai), 2005 metų ir kitų metų (iki 2009 metų) priedo FR0516A formos A6 laukelyje būtų įrašyta 12 (nes būtų tikslinama metinė PVM atskaitos suma visų kalendorinių metų), o 2009 metų priedo FR0516A A6 laukelyje – 9.
  9. A7 laukelio eilutėse turi būti įrašoma materialiojo ilgalaikio turto, kurio PVM atskaita pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas turi būti tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga (metai ir mėnuo). Kaip nurodyta finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 222 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2926), PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis (5 ar 10 metų) skaičiuojamas pradedant tuo mėnesiu, kurį buvo įsigytas ilgalaikis turtas (pasigamintas ilgalaikis turtas pradėtas naudoti, esminio pagerinimo darbai baigti) bei šio turto pirkimo (importo) PVM (arba apskaičiuotas pasigaminto ilgalaikio turto, ar esminio pagerinimo darbų pardavimo PVM) buvo atskaitytas, pvz., ilgalaikis turtas, kurio PVM atskaita turi būti tikslinama 5 metus, buvo įsigytas 2002 metų spalio mėnesį (A2 laukelyje įrašyta – 2002 10), tai A7 laukelyje įrašoma 2007 09).
  10. A8 laukelio eilutėse turi būti įrašomas praėjusiais kalendoriniais metais (kurių metinė PVM deklaracija teikiama) apskaičiuotas faktinio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti procentas, pagal kurį turi būti perskaičiuota šio turto metinė pirkimo (importo) PVM atskaita.
   1. Kai ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas ir atskaitytas taikant „pajamų“ kriterijų, tai PVM atskaitos procentas, jeigu nebuvo gautos ir panaudotos subsidijos ar dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti, apskaičiuotas pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius, gali būti toks pats, kaip nurodytas metinės PVM deklaracijos 11 laukelyje.

    Jeigu deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais buvo gautos ir panaudotos taisyklių 22 punkte nurodytos subsidijos ar dotacijos, tai:
    1. apskaičiuojant konkretaus nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kurio įsigijimui (pasistatymui) buvo gauta subsidija ar dotacija, PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo faktinio gauto ar gautino atlygio (išskyrus patį PVM) iš bet kokio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo pridedama kasmet (10 metų po subsidijos ar dotacijos gavimo ir panaudojimo) po 1/10 šios subsidijos ar dotacijos, panaudotos šiam turtui įsigyti ar pasistatyti,
    2. apskaičiuojant konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, kurio atskaita tikslinama 5 metus ir kurio įsigijimui buvo gauta subsidija ar dotacija, PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo faktinio gauto ar gautino atlygio (išskyrus patį PVM) iš bet kokio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo pridedama kasmet (5 metus po subsidijos gavimo ir panaudojimo) po 1/5 subsidijos ar dotacijos, panaudotos šiam ilgalaikiam turtui įsigyti.
   2. Kai konkretaus nekilnojamojo daikto (pastato, statinio) pirkimo (importo) PVM buvo paskirstomas pagal kitą kriterijų, pvz., pagal „ploto“ kriterijų, tai šiame stulpelyje nurodoma faktiškai panaudota PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti pastato ploto dalis (procentais), kuri apskaičiuojama kaip faktinio šio pastato (statinio) ploto, panaudoto praėjusiais kalendoriniais metais PVM įstatymo 58 str. nurodytai veiklai, santykis su visu to pastato statinio plotu. Analogiškai apskaičiuojamas ir ilgalaikio turto, kurio pirkimo (importo) PVM buvo skirstomas pagal kitą kriterijų, faktinis panaudojimas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.
   3. Kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kuris įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą ar jo dalį buvo priskyręs ekonominei veiklai vykdyti ir šį priskyrimo procentą buvo deklaravęs vietos mokesčių administratoriui, šį turtą faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais ekonominei veiklai naudojo didesniu ar mažesniu procentu negu buvo deklaravęs, jis šiame stulpelyje turi nurodyti praėjusiais kalendoriniais metais faktinį šio turto panaudojimą (procentais) ekonominei veiklai vykdyti.
  11. A9 laukelio eilutėse PVM mokėtojas turi įrašyti apskaičiuotą ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą, kuri apskaičiuojama pagal šių taisyklių 32.2 punkte nurodytą formulę.
   1. Tais atvejais, kai PVM atskaita tikslinama pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo atskaitytas ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis), arba kalendoriniams metams, kuriais baigėsi atskaitos tikslinimo laikotarpis, minėtoje PVM atskaitos tikslinimo formulėje m (laikotarpis, už kurį tikslinama PVM atskaita) imama:
    1. pirmiesiems PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio kalendoriniams metams pasibaigus – mėnesių skaičius, skaičiuojant nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo atskaitytas ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis) pradžios iki tų kalendorinių metų pabaigos;
    2. paskutiniesiems PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio kalendoriniams metams pasibaigus – mėnesių skaičius, skaičiuojant nuo kalendorinių metų pradžios iki to mokestinio laikotarpio, kurį baigėsi atskaitos tikslinimo laikotarpis pabaigos.
   2. PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimo formulė įrašyta ir į priedo FR0516A formos A9 laukelio pavadinimą. Tačiau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, ji pritaikyta ne tik tiems atvejams, kai tikslinama turto, naudoto visus praėjusius kalendorinius metus, metinė PVM atskaitos suma, bet ir to turto, naudoto trumpiau kaip visus metus (pavyzdžiui, kai turtas įsigytas per tuos metus, kurių ataskaita teikiama), PVM atskaitos tikslinimui.
   3. Analogiškai apskaičiuojama ir fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto turto pirkimo PVM atskaitos metinė tikslinimo suma šio turto naudojimo ekonominei veiklai dalies pasikeitimo atveju.
   4. Jeigu pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota turto panaudojimo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti dalis (procentais) nuo tais kalendoriniais metais faktiškai naudoto turto pirkimo PVM atskaitos procento (A4-A8/A5) skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma gali būti neskaičiuojama ir tokiu atveju toks turto vienetas visai neįtraukiamas į priedą FR516A formos. Tačiau, kai A5 laukelyje įrašytas procentas yra mažesnis už A8 laukelyje įrašytą procentą, tai A9 laukelyje apskaičiuota turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma yra su (-) ženklu, o tai reiškia, kad šios sumos dydžiu sumažinama PVM mokėtojo apskaičiuota į biudžetą mokėtina praėjusių kalendorinių metų PVM suma arba padidinama apskaičiuota iš biudžeto grąžintina PVM suma, todėl šiuo PVM mokėtojas gali įtraukti į šį priedą tokį turto vienetą, kai A8 ir A5 laukelių procentai skiriasi ir mažiau kaip 5 procentais.

    Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama (su minuso ženklu).

  12. A10 laukelyje turi būti įrašoma bendra ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma, kuri lygi visų A9 laukelio eilučių sumų sumai.
  13. A10 laukelio suma turi būti įrašoma į metinės PVM deklaracijos 20 laukelį, kai metinę PVM deklaraciją ir priedo FR0516A formą pateikia juridinis asmuo, PVM mokėtojas, arba į 22 laukelį, kai metinę PVM deklaraciją ir priedo FR0516A formą pateikia fizinis asmuo, PVM mokėtojas. Šio laukelio suma bus teigiama, kai A9 laukelio eilučių teigiamų skaičių suma didesnė už neigiamų skaičių sumą.
  14. Kai pateikiama priedo FR0516A forma su papildomais lapais, tai į metinės PVM deklaracijos 20 laukelį (kai metinę PVM deklaraciją ir priedo FR0516A formą pateikia juridinis asmuo, PVM mokėtojas) ar 22 laukelį (kai metinę PVM deklaraciją ir priedo FR0516A formą pateikia fizinis asmuo, PVM mokėtojas), turi būti įrašoma bendra visų priedo FR0516A formos lapų A10 laukelių suma.
 6. METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS PRIEDO FR0516B FORMOS „IKI 2002-06-30 ĮSIGYTO (PASIGAMINTO) ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PVM ATSKAITOS METINĖS TIKSLINIMO SUMOS APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS

  1. Metinės PVM deklaracijos priedas FR0516B formos turi būti pildomas ir pateikiamas kartu su metine PVM deklaracija tuo atveju, kai PVM mokėtojas PVM įstatymo 128 straipsnio nustatyta tvarka privalo patikslinti iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitą.
  2. B1 laukelyje turi būti įrašomas iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto, kurio pagal PVM įstatymo 128 str. 2 dalies nuostatas PVM atskaita turi būti tikslinama, vieneto kodas, nurodytas priedo FR0516B formoje (analogiškas priedo FR0516A formos A1 stulpeliui).

   Pagal PVM įstatymo 128 straipsnio nuostatas įsigyto (pasigaminto, įskaitant atliktą esminį pagerinimą) iki 2002-06-30 ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama, jeigu:
   1. nepraėjo 10 metų nuo mokestinio laikotarpio, kurį į PVM atskaitą buvo įtraukta iki 2002-06-60 įsigyto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pirkimo PVM suma ar jos dalis, o jeigu tas daiktas pasigamintas ir jo pasigaminimui sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, – jei nepraėjo 10 metų nuo mokestinio laikotarpio, kurį šis turtas pradėtas naudoti;
   2. nepraėjo 10 metų nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo baigtas iki naujojo PVM įstatymo įsigaliojimo atliktas pastato (statinio) esminis pagerinimas, kuriam sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą;
   3. nepraėjo 5 metai nuo mokestinio laikotarpio, kurį į PVM atskaitą buvo įtraukta iki naujojo PVM įstatymo įsigaliojimo įsigyto arba importuoto naujojo PVM įstatymo 67 str. 1 d. 2 punkte nurodyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM suma ar jos dalis, o jeigu toks turtas pasigamintas ir jo pasigaminimui sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, – jei nepraėjo 5 metai nuo to mokestinio laikotarpio, kurį šis turtas pradėtas naudoti.
   4. Jeigu iki 2002-06-30 ilgalaikis materialusis turtas yra pasigamintas arba pastatas (statinys) iš esmės pagerintas, tokio ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM, taikant PVM įstatymo nuostatas, susijusias su PVM atskaita ir jos tikslinimu, laikoma to turto pasigaminimui (jeigu atliktas pastato (statinio) esminis pagerinimas – pagerinimo darbams) sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM suma.

    PVM atskaita dėl PVM įstatymo 128 straipsnyje nurodyto ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo PVM įstatymo 67 straipsnio nustatyta tvarka tikslinama iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos (5 ar 10 metų).

  3. B2 laukelio eilutėse turi būti įrašoma B1 laukelio eilutėse nurodyto konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo (pasigaminimo) data, t. y. metai ir mėnuo, kurį buvo atskaityta įsigyto (pasigaminto) turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis. Pavyzdžiui, jei ilgalaikis turtas buvo įsigytas 2000 metų spalio mėnesį ir šio turto pirkimo PVM dalis, tenkanti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (pagal iki 2002-06-30 galiojusio PVM įstatymo nuostatas), buvo tą patį mėnesį atskaityta, tai – B2 laukelio eilutėje įrašoma 2000 10. Nurodant importuoto ilgalaikio turto įsigijimo datą, nurodomas tas kalendorinis mėnuo, kurį šio turto importo PVM ar jo dalis buvo atskaityta. Pasigaminto ilgalaikio turto, kurio pasigaminimui įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM buvo atskaitytas, tas kalendorinis mėnuo, kurį pasigamintas ilgalaikis turtas buvo pradėtas naudoti. Pastato (statinio) esminio pagerinimo atveju – tas kalendorinis mėnuo, kai esminio pagerinimo darbai baigti.
  4. B3 laukelio eilutėse turi būti įrašoma B1 stulpelyje nurodyto konkretaus ilgalaikio turto vieneto arba šiam turtui pasigaminti bei pastatui iš esmės pagerinti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma. Šias ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM sumas PVM mokėtojas buvo deklaravęs mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0027 (šios formos PVM deklaracija buvo teikiama iki 2002-06-30) 41 laukelyje (kai ilgalaikis turtas buvo įsigytas, arba jam pasigaminti, įskaitant pastato esminį pagerinimą, prekės ir paslaugos buvo įsigytos iš kitų PVM mokėtojų), 45 laukelyje (kai ilgalaikis turtas arba jam pasigaminti, įskaitant pastato esminį pagerinimą, skirtos prekės buvo importuotos). Kai į priedą FR0516B formos įrašomas ilgalaikis materialusis turtas, kurį PVM mokėtojas pasigamino iki 2002-06-30 arba pastato (statinio) esminis pagerinimas, kuris buvo pabaigtas iki 2002-06-30, tai B3 laukelyje turi būti įrašomos visų tam ilgalaikiam turtui pasigaminti arba pastatui iš esmės pagerinti įsigytų ne vienu mokestiniu laikotarpiu prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumos, kurios PVM mokėtojo buvo deklaruotos tų mokestinių laikotarpių (kuriais jos buvo įsigytos) PVM deklaracijose.
  5. B4 laukelio eilutėse turi būti įrašoma faktiškai atskaityta ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalis (procentais). Ši turto PVM atskaitos dalis (procentais) turi būti apskaičiuojama taip:
   1. Įsigyto ar importuoto ilgalaikio turto, kurio atskaitoma pirkimo (importo) PVM dalis buvo apskaičiuota kaip proporcingai tenkanti to mokestinio laikotarpio gautoms PVM apmokestinamoms pajamoms, PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas kaip santykis to mokestinio laikotarpio (kurį šio ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM dalis buvo atskaityta) PVM apmokestinamų prekių bei paslaugų pardavimo pajamų (be PVM) su visų to mokestinio laikotarpio parduotų prekių ir suteiktų paslaugų gautomis pajamomis (be PVM), išskyrus pajamas, gautas už be PVM parduotą ilgiau kaip metus naudotą ilgalaikį turtą. Jeigu PVM mokėtojas pagal apskaitos duomenis gali nustatyti, kokią konkretaus ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM sumą jis buvo atskaitęs, tai PVM atskaitos procentą jis gali apskaičiuoti kaip santykį atskaitytos to ilgalaikio turto vieneto pirkimo (importo) PVM sumos dalies su visa šio turto pirkimo (importo) PVM suma, padauginta iš 100 proc.
   2. Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant pastato esminį pagerinimą) PVM atskaitos dalis apskaičiuojama kaip turto pasigaminimui ar pastato esminio pagerinimo darbams atlikti įsigytų prekių ir (arba) paslaugų atskaitytų pirkimo (importo) PVM sumos dalių svertinis vidurkis.

    Įsigyto ar importuoto ilgalaikio turto, kuris pagal iki 2002-06-30 galiojusio PVM įstatymo nuostatas buvo naudojamas vien PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, ir visa jo pirkimo (importo) PVM suma buvo atskaityta, tačiau pagal naujojo PVM įstatymo nuostatas jis jau naudojamas mišriai veiklai vykdyti ir turi būti patikslinta metinė PVM atskaitos suma, šiame stulpelyje nurodomas PVM atskaitos procentas – 100.

  6. B5 laukelio eilutėse turi būti įrašomas ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitos metinės sumos tikslinimo laikotarpis mėnesiais.
  7. B6 laukelio eilutėse turi būti įrašoma materialiojo ilgalaikio turto, kurio PVM atskaita turi būti tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga (metai ir mėnuo). Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 222 (Žin., 2002, Nr. 70-2926), PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis (5 ar 10 metų) skaičiuojamas pradedant tuo mėnesiu, kurį įsigyto (importuoto) ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma (ar jos dalis) buvo atskaityta, o pasigaminto ilgalaikio turto – pradedant tuo mėnesiu, kurį pasigamintas ilgalaikis turtas buvo pradėtas naudoti, pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų – pradedant tuo mėnesiu, kurį šie darbai buvo baigti. Pavyzdžiui, ilgalaikis turtas, kurio PVM atskaita turi būti tikslinama 5 metus, buvo įsigytas 2000 metų gegužės mėnesį (B2 stulpelyje turi būti įrašyta –2000 05, tai B6 stulpelyje įrašoma 2005 04).
  8. B7 laukelio eilutėse turi būti įrašomas praėjusiais kalendoriniais metais (kurių metinė PVM deklaracija teikiama) apskaičiuotas faktinio ilgalaikio materialaus turto panaudojimo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti procentas, pagal kurį turi būti perskaičiuota šio turto metinė pirkimo (importo) PVM atskaita. Šio procento apskaičiavimo tvarka paaiškinta šių taisyklių 48 punkte.
  9. B8 laukelio eilutėse PVM mokėtojas turi įrašyti iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą. Ši suma apskaičiuojama pagal šio laukelio pavadinime nurodytą formulę. Jos apskaičiavimo tvarka analogiška priedo FR0516A formos A9 laukelio sumos apskaičiavimui (žiūrėti šių taisyklių 49 punktą).
  10. Jeigu pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato esminį pagerinimą) turto panaudojimo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti dalis (procentais) nuo faktiško turto pirkimo PVM atskaitos procento (t. y.(B4-B7) B4) skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma gali būti neskaičiuojama, todėl toks turto vienetas neįtraukimas į priedą FR0516B formos. Tačiau, kai B4 laukelyje įrašytas procentas yra mažesnis už B7 laukelyje įrašytą procentą, tai B8 laukelio apskaičiuota turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma yra su (-) ženklu, o todėl šia suma sumažinama PVM mokėtojo praėjusiais kalendoriniais metais apskaičiuota į biudžetą mokėtina PVM suma arba padidinama apskaičiuota iš biudžeto grąžintina PVM suma. Šiuo atveju PVM mokėtojas gali įtraukti į minėtą priedą ilgalaikio turto vienetą ir tuo atveju, kai B7 ir B4 laukelio skaičiai skiriasi ir ne daugiau kaip 5 procentais.

   Šio laukelio suma gali būti teikiama arba neigiama (t. y. su minuso ženklu).

  11. B9 laukelyje turi būti įrašoma bendra iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma, kuri lygi visų B8 laukelio eilučių skaičių sumai. Ši suma bus teigiama, kai B8 laukelio eilučių teigiamų skaičių suma yra didesnė už neigiamų skaičių sumą.
  12. B9 laukelio suma turi būti įrašoma į metinės PVM deklaracijos 23 laukelį.
  13. Kai pateikiamas priedas FR0516B formos su papildomais lapais, tai į metinės PVM deklaracijos 23 laukelį įrašoma bendra visų priedo FR0516B formos pateiktų lapų B9 laukelių suma.
 7. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A FORMOS BEI FR516B FORMOS TIKSLINIMAS

  1. Jeigu po užpildytos pirminės metinės PVM deklaracijos ir jos priedų pateikimo nustatoma, kad pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ar jos prieduose yra klaidų ar netikslumų, tuomet turi būti pateikta patikslinta visa tų pačių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija ir jos priedai. Patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos prieduose „X“ ženklu turi būti pažymėtas 6 laukelio langelis „Patikslinta“. Pateiktoje patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai deklaracijoje ar prieduose nurodytini duomenys. Jeigu pirminė metinė PVM deklaracija FR0516 formos buvo pateikta su priedais FR0516A ir /ar FR0516B formų, tai:
   1. tikslinant metinę PVM deklaraciją FR0516, būtinai kartu su šia patikslinta metine PVM deklaracija FR0516 turi būti pateikiami ir patikslinti jos priedai FR0516A ir /ar FR0516B formos (pažymint 6 laukelį „Patikslinta“), net ir tais atvejais, kai šių priedų laukelių sumos netikslinamos;
   2. tikslinant bent vieną iš metinės PVM deklaracijos priedų FR0516A formos ar FR0516B formos, būtinai kartu su šiuo patikslintu priedu turi būti pateikiamas patikslintas ir kitas priedas atitinkamai FR0516B formos ar FB0516A formos bei patikslinta pati metinė PVM deklaracija FR0516 formos (pažymint 6 laukelį „Patikslinta“), net ir tais atvejais, kai šių formų laukelių sumos netikslinamos.
  2. PVM mokėtojas savo iniciatyva metinę PVM deklaraciją ir jos priedus gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą.
  3. PVM mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ir/ar jos prieduose esančias klaidas (neatitikimus), privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytą patikslintą metinę PVM deklaraciją bei jos priedus pateikti įsiregistravimo mokesčių mokėtoju vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) per pranešime nustatytą terminą.
 8. METINĖS PVM DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A FORMOS BEI FR516B FORMOS PATEIKIMAS

  1. Deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija ir jos priedai FR0516A bei FR0516B formų turi būti pateikiami iki kitų kalendorinių metų, einančių po deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų, spalio 1 dienos.
  2. Formos pateikiamos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

   Formos elektroniniu būdu teikiamos per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

  3. PVM mokėtojai turi pateikti tinkamai užpildytus AVMI gautus, spaustuviniu būdu pagamintas metinių PVM deklaracijos ir priedų FR0516A bei FR0615B formas arba VMI prie FM interneto svetainėje (www. vmi. lt) skelbiamus šių formų variantus (minėtoje svetainėje pažymėtos „(P)“ ženklu formos yra skirtos pildyti kompiuteriniu būdu).
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Metinės PVM deklaracijos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formas PVM mokėtojai nemokamai gali įsigyti AVMI.
  2. Kadangi metines PVM deklaracijas privalo pateikti tik tie PVM mokėtojai, kurie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 66, 67, 70 ir 128 straipsniuose nustatyta tvarka turi patikslinti PVM atskaitą, tai PVM mokėtojas, nepateikęs metinės PVM deklaracijos, šiuo savo veiksmu deklaruoja, kad PVM atskaitos jam tikslinti nereikia.
  3. PVM mokėtojai, kuriems nustatyta prievolė teikti AVMI tinkamai užpildytas metines PVM deklaracijas ir jų priedus, tačiau jų nepateikę, pateikę pavėluotai ar įrašę į juos neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių priedas

METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516A FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A BEI FR0516B FORMŲ UŽPILDYMO PAVYZDŽIAI

 • 1 pavyzdys. Įtrauktos į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumos patikslinimas

  Mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas 2004 metais įsigijo prekių ir paslaugų, kurios buvo skirtos naudoti tiek PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai, tiek kitai veiklai, todėl jų pirkimo (importo) PVM buvo atskaitytas pagal PVM atskaitos procentą, apskaičiuotą taikant „pajamų“ kriterijų, pagal 2003 metų faktinius rodiklius. Šis atskaitos procentas sudarė 60 proc. ir buvo nurodomas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0335 formos 55 laukelyje, o nuo 2004-05- 01 mokestinio laikotarpio FR0600 formos 25 laukelyje.

  Tarkime, kad pagal šį PVM atskaitos procentą (60 proc.) 2004 metais buvo įtraukta į PVM atskaitą:
  1. 60000 Lt nuo įsigytų prekių 1000000 Lt pirkimo PVM sumos (100000x60 proc.);
  2. 18000 Lt nuo įsigytų paslaugų 30000 Lt pirkimo PVM sumos (30000x60 proc.);
  3. 90000 Lt nuo mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas taikant „pajamų“ kriterijų, eksploatavimo remonto išlaidų 150000 Lt pirkimo PVM sumos (150000x60 proc.).

  Iš viso taikant PVM atskaitos procentą (60 proc.) buvo įtraukta į PVM atskaitą 168000 Lt pirkimo PVM.

  PVM mokėtojo 2004 metais faktiškos pajamos (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos sudarė – 2700000 Lt, o iš prekių bei paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje teikimo – 1 300 000 Lt. Be to, PVM mokėtojas 2004 metais gavo iš valstybės biudžeto 1 100000 Lt dydžio subsidiją materialiam turtui įsigyti. 2004 metais iš šių lėšų buvo įsigyta prekių už 80000 Lt (ši panaudota subsidija 2004 metų finansinėje apskaitoje buvo pripažinta pajamomis).

  PVM atskaitos procentas nustatytas pagal 2004 metų faktinius rodiklius apskaičiuojamas taip:
  1. prie faktiškų pajamų iš bet kokios veiklos (2700000 Lt) turi būti pridedama gauta ir 2004 metais panaudota prekėms įsigyti subsidija (80000 Lt);
  2. bendros pajamos kartu su subsidija sudaro 2780000 Lt (2700000+80000);
  3. PVM atskaitos procentas sudaro 47 proc. [(1300000/2780000)x100 proc.].

  Naudotas PVM atskaitos procentas nuo apskaičiuoto pagal faktiškus rodiklius procento skiriasi 22 proc. [(60-47)/60x100].

  Patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma, kuri apskaičiuojama pagal metinės PVM deklaracijos 14 laukelyje nurodytą formulę, sudaro 36960 Lt (168000x22/100).

  Įrašai 2004 metinėje deklaracijoje FR0516 formos:
  • 10 laukelyje įrašoma 60 (2004 metais naudotas PVM atskaitos procentas);
  • 11 laukelyje – 47 (pagal faktinius 2004 metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas);
  • 12 laukelyje – 22 (naudoto PVM atskaitos procento skirtumas (procentais) nuo apskaičiuoto pagal faktiškus rodiklius procento);
  • 13 laukelyje – 168000 Lt (įtraukta į PVM atskaitą 168000 Lt pirkimo (importo) PVM suma);
  • 14 laukelyje – 36960 Lt (patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma).
 • 2 pavyzdys. Į PVM atskaitą įtrauktos įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų nekilnojamam pagal prigimtį daiktui, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas pagal „ploto“ kriterijų, eksploatuoti pirkimo (importo) PVM sumos patikslinimas

  Mišrią veiklą vykdančiam PVM mokėtojui vietos mokesčių administratoriaus leidimu buvo suteikta teisė mišriai veiklai vykdyti skirto pastato pirkimo PVM atskaityti ne pagal „pajamų“, o pagal „ploto“ kriterijų. PVM mokėtojas šį pastatą įsigijo 2004 metais ir vietos mokesčių administratoriui pateiktuose skaičiavimuose numatė 40 proc. šio pastato naudoti PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (nuomoti ne PVM mokėtojams), o 60 proc. ploto naudoti PVM apmokestinamoje veikloje. 2004 metais buvo įsigytos tokios prekės ir paslaugos, susijusios su mišriai veiklai naudojamo pastato eksploatavimu:
  1. elektros energija, kurios pirkimo PVM sudarė 20000 Lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta (kaip tenkantis PVM apmokestinamai veiklai) 12000 Lt (20000x60 proc.);
  2. šiluminės energijos, kurios pirkimo PVM sudarė 50000 Lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta (kaip tenkantis PVM apmokestinamai veiklai) 30000 Lt (50000x60 proc.);
  3. kitų komunalinių paslaugų, kurių pirkimo PVM sudarė 10000 Lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta (kaip tenkantis PVM apmokestinamai veiklai) 6000 Lt (1000x60 proc.);
  4. remonto darbų, kurių pirkimo PVM sudarė 250000 Lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta (kaip tenkantis PVM apmokestinamai veiklai) 150000 Lt (250000x60 proc.).

  Iš viso, taikant „ploto“ kriterijų, buvo atskaityta 198000 Lt prekių (paslaugų), susijusių su mišriai veiklai naudojamo pastato eksploatavimu.

  Pagal faktinius 2004 metų rodiklius tik 30 proc. mišriai veiklai naudojamo pastato buvo panaudota PVM neapmokestinamai veiklai (išnuomota be PVM asmenims ne PVM mokėtojams) ir 70 proc. pastato ploto panaudota PVM apmokestinami veiklai vykdyti.

  Apskaičiuota patikslinta metinės PVM deklaracijos 15 laukelyje nurodyta PVM atskaitos suma sudaro (- 33000 Lt) [198000x(60-70)/60].

  Įrašai 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje:
  • 15 laukelyje turi būti įrašoma 198000 Lt (2004 metais atskaityta įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM suma);
  • 16 laukelyje – (-33000) (patikslinta įsigytų prekių (paslaugų) PVM atskaitos suma).
 • 3 pavyzdys. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, į PVM atskaitą įtrauktos įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų ilgalaikiam turtui eksploatuoti, pirkimo (importo) PVM sumos patikslinimas

  Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2004 metais įsigijo traktorių. Kadangi šį traktorių fizinis asmuo numatė naudoti ir privatiems poreikiams tenkinti, tai šį traktorių priskyrė ekonominei veiklai vykdyti 90 proc., apie tai deklaravo vietos mokesčių administratoriui.

  2004 metais šiam traktoriui eksploatuoti buvo įsigyta:
  1. degalų, kurių pirkimo PVM sudarė 1500 Lt, o buvo į PVM atskaitą buvo įtraukta 1350 Lt (1500x90 proc.);
  2. atsarginių dalių, kurių pirkimo PVM sudarė 3000 lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta 2700 Lt (3000 x90 proc.).

  Iš viso buvo atskaityta 4050 Lt traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM.

  • 1 atvejis

   Faktiškai 2004 metais minėtas traktorius ekonominėje veikloje buvo naudojamas mažiau, nes fizinis asmuo jį daugiau naudojo asmeniniame ūkyje ir leido juo naudotis kaimynams (neimdamas už tai jokio atlygio). Todėl pagal paties fizinio asmens skaičiavimus faktiškai šis traktorius ekonominei veiklai vykdyti buvo naudojamas apie 70 proc.

   Šio traktoriaus priskyrimo ekonominei veiklai (90 proc.) ir faktiško panaudojimo ekonominei veiklai (70 proc.) duomenys turi būti deklaruojami priedo FR0516A formos atitinkamai A4 ir A8 laukeliuose.

   Patikslinta 2004 metais atskaityta prekių, susijusių su traktoriaus eksploatavimu pirkimo PVM suma sudaro 900 Lt [4050x(90-70/90].

   Įrašai 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje:
   • 17 laukelyje turi būti įrašyta 4050 Lt (atskaityta traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM suma);
   • 18 laukelyje – 900 Lt (patikslinta PVM atskaitos suma).
  • 2 atvejis

   Faktiškai 2004 metais fizinis asmuo, PVM mokėtojas, naudojo traktorių vien ekonominei veiklai vykdyti. Darbams asmeniniame ūkyje jis nusipirko mažesnį traktorių, kurio pirkimo PVM visiškai neatskaitė. Todėl anksčiau įsigytą traktorių, kurį ekonominei veiklai buvo priskyręs 90 proc., faktiškai 2004 metais 100 proc. naudojo ekonominei veiklai.

   Vadinasi, šio traktoriaus priskyrimo ekonominei veiklai (90 proc.) ir faktinio panaudojimo ekonominei veiklai (100 proc.) duomenys deklaruojami kartu su metine PVM deklaracija pateikiamo priedo FR0516A formos atitinkamai A4 ir A8 laukeliuose.

   Patikslinta 2004 metais atskaityta prekių ir paslaugų susijusių su traktoriaus eksploatavimu pirkimo PVM suma sudaro (-450 Lt) [4050x(90-100)/90]. Ši suma su minuso ženklu turi būti įrašoma į metinės PVM deklaracijos 18 laukelį.

   Įrašai 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje:
   • 17 laukelyje turi būti įrašyta 4050 Lt (atskaityta traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM suma);
   • 18 laukelyje – (- 450) Lt (patikslinta PVM atskaitos suma).
 • 4 pavyzdys. Į PVM atskaitą įtraukto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM metinės sumos patikslinimas (kai turtas deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais nebuvo naudojamas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti)

  • 1 atvejis

   Įmonė 2003 m. sausio mėnesį už 2 000 000 Lt (be PVM) įsigijo pastatą, kurio pirkimo PVM sudarė 360 000 Lt ir buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Šis ilgalaikis turtas 2004 metais buvo išnuomotas be PVM asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais. Kadangi minėtas pastatas 2004 metais buvo naudojamas kitai, negu nustatyta PVM įstatymo 58 str. 1 d., nurodytai veiklai, tai 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti patikslinta šio pastato metinė pirkimo PVM atskaitos suma. Ši patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 360000/10x(100-0/100 proc.= 36000 Lt, kur 10 – PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis metais, 100 – atskaityta pirkimo PVM dalis procentais ilgalaikio turto įsigijimo momentu, 0 – faktiškas turto naudojimas procentais PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai 2004 metais.

   Įrašai 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje:
   • 21 laukelyje turi būti įrašyta 36000 Lt (patikslinta metinė PVM atskaitos suma).
 • 5 pavyzdys. Į PVM atskaitą įtrauktos ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM metinės sumos patikslinimas dėl ilgalaikio turto naudojimo įmonės PVM apmokestinamoje veikloje pasikeitimo (šio turto pirkimo PVM atskaitai buvo taikomas „ploto“ kriterijus)

  2004 metais spalio mėnesį PVM mokėtojas už 900000 Lt įsigijo naują nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, skirtą mišriai veiklai vykdyti (dalį pastato įmonė numato išnuomoti ir neskaičiuoti už nuomą PVM, kitoje pastato dalyje įmonė numato vykdyti PVM apmokestinamą veiklą). Jo pirkimo PVM sudarė 162000 Lt. PVM mokėtojas kreipėsi į vietos mokesčių administratorių su prašymu leisti šio pastato pirkimo PVM atskaitos dalį (kaip skirtą PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti) apskaičiuoti pagal pastato ploto, skirto šiai veiklai vykdyti, santykį su visu pastato plotu, imant 2004 metų prognozuojamus rodiklius. Gavęs sutikimą iš vietos mokesčių administratoriaus, PVM mokėtojas apskaičiavo, kad pagal prognozuojamus 2004 metų pastato panaudojimo (pagal plotą) rodiklius PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai bus naudojama 70 proc. pastato ploto. Todėl 2004 metų spalio mėnesį įtraukė į PVM atskaitą minėto pastato 113400 Lt pirkimo PVM sumos dalį (162000x70 proc.). Faktiškai 2004 metais šis pastatas (pagal jo naudojamą plotą) PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti buvo naudotas 62 proc.

  Šiuo atveju 2004 metų metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A formos laukeliai turi būti užpildomi taip:
  • A1 laukelis – 1 (ilgalaikio materialiojo turto (pastato) kodas);
  • A2 laukelis – 2004 10 (pastato įsigijimo ir jo pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą data);
  • A3 laukelis – 162000 (pastato pirkimo PVM suma);
  • A4 laukelis – 02 (taikytas PVM atskaitos kriterijus);
  • A5 laukelis – 70 (PVM atskaitos procentas taikytas pastato įsigijimo momentu);
  • A6 laukelis – 3 (mėnesio skaičius, už kuriuos 2004 metais tikslinama PVM atskaita);
  • A7 – 2012 09 (pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga, imant 10 metų nuo pastato įsigijimo);
  • A8 laukelis – 62 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 2004 metų rodiklius);
  • A9 laukelio suma – patikslinta metinė PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: [(162000/120x3x(70-62)]/100=324 Lt (kur 120 – visas pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis mėnesiais).

  Iš priedo FR0516A formos A9 laukelio suma (324 Lt) įrašoma į A10 laukelį ir įrašoma į metinės PVM deklaracijos FR0516 forma 20 laukelį.

  Jeigu norėtume apskaičiuoti šio pastato metinę PVM atskaitos tikslinimo sumą už 2005 metus, kai pagal faktiškus 2005 metų rodiklius pastato panaudojimas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti būtų toks pats (62 proc.), tai minėto metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A A6 laukelyje turėtų būti nurodoma – 12 (mėnesių skaičius, už kuriuos 2005 metais tikslinama PVM atskaita), o A9 laukelio suma būtų apskaičiuota taip:
  • [162000/120x12x(70-62)]/100 =1296 Lt.
 • 6 pavyzdys. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, į PVM atskaitą įtrauktos įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM metinės sumos patikslinimas

  • 1 atvejis

   Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2004 metų spalio mėnesį už 200000 Lt įsigijo traktorių, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus. Šio traktoriaus pirkimo PVM suma sudarė 36000 Lt. Kadangi minėtą traktorių fizinis asmuo numatė naudoti ne tik ekonominei veiklai, bet ir privatiems poreikiams tenkinti, tai 90 proc. jį priskyrė ekonominei veiklai (deklaravo tai vietos mokesčių administratoriui), o į PVM atskaitą įtraukė 32400 Lt pirkimo PVM (36000x90 proc.).

   Šiuo atveju metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A formos atitinkamuose laukeliuose turi būti įrašoma:
   • A1 laukelyje – 2 (ilgalaikio turto kodas);
   • A2 laukelyje – 2004 10 (traktoriaus įsigijimo ir jo pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą
   • data);
   • A3 laukelyje – 36000 (traktoriaus pirkimo PVM suma);
   • A4 laukelyje – 05 (priskyrimo ekonominei veiklai kriterijaus kodas);
   • A5 laukelyje – 90 (taikytas PVM atskaitos procentas);
   • A6 laukelyje – 3 (traktoriaus naudojimo ekonominėje veikloje 2004 metais mėnesių skaičius);
   • A7 laukelyje – 2009 09 (PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga imant 5 metus nuo traktoriaus įsigijimo ir pirkimo PVM sumos įtraukimo į PVM atskaitą momento).
   1. Tarkime, kad faktiškai 2004 metais traktorius ekonominėje veikloje buvo naudojamas mažiau, nes fizinis asmuo jį daugiau naudojo asmeniniame ūkyje ir leido kaimynams nemokamai naudotis traktoriumi. Todėl pagal paties fizinio asmens skaičiavimus traktorius ekonominėje veikloje buvo naudojamas apie 70 proc.

    Šiuo atveju 2004 metų metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A formos likusieji laukeliai užpildomi taip:
    • A8 laukelyje turi būti įrašoma 70 (PVM atskaitos procentas pagal faktiškus 2004 metų duomenis);
    • A9 laukelyje – 360 (patikslinta metinė PVM atskaitos suma, kuri apskaičiuojama taip: 36000/60x3x(90-70)/100= 360 Lt).

    Ši suma (360 Lt) turi būti įrašoma į 2004 metų metinės PVM deklaracijos FR0516 formos 22 laukelį.

   2. Tarkime, kad faktiškai 2004 metais traktorius buvo naudojamas tik ekonominėje veikloje, nes fizinis asmuo įsigijo kitą mažesnį traktorių, kurį naudojo savo asmeniniame ūkyje. Todėl pagal paties fizinio asmens skaičiavimus traktorius ekonominėje veikloje buvo naudojamas 100 proc.

    Šiuo atveju 2004 metų metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A formos likusieji laukeliai užpildomi taip:
    • A8 laukelyje turi būti įrašoma 100 (PVM atskaitos procentas pagal faktiškus 2004 metų duomenis);
    • A9 laukelyje – (-180) (ši patikslinta metinė PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 36000/60x3x(90-100)/100= (-180) Lt).

    Ši suma (-180 Lt) turi būti įrašoma į 2004 metų metinės PVM deklaracijos FR0516 formos 22 laukelį.

  • 2 atvejis

   Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2004 metų spalio mėnesį įsigijo ekonominei veiklai vykdyti pastatą, kurio vertė 500000 Lt, 90000 Lt pirkimo PVM. Kadangi fizinis asmuo buvo nusprendęs, kad pastatą naudos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai visą jo pirkimo PVM sumą (90000 Lt) įtraukė į PVM atskaitą. 2004 metais faktiškai šis pastatas buvo naudojamas mišriai veiklai vykdyti (dalis pastato buvo išnuomota asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais, todėl PVM nuo nuomos paslaugų iš jų nebuvo imamas). Pagal 2004 metų faktinius rodiklius, pajamų, gautų iš įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytos veiklos, dalis bendrose pajamose iš bet kokio prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sudarė 80 proc.

   Šiuo atveju fizinis asmuo, PVM mokėtojas, metinės PVM deklaracijos priedo FR0516A formoje turi padaryti tokius įrašus:
   • A1 laukelis – 1 (ilgalaikio materialiojo turto (pastato) kodas);
   • A2 laukelis – 2004 10 (pastato įsigijimo ir jo pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą data);
   • A3 laukelis – 90000 (pastato pirkimo PVM suma);
   • A4 laukelis – 01 (taikytas PVM atskaitos kriterijus);
   • A5 laukelis – 100 (PVM atskaitos procentas taikytas pastato įsigijimo momentu);
   • A6 laukelis – 3 (mėnesio skaičius, už kuriuos 2004 metais tikslinama PVM atskaita);
   • A7 laukelis – 2012 09 (pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga, imant 10 metų nuo pastato įsigijimo);
   • A8 laukelis – 80 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 2004 metų rodiklius);
   • A9 laukelio suma – patikslinta metinė PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: [(90000/120x3x(100-80)]/100=450 Lt (kur 120 – visas pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis mėnesiais).

   Iš priedo FR0516A formos A9 laukelio suma (450 Lt) turi būti įrašoma į A10 laukelį ir turi būti įrašoma į metinės PVM deklaracijos FR0516 forma 22 laukelį.

 • 7 pavyzdys. Iki 2002-06-30 įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo mišriai veiklai, įtrauktos į PVM atskaitą pirkimo (importo) metinės PVM sumos patikslinimas

  PVM mokėtojas, prekiavęs PVM apmokestinamomis ir neapmokestinamomis prekėmis, 2000 metų liepos mėnesį už 250000 Lt įsigijo šioms prekėms pervežti naują krovininį automobilį, kurio pirkimo PVM sudarė 45000 Lt. Pagal naujojo PVM įstatymo nuostatas šio krovininio automobilio PVM atskaita tikslinama 5 metus (nes pagal PMĮ 1 priedėlį jo nusidėvėjimo normatyvas ilgesnis kaip 5 metai). Įsigytas automobilis buvo skirtas įmonėje naudoti mišriai veiklai ir buvo atskaityta jo pirkimo PVM sumos dalis, proporcingai tenkanti 1999 metų liepos mėnesio gautoms PVM apmokestinamoms pajamoms.

  PVM atskaitos procentas gali būti apskaičiuotas tokiais būdais:
  • 1 būdas. Pagal savo apskaitos duomenis PVM mokėtojas gali nustatyti, kad buvo atskaityta 31500 Lt šio turto pirkimo PVM. Šiuo atveju krovininio automobilio PVM atskaita sudarė 70 proc. (31500/45000x100 proc.).
  • 2 būdas. Kai PVM mokėtojas neturi konkrečių duomenų, tai jis iš 2000 metų liepos mėnesio PVM deklaracijos nustato, kad jo už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas gautos pajamos sudarė 500000 Lt, o iš PVM apmokestinamų prekių ir paslaugų pardavimo gautos pajamos sudarė 350000 Lt. Taigi PVM atskaita sudarė 70 proc. (350000/500000 x100 proc.).

  Tarkime, PVM mokėtojo pagal faktinius 2004 metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas sudarė 90 proc.

  Patikslinta metinė šio automobilio PVM atskaitos suma apskaičiuojama ir deklaruojama 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje.

  Visų pirma turi būti užpildoma metinės PVM deklaracijos priedo FR0516B forma:
  • B1 laukelyje įrašoma 2 (ilgalaikio materialiojo turto kodas);
  • B2 laukelyje – 2000 07 (turto įsigijimo ir jo pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą data);
  • B3 laukelyje – 45000 (ilgalaikio turto pirkimo PVM suma);
  • B4 laukelyje – 70 (PVM atskaitos procentas taikytas turto įsigijimo momentu);
  • B5 laukelyje – 12 (turto naudojimo mėnesių skaičius 2004 metais);
  • B6 laukelyje – 2005 06 (ilgalaikio turto PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga);
  • B7 laukelyje – 90 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 2004 metų rodiklius);
  • B8 laukelio suma apskaičiuojama taip: [45000/60x12x (70-90)] = -1800 Lt.

  Iš FR0516B formos B8 laukelio ši suma (-1800 Lt) turi būti įrašoma į B9 laukelį ir į 2004 metų metinės PVM deklaracijos FR0516 23 laukelį.

 • 8 Pavyzdys. Iki 2002-06-30 įsigyto nekilnojamojo turto, naudojamo mišriai veiklai, į PVM atskaitą įtrauktos pirkimo (importo) metinės PVM sumos patikslinimas (taikant apskaičiuotą svertinį PVM atskaitos procento vidurkį)

  Įmonė, PVM mokėtoja, vykdanti mišrią veiklą, 1998 metais rangos būdu pradėjo statyti pastatą. 2000 metų vasario mėnesį pabaigė šio pastato statybą ir pradėjo jį naudoti. Kaip buvo numatyta sutartyje, statybos įmonė, įvykdžiusi tam tikrus statybos darbus, išrašydavo įmonei statybos darbų priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

  1998 metų gruodžio mėnesį išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta 150000 Lt darbų vertė ir 27000 Lt PVM. PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal to mokesčio laikotarpio PVM deklaracijos duomenis (kaip santykis pajamų, gautų už PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), su už visas parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) gautomis pajamomis, sudarė 60 proc. Atskaityta pirkimo PVM suma sudarė 16200 Lt.

  1999 metų liepos mėnesį išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje – 200000 Lt darbų vertė ir 36000 Lt PVM, PVM atskaitos procentas –75 proc. Atskaityta pirkimo PVM suma sudarė 27000 Lt. 1999 metų gruodžio mėnesį – 300000 Lt darbų vertė ir 54000 Lt PVM, PVM atskaitos procentas –100 proc. Atskaityta pirkimo PVM suma sudarė 54000 Lt.

  2000 metų sausio mėnesį – 100000 Lt darbų vertė ir 18000 Lt PVM, atskaitos procentas –70 proc., atskaityta pirkimo PVM suma sudarė 12600 Lt.

  Visa pirkimo PVM suma sudaro (16200+ 27000+ 54000+ 12600)= 109800 Lt.

  Svertinis šio ilgalaikio turto PVM atskaitos vidurkis apskaičiuojamas taip: 16200x60 + 27000x75 + 54000x100 + 12600x70/ [16200+ 27000+ 54000 + 12600)] = 85 proc. (suapvalinus).

  Tarkime, kad PVM mokėtojo pagal faktinius 2004 metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas sudarė 60 proc.

  Patikslinta metinė šio automobilio PVM atskaitos suma apskaičiuojama ir deklaruojama 2004 metų metinėje PVM deklaracijoje.

  Visų pirma turi būti užpildoma metinės PVM deklaracijos priedo FR0516B forma:
  • B1 laukelyje įrašoma 1 (ilgalaikio materialiojo turto kodas);
  • B2 laukelyje – 2000 02 (turto įsigijimo ir jo pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą data);
  • B3 laukelyje – 109800 (ilgalaikio turto pirkimo PVM suma);
  • B4 laukelyje – 85 (PVM atskaitos procentas taikytas turto įsigijimo momentu);
  • B5 laukelyje – 12 (turto naudojimo mėnesių skaičius 2004 metais);
  • B6 laukelyje – 2012 01 (ilgalaikio turto PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga);
  • B7 laukelyje – 60 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 2004 metų rodiklius);
  • B8 laukelio suma apskaičiuojama taip [109800/120x12x (85-60)] = 2745Lt.

  Iš FR0516B formos B8 laukelio ši suma (2745 Lt) turi būti įrašoma į B9 laukelį ir į 2004 metinės PVM deklaracijos FR0516 23 laukelį.