Teminis leidinys "Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas"

 1. MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. PVM DEKLARACIJOS I DALIES „PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI“ (APMOKESTINAMOJI VERTĖ) UŽPILDYMAS
  1. 11 laukelis „PVM apmokestinami sandoriai“
  2. 12 laukelis „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)“
  3. 13 laukelis „PVM neapmokestinami sandoriai“
  4. 14 laukelis „Suvartojimas privatiems poreikiams“
  5. 15 laukelis „Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“
  6. 16 laukelis „Sandorių, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža“
  7. 17 laukelis. „Prekių eksportas“ (0 proc.)
  8. 18 laukelis. „ES PVM mokėtojams patiektos prekės“ (0 proc.)
  9. 19 laukelis. „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“
  10. 20 laukelis. „Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“
 3. PVM DEKLARACIJOS II DALIES „PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SANDORIAI“ (APMOKESTINAMOJI VERTĖ) UŽPILDYMAS
  1. 21 laukelis „Iš ES įsigytos prekės“
  2. 22 laukelis „Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai“
  3. 23 laukelis „Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos“
  4. 24 laukelis „Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų“
 4. PVM DEKLARACIJOS III DALIES „PIRKIMO IR IMPORTO PVM“ UŽPILDYMAS
  1. 25 laukelis „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“
  2. 26 laukelis „Sumokėtas importo PVM“
  3. 27 laukelis „Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI“
 5. PVM DEKLARACIJOS IV DALIES „PVM ATSKAITOS DALIS (PROCENTAIS)“ UŽPILDYMAS
  1. 28 laukelis „Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas“
 6. PVM DEKLARACIJOS V DALIES „PARDAVIMO PVM, PVM ATSKAITA, MOKĖTINAS (GRĄŽINTINAS) PVM“ UŽPILDYMAS
  1. 29 laukelis „Standartinio tarifo pardavimo PVM“
  2. 30 laukelis „9 proc. pardavimo PVM“
  3. 31 laukelis „5 proc. pardavimo PVM“
  4. 32 laukelis „Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)“
  5. 33 laukelis „Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)“
  6. 34 laukelis. „Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“
  7. 35 laukelis „Atskaitomas PVM“
  8. 36 laukelis „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM“

Šiame leidinyje paaiškinama PVM mokėtojo teikiamos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo ir užpildymo tvarka: kokiais terminais turi būti pateikiama mokestinio laikotarpio PVM deklaracija; kokiuose jos laukeliuose turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį patiektų prekių, suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotos pardavimo PVM sumos; kaip turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo PVM sumos ir pirkimo PVM atskaita; kaip turi būti apskaičiuojama į biudžetą mokėtina (iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

 1. MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

  Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, Lietuvoje PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys turi Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMI) pateikti tinkamai užpildytą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (formos FR0600 versija 02).

  Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (formos FR0600 versija 02) ir jos užpildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

  PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, mėnesio PVM deklaraciją turi pateikti iki kito mėnesio 25 dienos, o tie, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, pusmečio PVM deklaraciją - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos. Jeigu PVM mokėtojo prašymu buvo nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis, tokio mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to mokestinio laikotarpio pabaigos.

  Svarbu įsidėmėti, kad PVM mokėtojų, kurie įsigyja prekių iš kitų ES valstybių narių ir/arba įsigyja paslaugų, kurias šalies teritorijoje jiems teikia kitos ES valstybės narės PVM mokėtojai, neįsikūrę šalies teritorijoje, ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, visais atvejais mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Todėl tokie PVM mokėtojai turi teikti kalendorinio mėnesio PVM deklaracijas.

  PVM mokėtojas turi teisę patikslinti VMI pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad patikslintoje mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje turi būti pateikiami (įrašomi) ne vien tikslinamieji, o visi to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje nurodyti duomenys.

  PVM deklaracija susideda iš 5 dalių: I dalyje „Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai“ turi būti deklaruojama PVM mokėtojo per mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kurios apmokestinamos standartiniu ar lengvatiniais PVM tarifais bei 0 proc. PVM tarifu, neapmokestinamos PVM, kurios nėra PVM objektas Lietuvoje, kurių pardavimo PVM išskaito ir sumoka pirkėjas, apmokestinamoji vertė, II dalyje „Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai“ - įsigytų iš kitų ES valstybių narių prekių, įskaitant įsigytas iš kitų ES valstybių narių prekes, skirtas trikampei prekybai bei įsigytų iš užsienio valstybių paslaugų, apmokestinamoji vertė. III dalyje „Pirkimo ir importo PVM“ - įsigytų ir importuotų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma, IV dalyje „PVM atskaitos dalis (procentais)“ - mišrią veiklą vykdančio PVM mokėtojo kalendoriniais metais taikytas PVM atskaitos procentas, V dalyje „Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM“ - PVM mokėtojo apskaičiuota patiektų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo PVM suma, iš ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių pardavimo PVM suma, įsigytų prekių ir paslaugų apskaičiuota pardavimo PVM suma, PVM atskaita, apskaičiuota į biudžetą mokėtina (iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

  Panagrinėkime atskirų PVM deklaracijos dalių užpildymo ypatumus:

 2. PVM DEKLARACIJOS I DALIES „PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI“ (APMOKESTINAMOJI VERTĖ) UŽPILDYMAS

  1. 11 laukelis „PVM apmokestinami sandoriai“

   Šiame PVM deklaracijos laukelyje PVM mokėtojas turi nurodyti apmokestinamąją vertę tų per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų), kurių tiekimo (teikimo) vieta pagal PVM įstatymo nuostatas laikoma Lietuva ir kurios apmokestinamos taikant standartinį bei lengvatinius (jeigu tokie yra nustatyti) PVM tarifus (išskyrus 12, 14, 15 ir 16 laukeliuose deklaruotinų prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę).

   Į šį laukelį PVM mokėtojas taip pat turi įrašyti:
   • perduoto kitam asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, bet kokio nuosavybės teisės objekto apmokestinamąją vertę (kai turtas perduodamas, kaip turtinis įnašas arba juridinio asmens reorganizavimo atveju);
   • išsinuomoto ar panaudos būdu naudojamo pastato (statinio) atliktų esminio pagerinimo darbų, perduotų pastato (statinio) savininkui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, apmokestinamąją vertę;
   • patikslintą su minuso ženklu apmokestinamosios vertės sumą, perskaičiuotą dėl grąžintos daugkartinės pakuotės, kurios vertė buvo įtraukta į prekių (paslaugų), patiektų ankstesnį mokestinį laikotarpį, apmokestinamąją vertę;
   • per mokestinį laikotarpį gautą už šiame laukelyje deklaruotinas patiektas prekes (suteiktas paslaugas) avansą (be PVM), nuo kurio, pagal PVM įstatymo nuostatas, buvo apskaičiuotas PVM;
   • per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ar pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose nurodytas patikslintas šiame laukelyje deklaruotų prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu - kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamas, t. y. be jokio ženklo, kai apmokestinamoji vertė didinama);
   • skirtumą (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamuoju laikotarpiu patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamosios vertės ir ankstesnį mokestinį laikotarpį gauto šių prekių (paslaugų) avanso (be PVM), nuo kurio buvo apskaičiuotas PVM.
   Pavyzdys:

   2015 m. gegužės mėnesį buvo gautas 100 000 eurų avansas už statybos darbus, kurių atlikimas pagal sutartį numatytas 2017 m. sausio mėnesį. Iš gauto avanso sumos buvo išskaičiuota 17 355 eurų PVM suma (100 000 x 21 proc. / (100 proc. + 21 proc.)) ir išrašyta avanso davėjui PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodyta avanso vertė be PVM - 82 645 eurų ir PVM suma 17 355 eurų, iš viso 100 000 eurų. 2017 m. sausio mėnesį, atlikus statybos darbus, šių darbų užsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra likusiai statybos darbų vertei - 48 400 eurų (apmokestinamoji vertė 40 000 eurų, PVM suma 8 400 eurų). Šiuo atveju PVM mokėtojas, paslaugų teikėjas, į 201 7 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 11 laukelį turi įrašyti 40 000 eurų, o į 29 laukelį 8 400 eurų PVM sumą.

   Jeigu PVM mokėtojas išrašytame kreditiniame ar debetiniame dokumente keičia standartinį arba lengvatinius PVM tarifus į 0 proc. PVM tarifą arba nenurodo jokio PVM tarifo (kai prekės (paslaugos) neapmokestinamos PVM), tai tokiame kreditiniame ar debetiniame dokumente nurodyta visa prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė į šį laukelį turi būti įrašyta su minuso ženklu, o atitinkamame laukelyje (13, 17-20 ar kitame laukelyje) - kaip teigiama.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad į 11 laukelį neturi būti įrašoma apmokestinamoji vertė tų patiektų prekių (suteiktų paslaugų), kurių tiekimo vieta laikoma Lietuva, bet jos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą (pvz., iš Lietuvos eksportuojamų prekių, tarptautinio keleivių vežimo paslaugų ir panašiais atvejais) bei už kurias PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais pardavimo PVM turi išskaityti ir sumokėti pirkėjas, PVM mokėtojas (t. y. prekių (paslaugų), kurių apmokestinamoji vertė turi būti deklaruota 12 laukelyje).

   Be to, pirkėjas, PVM mokėtojas, turi atsiminti, kad nei į šį laukelį, nei į kitus laukelius jis neturi įrašyti iš užsienio pirkėjų, neįsiregistravusių Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių bei paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma Lietuva ir kurių pardavimo PVM jis privalo apskaičiuoti, apmokestinamosios vertės (išskyrus 21, 22, 23 ir 24 laukeliuose deklaruojamą iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių bei iš užsienio valstybių įsigytų paslaugų apmokestinamąją vertę).

  2. 12 laukelis „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)“

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi deklaruoti apmokestinamąją vertę tokių patiektų prekių (suteiktų paslaugų), kurių pirkimo PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatas privalo išskaityti ir sumokėti pirkėjas. Vadinasi, PVM mokėtojas šiame laukelyje turi deklaruoti:
   • perduoto kitam asmeniui, PVM mokėtojui, bet kokio nuosavybės teisės objekto apmokestinamąją vertę (kai turtas perduodamas, kaip turtinis įnašas arba juridinio asmens reorganizavimo atveju);
    Pavyzdys:

    Įmonė X, PVM mokėtoja, 2016 m. sausio mėnesį įmonei Y PVM mokėtojai perdavė kaip turtinį įnašą prekių už 100 000 eurų. Išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodė 100 000 eurų ir PVM sumą - 21 000 eurų (100 000 x 21 proc.). Šiuo atveju 2016 m. sausio mėnesio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 12 laukelyje įmonė X turi įrašyti 100 000 eurų (PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuoto pardavimo PVM (21 000 eurų) įmonė X deklaruoti neturi.

   • išsinuomoto ar panaudos būdu naudojamo pastato (statinio) atliktų esminio pagerinimo darbų, perduotų pastato (statinio) savininkui, PVM mokėtojui, apmokestinamąją vertę;
   • apmokestinamąją vertę PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje, kurie atliekami apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo užsakymu;
   • apmokestinamąją vertę kitų prekių bei paslaugų (pvz., už tam tikrų išmatavimų medieną, juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas, laužą), kurių, pardavimo PVM Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais išskaito ir sumoka į biudžetą pirkėjas (PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais). Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“;
   • per mokestinį laikotarpį gautą už šiame laukelyje deklaruotinas patiektas prekes (suteiktas paslaugas) avansą (be PVM), nuo kurio, pagal PVM įstatymo nuostatas, buvo apskaičiuotas PVM;
   • per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ar pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose nurodytas patikslintas šiame laukelyje deklaruotų prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu - kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamas, t. y. be jokio ženklo, - kai apmokestinamoji vertė didinama);
   • skirtumą (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamuoju laikotarpiu patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamosios vertės ir ankstesnį mokestinį laikotarpį gauto šių prekių (paslaugų) avanso (be PVM), nuo kurio buvo apskaičiuotas PVM.
  3. 13 laukelis „PVM neapmokestinami sandoriai“

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi nurodyti patiektų (įskaitant patiektų ir eksportuotų) PVM neapmokestinamų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas, nurodytas per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir/ar debetiniuose dokumentuose (PVM neapmokestinamos prekės (paslaugos) išvardintos PVM įstatymo 20-33 straipsniuose).

   PVM neapmokestinamų prekių tiekimas (paslaugų tekimas) netampa PVM apmokestinama veikla net ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas apskaičiavo jų pardavimo PVM. Todėl svarbu įsidėmėti, kad šiame laukelyje taip pat turi būti nurodoma apmokestinamoji vertė tų patiektų PVM neapmokestinamų prekių (paslaugų), už kurias PVM mokėtojas apskaičiavo PVM, išskyrus atvejus, kai pagal PVM įstatymo nuostatas PVM mokėtojas turi pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM ar ne (pvz., nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma, paskolų teikimas ir pan.). Nuo PVM neapmokestinamų prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės PVM mokėtojo apskaičiuota PVM suma atsižvelgiant į taikytą PVM tarifą, turi būti nurodoma PVM deklaracijos 29, 30 ar 31 laukelyje.

  4. 14 laukelis „Suvartojimas privatiems poreikiams“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma tokių PVM mokėtojo privatiems poreikiams suvartotų prekių ir/ar paslaugų apmokestinamoji vertė, kai toks suvartojimas laikomas prekių tiekimu (paslaugų teikimu) už atlygį (pvz., PVM mokėtojo verslo partneriams ar kitiems asmenims įteiktų dovanų, kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, ir kurių kaina viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintose Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygose ir apribojimuose nustatytos nedidelės vertės dovanos vertę, apmokestinamoji vertė).

  5. 15 laukelis „Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) atlikto esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė (PVM įstatymo 6 straipsnis).

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu PVM mokėtojas, atlikęs išsinuomoto ar panaudos būdu naudojamo pastato (statinio) esminį pagerinimą, šį esminį pagerinimą iš karto perduoda (parduoda) pastato (statinio) savininkui, tai toks esminis pagerinimas laikomas statybos paslaugų perpardavimu už atlygį, o ne ilgalaikio turto pasigaminimu, todėl jo vertė turi būti nurodoma ne šiame, o atitinkamai 11 laukelyje (jeigu pastato (statinio) savininkas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju) arba 12 laukelyje (jeigu pastato (statinio) savininkas yra apmokestinamasis asmuo įsiregistravęs PVM mokėtoju).

  6. 16 laukelis „Sandorių, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamoji vertė tokių PVM mokėtojo tiekiamų prekių ir/ar teikiamų paslaugų, kurioms taikoma speciali apmokestinimo PVM schema - maržos schema. Vadinasi, šiame laukelyje turi būti įrašoma:
   • kelionių organizatorių apskaičiuota teigiama marža už pirkėjui (klientui) savo vardu suteiktas turizmo paslaugas, kurias kelionių organizatorius įsigijo iš kitų apmokestinamųjų asmenų;
   • apskaičiuota teigiama marža už patiektas naudotas prekes, naudotas transporto priemones, naudotą ilgalaikį turtą, meno kūrinius, taip pat kolekcinius ir/ar antikvarinius daiktus.

   PVM mokėtojas, tiekiantis prekes (teikiantis paslaugas), kurioms taikoma maržos schema, šiame laukelyje turi įrašyti ir tą apskaičiuotą teigiamą maržą, kuri pagal PVM įstatymo nuostatas apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą (pvz., kelionės organizatoriaus apskaičiuota teigiama marža už pirkėjui (klientui) savo vardu suteiktas, už ES teritorijos ribų įvykdytas, turizmo paslaugas, kurias kelionių organizatorius įsigijo iš kitų apmokestinamųjų asmenų; apskaičiuota teigiama marža už patiektas ir iš ES teritorijos išgabentas naudotas prekes ir pan.).

  7. 17 laukelis. „Prekių eksportas“ (0 proc.)

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi įrašyti per mokestinį laikotarpį patiektų PVM apmokestinamų ir iš ES teritorijos išgabentų (eksportuotų) prekių apmokestinamąją vertę, įskaitant patikslintą pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus tokių patiektų prekių apmokestinamąją vertę.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad į šį laukelį įrašoma ir tokių Lietuvos PVM mokėtojo trečiųjų valstybių asmenims patiektų prekių apmokestinamoji vertė, kurios už ES teritorijos ribų išgabenamos po apdirbimo ar perdirbimo Lietuvoje (jeigu šie tiekimai atitinka Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“ patvirtintas nuostatas).

   Jeigu išrašytame kreditiniame ar debetiniame dokumente PVM mokėtojas tikslina PVM tarifą, t. y., jei vietoje 0 proc. PVM tarifo nurodo standartinį arba lengvatinius (jeigu tokie yra nustatyti) PVM tarifus, keisdamas ir gautą (gautiną) atlygį už per praėjusį mokestinį laikotarpį patiektas prekes, tai kreditiniame ar debetiniame dokumente nurodyta tokių prekių apmokestinamoji vertė turi būti perkelta į atitinkamo mokestinio laikotarpio 11 laukelį, t. y. 11 laukelyje - kaip teigiama, o 17 laukelyje turi būti įrašoma su minuso ženklu. Kreditiniame ar debetiniame dokumente nurodyta PVM suma pagal taikytą PVM tarifą, turi būti nurodoma PVM deklaracijos 29, 30 ar 31 laukelyje.

  8. 18 laukelis. „ES PVM mokėtojams patiektos prekės“ (0 proc.)

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi įrašyti per mokestinį laikotarpį kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektų ir iš Lietuvos išgabentų prekių apmokestinamąją vertę, įskaitant:
   • ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektų ir iš Lietuvos išgabentų naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių apmokestinamąją vertę;
   • patiektų kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui į Lietuvos Respubliką importuotų, bet importo PVM neapmokestintų prekių apmokestinamąją vertę (PVM įstatymo 35 straipsnyje nurodytais atvejais, kai importo metu žinoma, kad prekės bus patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui);
   • pervežamų verslo tikslais į kitą ES valstybę narę prekių apmokestinamąją vertę, kai tokių prekių pervežimas yra laikomas prekių tiekimu už atlygį (šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju įsigijimams kitoje ES valstybėje narėje, į kurią verslo tikslais perveža prekes, prekių pervežimo (tiekimo) PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, jam priskirtą kitoje ES valstybėje narėje).

   Į šį laukelį įrašoma apmokestinamoji vertė ir tokių Lietuvos PVM mokėtojo ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektų prekių, kurios į kitą ES valstybę narę išgabenamos po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo (jeigu šie tiekimai atitinka Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“ patvirtintas nuostatas).

   Svarbu įsidėmėti, kad šiame laukelyje įrašytų prekių apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (formos FR0564 versija 03), kurią kiekvieną kalendorinį mėnesį jis privalo pateikti VMI. Todėl šiame PVM deklaracijos laukelyje deklaruota atitinkamo mokestinio laikotarpio (mėnesio, pusmečio) prekių apmokestinamoji vertė turėtų iš esmės atitikti minėtos ataskaitos 13 laukelyje deklaruotą šių prekių vertę.

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus aukščiau nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

  9. 19 laukelis. „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“

   PVM mokėtojas šiame laukelyje turi įrašyti kitų, nei 17 ir 18 laukeliuose nurodytų, šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamąją vertę, įskaitant:
   • patiektų jūrų laivų, skirtų keleiviams ir/ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir/ar kitoms paslaugoms teikti, jūrų žvejybos laivų, laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, apmokestinamąją vertę, šių laivų atlikto remonto, pertvarkymo (modernizavimo) nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę;
   • orlaivių, patiektų apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunančių iš keleivių ir/ar krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, apmokestinamąją vertę, minėtiems asmenims suteiktų orlaivių nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę, taip pat tarptautiniais maršrutais skrendančių orlaivių priežiūros ir remonto paslaugų apmokestinamąją vertę;
   • minėtiems laivams ir orlaiviams patiektos įprastinės ir būtinos įrangos bei jos atsarginių dalių apmokestinamąją vertę, šios įrangos montavimo, įmontuotos įrangos remonto, priežiūros paslaugų apmokestinamąją vertę; kitų prekių bei paslaugų, reikalingų minėtiems laivams ir orlaiviams bei jų kroviniams aptarnauti, apmokestinamąją vertę;
   • į minėtus laivus (įskaitant karo laivus) ir orlaivius patiektų prekių atsargų apmokestinamąją vertę;
   • suteiktų paslaugų, įskaitant vežimo ir papildomas vežimo paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš ES teritorijos, su prekių importavimu ES teritorijoje;
   • suteiktų paslaugų, įskaitant vežimo ar papildomas vežimo paslaugas, tiesiogiai susijusių su šiais sandoriais: prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti; prekių tiekimo, kai tiekiamoms prekėms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra; prekių, kurios laikinai saugomos, taip pat prekių, kurioms taikoma laisvosios zonos ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja; prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais, išorinio tranzito ar vidinio tranzito muitinės procedūra, tiekimo, jeigu tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;
   • suteiktų paslaugų, įskaitant vežimo ar papildomas vežimo paslaugas, tiesiogiai susijusių su prekių tiekimu, kai tiekiamos prekės išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį, apmokestinamąją vertę;
   • išduotų TIR ir ATA knygelių apmokestinamąją vertę;
   • suteiktų prekių vežimo į Azorų ir Madeiros salas ir iš šių šalių taip pat vežimo tarp šių šalių apmokestinamąją vertę;
   • suteiktų keleivių ir jų bagažo vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų apmokestinamąją vertę;
   • suteiktų draudimo ir finansinių paslaugų, tiesiogiai susijusių su prekių eksportu, apmokestinamąją vertę;
   • patiektų prekių ir suteiktų paslaugų kitose ES valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos šalių, kitų negu paskirties valstybė, kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, apmokestinamąją vertę;
   • patiektų prekių ir suteiktų paslaugų tarptautinėms organizacijoms, kurias tokiomis pripažino bet kuri kita ES valstybė narė ar jų atstovybėms, taip pat šių organizacijų ar atstovybių nariams (pagal tarptautinėse sutartyse nustatytas sąlygas bei apribojimus) apmokestinamąją vertę;
   • Europos centrinių bankų sistemai tiekiamo aukso apmokestinamąją vertę;
   • naujų transporto priemonių, patiektų PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims ir išgabentų iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę. PVM mokėtojas turi įsidėmėti, kad kai jis šiame laukelyje deklaruoja taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų per ataskaitinį mokestinį laikotarpį kitos ES valstybės narės PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims patiektų naujų transporto priemonių, kurios išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę, jis kartu su PVM deklaracija turi pateikti dokumentų, kuriais įformintas tų naujų transporto priemonių tiekimas į kitą ES valstybę narę, kopijas. Dokumentų kopijas PVM mokėtojas turi pateikti tokiu būdu, kokiu yra teikiama PVM deklaracija. Kai PVM deklaracija yra teikiama elektroniniu būdu, tai dokumentų kopijos taip pat teikiamos elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymint „Naujos transporto priemonės tiekimas“;
   • akcizais apmokestinamų prekių, patiektų PVM mokėtojais neįsiregistravusiems apmokestinamiesiems asmenims arba juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, ir išgabentų iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę;
   • kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugų, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo nuostatas yra Lietuva, teikiamų už Lietuvos teritorijos ribų įsikūrusiam ir neturinčiam Lietuvoje teritorijoje padalinio paslaugų pirkėjui, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į ES teritoriją tokiam aptarnavimui, apdirbimui ar perdirbimui atlikti, o vėliau jie bus išgabenti iš ES teritorijos, apmokestinamąją vertę;
   • apmokestinamąją vertę suteiktų atstovavimo (agento) paslaugų, kai kito vardu ir sąskaita dalyvaujama šiame leidinio punkte išvardintuose prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandoriuose bei tokiuose prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandoriuose, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas laikomi įvykusiais ne ES teritorijoje;
   • patiektų prekių, susijusių su tarptautinės prekybos sandoriais, apmokestinamąją vertę (pvz., tiekiamų prekių, pateikiamų laikinai saugoti; tiekiamų prekių, kai joms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra; tiekiamų prekių, kurios laikinai saugomos, taip pat prekių, kurioms taikoma laisvosios zonos ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja; tiekiamų prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais, išorinio tranzito ar vidinio tranzito muitinės procedūra, jeigu tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja; tiekiamų prekių, kai jos išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį, apmokestinamąją vertę ir pan.).

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardytais atvejais patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamoji vertė.

   Jeigu išrašytame kreditiniame ar debetiniame dokumente dėl PVM tarifo tikslinimo (kai vietoje 0 proc. PVM tarifo nurodomas standartinis arba lengvatinis (jeigu toks yra nustatytas) PVM tarifas) keičiasi gautas (gautinas) atlygis už praėjusį mokestinį laikotarpį patiektas prekes (suteiktas paslaugas), tai kreditiniame ar debetiniame dokumente nurodyta tokių prekių apmokestinamoji vertė perkeliama į atitinkamo mokestinio laikotarpio 11 laukelį, t. y. 11 laukelyje įrašoma kaip teigiama, o 19 laukelyje įrašoma su minuso ženklu.

  10. 20 laukelis. „Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi įrašyti tokių, jo Lietuvos PVM mokėtojo, už Lietuvos teritorijos ribų patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kurių pirkimo (importo) PVM pagal PVM įstatymo 58 str. 1 d. 2 punkto nuostatas gali būti atskaitomas, apmokestinamąją vertę, įskaitant:
   • suteiktų paslaugų, kurios pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatoms nelaikomos suteiktomis Lietuvos teritorijoje, apmokestinamąją vertę, pvz.: užsienio apmokestinamiesiems asmenims suteiktų vežimo ir papildomų vežimo paslaugų, kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo, apdirbimo ir perdirbimo paslaugų, įvairių intelektualinių paslaugų, autorių teisų ir kt., spausdinimo, tarpininkavimo ir kitų paslaugų; tų nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų, kurie yra ar bus pastatyti už Lietuvos teritorijos ribų, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų, nuomos paslaugų, vertinimo, architektų, inžinierinių ir pan. paslaugų apmokestinamąją vertę; už Lietuvos teritorijos ribų faktiškai suteiktų meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių paslaugų, įskaitant tokio pobūdžio renginių organizatorių paslaugų, taip pat pagalbinių paslaugų, reikalingų minėtoms paslaugoms suteikti, apmokestinamąją vertę ir pan. Pažymėtina, kad šiame laukelyje deklaruotų kitų valstybių narių PVM mokėtojams suteiktų paslaugų, kurių teikimo vieta pagal nuostatas iš esmės tolygias PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatas yra kita valstybė narė, apmokestinamąją vertę, PVM mokėtojas turi deklaruoti ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje FR0564 formoje, kurią kiekvieną kalendorinį mėnesį jis privalo pateikti VMI, 18 laukelyje;
   • už Lietuvos teritorijos ribų patiektų prekių, kurių tiekimas būtų apmokestinamas PVM, jeigu vyktų Lietuvos teritorijoje, apmokestinamąją vertę.

   Taip pat, PVM mokėtojas, kuris trikampės prekybos sandoryje yra tarpininkaujanti šalis, šiame laukelyje turi įrašyti trečios ES valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių (kurias jis įsigijo iš pirmos ES valstybės narės PVM mokėtojo) apmokestinamąją vertę. Šią trečios ES valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas turi deklaruoti ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje FR0564 formoje, kurią kiekvieną kalendorinį mėnesį jis privalo pateikti VMI, 14 laukelyje.

   Lietuvos PVM mokėtojas, įsiregistravęs nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje narėje PVM mokėtoju šiame laukelyje turi įrašyti toje kitoje ES valstybėje narėje nuotolinės prekybos būdu patiektų ir toje kitoje ES valstybėje narėje PVM apmokestintų prekių apmokestinamąją vertę.

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardintais atvejais patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamoji vertė.

 3. PVM DEKLARACIJOS II DALIES „PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SANDORIAI“ (APMOKESTINAMOJI VERTĖ) UŽPILDYMAS

  1. 21 laukelis „Iš ES įsigytos prekės“

   PVM mokėtojas šiame laukelyje turi įrašyti iš ES valstybių narių įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvoje, apmokestinamąją vertę, įskaitant:
   • iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojų (ir privalančių tapti PVM mokėtojais) įsigytų prekių, prekių, perduotų pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir/ar atlyginimą dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas, apmokestinamąją vertę;
   • naujų transporto priemonių, įsigytų iš kitos ES valstybės narės bet kurio asmens, apmokestinamąją vertę;
   • akcizais apmokestinamų prekių, įsigytų iš kitos ES valstybės narės bet kokio juridinio asmens, kai jos laikantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatų gabenamos su akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu ar su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu, apmokestinamąją vertę;
   • apmokestinamojo asmens disponuojamų prekių, įsivežtų iš kitos ES valstybės narės verslo tikslais, kai šias prekes įsiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu - kitas asmuo, apmokestinamąją vertę, išskyrus atvejus, kai toks prekių įsivežimas nelaikomas prekių įsivežimu verslo tikslais;
   • į Lietuvos teritoriją atgabentų ir priskirtų naudoti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinėms pajėgoms ar jas lydintiems civiliniams darbuotojams prekių (išskyrus tas, kurios pagal PVM įstatymo 40 str. 4 dalies nuostatas nebūtų apmokestinamos importo mokesčiais, jeigu būtų importuojamos), kurios įsigijimo metu nebuvo apmokestintos PVM bendra, kurioje nors iš ES valstybių narių nustatyta tvarka, apmokestinamąją vertę;
   • PVM įstatymo 122 str. 2 dalyje nurodytais atvejais, kai prekes įsigyjantis iš kitos valstybės narės Lietuvos PVM mokėtojas, šį savo PVM mokėtojo kodą nurodė įsigydamas prekes, o šios prekės buvo išgabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę (ne į Lietuvą), ir nebuvo įrodyta, kad PVM buvo sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi šių prekių gabenimas („rezervo“ taisyklė).
   Pavyzdys:

   2016 m. sausio mėn. Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, įsigijo žemės ūkio paskirties prekių iš Vokietijos PVM mokėtojo, nuvežė jas tiesiai iš Vokietijos į Latviją ir ten pardavė Latvijos ūkininkui, neįsiregistravusiam Latvijoje PVM mokėtoju. Kadangi Lietuvos įmonė A nebuvo įsiregistravusi Latvijoje PVM mokėtoja, tai įsigydama iš Vokietijos PVM mokėtojo prekes nurodė jam savo PVM mokėtojo kodą, suteiktą šiai įmonei Lietuvoje (Vokietijos PVM mokėtojas patiektoms Lietuvos įmonei A prekėms pritaikė 0 proc. PVM tarifą, nes prekės buvo patiektos kitos valstybės narės PVM mokėtojui ir buvo išgabentos iš Vokietijos). Lietuvos įmonė A nesumokėjo Latvijoje įsigytų iš Vokietijos prekių pardavimo PVM. Vadinasi, pagal „rezervo“ taisyklę Lietuvos įmonė A turi apskaičiuoti Lietuvoje įsigytų iš Vokietijos prekių pardavimo PVM, taikant nustatytą šioms prekėms PVM tarifą, deklaruoti šių įsigytų prekių apmokestinamąją vertę 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos 21 laukelyje, o apskaičiuotą PVM sumą - 34 laukelyje.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad šių prekių apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje turi būti įrašyta tą mokestinį laikotarpį, kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. Prievolė apskaičiuoti iš kitos ES valstybės narės įsigytų prekių pardavimo PVM atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip 15 dieną kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos.

   Kai, pagal PVM įstatymo nuostatas, iš kitos ES valstybės narės prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas, tai tokių įsigytų prekių apmokestinamoji vertė šiame laukelyje neįrašoma (pvz., apmokestinamoji vertė iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų ir į Lietuvą atgabentų: PVM neapmokestinamų prekių; prekių, kurių tiekimas, jeigu jis vyktų Lietuvoje, būtų apmokestintas taikant 0 proc. PVM tarifą; prekių, kurių importas, pagal PVM įstatymo nuostatas, neapmokestinamas PVM, ir pan.).

   Šiame laukelyje įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardytais atvejais įsigytų prekių apmokestinamoji vertė.

  2. 22 laukelis „Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai“

   PVM mokėtojas, kuris trikampės prekybos sandoryje yra tarpininkaujanti šalis, šiame laukelyje turi įrašyti iš vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo patiektos kitoje ES valstybėje narėje tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, apmokestinamąją vertę. Svarbu įsidėmėti, kad šiame laukelyje turi būti įrašoma per deklaruojamą mokestinį laikotarpį iš pirmosios ES valstybės narės tiekėjo (PVM mokėtojo) įsigytų prekių vertė, nurodyta Lietuvos PVM mokėtojui išrašytose PVM sąskaitose faktūrose (pvz., Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, vykdanti PVM apmokestinamą veiklą, iš Prancūzijos įmonės B, PVM mokėtojos, už 30 000 eurų įsigijo parfumerijos prekių. Šios prekės tiesiai iš Prancūzijos nugabenamos į Estiją ir už 50 000 eurų parduodamos Estijos įmonei C, PVM mokėtojai. Kadangi tos prekės išgabenamos iš Prancūzijos ir iš karto parduodamos Estijos įmonei C, tai Lietuvos įmonė A nuo įsigytų parfumerijos prekių apmokestinamos vertės 30 000 eurų PVM neskaičiuoja, tačiau PVM deklaracijos 22 laukelyje turi nurodyti 30 000 eurų, t. y. šių prekių apmokestinamąją vertę).

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais įsigytų prekių apmokestinamoji vertė.

  3. 23 laukelis „Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos“

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi deklaruoti įsigytų iš užsienio asmenų, paslaugų, kurių teikimo vieta laikoma šalies teritorija ir kurių pardavimo PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas privalo apskaičiuoti šis PVM mokėtojas - paslaugų pirkėjas, apmokestinamąją vertę.

   Pažymėtina, kad paslaugų teikimo vietos nustatymo nuostatos yra reglamentuotos PVM įstatymo 13 straipsnyje. Pagal pagrindinę paslaugų vietos nustatymo taisyklę, kai paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai paslaugų teikimo vieta persikelia į Lietuvą (išskyrus išimtis, nustatytas minėtame PVM įstatymo 13 straipsnyje). Paslaugų pirkėjui - PVM mokėtojui „atvirkštiniu“ būdu reikia apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM šiais PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais:
   • iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkte;
    Pavyzdys:

    Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, įsigijo iš Lenkijos apmokestinamojo asmens (neįsikūrusio Lietuvoje), prekių vežimo maršrutu Varšuva - Vilnius paslaugų už 30 000 eurų. Šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatas yra Lietuva. Įmonei A - paslaugų pirkėjui pagal PVM įstatymo 95 str. 2 dalį yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pirkimo PVM. Todėl įmonė A PVM deklaracijos 23 laukelyje turi nurodyti šių įsigytų paslaugų apmokestinamąją vertę (30 000 eurų), o 32 laukelyje nuo šių įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą 6 300 eurų (30 000 x 21 proc.).

   • PVM įstatymo 95 str. 5 dalyje nustatytais atvejais iš šalies teritorijoje neįsikūrusių užsienio asmenų, vykdančių šalies teritorijoje kitą, negu nurodytą šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, veiklą ir neįsiregistravusių Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų paslaugų, kurių teikimo vieta yra Lietuva.
   Pavyzdys:

   Lietuvos įmonė A iš Vokietijos apmokestinamojo asmens (neįsikūrusio Lietuvoje ir neįsiregistravusio Lietuvoje PVM mokėtoju) įsigijo pastato, kuris bus pastatytas Lietuvoje, statybos darbų už 300 000 eurų. Šių paslaugų - atliktų pastato statybos darbų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 str. 4 d. 1 punkto nuostatas laikoma Lietuva. Vokietijos apmokestinamajam asmeniui yra prievolė dėl šių paslaugų teikimo registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje. Kadangi, kaip nurodyta aukščiau, Vokietijos įmonė neįsiregistravo Lietuvoje PVM mokėtoju, tai pagal PVM įstatymo 95 str. 5 dalies nuostatas paslaugų pirkėjui - Lietuvos įmonei A yra prievolė apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM. Todėl įmonė A PVM deklaracijos 23 laukelyje turi nurodyti šių įsigytų paslaugų apmokestinamąją vertę (300 000 eurų), o 32 laukelyje nuo šių įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą 63 000 eurų (30 0000 x 21 proc.).

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardintais atvejais įsigytų paslaugų apmokestinamoji vertė.

  4. 24 laukelis „Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų“

   Šiame laukelyje turi būti deklaruojama paslaugų, įsigytų iš ES PVM mokėtojų, kurių teikimo vieta šalies teritorija, apmokestinamoji vertė, t. y. iš 23 laukelyje deklaruotų visų iš užsienio valstybių įsigytų paslaugų apmokestinamosios vertės išskiriamos tokios paslaugos, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų. Pažymėtina, kadangi keičiamasi informacija su kitomis ES valstybėmis narėmis apie paslaugų teikimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams, todėl Lietuvos PVM mokėtojo deklaruoti šiame laukelyje duomenys apie paslaugų įsigijimą iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų iš esmės turėtų atitikti mokesčių administratoriaus gautiems duomenims iš kitų valstybių narių apie šių valstybių narių PVM mokėtojų suteiktas paslaugas šiam Lietuvos PVM mokėtojui per atitinkamą mokestinį laikotarpį.

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardintais atvejais įsigytų paslaugų apmokestinamoji vertė.

 4. PVM DEKLARACIJOS III DALIES „PIRKIMO IR IMPORTO PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 25 laukelis „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“

   PVM mokėtojas į šį laukelį turi įrašyti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, įskaitant:
   • PVM sumą, apskaičiuotą taikant 6 proc. kompensacinį PVM tarifą, nuo iš Lietuvos ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės (toks PVM mokėtojas kartu su PVM deklaracija turi teikti užpildytą Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitą (forma FR0617K). Jeigu PVM mokėtojas VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“, tai jis minėtos ataskaitos (forma FR0617K) teikti neturi);
   • iš Lietuvos PVM mokėtojų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumą, nurodytą prekių ir paslaugų įsigijimo dokumentuose, įskaitant pirkimo PVM sumą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų nuotolinei prekybai vykdyti kitoje ES valstybėje narėje, už kurias pardavimo PVM sumokamas toje ES valstybėje narėje, kurioje Lietuvos PVM mokėtojas įsiregistruoja PVM mokėtoju nuotolinei prekybai;
   • PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir atlikto nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo apskaičiuotą PVM sumą (ši suma PVM deklaracijos 29 laukelyje turi būti deklaruota kaip pardavimo PVM suma).
   Be to, PVM mokėtojas, prekių (paslaugų) pirkėjas, šiame laukelyje kaip įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM turi įrašyti:
   • iš užsienio pardavėjų, neįsikūrusių Lietuvoje (PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais) įsigytų prekių ir paslaugų, kurių teikimo vieta laikoma Lietuva ir kurių pardavimo PVM privalo apskaičiuoti Lietuvos pirkėjas, apskaičiuotas (arba išskaičiuotas) pardavimo PVM sumas (deklaruotas kaip pardavimo PVM mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 32 laukelyje);
   • išskaičiuotas PVM sumas, tais atvejais, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti iš Lietuvos PVM mokėtojų įsigytų prekių, ilgalaikio turto ir paslaugų pardavimo PVM, kurias pirkėjas turi įrašyti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 33 laukelyje);
   • iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvos teritorijoje, apskaičiuotą pardavimo PVM sumą, kurią pirkėjas turi įrašyti ir 34 laukelyje.

   Svarbu įsidėmėti, kad į šį 25 laukelį negali būti įtraukiamas užsienio šalių PVM mokėtojų Lietuvos pirkėjui patiektų prekių ar suteiktų paslaugų išrašytose PVM sąskaitose faktūrose ar kituose dokumentuose nurodytas „užsienietiškas“ PVM, t. y. apskaičiuotas taikant pardavėjo užsienio šalyje nustatytą PVM tarifą.

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta šiame leidinio punkte išvardintais atvejais įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM suma.

  2. 26 laukelis „Sumokėtas importo PVM“

   Šiame laukelyje, išskyrus atvejus, kai importo PVM sumokėjimo (įskaitymo) kontrolę vykdo VMI, turi būti įrašoma nuo importuojamų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiuota (bet dar į muitinės sąskaitą nesumokėta bei įskaityta importuotojo turima VMI mokesčių permoka ar PVM grąžintinu skirtumu) importo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu - kai PVM suma mažinama, su pliuso ženklu - kai PVM suma didinama).

  3. 27 laukelis „Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma importo PVM suma, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI.

   Į šį PVM deklaracijos 27 laukelį netraukiamos importo PVM sumos, kurios deklaruojamos PVM deklaracijos 26 laukelyje.

   Importo PVM sumokėjimo kontrolė neperduodama VMI tais atvejais, kai:
   • mokesčių mokėtojas prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu nebuvo įregistruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, o šių prekių importo PVM perskaičiavimo metu jau yra įgijęs PVM mokėtojo statusą;
   • muitinė apskaičiuoja mokėtiną PVM už nedeklaruotas prekes arba kai nesilaikoma pagal muitinės procedūras privalomų reikalavimų, kurių teisingo taikymo atveju neatsirastų prievolės mokėti importo PVM (pvz., nedeklaruotos prekės, ekonominio poveikio procedūrų ar tranzito procedūrų pažeidimų atvejais ir kt.);
   • 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) nustatyta tvarka muitinėje, atliekant muitinės formalumus, asmeniui netiesioginio atstovavimo būdu atstovauja jo paskirtas atstovas. Šiuo atveju solidariais skolininkais laikomi ir deklarantas ir asmuo, dėl kurio interesų pateikiama deklaracija.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad į šį laukelį įrašomos tokios importo PVM sumos, kurias mokėti prievolė atsirado nuo 2013 m. kovo 1 dienos.

 5. PVM DEKLARACIJOS IV DALIES „PVM ATSKAITOS DALIS (PROCENTAIS)“ UŽPILDYMAS

  1. 28 laukelis „Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas“

   PVM mokėtojas, vykdantis mišrią veiklą, šiame laukelyje turi įrašyti kalendoriniams metams taikytiną, pagal „pajamų“ kriterijų PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą, PVM atskaitos procentą. Pagal šį procentą PVM mokėtojas turi apskaičiuoti atskaitomą mišriai veiklai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos dalį, proporcingai tenkančią PVM apmokestinamai veiklai vykdyti:
   • jei apskaičiuotas procentas bus ne mažesnis kaip 95 proc., tai šiame laukelyje įrašoma 100 proc.;
   • jei PVM mokėtojas vykdo vien tik PVM apmokestinamą veiklą, tai šiame laukelyje įrašoma 100 proc.;
   • jei PVM mokėtojas vykdo vien tik PVM neapmokestinamą veiklą (apskaičiuotas procentas lygus 0 proc.), tai šiame laukelyje įrašoma 0 proc.

   Pažymėtina, kad šiame laukelyje nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 proc. laikomi 21 proc.).

 6. PVM DEKLARACIJOS V DALIES „PARDAVIMO PVM, PVM ATSKAITA, MOKĖTINAS (GRĄŽINTINAS) PVM“ UŽPILDYMAS

  1. 29 laukelis „Standartinio tarifo pardavimo PVM“

   PVM mokėtojas į šį laukelį turi įrašyti taikant standartinį PVM tarifą apskaičiuotą patiektų prekių ir suteiktų paslaugų pardavimo PVM sumą, apskaičiuotą nuo:
   • PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos Lietuvoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   • PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų, apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
   • PVM deklaracijos 15 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto apmokestinamosios vertės;
   • PVM deklaracijos 16 laukelyje deklaruotos patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kurioms taikoma speciali apmokestinimo schema, apmokestinamosios vertės (maržos) dalies, kuri apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

   Šiame laukelyje įrašomos ir per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos patikslintos PVM sumos (tų prekių ir paslaugų, kurios apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą). Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose pardavimo PVM suma mažinama, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  2. 30 laukelis „9 proc. pardavimo PVM“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo 11 ir/ar 14 laukelyje deklaruotos Lietuvoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, apmokestinamosios vertės PVM (pvz., apskaičiuota PVM suma nuo patiektų knygų, laikraščių, žurnalų; suteiktų apgyvendinimo paslaugų ir kt.).

   Šiame laukelyje įrašoma ir per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos patikslintos PVM sumos (tų prekių ir paslaugų, kurios apmokestinamos taikant 9 proc. PVM tarifą). Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose pardavimo PVM suma mažinama, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  3. 31 laukelis „5 proc. pardavimo PVM“

   Šiame laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo 11 ir/ar 14 laukelyje deklaruotos Lietuvoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą, apmokestinamosios vertės (pvz., apskaičiuota PVM suma nuo patiektų neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių ir suteiktų jų remonto paslaugų).

   Šiame laukelyje turi būti įrašomos ir per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos patikslintos PVM sumos (tų prekių ir paslaugų, kurios apmokestinamos taikant 5 proc. PVM tarifą). Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose pardavimo PVM suma mažinama, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  4. 32 laukelis „Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)“

   Šiame laukelyje Lietuvos PVM mokėtojas - prekių (paslaugų) pirkėjas turi deklaruoti apskaičiuotą „atvirkštiniu“ būdu pardavimo PVM (taikant atitinkamai standartinį arba lengvatinį PVM tarifą, (jeigu toks buvo nustatytas)) PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais nuo:
   • PVM įstatymo 95 str. 2 dalyje nurodytais atvejais pirkėjo - apmokestinamojo asmens iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkte, apmokestinamosios vertės;
   • PVM įstatymo 95 str. 3 dalyje nurodytais atvejais pirkėjo - PVM mokėtojo iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų prekių apmokestinamosios vertės:
   • gamtinių dujų ir elektros, nurodytų PVM įstatymo 12 str. 6 dalyje;
   • prekių, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos šalies teritorijoje;
   • PVM įstatymo 95 str. 4 dalyje nustatytais atvejais pirkėjo - apmokestinamojo asmens iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų prekių apmokestinamosios vertės (PVM įstatymo 331 str. 3 dalis - prekių įsigijimas pagal trikampės prekybos sandorius, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas yra galutinis pirkėjas šiame sandoryje);
   • PVM įstatymo 95 str. 5 dalyje nustatytais atvejais pirkėjo - apmokestinamojo asmens iš užsienio asmens, vykdančio kitą, negu nurodyta PVM įstatymo 95 str. 2-4 dalyse, veiklą ir neįsiregistravusio Lietuvoje Respublikoje PVM mokėtoju, įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės.

   Pažymėtina, kad šiame laukelyje turi būti deklaruota PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais tiek įsigytų paslaugų, tiek ir įsigytų prekių pardavimo PVM suma. Tuo tarpu 23 laukelyje turi būti deklaruota tik įsigytų iš užsienio asmenų paslaugų apmokestinamoji vertė. Vadinasi, iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, neįsikūrusių Lietuvoje (PVM įstatymo 95 str. 3, 4 dalyse nustatytais atvejais), o taip pat iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, neįsikūrusių Lietuvoje ir neįsiregistravusių Lietuvoje PVM mokėtojais (PVM įstatymo 95 str. 5 dalyje nustatytais atvejais) įsigytų prekių, kurių tiekimo vieta yra Lietuva ir kurių pardavimo PVM pirkėjas - Lietuvos PVM mokėtojas turi deklaruoti šiame laukelyje, apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje neturi būti deklaruojama. Be to, šiame laukelyje deklaruota pardavimo PVM suma neturi būti deklaruojama atitinkamai 29, 30, 31 laukelyje.

   Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiame laukelyje deklaruota PVM suma turi būti įrašyta į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir jeigu PVM mokėtojo įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai jis šią PVM sumą turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, t. y. deklaruoti 35 laukelyje „Atskaitomas PVM“.

   Šiame laukelyje įrašoma ir per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos patikslintos šiame laukelyje deklaruotos PVM sumos. Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose pardavimo PVM suma mažinama, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  5. 33 laukelis „Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)“

   Šiame laukelyje PVM mokėtojas - prekių (paslaugų) pirkėjas turi deklaruoti pardavimo PVM, apskaičiuotą taikant standartinį ar atitinkamai lengvatinį (jeigu toks nustatytas) PVM tarifą, apskaičiuotą PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais nuo:
   • perimto turto (perduoto kaip turtinis įnašas) arba perimtų nuosavybės teisės objektų (perduotų dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo) apmokestinamosios vertės (pvz., Įmonė A, PVM mokėtoja, 2016 m. sausio mėnesį įmonei B, PVM mokėtojai, perdavė kaip turtinį įnašą prekių už 200 000 eurų. Išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodė 200 000 eurų ir PVM sumą - 42 000 eurų (200 000 x 21 proc.). Šiuo atveju įmonė B 2016 m. sausio mėnesio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 33 laukelyje turi įrašyti 42 000 eurų. Šią deklaruotą pardavimo PVM sumą įmonė B, PVM mokėtoja, turi įrašyti į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir jeigu įsigytos prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti turi teisę įtraukti į PVM atskaitą (į 35 laukelį „Atskaitomas PVM“);
   • perimtų turto nuomininko (panaudos gavėjo ir kito asmens) atliktų pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų) apmokestinamosios vertės (PVM įstatymo 9 str. 4 dalyje nustatyti atvejai);
   • apmokestinamojo asmens užsakymu jam atliktų PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje, apmokestinamosios vertės;
   • kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais iš PVM mokėtojų, už kurių tiekiamas prekes bei teikiamas paslaugas apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą privalo prekių (paslaugų) pirkėjas, įsigytų prekių bei paslaugų apmokestinamosios vertės (pvz., nuo tam tikrų išmatavimų medienos, juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų, laužo ir kt.). Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“.

   Pažymėtina, kad šiame laukelyje deklaruota pardavimo PVM suma neturi būti deklaruojama atitinkamai 29, 30, 31 laukelyje.

   Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiame laukelyje deklaruota PVM suma turi būti įrašyta į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir jeigu PVM mokėtojo įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai jis šią PVM sumą turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, t. y. deklaruoti 35 laukelyje „Atskaitomas PVM“.

   Šiame laukelyje įrašoma ir per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos patikslintos šiame laukelyje deklaruotos PVM sumos. Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose pardavimo PVM suma mažinama, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  6. 34 laukelis. „Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“

   Šiame laukelyje pirkėjas PVM mokėtojas turi įrašyti iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM sumą, apskaičiuotą nuo 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės. Apskaičiuojant šiame laukelyje įrašytiną prekių pardavimo PVM sumą turi būti taikomas toks PVM tarifas, koks būtų taikomas Lietuvoje tiekiamoms analogiškoms prekėms.

   Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiame laukelyje deklaruota PVM suma turi būti įrašyta į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir jeigu PVM mokėtojo įsigytos prekės yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai jis šią PVM sumą turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, t. y. deklaruoti 35 laukelyje „Atskaitomas PVM“.

   Šiame laukelyje turi būti įrašomos ir nuo mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodytos nuo įsigytų iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo prekių patikslintos apmokestinamosios vertės apskaičiuotos PVM sumos. Jeigu išrašytuose kreditiniuose ar debetiniuose dokumentuose apmokestinamoji vertė mažinama, ir dėl to mažinama apskaičiuota pardavimo PVM suma, tai ji įrašoma su minuso ženklu, jeigu didinama - be jokio ženklo.

  7. 35 laukelis „Atskaitomas PVM“

   PVM mokėtojas šiame laukelyje turi įrašyti atskaitomą įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumą, įskaitant:
   • jeigu vykdoma vien tik PVM apmokestinama veikla - PVM deklaracijos III dalies „Pirkimo ir importo PVM“ 25, 26 ir 27 laukeliuose deklaruotą visą PVM sumą;
   • jeigu vykdoma mišri veikla - PVM deklaracijos III dalies „Pirkimo ir importo PVM“ 25, 26 ir 27 laukeliuose deklaruotos PVM sumos dalį, tiesiogiai tenkančią PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, ir PVM sumos dalį, proporcingai tenkančią PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, apskaičiuotą pagal 28 laukelyje nurodytą PVM atskaitos procentą. Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo įsigytas (importuotas) mišriai veiklai vykdyti skirtas ilgalaikis turtas, kurio pirkimo PVM atskaitai apskaičiuoti buvo taikomas pagal kitokį, negu „pajamų“ kriterijų apskaičiuotas PVM atskaitos procentas, tai šiame laukelyje įrašoma šio turto ir šiam turtui eksploatuoti įsigytų prekių bei paslaugų atskaitoma pirkimo (importo) sumos dalis, apskaičiuota taikant minėtą PVM atskaitos procentą.
   Be to, šiame laukelyje turi būti įrašoma:
   • atskaitoma iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma:
   • įsigytų prekių (paslaugų), jei jos bus naudojamos to PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM suma;
   • įsigytų paslaugų, sudarančių PVM mokėtojo ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo PVM dalis, kuri atitinka iki įsiregistravimo dar nenudėvėtą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
   • kito, negu nurodyto PVM įstatymo 63 str. 4 dalyje, įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalis, atitinkanti iki įregistravimo PVM mokėtoju dar nenudėvėtą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais (PVM įstatymo 63 str. 3 dalis);
   • įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM dalis, atitinkanti skaičių metų įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki PVM įstatymo 67 str. 2 dalyje nurodytojo 10 ar 5 metų termino pabaigos (PVM įstatymo 63 str. 4 dalis). Įsiregistravęs PVM mokėtoju, asmuo negali įtraukti į PVM atskaitą pirktų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų, sunaudotų iki įregistravimo PVM mokėtoju pasigamintam ilgalaikiam turtui (įskaitant iki įregistravimo dienos atliktą pastato (statinio) esminį pagerinimą), pirkimo (importo) PVM sumos;
   • patikslinta, praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y., kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y. kai PVM atskaita mažinama;
   • patikslinta pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta įsigytų tų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma, kurių pardavimo PVM (PVM įstatyme nustatytais atvejais) už pardavėją turi apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą prekių (paslaugų) pirkėjas;
   • patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų (o jeigu jos pasigamintos - joms pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad prekės (paslaugos) pradėtos naudoti kitai negu PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai arba prarandamos;
   • patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo) pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad ilgalaikis materialusis turtas pradėtas naudoti kitai negu PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai arba prarandamas;
   • atskaitoma PVM suma, apskaičiuota nuo per mokestinį laikotarpį sumokėto prekių arba paslaugų, kurios pagal sandorio sąlygas bus patiektos arba visos paslaugos bus suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, pirkimo avanso (be PVM), arba kai pardavėjo pasirinkimu nuo jam sumokėto avanso (be PVM) buvo apskaičiuotas pardavimo PVM;
   • skirtumas (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamame laikotarpyje įsigytų prekių (paslaugų) atskaitomos pirkimo PVM sumos ir PVM sumos, atskaitytos nuo ankstesnį laikotarpį sumokėto šių prekių (paslaugų) pirkimo avanso (be PVM);
   • patikslinta, praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta importo PVM suma, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai PVM atskaita mažinama.
   Pažymėtina, kad išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba pasibaigiantis kaip PVM mokėtojas dėl likvidavimo asmuo savo pateikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje turi įrašyti:
   • patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotos PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM sumą;
   • ilgalaikio turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo), kuris dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą pirkimo (importo) PVM sumą.
   Atkreipiame dėmesį į tai, kad į šį laukelį neįtraukiamos šios PVM deklaracijos 25, 26 ir 27 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo nuostatas neatskaitomos, pirkimo PVM sumos:
   • pramogoms ir reprezentacijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM, jeigu apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas) jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų;
   • pirkimo arba importo PVM įsigyto (importuoto) lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus naudojamas PVM įstatymo 62 str. 2 d. 3 punkte nurodytai veiklai. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant nurodytų kategorijų automobilių nuomos paslaugos pirkimo PVM. Šie apribojimai netaikomi tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;
   • keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugų pirkimo PVM, jeigu PVM mokėtojas nedalyvauja šios paslaugos teikimo sandoryje kaip neatsiskleidęs tarpininkas.
  8. 36 laukelis „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM“

   Į šį laukelį turi būti įrašoma apskaičiuota į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina PVM suma, kuri apskaičiuojama pagal formulę [(27+29+30+31+32+33+34)-35], kur 27 ir 29-35 yra PVM deklaracijos laukeliai. Kai 36 laukelyje įrašyta PVM suma neatitinka pagal formulę apskaičiuotos PVM sumos, tai teisinga bus laikoma pagal formulę apskaičiuota PVM suma.

   Jeigu pagal nurodytą formulę apskaičiuojama teigiama suma, tai 36 laukelyje nurodyta suma, kaip į biudžetą mokėtina PVM suma, turi būti į biudžetą sumokėta iki mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Jei apskaičiuojama neigiama suma (su minuso ženklu), tai ši suma laikoma iš biudžeto grąžintinu PVM skirtumu. PVM skirtumas PVM mokėtojui gali būti grąžinamas PVM įstatymo 91 straipsnyje nustatyta tvarka.

   Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.