Teminis leidinys "Trumpi paaiškinimai, kaip pildyti PVM deklaraciją"

PVM mokėtojai, teikdami tinkamai užpildytą PVM deklaraciją formos FR0600 versija 02, turėtų labai atidžiai užpildyti visus reikalingus pildyti PVM deklaracijos laukelius. Atkreipiame dėmesį, kad ypač atidžiai turėtų būti užpildyti 2, 3, 7 ir 8 laukeliai, identifikuojantys mokesčių mokėtoją ir jo deklaruojamą mokestinį laikotarpį bei PVM deklaracijos rūšį (t. y. kokia PVM deklaracija pateikta: pirminė ar patikslinta).

11 laukelyje įrašoma visų kitiems asmenims patiektų prekių (suteiktų paslaugų), apmokestinamų PVM (standartiniu ir lengvatiniais (jeigu tokie nustatyti) tarifais) apmokestinamoji vertė (išskyrus deklaruojamą 12, 14-16 laukeliuose).

12 laukelyje - patiektų prekių bei suteiktų paslaugų, už kurias PVM įstatymo 96 str. nustatytais atvejais pardavimo PVM išskaito ir PVM įstatyme nustatyta tvarka sumoka prekių (paslaugų) pirkėjas PVM mokėtojas, apmokestinamoji vertė.

13 laukelyje - PVM mokėtojo patiektų PVM neapmokestinamų prekių ir /ar suteiktų PVM neapmokestinamų paslaugų apmokestinamoji vertė (PVM įstatymo 20-33 straipsniuose nustatytais atvejais).

14 laukelyje - PVM mokėtojo suvartotų privatiems poreikiams tenkinti prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė (PVM įstatymo 5 ir 8 str. nustatytais atvejais).

15 laukelyje - pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto bei atlikto pastato (statinio) esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė (kai turto pasigaminimas ar esminis pagerinimas yra PVM objektas pagal PVM įstatymo 6 straipsnio nuostatas).

16 laukelyje -sandorių, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema (kelionių organizavimo paslaugų bei naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių), apmokestinamoji vertė- marža.

17 laukelyje - patiektų ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentų prekių, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (PVM įstatymo 41 str. nurodytais atvejais).

18 laukelyje - ES šalių PVM mokėtojams patiektų ir iš Lietuvos išvežtų prekių apmokestinamoji vertė. Tokie tiekimai apmokestinami taikant 0 proc. PVM tarifą (PVM įstatymo 49 straipsnis). Čia neįrašoma prekių patiektų kitų ES šalių ne PVM mokėtojams, bei jokių suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė. Dėmesio! Šio laukelio duomenys turi būti įtraukti į Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos formos FR0564 versija 03 13 laukelį.

19 laukelyje - visų kitų (nenurodytų 17 ir 18 laukeliuose) patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (pvz., PVM įstatymo 43 ir 44 nurodytais atvejais pateiktų prekių bei suteiktų paslaugų).

20 laukelyje - prekių ir paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta yra už Lietuvos ribų (įskaitant nuotolinės prekybos atvejus) ir kurioms skirtų prekių ir paslaugų pirkimo PVM gali būti atskaitomas pagal PVM įstatymo 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas, apmokestinamoji vertė. Kai kitos valstybės narės PVM mokėtojui teikiamos paslaugos, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio2 dalie 1 punkto nuostatas persikelia į pirkėjo PVM mokėtojo valstybę narę, tai tokių paslaugų apmokestinamoji vertė turi būti deklaruota ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos formos FR0564 versija 03 18 laukelyje. Be to, jeigu PVM mokėtojas buvo tarpininku trikampės prekybos sandoryje, tai šiame laukelyje deklaruotą tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę jis turi deklaruoti ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos formos FR0564 versija 03 14 laukelyje.

21 laukelyje - iš ES valstybių narių įsigytų prekių, kurių įsigijimo vieta - Lietuva, apmokestinamoji vertė.

22 laukelyje - trikampės prekybos atveju (kai Lietuvos PVM mokėtojas yra tarpininkas) iš ES valstybių narių įsigytų (ne patiektų) prekių, kurios iš karto patiektos ir išgabentos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, apmokestinamoji vertė.

23 laukelyje - įsigytų paslaugų (kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas) apmokestinamoji vertė. (PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje ir 5 dalyje nustatytais atvejais iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje (o 5 dalyje nurodytais atvejais ir neįsiregistravusio Lietuvoje PVM mokėtoju), šalies teritorijoje suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė).

24 laukelyje - iš 23 laukelyje nurodytų paslaugų bendros apmokestinamosios vertės apmokestinamoji vertė tik tų sandorių, kai šios nurodytosios paslaugos įsigytos iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų.

25 laukelyje - iš Lietuvos ir užsienio asmenų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma. Šiame laukelyje taip pat įrašoma PVM suma apskaičiuota nuo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įsigytų prekių ir paslaugų apskaičiuota (taikant 6 proc. tarifą) PVM suma. Asmenys, įsigiję prekių ar paslaugų iš tokių ūkininkų, turėtų nepamiršti pateikti nustatytą žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitą FR0617 formą.

26 laukelyje - už importuotas prekes apskaičiuotas bet dar nesumokėtas importo PVM.

27 laukelyje - VMI kontroliuojama įskaitoma importo PVM suma.

28 laukelyje - proporcinis PVM atskaitos procentas, kuris taikomas visus kalendorinius metus.

29, 30, 31 laukeliuose - visų tiekimų, apmokestinamų taikant atitinkamai standartinį, 9 ir 5 proc. tarifą, pardavimo PVM suma. Šiuose laukeliuose įrašoma ir saviems poreikiams suvartotų prekių bei paslaugų PVM, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ir esminio pagerinimo PVM, PVM apskaičiuotas nuo tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, maržos.

32 laukelyje - pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo PVM įstatymo 95 straipsnio 2 -5 dalyse nurodytais atvejais iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje (o 5 dalyje ir neįsiregistravusio Lietuvoje PVM mokėtoju), įsigytų paslaugų (paslaugų), kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma šalies teritorija, apmokestinamosios vertės.

33 laukelyje -pardavimo PVM suma, apskaičiuotą nuo PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais perimto turto, perimto turto nuomininko (panaudos gavėjo ir kito asmens) atliktų pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų) bei kitų įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės.

34 laukelyje - apskaičiuota pardavimo PVM suma nuo iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių apmokestinamosios vertės (apmokestinamoji vertė deklaruojama 21 laukelyje).

35 laukelyje - atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma (25, 26, 27 laukeliuose deklaruotos PVM sumos, jų dalis) taip pat patikslinta prekių (paslaugų) ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma, jeigu prekės (paslaugos) ar ilgalaikis turtas nenaudojamas PVM apmokestinamoje veikloje (su minuso ženklu).

36 laukelyje - pagal nurodytą formulę apskaičiuojama mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (su minuso ženklu) PVM suma.

Detali PVM deklaracijos užpildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 (VMI prie FM viršininko 2009-12-22 įsakymo Nr. VA-102 redakcija).

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.